zondag 23 juni 2024 om 10.00 uur

23 juni - Woorddienst
Voorganger(s): Pastor Dik Vollmuller (Aalsmeer)

Welkom

Lied 871: 1,2,3,4 (Jezus zal heersen waar de zon)

Moment van stilgebed


Bemoediging en Groet

Aanvangslied Psalm 108: 1 ,2

Gebed van verootmoediging

Oudliebiek Lied 231: 1 (Wij knielen voor uw zetel neer)

Genade verkondiging vanuit 1 Johannes 1: 8 t/m 2: 2

Lied 231: 2

Gebed om de verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezingen NBV:
Exodus 2: 1 t/m 4  

Johannes 14:1
Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. 

Opwekking 428: 1, 2, 3, 4 (Amazing grace)

Genade, zo oneindig groot.
Dat ik, die 't niet verdien
Het leven vond, want ik was dood
En blind, maar nu kan 'k zien.

Genade die mij heeft geleerd
Te vrezen voor het kwaad.
Maar ook - als ik mij tot Hem keer
Dat God mij nooit verlaat.

Want Jezus droeg mijn zondelast
En tranen aan het kruis.
Hij houdt mij door genade vast
En brengt mij veilig thuis.

Als ik daar in zijn heerlijkheid
Mag stralen als de zon,
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid
Dat ik genade vond.

Overdenking “Als je de grip kwijtraakt ……….”

"Een toekomst vol van Hoop ......"
https://www.youtube.com/watch?v=dBPdbiR5YaA    van het Chr. Koor Jigdaljahu olv Bert Noteboom

Lied: Er is een God die hoort

Vreugde of blijdschap, droefheid of smart,
er is een God, er is een God.
Stort bij Hem uit, o mens toch uw hart,
er is een God die hoort.

Ga steeds naar Hem om hulp en om raad,
wacht niet te lang, ‘t is spoedig te laat.
Dat niet door twijfel ’t hart wordt verstoord,
er is een God die hoort.


God schonk zijn Zoon in Bethlehems stal,
Heer van het al, Heer van het al.
Hij droeg vernedering, smaad zonder tal,
heerser van ’t gans heelal.

Want onze Schepper, koning der aard’,
heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard.
Ga dan naar hem, nu ’t morgenlicht gloort,
hij is de God die hoort.

Van oost tot west, van zuid tot noord,
mens, zegt het voort, mens zegt het voort.
Wordt ‘s Heren liefde alom gehoord,
mensenkind, zegt het voort.

Dwaal niet in ’t duister, ga niet alleen,
maar zoek het heil bij Jezus alleen.
Dat al uw hoop op hem is gericht,
Jezus is ’t eeuwig licht.


Dank en voorbede, stilgebed afsluitend bidden we het Onze Vader

Collecte 

Slotlied 864: 1, 2,5 (Laat ons de Heer lofzingen)

Zegengroet

 

terug