HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS IS WEER COMPLEET!

Wij hebben u in de loop van het jaar meermalen aangegeven dat wij ons zorgen maakten  over de bezetting van het College van Kerkrentmeesters. Met het vertrek van Jacob van Gelder als penningmeester en tijdelijke afwezigheid van Kees Braam was de bezetting wel heel smal geworden.
Dat legt extra druk op de nog aanwezigen, maar is bovendien niet goed voor onze gemeente. Als we alle zaken die we aantreffen goed willen oppakken, moeten we goed bezet zijn.
En dat is gelukt!
In de loop van dit najaar hebben gelukkig twee gemeenteleden zich bereid verklaard om toe te treden tot het College van Kerkrentmeesters en de Kerkenraad als ambtsdrager.
Het betreft: Marijn Vis en Frank Bentschap Knook.
Beiden zijn op zondag 3 december bevestigd als ouderling-kerkrentmeester nadat zij vanaf begin november al deel uitmaakten van het CvK.
 
Wij hebben hen natuurlijk heel hartelijk welkom geheten en wensen hen ook een heel goede, gezellige, maar vooral ook inspirerende en vruchtbare tijd toe binnen het CvK en de Kerkenraad.
Harm Jonker
Voorzitter CvK
terug