zondag 12 november 2023 om 10.00 uur

12 november Woorddienst
Voorganger(s): Ds. H.G. van Viegen (Leimuiden)
Organist: Mark de Vries

ORDE VAN DIENST zondag 12 november ’23, Badhoevedorp

VOORBEREIDING

-           Orgelspel
-           Woord van welkom
-           Woord bij de paaskaars
            Ouderling:       Licht van Christus
            Allen:            Heer wij danken U
-           Groet
            Voorganger:  Genade zij u en vrede van God, onze                 
                                  Vader en van Christus Jezus, onze Heer.
                                   In gemeenschap met de Heilige Geest
            Allen:             Amen
-           Bemoediging
            Voorganger:    Onze hulp is in de naam van de Heer
            Allen:              die hemel en aarde gemaakt heeft
            Voorganger:    die trouw houdt tot in eeuwigheid
            Allen:              en niet laat varen het werk van Zijn          
                                    handen.
-           Drempelgebed

INTREDE

-Zingen: Uit “het liefste lied van overzee”, 2, 65: 1,2,3 zoek de stilte, vind de ruimte
-           Kyrië-gebed   
            Allen:              Heer ontferm U!
            Kyrie-eleison
- Glorialied: LB 655: 1,2,3 Zing voor de Heer

DIENST VAN HET WOORD
-           Gebed van de zondag
-           Eerste Schriftlezing: Genesis 12: 1-8 NBV
-           Lied: LB 32: 3,4  Gij zijt, o Heer
-           Tweede Schriftlezing: Lucas 19: 1-10
-           Acclamatie: (dit zingen we twee keer)
            Kom, Geest van God maak onze harten o pen, dat Christus bij ons woning vindt!
-           Verkondiging
-           Stilte
-           Orgelspel - Zachëus (uit Alles wordt Nieuw - Hanna Lam en Wim ter Burg)
-           Lied LB 806: 1,2,3 Zomaar te gaan

DIENST VAN HET ANTWOORD
-           Levensberichten
-           Dankgebed en voorbeden. 
            Heer, on-ze God, wij bidden U, verhoor ons.
            Onze Vader ...
-           Diakonale mededelingen- Inzameling van de gaven
-           Slotzang: LB 756: 1,2,3,4,5 Laat komen Heer
-           Heenzending en zegen besloten met gezongen Amen

     

   
 

terug