VERSLAG GEMEENTE AVOND 12 NOVEMBER 2018

VERSLAG GEMEENTE AVOND 12 NOVEMBER 2018
De bijeenkomst wordt bijgewoond door ±50 gemeenteleden.
• De voorzitter heet allen welkom en opent met „Gebed om vriendschap,‟ van Sytze de Vries.

• Vervolgens geeft Marijn Vis, penningmeester CvK (College van Kerkrentmeesters) toelichting op de jaarrekening 2017. Er is een tekort van ongeveer € 10.000. De kascontrolecommissie - bestaande uit Gerard Slingerland en Karel Bentschap Knook - spreekt zijn bezorgdheid uit over het nadelig resultaat en adviseert een structurele oplossing te zoeken om te komen tot een sluitende jaarrekening. Met dank aan allen die aan dit resultaat hebben bijgedragen en onder dankzegging aan de heren van de kascommissie wordt de jaarrekening 2017 goedgekeurd.

Aansluitend komt de begroting 2019 aan de orde. Deze vertoont een groter tekort, namelijk ca. € 45.000. Deels wordt dit veroorzaakt door noodzakelijke werkzaamheden aan de gebouwen, die in 2018 niet konden worden uitgevoerd. Ook de teruglopende ontvangsten (vrijwillige bijdragen) spelen een rol. Ondanks de zorg over het oplopende tekort stemmen de aanwezigen in met deze begroting. Harm Jonker, voorzitter CvK, zegt dat we niet op deze wijze verder moeten gaan, omdat we anders ons kapitaal langzaam maar zeker „opeten.‟ De suggestie van enige gemeenteleden om het pastoraal fonds gedeeltelijk te gebruiken voor het traktement van de predikant is in de Kerkenraad ook al als mogelijkheid genoemd. Het is waarschijnlijk dat het fonds over enige jaren daarvoor aangesproken zal moeten worden. Maar nu dit geluid uit de gemeente naar voren komt, zullen het CvK en de Kerkenraad bezien welke mogelijkheden hier voor zijn.


• Na de pauze vertelt Harry den Arend over het onderzoek naar de materiële toekomst van onze gemeente. Een werkgroep – bestaande uit leden van CvK, Kerkenraad en gemeenteleden met verstand van zaken – is al een paar keer bijeen geweest om te bespreken wat denkbaar en ook haalbaar is. Met behulp van externe deskundigen (van de PKN) zal verder worden bekeken welke prognose we hebben van de gemeente van de toekomst en welke alternatieve scenario‟s daarvoor mogelijk zijn. Naar verwachting kunnen in het voorjaar van 2019 voorstellen aan de gemeente worden voorgelegd. In deze scenario‟s zullen de consequenties worden genoemd.

• Lucie Gijzenberg geeft informatie over de plannen betreffende het pastoraat, die door de Kerkenraad zijn vastgesteld en nu worden uitgewerkt. Na het vertrek van Ans Creemer is er een wijziging in de benadering van het pastoraat: van aanbodgericht naar vraaggericht. Alleen gemeenteleden die erom vragen krijgen nog pastorale zorg. Een aantal gemeenteleden volgt nu een cursus voor pastoraal assistent. Zij worden door ds. Bert Griffioen getraind in het voeren van diepgaandere gesprekken; wij hopen dat twee of drie van hen daarna de predikant gaan assisteren op momenten dat deze verhinderd is, ziek of op vakantie. Verder blijven de pastoraal bezoekers en contactpersonen ouderen bezoeken.

• Ds. Bert Griffioen vraagt naar ervaringen met beamerdiensten. Over het algemeen vindt men het prettig om zo te zingen, omdat dan bij alle coupletten het notenschrift kan staan, met name bij nieuwe liederen. Verder wordt er duidelijker gezongen, meer naar voren gericht. Gebruik van de beamer voor mededelingen vóór kerktijd voldoet; tijdens de collecte is het alleen zinvol als er iets te melden of te vertonen is, zoals onlangs een filmpje bij de ZWO-dienst. Of de frequentie van beamerdiensten verhoogd kan worden, hangt af van het aantal medewerkers. Ter plekke wordt gevraagd mee te denken wie eventueel de beamergroep kan versterken. Voorlopig is er gemiddeld eens per maand een beamerdienst. Gastpredikanten vragen soms of ze een afbeelding kunnen sturen, ter ondersteuning van hun preek. Het hangt er van af of er die zondag iemand van het beamerteam beschikbaar is. Als er een beamerdienst is, moeten de gegevens ruim op tijd aan Zwanet Gijzenberg worden gestuurd. Aangegeven wordt dat standaard-teksten uit de orde van dienst weinig toevoegen aan de dienst en zelfs belemmerend werken. Die zouden weggelaten kunnen worden.

• Ds. Bert Griffioen vertelt dat op Eeuwigheidszondag een grote aardewerk schaal in gebruik zal worden genomen voor het plaatsen van waxinelichtjes, ter gedachtenis van overleden gemeenteleden. Op voorstel van de Werkgroep Liturgie zal deze schaal tijdens de adventstijd en daarna in de Stiltekapel worden gezet, op de tafel bij de icoon: wie wil kan dan vóór of na kerktijd een lichtje aansteken ter gedachtenis aan een dierbare. Aan de hand van de interesse en het gebruik kan dan worden bezien of wij als gemeente al dan niet blijvend behoefte hebben aan een dergelijke gedachtenisplek.

• Overige opmerkingen:
• Wellicht kunnen de ruimten in de Karavanserai, zalen in het kerkgebouw en ook de kerkzaal meer worden verhuurd.
• Er moet meer bekendheid worden gegeven aan de Rouwsuite door advertenties te plaatsen in plaatselijke bladen en ook opnieuw vermelden in Meerkontakt.
• Het zou goed zijn als de gemeente de laatste paar minuten vóór aanvang van de dienst -ook als er geen beamer wordt gebruikt- stil zou zijn, ter voorbereiding op de dienst.
• De verlichting van het liturgisch centrum is onvoldoende – hier zal aandacht aan worden besteed; bezien wordt of hier iets aan te doen is.

• Ds. Bert Griffioen leest gedachten van David, die met Goliath moet vechten, en sluit de gemeenteavond met gebed. Juup Bosch, scriba.
 
terug