zondag 21 april 2024 om 10.00 uur

21 april - Woorddienst
Voorganger(s): Ds. Mirjam Vermeij (Badhoevedorp)
Organist: Mark de Vries

Vierde zondag van Pasen – Roepingenzondag
Thema: de Goede Herder – bent u een goed voorbeeld?
Met nabespreking na afloop van de dienst

VOORBEREIDING

Welkom en stilte

Aanvangslied 65: 1 en 2

Bemoediging
V: Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
G: die hemel en aarde gemaakt heeft.
V: die trouw is tot in eeuwigheid
G: en die niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
V.: Genade en vrede van God, onze Vader,
en van onze Heer Jezus Christus
A: Amen

Drempelgebed

Lied 65: 5

Kyriegebed Lied 997
En vele duizenden, ontheemd... | Petrus - Protestantse Kerk

Glorialied: 314: 1, 3, 4 (Oude Liedboek)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Eerste lezing uit de Bijbel: Ezechiël 34: 1-10 (Bijbel in Gewone Taal)

Lied 23c: 1, 2, 5

Tweede Lezing uit de Bijbel: Johannes 10: 11-16 (NBV21)

Acclamatie - Lied: 333

Overweging

Stilte

Orgelspel

Lied: 653: 1, 6, 7


DIENST VAN HET ANTWOORD

Levensberichten

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

gezongen Onze Vader - Lied 1006

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie 2. Kerk

Slotlied: 425

Zending en zegen
Amen
 

terug