Jaarrekening 2022

Protestantse gemeente te Badhoevedorp - Lijnden
College van Kerkrentmeesters - Jaarrekening 2022Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

 
Begroting Rekening Rekening
2023 2022 2021
Opbrengsten en Baten    
Opbrengsten onroerende zaken 67.984 67.177 61.209
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 9.600 11.963 13.210
Bijdragen van leden en anderen 105.250 111.837 117.890
Door te zenden collecten en giften 500 - -
Totaal baten A 183.334 190.977 192.309
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen 101.550 46.688 56.082
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en
inventarissen
0 17.961 -
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 66.825 31.849 67.106
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 7.000 5.967 3.211
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.000 7.193 8.665
Salarissen en vergoedingen 30.400 31.361 28.355
Kosten beheer, administratie en archief 9.250 8.749 10.549
Rentelasten/bankkosten 900 1.024 993
Afdrachten door te zenden collecten en giften 500 - -
Totaal lasten A 224.425 150.792 174.961
Operationeel resultaat (A) -41.091 40.185 17.348
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten - 114.861 156.320
Incidentele lasten - - -
Incidentele baten en lasten (B) - 114.861 156.320
Resultaat verslagjaar (A+B) -41.091 155.046 173.668
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves - - 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 10.000 - 30.000
Toevoegingen bestemmingsreserves - -114.861 -181.321
Toevoegingen bestemmingsfondsen - - -
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 10.000 -114.861 -151.321
 
Resultaat naar Algemene reserve (D)
   
-31.091            40.185             22.347

Ingediend op 14-06-2023
 
terug