24 maart Gemeentebijeenkomst - kerkgebouw

Gemeentevergadering
Op zondag 24 maart 2024 vond na de kerkdienst een gemeentevergadering plaats over de toekomst van het kerkgebouw. De aanleiding hiervoor is dat de heer Paul Boersma formeel bezwaar heeft ingediend tegen de gevolgde besluitvormingsprocedure ten aanzien van de gebouwen en het niet voldoende duidelijk maken waarom de optie Opgang niet wordt uitgewerkt. Hieronder treft u een verslag aan van deze vergadering
De kerkenraad zal na deze gemeentevergadering definitief hierover gaan besluiten.


Verslag gemeentevergadering protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden 24 maart 2024

De voorzitter van de kerkenraad Frank Bentschap Knook heet de aanwezigen welkom en opent de vergadering. De vergadering is uitgeroepen omdat Paul Boersma bij de kerkenraad bezwaar heeft gemaakt tegen de gevolgde procedure bij de besluitvorming door de kerkenraad over de keuze voor de optie verbouwen van de Karavanserai. Na een gesprek van Frank Bentschap Knook en Jacob van Gelder van de Werkgroep Gebouwen met Paul Boersma en het uitroepen van deze vergadering is het bezwaar ingetrokken. Verder wilde Paul Boersma dat uitgelegd zou worden waarom de optie van het neerzetten van een gebouw op de plaats van de Pelgrimskerk, dan wel het aanpassen van het huidige kerkgebouw, met daarin bijvoorbeeld appartementen of een zorginstelling en een multifunctionele zaal die als kerkzaal gebruikt zou kunnen worden (voorbeeld de ‘Opgang’ in Osdorp) niet verder uitgewerkt is.

De kerkenraad heeft op 27 november 2023 besloten niet verder te gaan met de optie de ‘Opgang’, omdat deze meer nadelen heeft dan de optie ‘verbouwen Karavanserai’. De stichting Kerkelijk Waardebeheer, die de Werkgroep Gebouwen ondersteunt, heeft dit ook zo geadviseerd. Verbouwen van de Pelgrimskerk kan 2-5 jaar duren. Al die tijd zou in de (niet verbouwde) Karavanserai gekerkt moeten worden. Met de optie ‘Opgang’ zouden wij afhankelijk zijn van een beheerder en dus geen ‘eigen baas’ zijn, zoals in de Karavanserai. Met het verbouwen van de Karavanserai kan snel begonnen worden, terwijl tot deze klaar is gewoon in de Pelgrimskerk gekerkt kan worden. De Karavanserai kan geheel naar eigen wensen verbouwd worden. Dit zal duurzaam gebeuren, zodat er in de toekomst weinig kosten zullen zijn aan onderhoud en verwarming.

De vraag rijst waarom wij nog willen verbouwen en voor wie. Het zou eenvoudig zijn om niets te doen, maar dan houdt de gemeente binnen 10 jaar op te bestaan, omdat naast de jaarlijks lager wordende inkomsten het onderhoud en verwarmen van het huidige kerkgebouw veel geld kosten en daarmee de financiële middelen binnen afzienbare tijd uitgeput zouden raken. Bovendien zou bij eventueel vertrek van de huidige predikant in die situatie geen nieuwe predikant meer beroepen kunnen worden, omdat daar de financiële middelen volgens het Classicale College voor de Behandeling van Beheerszaken (CCBB) onvoldoende voor zijn. Bij het aanstellen van de huidige predikant kregen wij hier al opmerkingen over. Daarnaast zal het ook lastiger worden om voldoende vrijwilligers te kunnen blijven inzetten.

Wij willen graag zelfstandig blijven en ook in de toekomst aan de gemeenteleden een plek bieden om samen te komen. Hier zullen wel voldoende vrijwilligers voor nodig zijn. Eventueel zal met een andere gemeente samengegaan moeten worden.

Tot slot gaf de voorzitter van commissie van kerkrentmeesters Marijn Vis een korte samenvatting van de inspraakbijeenkomst van 25 februari 2024, waarin men ideeën voor de verbouwing van de Karavanserai kon inbrengen. Er werd onder andere genoemd dat het gebouw het uiterlijk van een kerk zou moeten krijgen met een torentje en glas-in-lood ramen, duurzaam zijn en een goed geluid (goede akoestiek) hebben. Voor begeleiding van de gemeentezang zal een muziekinstrument worden geplaatst passend bij de afmetingen van de kerkzaal. De rouwsuite moet behouden blijven. Uiteraard geldt dat van tevoren geen andere toezegging gedaan kan worden dan dat met deze wensen en ideeën in de praktijk rekening gehouden zal worden.

Men kreeg de mogelijkheid om na de vergadering meer ideeën voor de verbouwing van de Karavanserai op te schrijven.

Hannie van Driel, scriba

 
terug