Jaarrekening 2023

Protestantse gemeente te Badhoevedorp - Lijnden
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2023

Verslag van het college van kerkrentmeesters

De eerste drie maanden van 2023 werd gestart met diensten in onze Karavanserai en niet in ons eigen kerkgebouw. Op deze manier hebben we de kosten voor energie enigszins kunnen beperken. Het was even wennen, maar al met al kijken wij en de meeste gemeenteleden er redelijk positief op terug. Uiteraard waren er ook zaken die we misten, zoals ons orgel en een goede geluidsinstallatie en ook KerkTV. Vanaf april 2023 hebben de diensten weer plaatsgehad in ons eigen kerkgebouw. Per januari 2024 zijn de energietarieven fors gedaald.

Balans
De omvang van onze balans is met EUR 200.674 toegenomen naar EUR 2.911.048. De belangrijkste reden was daarvoor de toegenomen waarde ontwikkeling van de gebouwen. Daarnaast is de Algemene reserve toegenomen met EUR 14.487 naar EUR 469.004 als gevolg van een positief resultaat.

Opbrengsten
De totale inkomsten waren met EUR 197.287, zo’n EUR 6.310 hoger dan het jaar daarvoor. Met name de huuropbrengsten van de gebouwen hebben hier aan bijgedragen. De vrijwillige bijdrage van onze gemeenteleden nam minder af dan we verwacht hadden. Er is nog steeds sprake van een dalende trend. We hebben in het verslagjaar 2023 ook een totaal van EUR 18.000 aan legaten mogen ontvangen.

Uitgaven
Mede door de uitgaven aan energie (ruim EUR 34.000) en het feit dat we voor het geheel van 2023 een dominee voor 60% FTE hadden, kwamen de kosten flink hoger uit dan het voorgaande jaar 2022. De stijging was gelukkig minder fors dan begroot, mede dankzij de lager dan verwachte uitgaven voor energie. Daarnaast waren de uitgaven voor onderhoud van de gebouwen lager dan begroot.

Resultaat
Per saldo werd EUR 10.168 meer uitgegeven dan we hebben ontvangen. De incidentele baten zorgden per saldo voor een positief resultaat. De verwachting is dat de situatie van meer-uitgaven-dan-opbrengsten ook voor de toekomst het geval zal zijn. Zowel het College van Kerkrentmeesters, alsmede de kerkenraad is doordrongen van dit gegeven en heeft hier aandacht voor bij het bepalen en uitvoeren van het beleid.  

Toekomst gebouwen
Door de kerkenraad werd in 2023 aan de werkgroep gebouwen binnen onze gemeente, gevraagd om de opties ten aanzien van de vier gebouwen die onze gemeente in bezit heeft, in kaart te brengen en advies uit te brengen aan de kerkenraad. De werkgroep wordt bijgestaan door Stichting Kerkelijk Waardebeheer. De werkgroep heeft de verschillende opties in kaart gebracht en beoordeeld op basis van een aantal criteria vastgesteld door de kerkenraad met bijdrage van gemeenteleden. In 2023 zijn diverse bijeenkomsten met de gemeente georganiseerd om het te informeren en de gelegenheid te geven om vragen te stellen. Eind 2023 is een voorlopig besluit genomen om te kiezen voor de optie om de Karavanserai te verbouwen tot ruimte om onze kerkdiensten in te houden en om het huidige kerkgebouw en de pastorie af te stoten. Dit vormt het uitgangspunt voor de vervolgstappen in 2024.

Koster
In juni 2023 is de kosteres van onze gemeente met pensioen gegaan. Er is gezocht naar vervanging, maar omdat dit niet tot resultaat heeft geleid zal Henriët den Arend een deel van de werkzaamheden als kosteres voortzetten, met een lagere bezetting en met hulp van de hulpkosters. De beschikbaarheid van vrijwilligers voor het vervullen van diverse taken is een zorgpunt voor de gemeente.

Toekomst
In 2024 verwachten we dat de meeste aandacht zal uitgaan naar de verdere stappen die te zetten zijn met betrekking tot onze gebouwen. Ontwikkelingen op dit vlak zullen impact hebben op onze gemeente en op de financiën en naar wij hopen bijdragen aan een toekomstbestendige protestantse gemeente in Badhoevedorp-Lijnden.


College van Kerkrentmeesters

jaarrekening pelgrimskerk 2023.pdf

 
terug