“Pelgrimskerk 2025” en de gevolgen voor de begroting voor 2020

De werkgroep “Pelgrimskerk 2025” (bestaande uit: Harry den Arend, Harm Jonker, Ineke Graeve, Frank Bentschap Knook, Jacob van Gelder en Hans Schellingerhout) heeft zich over deze vraag beraden. Zij heeft de kerkenraad in een reactie laten weten dat deze verantwoordelijkheid hen zeer zwaar op de schouders drukt. Juist gelet op de twijfel en de verschillende meningen die bij een deel van de “achterban” hierover bestaan.

Toch is men bereid deze verantwoordelijkheid op zich te nemen, mits:
- De besluiten van de kerkenraad tot nu toe, gehoord de gemeente, onherroepelijk zijn;
- De werkgroep de vrijheid mag nemen tot eigen initiatieven in de volle breedte van de onderzoeksactiviteiten, zolang men de kerkenraad (en de gemeente) niet onherroepelijk verbindt aan onomkeerbare gevolgen;
- De werkgroep naar eigen inzicht specialistische kennis en/of adviezen kan inroepen en/of inhuren en hiervoor ook een “passend” budget binnen de begroting beschikbaar is/komt.

De werkgroep ziet haar rol dus strikt als initiërend en coördinerend en uitdrukkelijk niét als inhoudsdeskundig en/of besluitvormend. Zij zal daarom elke ingrijpend besluit voorleggen aan de “bevoegde organen”, te weten CvK, Kerkenraad en/of Kerkelijke Gemeente.

De kerkenraad heeft in haar vergadering op 28 oktober 2019 met deze “randvoorwaarden” ingestemd en de begroting voor 2020 hierop aangepast. In die begroting (en ook met terugwerkende kracht voor 2019) heeft zij op voorstel van het CvK een “transitiefonds” ingesteld, waarin voor het jaar 2019 € 10.000,- (waar inmiddels uitgaven tegenover staan), voor het jaar 2020 € 20.000,- en voor het jaar 2021 € 20.000,- wordt gestort.
Dit budget dient als specifieke reservering voor de advies- en aanloopkosten voor de grote “transitie” waarvoor wij ons geplaatst zien. Bedragen worden hieruit pas uitgegeven als hier tegenover concrete diensten staan; we zien in de uitgaven dus tot nu toe alleen de kosten voor de eerste advisering in 2019.

Aangezien de begroting voor 2020 tijdens de gemeenteavond op 2 september 2019 aan u is voorgelegd, delen wij u deze wijziging hierbij schriftelijk mee. Zonder tegenbericht gaan wij ervan uit dat u met deze aanpassing kunt instemmen. Belangstellende lidmaten kunnen desgewenst deze aangepaste begroting voor 2020 opvragen bij de scriba. Ook kunnen zij aangeven dat/of zij het formele kerkenraadsbesluit van 9 september 2019 willen ontvangen.
terug