zondag 10 maart 2024 om 10.00 uur

10 maart Woorddienst 4e zondag veertigdagentijd
Voorganger(s): Mw.Ds. Tjitske de Vries-Meijer (Overveen)
Organist: Mark de Vries

VOORBEREIDING

Welkom en mededelingen

Stiltemoment

Aanvangslied: Lied 122: 1

Bemoediging
V:       Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,      
G:      die hemel en aarde gemaakt heeft.
V:       die trouw is tot in eeuwigheid
G:      en die niet loslaat het werk van zijn handen.

Groet
V.:      Genade en vrede van God, onze Vader, en van onze Heer Jezus Christus.
A:      Amen

Intochtstekst:
Gedicht naar Psalm 122 (uit: Een knipoog van U zou al helpen, Karel 
Eykman)

Vervolg aanvangslied: Lied 122: 3

Gebed van toenadering: met na zo bidden wij…een gesproken responsie ‘Heer, ontferm u’.

Lied 221: 1, 2 en 3

DIENST VAN HET WOORD

Gebed bij de opening van de Bijbel

Lied 335 twee keer

Eerste lezing uit de Bijbel: Psalm 122 (NBV21)

Lied 750: 1

Tweede Lezing uit de Bijbel: Johannes 6: 1-15 (NBV21)

Acclamatie  Lied 339a

Overweging

Stilte

Orgelspel

Lied 836: 2, 3 en 4

DIENST VAN HET ANTWOORD

Dankgebed en voorbeden

Stil gebed

De gebeden worden afgesloten met het gezamenlijk gebeden Onze Vader

Inzameling van de gaven: 1. Diaconie                    2. Kerk

Slotlied Lied 418: 1 t/m 3

Zending en zegen met Amen.


 

terug