VERSLAG GEMEENTEAVOND 19 JUNI 2017

VERSLAG GEMEENTEAVOND 19 JUNI 2017
Verslag gemeenteavond 19 juni 2017
De bijeenkomst wordt bijgewoond door 60-70 gemeenteleden.
 
Voorzitter Harry den Arend heet allen als volgt welkom:
‘Beste mensen, meelevende leden van onze kerkelijke gemeenschap.
Deze gemeenteavond vindt plaats, omdat bij de laatste gemeentevergadering beloofd is met u in contact te treden indien er veranderingen zouden ontstaan ten aanzien van de invulling van het pastoraat.
De kerkenraad heeft zich na de laatste gemeentevergadering beraden over de gang van zaken binnen onze gemeente en daarbij ook gekeken naar het pastoraat. Dat heeft geresulteerd in een kerkenraadsdag, waarbij het beleid tegen het licht gehouden is.
Onder leiding van een externe deskundige, ds. Bert Bakker, hebben wij gekeken naar wat er speelt binnen onze gemeente op zowel pastoraal als financieel gebied.
Dat hebben wij gedaan aan de hand van de volgende tekst uit 1 Petrus 5:
‘Ik doe een beroep op de oudsten onder u. Als uw mede-oudste en als ooggetuige van Christus lijden, en omdat ik evenals u zal delen in de luister die binnenkort zal worden geopenbaard, vraag ik u:
Hoed Gods kudde waarvoor u de verantwoordelijkheid hebt, houd goed toezicht – niet gedwongen maar vrijwillig, zoals God dat wil en niet om er zelf beter van te worden, maar met belangeloze toewijding. Stel u niet heerszuchtig op tegenover de kudde die aan u is toevertrouwd, maar geef het goede voorbeeld.’
In onze gemeente worden veel goede dingen gedaan binnen de verschillende commissies en raden.
Dat blijven wij doen met steeds minder mensen. Dit betekent dat er een grotere inzet wordt verwacht van steeds minder mensen. Dat gaat je als gemeenschap opbreken. Er vallen gaten, terwijl wij het gevoel hebben dat wij nog steeds hetzelfde moeten blijven leveren. Op die manier proberen wij nog steeds de eindjes aan elkaar te knopen.
Met Bert Bakker hebben wij gekeken naar waar wij mee bezig zijn en waar wij naar zouden moeten kijken zonder direct in oplossingen te denken. Wij hebben elkaar verteld waar wij mee bezig zijn en wat wij daarbij als belangrijk ervaren en beleven. Vaak gebeuren er dingen omdat wij het altijd zo gedaan hebben. Bert Bakker heeft ons de vraag gesteld vanuit welke visie wij dat als gemeente doen: Wat is de gemeenschappelijke grondslag van ons handelen?
 
De kerkenraad wil vanavond met u, aan de hand van twee presentaties en twee andere onderwerpen - uitwerking enquête en het project rouwkamer - de opmaat geven tot inhoudelijke discussie om een visie voor onze kleiner wordende gemeente te ontwikkelen en vast te stellen.   
Op een gemeenteavond in de startweek,18 september 2017, maken we de eerste aanzet daartoe.
Vanuit die te ontwikkelen visie kunnen wij dan onze kerkelijke werkzaamheden beter handen en voeten gaan geven. Dat kan de kerkenraad niet alleen. Dat moet gedragen en uitgevoerd worden met en door de hele gemeente, voor zover dat mogelijk is.
In de geest van ‘samen kerk zijn en samen kerk beleven’ open ik deze gemeentevergadering in de verwachting dat een ieder met hart, verstand en gevoel zal deelnemen aan de discussie.’
 
Daarna geeft Harm Jonker (College van kerkrentmeesters) informatie over de financiële situatie van onze gemeente en de zorgen voor de toekomst, gerekend tot 2025. De inkomsten zullen gestaag dalen door terugloop van het aantal gemeenteleden. De vaste lasten daarentegen nemen toe: onderhoud gebouwen en personele kosten zijn de grootste uitgavenposten. Leden van 70 jaar en ouder zorgen voor de meeste inkomsten – en hun aantal zal de komende jaren door natuurlijk verloop afnemen. Dankzij financiële reserves kunnen we het nog even uitzingen, maar het is goed de tering naar de nering te zetten.
 
Tegen deze achtergrond legt Lucie Gijzenberg (ouderling pastoraat) uit, dat de extra pastorale zorg nog voor één jaar kan worden gecontinueerd met 0,2 formatie (8 uur per week), in plaats van de huidige 0,3 (12 uur per week.) Met ingang van 1 juli 2018 zal alleen de predikant – volledige betrekking – overblijven.
 
De tekst van het kerkenraadsbesluit van 22 mei 2017 luidt als volgt:
De kerkenraad besluit, naar aanleiding van haar beleidsdag d.d. 1 april 2017 en hetgeen besproken is in haar vergadering d.d. 10 april 2017, de ondersteuning van het pastoraat voor de periode 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018 vast te stellen op 0,2 fte, zijnde 8 uur per week.
De voorzitter van het Consistorie en het CvK zullen het gesprek aangaande wijziging met de pastoraal werker op korte termijn voeren.
Zowel het CvK als de andere leden van de kerkenraad zijn van mening, dat het verantwoord is om gedurende deze periode het pastoraat inclusief 0,2 fte aan te bieden.
Het komende jaar zal worden gebruikt om de inhoud en werkwijze van ons pastoraat aan te passen aan de vastgestelde capaciteit per 1 juli 2018, zijnde 1,0 fte predikantsplaats. 
Ook zullen wij met de gemeente in gesprek gaan over de dringende maatregelen die noodzakelijk zijn om het voortbestaan van onze gemeente te borgen. 


Na het maken van een aantal opmerkingen stemmen de aanwezigen in met dit kerkenraadsbesluit.
 
Vervolgens spreekt Harm Jonker over de door gemeenteleden genoemde ideeën om te besparen of extra inkomsten te verwerven. Mogelijk bruikbare ideeën zijn op de wanden in de Karavanserai opgehangen: in de pauze kan worden ingetekend. Omdat daar weinig gebruik van is gemaakt, zullen de ideeën als bijlage in het eerstvolgende Meerkontakt worden gevoegd, op de website worden gezet en tevens in de gang tussen kerkzaal en Karavanserai worden opgehangen.
 
Na de pauze vertelt Harm Jonker over de plannen voor het inrichten van een rouwcentrum, op de plaats waar nu de kopieerruimte en het archief zijn. Als nieuwe plaats voor het archief wordt gedacht aan de ruimte waar voorheen het orgel van de gereformeerde kerk was. Opgemerkt wordt dat er aandacht moet worden besteed aan brandveiligheid, omdat het archief historisch waardevolle stukken bevat.
Het rouwcentrum kan worden gehuurd door verschillende begrafenisondernemers. Naar verwachting wordt de investering van de verbouwing in drie jaar terugverdiend. Een aantal gemeenteleden zal medewerking verlenen aan de verbouwing. Ook is al hulp toegezegd bij het koffie- en theeschenken bij ontvangst van gasten. Na vijf jaar kan het rouwcentrum winstgevend worden. Voor uitvaarten – ook niet-kerkelijke – kan de kerkzaal worden gehuurd.
Een rouwcentrum lijkt een welkome bron van inkomsten te kunnen worden.
De aanwezigen stemmen in met dit kerkenraadsvoorstel.
 
Ds. Bert Griffioen sluit  de bijeenkomst af met gebed en het zingen van lied 971 ‘Zing een nieuw lied voor God de Here.’
 
Na afloop is er gelegenheid om na te praten, onder het genot van een drankje en wat lekkers.
Juup Bosch, scriba
 
terug