Geef......ook voor je eigen kerk!

ACTIE KERKBALANS 2018: "GEEF VOOR JE KERK"!

Al die zaken hebben onze aandacht. We streven ernaar om jaarlijks de verschillen tussen inkomsten en uitgaven zo klein mogelijk te houden. Maar we hebben te maken met een afnemend ledenaantal en een lage rentestand en deze drukken de inkomsten terwijl de uitgaven jaarlijks  oplopen. Daarom hebben we al enige jaren te maken met een tekort. Dat tekort loopt helaas telkens iets op, zodat we gedwongen zijn u dringend te vragen ook uw bijdrage iets te verhogen.
 
HOEVEEL TE GEVEN DAN?
Voor 2018 verwachten we een verschil tussen inkomsten en uitgaven, na het aanspreken van onze verschillende reserve potjes (voor pastoraat en onderhoud bv) van ongeveer EUR 30.000, dat is een fors verschil. We begroten EUR 108.000 aan inkomsten voor de actie Kerkbalans “Geef voor je Kerk”, maar zoals u ziet zijn alle extra’s van harte welkom om het gat zo klein mogelijk te houden.
 
Op basis van voorgaande jaren verwachten we voor 2018 om ongeveer van 200 gemeenteleden bijdragen te ontvangen. Wat betreft de verwachte opbrengst komt dat uit op een gemiddelde bijdrage van EUR 540. Nemen we echter ook het verwachte tekort van EUR 30.000 mee dan is er per toezegging een gemiddeld bedrag nodig van EUR 690 om niet verder in te teren op ons bezit.
 
Bovenstaande bedragen zijn niet gering en lopen ieder jaar op. Daar zijn we ons als Kerkenraad ernstig van bewust. Voor de één zal een dergelijk bedrag gemakkelijker op te brengen zijn dan voor een ander. Uiteindelijk gaat het er om wat we als gemeente SAMEN kunnen doen. Iedere bijdrage, groot of klein, is daarom van harte welkom.  
We geven u graag de volgende overwegingen mee:
Een streven naar het gemiddelde bedrag, indien u zich dit kunt veroorloven.
Indien uw toezegging al boven dit bedrag is, dan zou u kunnen overwegen om het bedrag te verhogen met minimaal 5%. 

BELANGRIJK
Op het toezeggingsformulier dat u ontvang, ziet u dat er twee manieren zijn om uw bijdrage aan de gemeente over te maken:

Machtiging verstrekken: dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier- NIET de maand JANUARI  aankruisen, want dat kunnen we niet op tijd verwerken, dus graag vanaf februari.
Zelf over maken op de bankrekening van de kerk. 

MOGELIJKHEDEN OM ‘EXTRA’ TE GEVEN: PERIODIEKE GIFT EN LEGAAT
Voor sommige gemeenteleden kan het interessant zijn om de bijdrage aan de gemeente te laten vastleggen, zodat het mogelijk wordt het bedrag af te trekken bij de belastingaangifte. U krijgt dan een groot deel van uw gift terug (het percentage van uw hoogste loonbelasting schijf) en daarom kunt u het bedrag aan de kerk verhogen, maar blijven de netto kosten voor u gelijk. Hierover kunt u meer lezen op www.kerkbalans.nl. Maar ook op onze eigen website www.Pelgrimskerk.org onder “Kerkrentmeesters” kunt u hierover meer lezen. Indien u daar meer over wilt weten in een persoonlijk contact dan verneem ik het graag.
 
Een andere mogelijkheid om de gemeente financieel te steunen is om een legaat te schenken aan de kerk: na uw overlijden ontvangt de gemeente dan een bedrag. Ook daarover leest u meer op beide websites.
terug