zondag 16 april 2023 om 10.00 uur

16 april - Woorddienst
Voorganger(s): Mw. ds. J.G. Bakhuis (Abbenes)
Organist: Mark de Vries


Orde van dienst voor 16 april in Badhoevedorp

Orgelspel
Welkom en mededelingen
Zingen: Psalm 111:1,2
Groet, bemoediging en drempelgebed
Zingen: Psalm 111:5
Kyrie gebed, afgesloten met gezongen Kyrie eleison, Glorialied 654:1,5
Gebed van de zondag
Eerste Schriftlezing: Jesaja 26:1–13
Lied 175: 1, 2, 3
Tweede Schriftlezing: Johannes 20:19–31
Acclamatie ‘U komt de lof toe’ Lied 687
Verkondiging
Stilte, orgelspel
Lied 655:1,4
Levensberichten
Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader
Inzameling van de gaven
Slotlied 672: 2,6
Heenzending en zegen – gezongen ‘Amen

terug