College van Kerkrentmeesters

Dhr. M. (Marijn) Vis, voorzitter
Mw. A. (Anja) van Andel, secretaris,
Roerdompstraat 17a, 1171 HA, Badhoevedorp
06 2538 5255, anjavanandel[@]outlook.com
Dhr. J. (Jacob) van Gelder, penningmeester
Dhr. F.W. (Foeke) Dekker, administrateur
Mw. I. (Ineke) Gräeve-Koldewijn

 

Solidariteitskas 2024

We zijn er voor elkaar

Geacht gemeentelid,
Onze kerkelijke gemeente is een kostbare plek. Een plek om God en elkaar te ontmoeten, een plek waar we geïnspireerd worden door de Bijbelse boodschap, waar we voor elkaar zorgen en van betekenis kunnen zijn voor onze omgeving.
Ieder jaar maken we nieuwe plannen om een levendige gemeente te zijn en een vindplaats van geloof, hoop en liefde. Soms echter ontbreekt het in andere gemeenten aan financiële middelen of aan menskracht om die plannen uit te voeren. Die gemeenten kunnen een beroep doen op de Solidariteitskas van de Protestantse Kerk.
Zo kreeg de protestantse wijkgemeente Dalem/Gorinchem-Oost subsidie uit de Solidariteitskas voor de bouw van een eigen kerkgebouw. Dertig jaar lang kerkte de gemeente in een school, tot er in 2017 een grondperceel beschikbaar kwam voor een eigen kerkgebouw. Eind 2022 werd de fonkelnieuwe kerk ‘Oosterlicht’ in gebruik genomen met een prachtige kerkzaal, diverse vergaderruimten, een jeugdhonk, een crècheruimte, een moderne keuken en een familiekamer om geliefden op te baren. De bouw was mede mogelijk door financiële toezeggingen van gemeenteleden, vele acties, externe fondsenwerving én een bijdrage uit de Solidariteitskas. Wijkgemeente Oosterlicht kan nu eindelijk kerk in en voor de wijk zijn.
Van gemeenten voor gemeenten
De Solidariteitskas is ingesteld vanuit de gedachte dat gemeenten elkaar helpen en ondersteunen om levendig en krachtig in de wereld te staan. Kerken uit het hele land dragen een vast bedrag per belijdend lid bij. Wij vragen u om een bedrag van minimaal € 10,- waarvan € 5,- wordt afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft, is bestemd voor onze eigen gemeente. Doet u mee? We rekenen op uw solidariteit en bijdrage! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid
Samen zijn we kerk–verbonden met andere gemeenten!
Maak uw bijdrage over via de QR-lezer van uw bank-app


OF
Maakt uw bijdrage als volgt over:
U neemt de onderstaande gegevens over bij uw betaling. Dat kan via internetbankieren, mobiel bankieren of het overschrijvingsformulier van uw bank.

Naam ontvanger: Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden m.b.t. inkomsten
Rekening (IBAN): NL16 RABO 0373 7158 38
Betalingskenmerk: Solidariteitscollecte 2023
 
Lees meer 

24 maart Gemeentebijeenkomst - kerkgebouw

Gemeentevergadering
Op zondag 24 maart 2024 vond na de kerkdienst een gemeentevergadering plaats over de toekomst van het kerkgebouw. De aanleiding hiervoor is dat de heer Paul Boersma formeel bezwaar heeft ingediend tegen de gevolgde besluitvormingsprocedure ten aanzien van de gebouwen en het niet voldoende duidelijk maken waarom de optie Opgang niet wordt uitgewerkt. Hieronder treft u een verslag aan van deze vergadering
De kerkenraad zal na deze gemeentevergadering definitief hierover gaan besluiten.


Verslag gemeentevergadering protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden 24 maart 2024

De voorzitter van de kerkenraad Frank Bentschap Knook heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De vergadering is uitgeroepen omdat Paul Boersma bij de kerkenraad bezwaar heeft gemaakt tegen de gevolgde procedure bij de besluitvorming door de kerkenraad over de keuze voor de optie verbouwen van de Karavanserai. Na een gesprek van Frank Bentschap Knook en Jacob van Gelder van de Werkgroep Gebouwen met Paul Boersma en het uitroepen van deze vergadering is het bezwaar ingetrokken. Verder wilde Paul Boersma dat uitgelegd zou worden waarom de optie van het neerzetten van een gebouw op de plaats van de Pelgrimskerk, dan wel het aanpassen van het huidige kerkgebouw, met daarin bijvoorbeeld appartementen of een zorginstelling en een multifunctionele zaal die als kerkzaal gebruikt zou kunnen worden (voorbeeld de ‘Opgang’ in Osdorp) niet verder uitgewerkt is.

De kerkenraad heeft op 27 november 2023 besloten niet verder te gaan met de optie de ‘Opgang’, omdat deze meer nadelen heeft dan de optie ‘verbouwen Karavanserai’. De stichting Kerkelijk Waardebeheer, die de Werkgroep Gebouwen ondersteunt, heeft dit ook zo geadviseerd. Verbouwen van de Pelgrimskerk kan 2-5 jaar duren. Al die tijd zou in de (niet verbouwde) Karavanserai gekerkt moeten worden. Met de optie ‘Opgang’ zouden wij afhankelijk zijn van een beheerder en dus geen ‘eigen baas’ zijn, zoals in de Karavanserai. Met het verbouwen van de Karavanserai kan snel begonnen worden, terwijl tot deze klaar is gewoon in de Pelgrimskerk gekerkt kan worden. De Karavanserai kan geheel naar eigen wensen verbouwd worden. Dit zal duurzaam gebeuren, zodat er in de toekomst weinig kosten zullen zijn aan onderhoud en verwarming.

De vraag rijst waarom wij nog willen verbouwen en voor wie. Het zou eenvoudig zijn om niets te doen, maar dan houdt de gemeente binnen 10 jaar op te bestaan, omdat naast de jaarlijks lager wordende inkomsten het onderhoud en verwarmen van het huidige kerkgebouw veel geld kosten en daarmee de financiële middelen binnen afzienbare tijd uitgeput zouden raken. Bovendien zou bij eventueel vertrek van de huidige predikant in die situatie geen nieuwe predikant meer beroepen kunnen worden, omdat daar de financiële middelen volgens het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) onvoldoende voor zijn. Bij het aanstellen van de huidige predikant kregen wij hier al opmerkingen over. Daarnaast zal het ook lastiger worden om voldoende vrijwilligers te kunnen blijven inzetten.

Wij willen graag zelfstandig blijven en ook in de toekomst aan de gemeenteleden een plek bieden om samen te komen. Hier zullen wel voldoende vrijwilligers voor nodig zijn. Eventueel zal met een andere gemeente samengegaan moeten worden.

Tot slot gaf de voorzitter van commissie van kerkrentmeesters Marijn Vis een korte samenvatting van de inspraakbijeenkomst van 25 februari 2024, waarin men ideeën voor de verbouwing van de Karavanserai kon inbrengen. Er werd onder andere genoemd dat het gebouw het uiterlijk van een kerk zou moeten krijgen met een torentje en glas-in-lood ramen, duurzaam zijn en een goed geluid (goede akoestiek) hebben. Voor begeleiding van de gemeentezang zal een muziekinstrument worden geplaatst passend bij de afmetingen van de kerkzaal. De rouwsuite moet behouden blijven. Uiteraard geldt dat van tevoren geen andere toezegging gedaan kan worden dan dat met deze wensen en ideeën in de praktijk rekening gehouden zal worden.

Men kreeg de mogelijkheid om na de vergadering meer ideeën voor de verbouwing van de Karavanserai op te schrijven.

Hannie van Driel, scriba

 

Werkgroep gebouwen

(zie voor inventarisatie ideeen karavanserai als kerkgebouw hieronder)

Verslag 14 januari 2024
Bijlage bij de presentatie van de werkgroep gebouwen d.d. 14 januari 2024, 11.30 uur. Aanwezig 52 personen.
Henk Biemond krijgt het woord. Hij opent met het eerste vers uit de Bijbel en het laatste vers uit de Bijbel. Als kerkelijke gemeente is de Bijbel onze grondslag van ons geloof en handelen. In de loop van de tijd is het taalgebruik in de Bijbel veranderd en ook nu is er een nieuwe vertaling de NBV21.
Namens een aantal leden kan Henk de gemeente een nieuwe kanselbijbel NBV21 aanbieden, die een plekje kan krijgen hier of op de plek elders waar wij gaan vieren.
De nieuwe Bijbel wordt door Anneke de Jongh en Phileine van Gelder binnengebracht en overgedragen aan Jacob van Gelder. De Bijbel wordt met applaus in ontvangst genomen.
Jacob neemt ons aan de hand van een presentatie mee in de werkwijze en keuzes van de werkgroep na onze laatste bijeenkomst in juli 2023, in samenwerking met Kerkelijk Waarde Beheer. Omdat de procedure die leidt naar een nieuw gebouw met mogelijke kerkzaal (variant De Opgang) 3 tot 5 jaar kan duren is er gekozen om de Karavanserai zo te verbouwen dat deze ruimte gebruikt kan worden als kerkgebouw. Je blijft dan “eigen baas” over het gebouw waar je als gemeente gebruik van maakt.
Vraag: Bij het verlies van een grote ruimte (kerkzaal) kan het algemeen belang t.b.v. het dorp niet meer gediend worden. Bijvoorbeeld grote uitvaarten met 250 personen.
Antwoord is dat dit zo is, maar dat daar andere mogelijkheden, ook in het dorp, voor zijn. Als kerkelijke gemeente willen wij voldoende ruimte hebben om te vieren en te rouwen. Bij grote uitvaarten wordt vaker naar een grote ruimte bij begraafplaats c.q. crematorium. gekeken

zie: presentatie werkgroep gebouwen janauri 2024.pdf

Op zondag 25 februari 2024 vond een inspraakbijeenkomst plaats in de Karavanserai onder leiding van Marijn Vis, voorzitter van de commissie van kerkrentmeesters. Daarin hebben leden van de Pelgrimskerk ideeën geuit over hoe de Karavanserai eruit zou kunnen zien als toekomstig kerkgebouw. 
Bijgaand enkele impressies en een uitkomst van deze inspraak.

                  
              
  Genoemd Stemmen
duurzaamheid 5 21
kerk uiterlijk 5 20
kerkramen 5 15
goed geluid 5 12
nieuw gebouw met torentje 2 12
mutifunctioneel 2 10
orgel 4 10
kerkzaal 100-150 4 7
koffieruimte 5 7
rouwsuite 2 6
stoelen mee 1 5
beamer 2 5
sfeer 3 4
geloof, hoop en liefde kerk gebruiken 1 4
liturgisch centrum 3 4
kerk tv 2 4
kerkzaal 80 1 3
rouwcentrum 1 3
nieuw gebouw 2 3
doopvont 3 3
licht 1 3
avondmaal tafel 2 2
oude orgel mee 1 2
ruimte voor kinderen 1 2
hoog plafond 1 2
hykomiddelen (?) stalling 1 2
pijporgel 1 2
keuken 2 1
genoeg opslagruimte 1 1
ringleiding 1 1
klokkenstoel 1 1
klokkentoren 1 1
vergaderruimte 1 0

Gemeentevergadering zondag 24 maart 2024

zie voor een verslag: Protestantsekerk.net beheer


---------------------------------------------------
OMZIEN NAAR MORGEN - VIJFTIG JAAR LATER
 
in 1988 schreef Aad van Egmond - toen predikant van de Gereformeerde Kerk van Badhoevedorp-Lijnden-
een artikel over de toekomst van de huidige Pelgrimskerk. Daaruit enkele fragmenten.... 

Op één of ander manier werd het mij gegeven in 2038 (150 jaar Gereformeerde Kerk Badhoevedorp) nog eens een kerkdienst in Badhoevedorp mee te maken. Ik was daar in tientallen jaren niet meer geweest, want erg oud was ik niet geworden. Niet dat ik daarom treur, want al die mensen die in mijn tijd dachten dat dood dood was, bleken het glad bij het verkeerde eind gehad te hebben. Ik wil alleen even duidelijk maken dat het lang geleden was, dat ik in mijn oude gemeente had rondgekeken en dat dat niet mijn schuld was.
Ik had nog niets van mijn nieuwsgierige aard verloren – een bewijs overigens dat daar echt geen kwaad in gestoken had – en haastte mij op die zondagmorgen naar de oude vertrouw-de plek in de Havikstraat.
Tot mijn teleurstelling stond er bij de vijver niets meer dat aan een kerk deed denken. In plaats daarvan zag ik een groot en tamelijk hoog gebouw dat op een bejaardenhuis of verpleeghuis leek. De naam boven de ingang – UITZICHT – kwam me bekend voor. Van verschillende kanten kwamen er mensen aanlopen die naar binnen gingen en ik besloot hen maar achterna te gaan.

Binnengekomen volgde ik hen naar een grote ruimte in de kelder. Daar waren al veel meer mensen die elkaar hartelijk begroetten. Iemand heette mij welkom en bood mij een kop koffie aan. Ik keek eens om me heen en constateerde dat ik was waar ik wezen wilde: de ruimte was ontegenzeggelijk een soort kerk.
Er stonden rijen stoelen in een grote kring; er hing een kruis aan de muur en er stond een tafel in het midden. Rondom waren er allemaal deuren die op de grote zaal uitkwamen, alles was heel sober en eenvoudig, maar toch hád het wat. Ik keek rond en verbaasde me over de mensen.

Het waren er heel wat, vooral jongeren en ook veel bejaarden, van wie sommigen in rolstoelen. Misschien warend dat de bewoners van het grote gebouw? Wat me erg trof was dat iedereen kennelijk genoot van het contact. De aanwezigen praatten met elkaar alsof het een buitenkansje was om dat te doen. Langzaamaan vulde de ruimte zich en iedereen ging zitten. Een vrouw liep naar de tafel, heette iedereen hartelijk welkom en stelde voor om met elkaar psalm 126 te zingen: ‘Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn’. Ik kende het nog en zong uit volle borst mee, want ik was het er roerend mee eens. ‘Ze moesten eens weten,’ dacht ik. De vrouw die de samenkomst leidde, kondigde het kyriegebed aan. Ik voelde me helemaal thuis, want dat had ik jarenlang zondag aan zondag ook gedaan.

Maar toen gebeurde er iets dat ik niet herkende. Er kwam iemand naar voren die vertelde over ’hulp bij thuis sterven’ en hoe blij ‘de groep’ was om dat werk te kunnen doen, maar ook hoeveel mensen er nog niet geholpen konden worden. Toen zong iedereen ’Heer ontferm u’. Daarna kwam iemand die vertelde over bezoeken aan de gevangenen … en weer zong iedereen: Heer ontferm u. Zo ging dat nog even door. Zo ging het om mensen die in moeilijkheden gekomen waren omdat ze niet mee wilden doen aan het ‘kweken van een superras’ en over een aidskolonie in de Markerwaard … Het was een lang gebed met telkens dat ‘Heer ontferm U’, maar het verveelde geen moment …..

 

Koster gevraagd

De protestantse gemeente Badhoevedorp - Lijnden is op zoek naar een Koster
8 uur per week, flexibel inzetbaar

De functie
We zijn vanaf de zomer 2023 op zoek naar iemand met een dienstverlenende, praktische instelling die kosterstaken op zich neemt in onze Pelgrimskerk aan de Havikstraat 5 in Badhoevedorp.
Het zelf indelen van werkuren is mogelijk. Flexibel inzetbaar zijn is een voorwaarde. Het gaat om 8 uur gedurende de week: op zondagochtenden, doordeweekse avonden en enkele uren overdag.

Taakomschrijving
De koster zorgt voor het dagelijkse reilen en zeilen in de kerk. De koster zorgt dat de kerk beschikbaar is voor doordeweekse activiteiten en voor kerkdiensten. De koster zorgt bijvoorbeeld voor de juiste opstelling van tafels en stoelen voorafgaand aan de activiteit, ontvangt de gebruikers en huurders en ondersteunt hen met praktische zaken. De koster regelt de gebruikersagenda van de kerk. Ook regelt de koster klein onderhoud en het ontvangen van leveranciers en bedrijven voor onderhoudswerkzaamheden. 
U werkt samen met andere (vrijwillige) hulpkosters.

Aanbod
De functie wordt aangegaan voor bepaalde tijd. Vergoeding nader overeen te komen.
Een overeenkomst op freelance basis is ook een mogelijkheid.

Uw profiel
Wonen in of in de buurt van Badhoevedorp is een voorwaarde.
Kerkelijk geïnteresseerd of meelevend is een pré. Al bekend zijn binnen onze kerkelijke gemeente is dat natuurlijk ook.
Studenten en gepensioneerden worden van harte uitgenodigd te reageren.
En twijfelt u of in uw situatie deze vacature iets voor u is: neem gerust contact op, voor overleg.

Contact
Voor inlichtingen over de vacature en/ of uw interesse te melden voor deze vacature kunt u het beste mailen naar financiele.administratie@pelgrimskerk.org

----------------------

Periodiek schenken

Als u overweegt om uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage? Dan is dit een goede gelegenheid. U kunt dan deze bijdrage fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel"die de fiscus normaal stelt. Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft! Een overweging waard? Wij hebben voor uw gemak alvast het formulier als bijlage toegevoegd. Twijfelt u of weet u niet precies hoe dat moet? Neem dan graag even contact op met de penningmeester van het CvK (Jacob van Gelder; jacobendiane[@]gmail.com)