MEERKONTAKT, 28E JAARGANG, 11; 18 december 2015

MEERKONTAKT, 28E JAARGANG, 11; 18 december 2015

MEDITATIE
KERSTMIJMERINGEN OVER WONEN

Wie niet goed woont, is niet te benijden.
Wonen is voor mij een belangrijk deel van mijn leven.
Ik ben ook erg blij met al de fijne plekken die ik tot nu toe heb mogen bewonen, die overigens zeer verschillend van grootte waren! Daar hangt mijn woongenot niet vanaf.
 
Toen ik klein was, en als jongste in een gezin met vier kinderen opgroeide, woonden wij met veel plezier “achter de zaak”, zoals dat heette; ‘voor’ was de winkel, waar altijd de klanten de voorrang kregen, voor een belangrijk deel het rijk van mijn moeder, want mijn vader was een halve dag ‘de wijk in’ om melk rond te brengen. Ik herinner me nog goed een, in mijn ogen erg oude mevrouw, die steevast ’s middags kwam en heel kritisch bekeek wat ze in haar mandje deed; want ze wilde van alles ‘de beste’. Dus kwam er geen thee van het eigen merk Centra, maar echte Pickwick, en Verkade. Kwaliteit.
 
Kwaliteit in Wonen is net zoiets.
Ik denk dat we allemaal erg graag kwaliteit willen: we willen het beste! En dat vind ik nu zo leuk. De kans dat er steeds meer tevreden mensen bij komen wonen en werken in Badhoevedorp en Lijnden ligt niet in het minst aan recente bouw ontwikkelingen.
Voor nog meer toekomstige mededorpelingen die graag goed willen wonen wordt een huis gebouwd, en hopelijk in de toekomst toch ook nog wat meer voor de echte starter onder ons! Daarnaast vangt de Haarlemmermeer een dezer weken ook vluchtelingen op, want ook zij moeten wonen.
 
Als predikant heb je met allerlei mensen in verschillende leefomstandigheden en levensfasen te maken. In eerste instantie met het Wonen van ‘onze lieve Heer’ zelf. Dat liggen in een voerbak, of een grot daar in Bethlehem,- waarschijnlijk de beestenafdeling (beneden) van een soort van Karavanserai, was nu niet direct wat we verstaan onder ‘goed wonen’, laat staan een geschikte plek voor wat het evangelie noemt: de Koning der wereld!
Dat was geen Badhoevedorpse of Lijndense nieuwbouwkwaliteit.
 
Ik ben er van overtuigd dat het werken en wonen van de nieuwe mensen onder ons met heel veel plezier en hopelijk lang en naar hun zin zal zijn. En ik denk dat werk en woongenot vooral samenhangt met Samen Leven. En dat willen we graag als dorpsgenoten! Mooie kerst en een goed nieuw jaar gewenst!
 
Bert Griffioen.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 20 dec            10.00 uur: Ds. N. van Doorn (Middelburg) 4e Advent.
Collecten:                     1. Diaconie.     2. Kerk.       Jeugdkapel.
Speciale kinderdienst  16.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Donderdag 24 dec       22.30 uur: Ds. B.J. Griffioen (Kerstnachtdienst).
10 minuten vooraf:       inzingen 
Collecten:                     1. Syrisch comité & noodhulp.
Vrijdag 25 dec              10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen (Kerstmorgendienst).
10 minuten vooraf:        inzingen
Collecten:                      1. Kind in de Knel.   2. Kerk.
Zondag 27 dec              10.00 uur: Ds. P.A. de Bres (Amstelveen).
Collecten:                      1. Diaconie.              2. Kerk.
Donderdag 31 dec         19.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Oudejaarsavonddienst.
Collecten:                      1. Diaconie.              2. Kerk.
Zondag 03 jan               10.15 uur: Ds. B.J. Griffioen  
                                      09.45 uur: nieuwjaar ontmoeting
                                      & aansluitend concert: 12.00 uur.
Collecten:                      1. Diaconie.               2. Kerk.
Zondag 10 jan               10.00 uur: Pastor A. Creemer-Allard   (Kudelstaart).
Collecten:                      1. Diaconie.               2. Kerk.        Jeugdkapel.

Autorijdienst:
Zondag 20 dec     Dhr. C.D. Braam                 659 6190.
Zondag 27 dec     Dhr. H. Buurma                   659 3218.
Zondag 03 jan     Dhr. R. Hoogeboom             659 5322.
Zondag 10 jan     Dhr. G. Klaasse Bos            023 555 1782.
  
Tijdens kerkdienst is er kindercrèche; wel zaterdag de koster bellen (020-659 3133) tussen 10.00-11.00 uur.

BIJ DE DIENSTEN
…Schreef ik vorige keer nog al enthousiast over een kringviering op de eerste adventzondag waarbij we een stukje van de matzes dopen zouden in de wijn of de beker druivensap. Dat hebben we wel gedaan maar de ervaringen en gehoorde geluiden erover zijn nogal wisselend. We zullen een en ander evalueren, want heel veel ervaring hebben we er nog niet mee. Het is jammer dat ik me niet goed heb gerealiseerd dat het voor velen nog al een lange tijd staan werd tijdens rondgaan van brood en wijn. Dat kan de volgende keer ook wel veel korter als we de kring vormen na de vredegroet, vlak voordat brood en wijn rondgaan, en het zal dan ook korter duren omdat we dan van twee kanten beginnen. Op deze afgelopen adventszondag was dat allemaal wat gecompliceerd door de afwezigheid van een aantal ambtsdragers, gecombineerd met wat zingende ambtsdragers. Met de kerkenraad is afgesproken er de volgende vergadering wat dieper op in te gaan en inhoudelijk over door te praten, en ik beloofde hen u er even wat over te zeggen in Meerkontakt. Zo bent u allemaal op de hoogte dat we er wel bewust mee bezig zijn en dat voor ons allen de avondmaalsvieringen (net als de anderen vieringen overigens) van groot belang zijn. We willen juist graag door deze vorm bereiken dat in de kringviering een gevoel van eenheid en samen delen wordt gestimuleerd, en dat kan natuurlijk alleen maar als de dingen zowel rustig en goed alsook vlot verlopen.
Het MIK koor heeft velen wel gecharmeerd met de weergave van hun muzikale inbreng onder leiding van Wilna Wierenga en Jeroen Koopman, en we hopen als zanggroep dat dan te zijner tijd ook weer eens te kunnen herhalen met wellicht nog meer enthousiastelingen.
Op 20 december verwelkomen wij hartelijk onze vroegere voorganger, ds. Nel van Doorn uit Middelburg.
20 december, levende kerststal ’s middags om 16.00 uur hopen we opnieuw vele zeer jonge gemeenteleden en vele vriendjes, vriendinnetjes, neefjes & nichtjes, klein- en achterkleinkinderen te verwelkomen om te genieten van de dieren en de liederen bij het kerstverhaal van het evangelie (Lukas en Mattheüs).
24 december, kerstnachtdienst om 22.30 uur, hebben we de inmiddels vertrouwde viering met veelal bekende kerstliederen en muzikale medewerking door een aantal leden van Amsterdam Brass die we van harte welkom heten onder ons. Zij hebben een paar jaar geleden ook bijgedragen tot groot genoegen van velen.
25 december hopen we een mooie intieme familiekerstviering te hebben met opnieuw vertrouwde en mooie kerstliederen waarbij de kinderen van de kinderdienst worden bijgestaan door wat oudere kinderen van de jeugdkapel en de begeleiding, met gedeeltes van de musical Michiel de Houtsnijder.
27 december verwelkomen we ds. Piet de Bres uit Amstelveen, een inmiddels goede bekende gastvoorganger in ons midden.
Oudejaarsavond 31 december besluiten we het jaar om 19.00 uur met een korte dienst in de vorm van een avondgebed. De ervaring leert dat u dan om 19.45 uur thuis aan de oliebollen kunt zitten, om daar de laatste uren uit te luiden! Met andere woorden, het is geen lange dienst, en het is fijn om op zo ’n bijzonder moment in de tijd ook een bezinningsmoment met elkaar te beleven. Allen hartelijk welkom, ook uw eventuele gasten.
Op zondag 3 januari, wensen we elkaar alle goeds voor het nieuwe jaar tijdens de Nieuwjaarsontmoeting die een half uur vooraf aan de dienst , dus van 09.45-10.15 uur wordt gepland. Aansluitend is dan de kerkdienst 10.15-11.15 uur, waarna koffie of een glas en het
Nieuwjaarsconcert van 12.00-13.00 uur. Dit jaar door Henk Trommel, orgel en klarinettiste Judith van der Plas, afgewisseld door Jan Boogert samen met de zangeressen Riemke Boot en Dorien Coenen.
10 januari zal de dienst worden geleid door onze eigen kerkelijk werker, pastor Ans Creemer-Allard.
 
VANUIT DE WIJK
BERICHT dominee bert griffioen
Mw. Kattenberg is bezig met onderzoeken in het Antoni van Leeuwenhoekkliniek, en dat baart wel zorgen. Maar op het moment heeft ze geen pijnklachten.
Mw. van Kooten is in Bornholm bezig met revalidatie na de armoperatie en wellicht kan ze aan het eind van het jaar naar huis.
Elly Koetsier is voor revalidatie in het zorgcentrum Groenenlaan in Amstelveen.
Voor Ineke van Wijk is het nog niet eenvoudig om na de laatste ziekenhuisopname weer in het, voor zover mogelijk, gewone levensritme te komen. We proberen mee te leven voor zover mogelijk door een bloemetje van de kerk, een kaart en onze gebeden.
Bert Griffioen.
 
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Op zondag 29 november jl. hebben we als wijkteam van de Schuilhoeve samen met de gemeenteleden die wonen in de Schuilhoeve een viering gehad op deze eerste adventzondag.
Op 30 november mochten Riet en Frits Plessius gedenken dat zij 50 jaar geleden elkaar het jawoord gaven. Samen met allen die hen lief zijn hebben ze deze mijlpaal feestelijk mogen vieren.
Op 1 december overleed de heer Willem Benschop, voorheen wonend op de Sloterweg. In de vaste overtuiging dat God de “burcht” is, waarop je altijd kunt vertrouwen, liet Willem zijn aardse leven los. Nadat mw. de Jong-Schouten was opgenomen in een verpleeghuis in Hillegom, bleek het gelukkig ook mogelijk voor dhr. de Jong een plek te vinden in een verpleeghuis in Heemskerk. Uit elkaar moeten gaan na zoveel jaren samen is moeilijk, maar een goede verzorging is voor beiden heel veel waard.
Mw. Varkevisser, Pa Verkuyllaan, kampt nog steeds met hevige pijnen. Gelukkig is de oorzaak nu gevonden en hoopt ze dat ze spoedig van deze pijnen kan worden afgeholpen.
Dhr. van Rijsbergen, Keplerstraat, had enkele gezondheidsklachten.
Mw. Tiggelaar, Marconistraat, hoeft gelukkig geen operatie te ondergaan.
U allen, gemeente van de Pelgrimskerk, en allen die u dierbaar zijn, bid ik Gods zegen toe. Moge Zijn Zoon ons nabij zijn. Goede dagen toegewenst en een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.
 
BERICHT PASTOR FRED VAN DER LOUW
Een aantal weken geleden hebben we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar alle overledenen herdacht. Als pastor ken je bij de meeste namen de verhalen en familieleden.
Ik word door zo’n dienst dan ook zelf geraakt. Maar meer nog al die mensen die verder moeten met een opengevallen plaats.
In de adventsweken worden wij uitgenodigd om niet alleen naar het verleden te kijken, met verdriet en dankbaarheid. Gods trouw breekt alles open en baant ook in ons gemis een weg. Alle zieken en diegenen die zorgen of verdriet hebben, ook hen die om hen heen staan, bidden we Gods nabijheid toe. Voor velen is deze decembermaand niet makkelijk. Dat u iets mag ervaren van God die belooft ons zullen dragen.
Tussen alle diensten en vieringen door pakken wij thuis de dozen in. Over een half jaar gaan we verhuizen naar de pastorie in Heemskerk. Tot die tijd gaan we in een tijdelijke woning wonen. Dus voor de feestdagen nog, wonen we zelfs al dichterbij Badhoevedorp.
Met vriendelijke groet, pastor Fred van der Louw.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1511     Mw. K. Faber- van 't Veen, Havikstraat, opgenomen in het Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam.
             Mw. G.M.C. van Kooten-Slootweg, Hoofdweg, opgenomen in het Kennemer Gasthuis, locatie Elisabeth.
2211     Fam. E.J. Varkevisser-van de Velde, Pa Verkuijllaan 137.         
             Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman, Edisonstraat, opgenomen in de         Groene Laan, Helpende Hand 9 in Amstelveen.
2911     Mw. H. Molenaar-Keijzer, Keesomstraat 13.
             Mw. A.M. Langevoort-Kiestra, Groene Zoom 8.
0612     Mw. J.S. van der Horst-Boer, Keizersweg 149A.
             Mw. W.C. Knibbe-van Veen, Nieuwe Meerdijk, opgenomen in het    Slotervaart Ziekenhuis, Amsterdam.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0101       Mw. E.C. Kroese-de Vries, Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 152.
0401       Mw. W.M. van der Meij-Slootweg, Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 332.
0501       Mw. P. Schaaf-Schipper, Fonteinlaan 9.
0601       Dhr. P. de Best, Gaaistraat 8.
0601       Mw. J. den Arend-de Vries, Burgemeester Amersfoordtlaan 76.
0701       Dhr. L. Jobse, Kamerlingh Onneslaan 131.
0901       Mw. A.H. Roelink-Versteeg, Nachtegaalstraat 12.
1301       Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt, Geraniumlaan 79.
1401       Mw. A. Oortgiesen-Rijkse, Pa Verkuijllaan 38.
1501       Mw. M. van de Water-van Dam, Sloterweg 419.
1601       Mw. H. Boerkool-Vermaat, Keizersweg 73.
1801       Mw. N.E. Bakker-Plooij, Uiverstraat 48.
1801       Mw. G. Voorham-Weijland, Wernerstraat 6.
1901       Dhr. H.W. Eisenberger, Keizersweg 191A.
2301       Dhr. J.H. Zelle, Franklinstraat 131.
2401       Dhr. A.L. de Jong, Raasdorperweg 60.
2701       Dhr. W. Schaar, Dellaertlaan 94.
3101       Dhr. J. van Weering, Sloterweg 143A.
 
BEDANKT
Wat ben ik weer verwend door de kerk de afgelopen maanden met bloemen voor m’n verjaardag, waar ik ruim 2 weken van heb mogen genieten. Dan nog een mand vol heerlijk fruit vanwege de oogstdag. Heel hartelijk bedankt hiervoor. Alle goede werkers van de kerk wil ik bedanken voor hun goede zorg en wens ik van harte een gezegende kersttijd toe vol licht en warmte en een gezond en veilig 2016! Roos Pipper.

IN MEMORIAM DHR. JOOP BUIJS.
Op vrijdag 20 november is Joop Buijs overleden. Hij woonde aan de Akerdijk, waar hij jarenlang met zijn broer Bram heeft gewoond, die vorig jaar is overleden. We herinneren ons Joop als wat teruggetrokken en niet zo toegankelijk. Het overlijden van zijn broer heeft een grote impact op hem gehad. Maar de laatste tijd ging het wel goed met hem.
Een aantal weken geleden is hij van zijn fiets gevallen Na een opname in het Slotervaartziekenhuis heeft zijn nicht zich over hem ontfermd en in haar woonplaats Zwolle ter revalidatie in het verpleegtehuis laten opnemen.
Nadat het aanvankelijk beter ging is Joop uiteindelijk toch daar overleden. Op maandag 23 november hebben we afscheid van hem genomen. In de dienst stonden de woorden centraal die hij zelf gekozen had: “Vaste rots van mijn behoud”.
We dragen de familie op in onze gebeden. Dat zij kracht mogen ontvangen om dit verlies te dragen en verder te gaan met deze open plaats. Pastor Fred van der Louw.
 
IN MEMORIAM MW. KLAASJE FABER-VAN ’T VEEN.
Vroeg in de morgen van de eerste Advent, zondag 29 november, is onverwacht overleden Klaasje Faber-van ’t Veen. Zij mocht de gezegende leeftijd van 96 jaar bereiken.
Mw. Faber was ruim 62 jaar lid van de NCVB en later Passage en meelevend gemeentelid. Totdat het een jaar of twee geleden niet meer ging, kwam zij trouw elke zondag hier in de kerk. Ze was een gelovige en sterke vrouw die werd geboren in een predikantsgezin als oudste dochter; Met trots en weemoed kon zij vertellen over het pastorieleven in het dorp in Drenthe waar ze haar jeugd door heeft gebracht.
Haar man was lange tijd werkzaam op het kantoor van een grote Amsterdamse ijzerhandel en zijn ouders en zuster woonden hier in de Havikstraat, waardoor ook zij in Badhoevedorp kwamen te wonen. Mw. Faber was een tevreden mens, die moeder is geworden van één zoon. Ze was weinig spraakzaam en daarmee soms moeilijk te peilen. Ze was iemand die erg hield van gezelschap en ook graag via de telefoon contact onderhield, met een vriendin of met haar broer Henk in het noorden.
De laatste jaren maakten haar leven wel stil, en ze genoot dan ook van het bezoek dat ze kreeg. We wensen zoon Jan en Ellen, en de kleinkinderen met hun partners, en daarnaast allen die haar nu missen dat haar gedachtenis tot zegen zal zijn, en wensen hen steun van de Eeuwige God toe bij het verdriet om de lege plaats die ze achterlaat. Op maandagmiddag 7 december werd zij in besloten kring begraven op begraafplaats Zorgvlied in Amsterdam.
Ds. Bert Griffioen.
 
IN MEMORIAM DHR. WILLEM BENSCHOP.
Op de avond van 1 december jl. overleed Willem Benschop op de leeftijd van 95 jaar in het Lucas-Andreas ziekenhuis in Amsterdam. Dhr. Benschop heeft tot het allerlaatste moment aan Sloterweg 229 in Badhoevedorp gewoond waar hij, zoveel als hij dat kon, bleef zorgen voor zichzelf. Zijn karaktereigenschappen vastberadenheid en vooruitzien hielpen hem om dit te kunnen verwezenlijken. Deze eigenschappen waren hem ook in zijn werkzame leven altijd goed van pas gekomen. Toen zijn echtgenote Margaretha Johanna Blok ernstig ziek werd en op 10 oktober 2010 overleed, brak voor Willem een ontzettend zware periode aan. Naast het verwerkingsproces van het verlies van zijn Gré, kreeg hij te kampen met vele, lichamelijk zeer zware, klachten.
De jaren die volgden waren een voortdurende afwisseling tussen ziekenhuis, verpleeghuis, thuis zijn en weer opgenomen worden. Maar ondanks deze zware tijden bleef Willem positivisme uitstralen en bleef hij actief in het leven staan. Ook behield hij zijn interesse voor zijn omgeving. Zijn leven kon hij, zoals hij zelf zei, zo leven, omdat hij zich beschermd wist en daardoor veilig, door zijn hemelse Vader.
Op maandag 7 december hebben we Willem naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij wensen zijn kinderen, die hem zo trouw terzijde hebben gestaan en zijn klein – en achterkleinkinderen de kracht toe om dit verlies te kunnen dragen. Pastor Ans Creemer.

Eeuwigheidszondag
In de dienst op Eeuwigheidszondag werden de namen genoemd van wie ons zijn ontvallen en hebben we licht ontstoken ter nagedachtenis van hen. Wij noemden bij name:
1111       Jannetje Cornelia Gepken-Docter,                             89 jaar.
0912       Willem Jan Hogeveen,                                               74 jaar.
2312       Jeannetta Anna van der Velde-de Groot,                   95 jaar.
2812       Agnieta Adriana Sarphatie-van Rijn,                           67 jaar.
7701       Frederika Wilhelmina van Oene-van Oene,                91 jaar.
2101       Maarten Worm,                                                           49 jaar.
2501       Cornelia Alida Gezina Schoutendorp-Willemse,         96 jaar.
1202       Marinus de Haas,                                                        80 jaar.
2302       Harm te Velde,                                                            84 jaar.
0404       Cornelia van Dijk-Venema,                                         89 jaar.
2404       Aagje Maria Petronella van der Meulen,                     85 jaar.
1205       Aaltje Hulsbergen-Braakman,                                     75 jaar.
1905       Petronella Klasina Brandenburg-Cupido,                    84 jaar.
0306       Adriana Wilhelmina Bijl-van Beusekom,                      78 jaar.
1306       Boukje Boorsma-Post,                                                 78 jaar.
0907       Jan Pieter van Alten,                                                    93 jaar.
1207       Liena Netta Kruijer-van Coeverden,                             99 jaar.
1407       Willem Cornelis Barendregt,                                         86 jaar.
2107       Pieter Gilles Hoogendorp,                                             64 jaar.
3007       Tjomme Lowie,                                                              88 jaar.
2008       Ariën Claij,                                                                     93 jaar.
0109       Wilhelmina Elisabeth de Jong-Maalman,                      93 jaar.
0809       Margretha Adriana Hogenhout-van Kerkhof,                110 jaar.
2609       Louise Ottilie Edithe Gabes-de Niet,                             67 jaar.
2809       Johanna Maria Kesseling-Heij,                                     90 jaar.
0110       Gerrigje Alofsen-Janzen,                                              86 jaar.
2010       Aaltje Pietersen-Leenheer,                                           91 jaar.
 
KERKELIJKE STAND
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:    naar:
2710       Dhr. P. Meyer                       Windestraat 182.
 
BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
EINDEJAAR COLLECTE 2015
Richting het einde van het jaar ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters weer een verzoek voor de eindejaar collecte. Voor onze gemeente is dit een belangrijke bron van inkomsten, die we ook dit jaar weer hard nodig hebben. Dit jaar hebben we onder andere een beamer aangeschaft die in de kerkzaal is geplaatst. De beamer zal gebruikt worden bij het ondersteunen van de kerkdiensten met meer beelden en geluid. Helaas hadden we in 2015 ook te maken met tegenvallers, waarvan de asbestverwijdering in de Karavanserai veruit de grootste was. Ook voor het komende jaar staan er weer een aantal uitgaven op de agenda om het ‘samen-gemeente-zijn’ te verbeteren. Daarom vragen wij ook nu weer uw bijzondere aandacht voor deze belangrijke collecte! Wij danken u alvast hartelijk voor uw gift! Vriendelijke groet, Jacob van Gelder, Penningmeester College van Kerkrentmeesters.

BADHOEVEDORP –“KERST INN”
De Pelgrimskerk organiseert Tweede Kerstdag van 11.00-14.00 uur een kerstcafé. Wie zin heeft kan binnenlopen, want het is ‘open huis’. Wat je in deze caféachtige omgeving kunt verwachten is koffie en thee, versierd met appeltaart en kerstbrood. Luister naar live muziek in de kerkruimte waar een metershoge kerstboom staat. Een kaarsje opsteken kan in de stiltekapel. In de gang en de ontmoetingsruimte is er plaats voor een goed gesprek met een glas in de hand. Kerkelijk of niet, iedereen is Tweede Kerstdag van harte welkom.
Het adres is: Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp. Wie vervoer nodig heeft, kan bellen naar:
Wijke Rechtuyt:   020 659 5529 of 06 5334 6768,
Ien Moens:           020 659 7600 of 06 2929 0016.
 
BERICHT PASTORAAT
Zondag 29 november hebben wij een dienst gehad in de Schuilhoeve waarin Ans Creemer voorging en we muzikaal begeleid werden door Dirk Heijstek. Het was een fijne dienst waarin we met elkaar luisterden naar de overdenking. We hebben samen gebeden en gezongen. Ook was er een collecte die €84,35 opbracht; we bestemden dat voor de kerk. Na de dienst dronken we koffie of thee met elkaar en werd er druk met elkaar gepraat. Het was een heel fijne en gezellige middag. Goed om zo met elkaar samen te zijn. Namens het pastorale team van de Schuilhoeve, Ien Moens.
 
BIJZONDERE KINDERDIENST
Speciaal voor de kinderen tot en met elf jaar is er op zondag 20 december 16.00 uur een kinderkerkdienst in de kerk van de Pelgrimskerk aan de Havikstraat. Dominee Bert Griffioen vertelt naast een levende
kerststal (met Jozef en Maria, maar ook met echte dieren) het kerstverhaal. Met elkaar worden mooie kerstliederen gezongen. Alle kinderen zijn welkom, ook de kinderen die misschien nog nooit in een kerk zijn geweest. Het kerstverhaal duurt maximaal drie kwartier. Na afloop kunnen de kinderen genieten van (warme) chocomel en een kerstkransje. Voor de ouders is er warme glühwein. Vriendelijke groet, Bert Griffioen. Voor meer informatie: www.pelgrimskerk.org.
 
NIEUWJAARSONTMOETING VOOR DE KERKDIENST- CONCERT NA DE KOFFIE/GLAASJE
Op zondagmorgen 3 januari is er vanaf 09.45 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten en bij een kopje koffie de nieuwjaarswensen uit te wisselen en begint de kerkdienst een kwartier later, om 10.15 uur! Na de dienst koffie of een glas en om 12.00 uur het Nieuwjaarsconcert met Henk Trommel en Judith van der Plas, orgel en klarinet en Jan Boogert, Riemke Boot en Dorien Coenen, orgel en zang.

EETCLUB
Donderdag 21 januari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies            tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
BERICHT REDACTIE
MEERKONTAKT 2016, JAARGANG 29.

Hieronder het nieuwe publicatieschema. Per bladnummer de vermelding welke (voornaamste) activiteiten in die periode in onze gemeente spelen.
De opsomming is niet volledig, maar kan helpen bij het bepalen van het meest geschikte publicatiemoment van uw kopij. Wie, wanneer een meditatie verzorgt, blijft nog even geheim. De redactie.
Nr:       Aanleverdatum:       Publicatiedatum:     Bijzonderheden:
1.         3012                        080116                   SCHOOLKERKDIENST
2.         0302                        1202                       40 DAGENTIJD
3.         0203                        1103                        PASEN.
4.         0604                        1504                        DODENHERDENKING & HEMELVAARTDAG.
5.         0405                        1305                        PINKSTEREN.
6.         0106                        1006                        SPRING OVER DIENST.
7.         0607                        1507.
8.         3108                        0909                        STARTZONDAG.
9.         0510                        1410                        MUSICAL.
10.       0211                        1111                        EEUWIGHEIDSZONDAG.
11.       0712                        1612                        ADVENT & KERST.
 
1.         0401                        130117                    JAARGANG 30.

OPROEP AAN SCHRIJ(F)(VST)ERS
Zoals u afgelopen jaar hebt gemerkt is het aantal vaste meditatieschrijvers slechts vier (allemaal mannen). Graag wil de redactie weer een klemmende oproep aan de vele dames in onze gemeente doen om, in schrift, van zich te laten horen. Indien u interesse heeft en/of vragen hierover, kunt u contact opnemen met mw. Truus Peters truus.peters@live.nl (020 659 3063) en/of Erik Gräeve ejpgraeve@hetnet.nl (020 388 2505).
De redactie.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:       Onderwerp(en):                                     Tijd(stip):
20 dec        Levende kerststal                                  16.00 uur.
23 dec        Generale repetitie Kerstspel                  16.30 uur.
26 dec        Kerst-Inn; inloop vanaf:                          11.00 uur.
03 jan         Nieuwjaarsontmoeting                           09.45 uur.
03 jan         Nieuwjaarsconcert                                 12.00 uur.
04 jan         College van Kerkrentmeesters               20.00 uur.
05 jan         Diaconie                                                 20.00 uur.
10 jan         25+ groep                                              16.30 uur
11 jan         Moderamen                                           19.30 uur.
12 jan         Jeugdkapelvergadering                         20.30 uur.
21 jan         Eetclub                                                  18.00 uur.
 
KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 30 december vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 08 januari 2016.

 
terug