"PELGRIMSKERK 2025"; GEMEENTEAVOND OP 2 SEPTEMBER 2019 EN VERVOLG

Zoals eerder aangegeven, zijn we al een tijd bezig met bedenken wat de toekomst moet worden voor onze gemeente rond onze gebouwen.
Zo hebben we in 2018 gemeenteavonden gehouden rond thema’s als: hoe ziet onze toekomst eruit als gemeente (omvang; leeftijdsopbouw en financiën); wat voor soort gemeente zouden we het liefst willen zijn en hoe “vertalen” we die wensen in financiële mogelijkheden (of niet) in de toekomst.
Op basis daarvan is eind 2018 vastgesteld dat er in elk geval rond ons “onroerend goed” zeer ingrijpende beslissingen nodig zijn, waarbij wij minder geld, maar ook minder menskracht nodig hebben om onze gebouwen te beheren en te onderhouden. Daartoe is een werkgroep (genaamd “Pelgrimskerk 2025” samengesteld die zelf én met behulp van “Kerkelijk Waardebeheer” (KW) heeft onderzocht wat mogelijkheden hierin zijn voor onze toekomst als (kleiner wordende) gemeente.

Die werkgroep (en m.n. KW) heeft in de zomer van 2019 een rapport opgeleverd voor de Kerkenraad. Dit rapport is op 2 september aan de gemeente toegelicht tijdens de drukbezochte gemeenteavond.
De heren van KW schetsten voor ons de (beperkte) mogelijkheden die wij hebben voor de toekomst. Daarbij speelt vooral een rol dat wij een snel kleiner wordende gemeente zijn met een hoge gemiddelde leeftijd. Dit betekent dat wij (nog los van financiële (on)mogelijkheden) in de nabije toekomst waarschijnlijk niet in staat zullen zijn met behulp van vrijwilligers een behoorlijk omvangrijk kerkgebouw te beheren en te onderhouden. Maar ook onze financiële positie staat een goed en zorgvuldig beheer van de gebouwen in de weg. De kosten hiervan gaan steeds zwaarder op onze begroting drukken ten opzichte van de inkomsten. Dit betekent dat wij nu al enkele jaren een (oplopend) jaarlijks tekort hebben op de begroting.
Omdat “niets doen geen optie is” en we de huidige situatie niet al te lang meer kunnen continueren, zal verder moeten onderzocht op welke manier we een deel van ons onroerend goed kunnen bestemmen voor een kleinere kerk met enkele nevenruimten en het overige deel een andere bestemming kunnen geven die ons geld oplevert en geen geld meer kost.

Tijdens de gemeenteavond hebben verscheidene gemeenteleden hun mening kenbaar gemaakt over dit voornemen en de Kerkenraad is gelukkig met deze begripvolle en ook zeer nuttige reacties.  Met name de bereidheid van velen om de noodzaak van verandering in te zien, ondanks de pijn die dat met zich brengt vanwege de emotionele binding aan het huidige gebouw heeft ons getroffen.
Het verslag van deze avond en de vijf “gedachtevragen” aan het einde van de avond zijn te uitgebreid om hier in zijn geheel op papier weer te geven, maar wordt aan die gemeenteleden die Meerkontakt per mail ontvangen als bijlagen meegestuurd. Andere leden kunnen het verslag opvragen bij de scriba, Juup Bosch.

Aansluitend heeft de Kerkenraad op 9 september na zorgvuldige discussie en afweging de “werkgroep Pelgrimskerk 2025” gevraagd ook het vervolgonderzoek te willen coördineren en begeleiden. Dit zal zich met name richten op de drie in het rapport aanbevolen varianten en mogelijke combinaties daarvan. De aan het slot van de gemeenteavond aan u allen voorgelegde gedachtevragen worden daarbij als leidraad meegenomen. Ook voor deze volgende onderzoeksfase is deskundigheid van (externe) adviseurs nodig en daarmee zijn kosten gemoeid. Daarom is het nodig om  voor 2020 een herziene begroting op te stellen, die u opnieuw (waarschijnlijk schriftelijk) aan u wordt voorgelegd.Gedurende het seizoen 2019-2020 zal de werkgroep haar best doen hierin voortgang te boeken. Zij hoopt eind voorjaar 2020 de Kerkenraad uitgewerkte mogelijkheden te kunnen aanbieden. Tussentijds wordt de Kerkenraad natuurlijk op de hoogte gehouden van de voortgang. Ook u zult met enige regelmaat via de website en Meerkontakt worden geïnformeerd.
terug