VOORTGANG WERKGROEP "PELGRIMSKERK 2025"

De werkgroep is vanaf november 2018 aan de slag gegaan. Eerst met het verzamelen van informatie en het oriënteren op de opdracht over hoe (en in welk tempo) die op te pakken.
Toen de werkgroep dat helder voor ogen had zijn twee adviseurs namens vanuit “Kerkelijk Waardebeheer” gevraagd om hun mening te geven over de aanpak en het voorgenomen “tijdpad”. Daaruit bleek dat de werkgroep sneller wilde dan de deskundigen raadzaam oordeelden.

Allereerst zijn toen enkele “uitgangspunten” opgesteld, die in de Kerkenraad zijn vastgesteld en de taak van de werkgroep meer “richting” gaven. Ook zijn denkbare alternatieven op een rij gezet en voorzien van (on)mogelijkheden. Hieruit volgde een soort “shortlist” van opties om nader te onderzoeken. Dat bleek langs drie hoofdlijnen te gaan. Deze afweging is vervolgens ook aan de Kerkenraad voorgelegd, besproken en vastgesteld, waarna deze nader zullen worden onderzocht.

En toen was het intussen wel al weer maart 2019!

De adviseurs is daarop gevraagd een rapport op te stellen over de meest denkbare optie(s). Dit houdt in dat zij ons gebouwencomplex nog een keer heel goed (bouwkundig, esthetisch, planologisch e.d.) bekijken en ook onderzoeken welke “exploitatiemogelijkheden” en/of “aanpassingsmogelijkheden” het gebouwencomplex heeft. Dat kan zijn voor onze eigen gemeente (hoewel de Kerkenraad al eerder vaststelde te voorzien dat het huidige complex voor onze gemeente in de toekomst nauwelijks te exploiteren is), maar ook voor een andere partij of….een combinatie van beide. Dat onderzoek vindt momenteel plaats en beide heren voorzien dat zij voor eind juni een rapportage kunnen doen aan de werkgroep. Deze hoopt die rapportage nog voor de zomervakanties te kunnen bespreken en tot een eigen conclusie te komen.

En als dat allemaal tot tevredenheid en instemming lukt…….gaat de werkgroep ervan uit de Kerkenraad medio september een rapport/advies te kunnen aanbieden. Daarbij wordt nu al voorgenomen om (voordat de Kerkenraad hierin enig besluit neemt) u allen tijdens een gemeenteavond (hopelijk dus in september) te informeren en in de gelegenheid te stellen uw mening hierover te geven.


 
terug