zondag 19 november 2023 om 10.00 uur

19 november Woorddienst
Voorganger(s): Ds. G. van de Meeberg (Nieuw Vennep)
Organist: Theo GriekspoorOrde van dienst 19 nov. 2023; Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden
Voorganger: ds. Gert van de Meeberg (PG De Rank, Nieuw-Vennep)
Ouderling van dienst: Marijn Vis
Diaken/Lector: Greet Boersma


VOORBEREIDING

• Orgelspel

• Woord van welkom door de ouderling van dienst

• Woord bij de Paaskaars
Ouderling:      Licht van Christus
ALLEN:          HEER WIJ DANKEN U.

• Groet
Voorganger: Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
                        en van de Heer Jezus Christus en van de heilige Geest.
ALLEN:          AMEN.

• Bemoediging
Voorganger:   Onze hulp is in de Naam van de Heer
ALLEN:          DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT
Voorganger:   die trouw houdt tot in eeuwigheid
ALLEN:          EN NIET LAAT VAREN HET WERK VAN ZIJN HANDEN.

• Drempelgebed (tekst: G. van de Meeberg)
Voorganger: Eeuwige, wij die U nooit hebben gezien,
ALLEN:          ZIE ONS HIER STAAN.
Voorganger: Uw Naam is: Ik zal er zijn,
ALLEN:          WEES HIER AANWEZIG.
Voorganger: U kent ons zoals wij zijn,
ALLEN:          LEER ONS U KENNEN. AMEN.

INTREDE

• Aanvangslied: Lied 217: 1, 2, 4

Kyriëgebed; na elke bede allen: Heer ontferm U

• Glorialied: Lied 304

DIENST  VAN  HET  WOORD

Gebed om de heilige Geest

• Eerste Bijbellezing: Openbaring 1: 1-8 (NBV21)

• Lied 513

• Tweede Bijbellezing: Openbaring 1: 9-20 (NBV21)

• Gezang 476: 1, 4 (Liedboek 1973)
1. Eeuwig Woord, U willen wij bezingen,
God uit God en Licht uit Licht;
Wijsheid, vóór de aanvang aller dingen
spelend voor Gods aangezicht;
engel Gods uit Isrels oude dagen,
Zoon van ’s Vaders eeuwig welbehagen,
dienaar van Gods hoog bevel,
kind der maagd, Immanuël!

4. Mensenzoon tussen de kandelaren,
Wortel Davids, Morgenster,
blijf uw kerk vergaderen, bewaren,
roep haar van nabij en ver.
Laat de luchters branden van uw klaarheid,
maak uw kerk tot pijler van uw waarheid,
schuilplaats in de wildernis,
huis waarin uw vrede is.

• Uitleg en verkondiging

• Stilte, orgelspel

• Lied 747: 1, 2, en 8 (op melodie van Lied 146a)

DIENST VAN HET ANTWOORD

• Levensberichten

• Dankgebed en voorbeden, stil gebed, Onze Vader

• Diaconale mededelingen en collecte

• Slotzang: Lied 769: 1, 2 en 6

• Heenzending en zegen besloten met gezongen Amen.

       
 

terug