De actie KERKBALANS gaat weer van start; geef gul voor úw kerk!

ACTIE KERKBALANS 2017

WAAR GEBRUIKEN WE DE GELDEN VOOR?
Bij die brief vindt u een folder bijgevoegd met een overzicht van waar we de gelden voor 2017 aan zullen gaan besteden. Daar zitten veel dingen bij die bijdragen aan het gemeente-zijn zoals we dat graag willen met elkaar- met uitgebreide aandacht voor de erediensten met koor en zang, maar ook de verschillende themabijeenkomsten door de week en de invulling van het pastoraat. Daarnaast zijn we ieder jaar flink wat geld kwijt aan verwarming en onderhoud van onze kerkgebouwen.

Al die zaken hebben de aandacht van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. We streven ernaar om jaarlijks de verschillen tussen inkomsten en uitgaven zo klein mogelijk te houden. Echter, hebben we te maken met een afnemend ledenaantal en een lage rentestand en deze drukken de inkomsten, vandaar dat we al enige jaren lang, te maken hebben met een jaarlijks tekort.

HOEVEEL TE GEVEN DAN?
Voor 2017 verwachten we een verschil tussen inkomsten en uitgaven, na het aanspreken van onze verschillende reservepotjes (voor pastoraat en onderhoud bv) van ongeveer €35.000, dat is een fors verschil.
We begroten €110.000 aan inkomsten voor de actie Kerkbalans, maar zoals u ziet zijn alle extra’s van harte welkom om het gat zo klein mogelijk te houden. Op basis van voorgaande jaren verwachten we voor 2017 ca. 225 bijdragen te ontvangen van gemeenteleden. Wat betreft de verwachte opbrengst van de actie Kerkbalans komt dat uit op een gemiddelde bijdrage van €490.
Indien we echter het verwachte tekort van €35.000 meenemen dan is er per toezegging een gemiddeld bedrag nodig van €645 om niet verder in te teren.
Bovenstaande bedragen zijn niet gering en lopen ieder jaar op, daar zijn we ons als College van Kerkrentmeesters degelijk van bewust. Voor de één zal een dergelijk bedrag gemakkelijker zijn op te brengen dan voor de ander. Uiteindelijk gaat het er om wat we als gemeente SAMEN kunnen doen. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom.
We zouden u graag de volgende overwegingen willen meegeven: Een streven naar het gemiddelde bedrag, indien u zich dit kunt veroorloven. Indien uw toezegging al boven dit bedrag is, zou u kunnen overwegen om het bedrag te verhogen met minimaal 5%.

BELANGRIJK
Op het toezeggingsformulier dat u zult ontvangen, ziet u dat er twee manieren zijn om uw bijdrage aan de gemeente over te maken:
Ø  Machtiging verstrekken:
dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier- NIET de maanden JANUARI en FEBRUARI aankruisen, want dat kunnen we niet op tijd verwerken, dus graag vanaf maart.
Ø  Zelf over maken op de bankrekening van de kerk;
(kijk voor de betalingsinformatie op de informatiepagina van de website).

MOGELIJKHEDEN OM ‘EXTRA’ TE GEVEN: PERIODIEKE GIFT EN LEGAAT
Voor sommige gemeenteleden kan het interessant zijn om de bijdrage aan de gemeente te laten vastleggen, zodat het mogelijk wordt het bedrag af te trekken bij de belastingaangifte. Dit proces is recent een stuk eenvoudiger geworden. U krijgt dan van de belastingdienst een groot deel van uw gift terug (het percentage van uw hoogste loonbelastingschijf) en daarom kunt u het bedrag aan de kerk verhogen, maar blijven uw netto kosten gelijk. Indien u daar meer over wilt weten verneem ik het graag.
Een andere mogelijkheid om de gemeente financieel te steunen is een legaat schenken aan de kerk: na uw overlijden ontvangt onze gemeente dan het door u aangegeven bedrag (belastingvrij).

Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage, groot of klein; het is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd. We hopen op een mooie opbrengst, omdat ook dit een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor onze gemeente.
Jacob van Gelder, penningmeester,  06 18817022.
terug