zondag 2 juni 2024 om 10.00 uur

2 juni - Woorddienst
Voorganger(s): Pastor Fred v.d. Louw (Heemskerk)
Organist: Mark de Vries

VOORBEREIDING

Welkom
Stiltemoment
Aanvangspsalm 92:1 en 2

Bemoediging
V:        Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,       
A:        die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:        die trouw is tot in eeuwigheid
A:        en die niet loslaat het werk van zijn handen.
Groet
V.:       Genade en vrede van God, onze Vader,
           en van onze Heer Jezus Christus.
A:        Amen
Psalm 92:7                                                                

Kyriegebed
Glorialied: 103e:1

DIENST VAN HET WOORD
Gebed bij de opening van de Bijbel

Inleiding op de lezing
Lezing uit de Bijbel: Johannes 3:1-21
Lied 837:1,4

Overweging
Stilte
Orgelspel
Lied  834:1,2,3 

DIENST VAN HET ANTWOORD

Levensberichten
Dankgebed en voorbeden
Stil gebed
Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: 675:1,2

Zending en zegen
A: Amen. 

terug