brief aan ledenkerken 13 juni 2024

Aan de Parochie van de HH Engelbewaarderskerk en de Kerkenraad van de Pelgrimskerk

Badhoevedorp, 13 juni 2024

Geachte mevrouw Van der Horst, geachte mevrouw Van Driel,

De Raad van Kerken Badhoevedorp-Lijnden kent een decennialange traditie. Met name in de tachtiger jaren van de twintigste eeuw bloeide de oecumene en ook de jaren daarna vonden meerdere oecumenische vieringen (met name met Pinksteren) en activiteiten plaats (o.a. de wekelijkse pagina Kerk in ons Midden, gespreks- en filmavonden,  maatschappelijke activiteiten zoals een herdenking rond 4 mei en vluchtelingenopvang*). Het draagvlak was tamelijk groot.  

De kerken waren tot voor kort vertegenwoordigd in de Raad via leden van de kerken en met name via de voorgangers van de kerken.** Met de komst van de huidige voorganger van de protestantse gemeente echter veranderde de samenstelling van de Raad. De Pelgrimskerk gaf aan dat haar voorganger geen deel uitmaakt van de Raad. Een van de redenen voor de parochie van de Engelbewaarderskerk om zich ook te beraden op de deelname van haar voorganger vanuit het parochiebestuur aan de Raad. Een andere reden voor de parochie is dat de parochie naar verwachting zal opgaan in een groter verband, waardoor de mogelijkheid en zinvolheid van haar deelname aan een Raad van Kerken in Badhoevedorp-Lijnden onzeker en betwijfelbaar wordt.
Uitdrukkelijk stelt de parochieraad dat zij wel graag ziet dat er oecumenische vieringen gehouden blijven worden in Badhoevedorp. Aanvankelijk waren de vieringen volledig oecumenisch met eucharistie/avondmaal. Toen dat van hoger  hand problematisch werd vond de Raad een vorm met een Agape, welke de laatste tien jaar de twee jaarlijkse vieringen (in januari en met Pinksteren) kenmerkte. Een groot deel van de rk parochie en een deel van de Pelgrimskerkgemeente waardeert deze vieringen.
Om deze vieringen te blijven houden en andere vormen van samenwerking (met name op diaconaal vlak) mogelijk te maken is echter geen apart lichaam als een Raad van Kerken nodig.

Een en ander leidt er toe dat de Raad zich de vraag heeft gesteld wat haar positie is en welke toegevoegde betekenis zij nog heeft in het kader van de oecumene. De vraag stellen is haar beantwoorden. De Raad kijkt terug op een krachtige bloeitijd, waaraan geleidelijk wat haar rol betreft een einde is gekomen. De Raad zal dan ook met ingang van het nieuwe kerkelijk seizoen de haar toevertrouwde taken beëindigen.

Echter, de gegroeide traditie van ontmoeting en samenwerking van de kerken, zou de Raad graag ook in de toekomst geborgd willen zien. Als Raad vragen wij u met name of u die wens van de Raad deelt. Een aantal leden van de Raad geeft te kennen dat zij, ook na het beëindigen van de Raad als orgaan, ook in de toekomst aan vormen van ontmoeten, vieren en samenwerken wil bijdragen.
De Raad verneemt graag uw reactie – als het mogelijk is in de eerste helft van juli 2024.

Met vriendelijke groet,
Leden van de Raad: pastor Loek Seeboldt, Ineke Peereboom, Joyce Aalberts, Hans van Doremalen, Nan Sikkel, Paul Boersma (vz)

* met name in het kader van het Platform Vluchtelingen Haarlemmermeer samen met Raden van Kerken van andere plaatsen in de Haarlemmermeer.

 ** er zijn meer religieuze verbanden die in Badhoevedorp samenkomen (zoals de Syrisch-orthodoxe gemeenschap en Tyndale)  maar die maken geen deel uit van de Raad van Kerken.

 
terug