MEERKONTAKT 29e JAARGANG, 01; 8 januari 2016

MEERKONTAKT 29e JAARGANG, 01; 8 januari 2016
MEDITATIE
Het nieuwe jaar.....

In het algemeen wordt er veel aandacht geschonken aan de wisseling van het jaar. Er zijn feestelijke
bijeenkomsten. Er wordt uitgebreid gegeten en gedronken, men wenst elkaar het allerbeste. Op radio en tv worden beschouwingen gehouden over de belangrijkste gebeurtenissen van het oude jaar. En een enkele keer waagt iemand het zich uit te laten over wat het nieuwe jaar ons zal gaan brengen.
 
Als je dan iets belangrijks naar voren zou willen brengen, zou je natuurlijk wel een visie moeten hebben.
Die zou natuurlijk van invloed zijn op de wijze waarop je je leven zou gaan inrichten.
Onze Protestantse Kerk heeft zich reeds een aantal jaren geleden gewaagd aan het opstellen van een visie op het leven en werken van de kerk in Nederland.
Uitgebreid is over deze visie op allerlei niveaus gesproken. Een en ander is in een kleine brochure vastgelegd onder de titel “De Hartslag van het Leven”.
 
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer ?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid.

Zo staat het in het Liedboek in Gezang 426.
 
In de begintijd van het Christendom hadden al die kleine, nog zo pas begonnen kerken behoefte aan een
zekere omschrijving van wat hun bestaan betekende. Op diverse manieren hebben de apostelen gewerkt om het wezenlijke van hun bestaan aan hen over te dragen. En natuurlijk moest hen worden uitgelegd wat de komst en het wezen van Jezus Christus voor hen betekende. Dit gebeurde onder andere via brieven die door apostelen aan hen werden toezonden en door de voorgangers werden doorgegeven.
  
Als je die brieven nu doorneemt krijg je ook een beeld waar de gemeente zoal mee bezig is. De brieven van Paulus kunnen we vrij uitvoerig lezen, ook al zijn ze niet allemaal direct door hemzelf geschreven. In een brief van hem aan de gemeente van Korinthe, een belangrijke stad in Griekenland, legt hij uit dat drie dingen belangrijk zijn: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde.
Over de liefde geeft Paulus een aantal kenmerken: geduldig, vol goedheid, niet zelfgenoegzaam, vreugde in de waarheid, verdraagzaam.
 
De visienota geeft aan dat wij ons geloof behoren uit te dragen, de Geest geeft ons daarbij hulp, de kerk staat in de samenleving en neemt daarin deel, als kerk zijn wij ook kerk met andere kerken.
Wensen wij elkaar een gelukkig nieuwjaar.         
Jan Koetsier.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 10 jan     10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen             Doopdienst.
                            Collecten:     1. Diaconie.       2. Kerk.        Jeugdkapel.
Zondag 17 jan     10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen & pastor L. Seebolt
Oecumenische dienst.
                            Collecten:      1. Diaconie.       2. Oecumene.
Zondag 24 jan      10.00 uur:    Ds. R. Visser (Amsterdam-IJburg).
                             Collecten:     1. Diaconie.       2. Catechese & Educatie.
                                                                                                 Jeugdkapel.
Zondag 31 jan      10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen     SCHOOLKERKDIENST.
                             Collecten:     1. Diaconie         2. Vluchtelingenkinderen.
Zondag 07 feb      10.00 uur:     Pastor A.M. Creemer-Allard    (Kudelstaart).
                             Collecten:     1. Binnenlands Diaconaat.   2. Kerk.
                                                                                                   Jeugdkapel.
Zondag 14 feb      10.00 uur:     Ds. B.J. Griffioen 1e zondag 40 DAGENTIJD
                                                                             Dienst van Schrift & Tafel.
                              Collecten:     1. Diaconie.        2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 10 jan                  Dhr. G. Klaasse Bos                023-555 1782.
Zondag 17 jan                  Dhr. J. Handgraaf                   659 3889.
Zondag 24 jan                  Dhr. D.J. Tolsma                     619 7638.
Zondag 31 jan                  Dhr. F.J. Goudappel                659 4876.
Zondag 07 feb                  Dhr. C. Zorge                          023 555 1275
                                                                                         of 06 5326 0243.
Zondag 14 feb                  Dhr. D. Hijstek                        659 5240.
 
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
10 januari zal de dienst niet door pastor Ans Creemer-Allard worden geleid maar door mij; de dienst zal namelijk een Doopdienst zijn waarin we de zoon van Nynke Dekker en Miquel Akoela ten doop zullen houden. Nynke, een van de jonge telgen van de grootouders Foeke en Bep Dekker van de dopeling is u allen bekend. Nynke en Miquel houden graag onder ons in Badhoevedorp hun zoontje ten doop. En wij zijn hier vanzelfsprekend heel verheugd over samen met hen. Miquel heeft vanuit zijn Surinaamse achtergrond de bijzondere ervaring nog in goede herinnering van zijn doop door letterlijk te worden ondergedompeld, een onderdompeling die hij als jonge jongen heeft ondergaan.
17 januari zal onze Oecumenische viering worden gehouden in de Pelgrimskerk. Naast mijn rol als liturg zal in het gedeelte van de Woorddienst pastoor Loek Seeboldt van de Engelbewaarders parochie voorgaan en de preek houden. Het is een Schrift en Tafelviering waarbij we zoals gewoonlijk lopend matzes en wijn delen. Met Ineke Peereboom als cantor en Jim Kuikman, piano en orgel, is de muziek ook in deze dienst weer in goede handen. Wij hopen weer samen een inspirerende dienst te mogen beleven. De dienst staat in het teken van de Week van Gebed voor de eenheid die overal in Nederland door de Raden van kerken wordt gehouden! Bij ons onder de titel: ‘Wie met Wie?’, naar aanleiding van de lezing uit Johannes 17:20-26. Iedereen hartelijk welkom.
Op zondag 24 januari gaat bij ons voor ds. Rob Visser van IJburg.
De Schoolkerkdienst met de kinderen en het personeel van de Oranje Nassau school op zondag 31 januari  zal met het thema  aansluiten bij het blad Trefwoord dat in de klas wordt gebruikt en dat het verhaal leest van Zacheüs,  de kleine tollenaar (kort van lichaamslengte).  Hij schijnt ook bij Jezus te horen; niemand, ook hij niet, wordt of blijft buitengesloten. Dit lijkt ook goed aan te sluiten bij de actualiteit van het zorgen voor vluchtelingen. Hiervoor wordt dan ook gecollecteerd, namelijk voor het Syrische Comité. Allen hartelijk welkom! Op zondag 7 februari zal pastor Ans Creemer-Allard, onze eigen kerkelijk werker, in de zondagse eredienst voorgaan.
Bert Griffioen.
 
VANUIT DE WIJK
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Mw. van Wijk van de Sloterweg is opgenomen in het ziekenhuis en heeft een operatie moeten ondergaan.
Dhr. Tan uit Amstelveen moest worden opgenomen. Mw. Varkevisser van de Pa Verkuyllaan mag na een operatie thuis verder aansterken. Ook de heer Varkevisser mag, na een ziekenhuisopname, thuis verder herstellen.
Mw. Gramsma uit de Pascalstraat wacht op het moment dat ze geopereerd kan worden. Het gaat gelukkig weer goed met de dames Beets, van Commenee en Remmers (van de Keizersweg).
Ook met mevrouw Nahuijsen-Goldsmeding uit Heemstede gaat het goed. Zij bedankt de gemeente voor de bloemen die ze kreeg.
Maarten Boersma, zoon van mevrouw Boersma uit de Sperwerstraat, verblijft nog in Heliomare. Het gaat nu ook met hem goed. Hij dankt de gemeente voor de belangstelling die hij mocht ondervinden.
Vanuit Naarden en vanuit Haarlem groeten de heer Abrahamse en mevrouw Schaaf u.
Laten wij de zieken Gods kracht toebidden en elkaar een gezegend nieuw jaar toewensen. Met een hartelijke groet, uw pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1312     Mw. H. Koenen-van Dam, Keizersweg 173A.
             Fam. G.L. Tan-Jap, Fluweelboomlaan 31, Amstelveen.
2012     Fam. S. Dooijeweerd- de Jongh, Nieuwe Meerdijk 371.
             Mw. M.G. Nahuijsen- Goldsmeding, Dr. Schaepmanlaan 8, Heemstede.
2712     Dhr. P.C. van Wijk, Sloterweg 357.
 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0502     Dhr. H.C. Bitter                                          Groenezoom 36.
0702     Mw. M. Beets-Uitgeest                               Keizersweg 185.
1002     Mw. H. Koenen-van Dam                          Keizersweg 173A.
1302     Mw. J.S. van der Horst-Boer                      Keizersweg 149A.
1802     Dhr. D.J. Tolsma                                        Zuiderakerweg 40.
2102     Mw. J. Kreuzen-Dekker                             Leeuwerikstraat 44.
2302     Dhr. J.A. Koetsier                                      Wattstraat 19.
2902     Dhr. H.C.G. Wellerdieck                            Franklinstraat 52.
2902     Dhr. J.T.L. van Gaalen                               Hoofdweg 200.
 
BEDANKT
Dank voor de mooie bos bloemen en de belangstelling die wij weer hebben ontvangen, na weer een heel spannend jaar. Wij wensen iedereen een goed jaar toe. Siem en Conny Dooijeweerd.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2911     Mw. K. Faber-van ‘t Veen                         Havikstraat 22.
0112     Dhr. W. Benschop                                     Sloterweg 229.
UITGESCHREVEN:                                               naar:
1812     Dhr. & mw R. Maas-van Dijk                     Kamerlingh Onneslaan 80.
 2010     Mw. D.J. Ahrens-Broekman                     Kraayveld 17.
VERTROKKEN:                                                     naar:
 0412     Mw. J.W. van Staalduinen                        Utrecht.
 0512     Dhr. K.G. Leegwater                                 Oostdijk.
 1112     Mw.. J.S. Olinga                                        Zuidbroek.
 VERHUISD BINNEN GEMEENTE:                       naar:
 2710     Dhr. P. Meijer                                            Windestraat 182.
INGEKOMEN:
1710     Mw. D.M. Tolsma                                      Torricellistraat 10.
2510     Dhr. L.J. van Driel                                      Dellaertlaan 35.

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
AKTIE KERKBALANS 2016
Binnenkort ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters weer een verzoek voor de vrijwillige bijdrage voor onze gemeente voor het jaar 2016. De vrijwillige bijdrage is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente, naast inkomsten uit rente en dividenden en de verhuur van onze gebouwen.
Als CvK streven we naar een zo gezond mogelijke financiële positie, om onze gemeente ook in de toekomst levendig te kunnen houden. Het is ook belangrijk om oog te hebben voor onze gemeente van vandaag, vandaar dat we doorlopend investeren. Afgelopen jaar hebben we bijvoorbeeld een beamer aangeschaft om de kerkdiensten te ondersteunen. Daarnaast vereisen onze gebouwen ook ieder jaar weer veel aandacht. In 2015 hebben we enkele legaten mogen ontvangen, dit helpt mee om de lasten te dragen.
Voor 2016 hebben we € 236.000 aan uitgaven begroot en we verwachten een verlies van bijna € 10.000. Naast de inkomsten uit verhuur en rentebaten, maken we de afgelopen jaren al gebruik van onze voorzieningen (onze ‘spaarpotjes’) om het gat tussen inkomsten en uitgaven te dichten, en dit houdt dus in dat we interen op ons vermogen. Het aantal gemeenteleden neemt ieder jaar af en daarom wordt dit probleem ieder jaar groter.
Als we ervanuit gaan dat we jaarlijks zo’n 250 bijdragen ontvangen van gemeenteleden, dan is er gemiddeld € 500 per bijdrage nodig om onze uitgaven te bekostigen en het jaar zonder verlies af te sluiten. Dat is een flink bedrag uiteraard. Lagere bijdragen worden gecompenseerd door hogere bijdragen, een ieder geeft wat hij of zij kan missen, ook daar is onze gemeente solidair.
Een mogelijkheid om het bedrag voor de gemeente te verhogen, zonder dat het u netto meer kost, is om uw bijdrage af te trekken van uw inkomen bij uw belastingaangifte. Het belastingvoordeel kunt u doorgeven aan de gemeente d.m.v. het verhogen van de bijdrage. U komt hiervoor in aanmerking, als uw bijdrage tussen de minimaal 1% (er is drempelbedrag van € 60) en maximaal 10% van uw inkomen bedraagt. Als u daarboven of -onder zit, dan kunt u gebruik maken van de zogenaamde ‘Periodieke Gift’ (de vervanger van de notariële akte). U kunt dus een hoger bedrag aan de gemeente toezeggen zonder dat het u netto meer kost. Indien u over het bovenstaande meer wilt weten, dan verneem ik het graag.
Daarnaast is er nog een andere mogelijkheid om de gemeente financieel extra te ondersteunen en dat is door middel van het schenken van een legaat aan de kerk: na uw overlijden ontvangt de gemeente dan een bedrag. Zoals eerder genoemd hebben we in 2015 een aantal legaten mogen ontvangen.
Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage, groot of klein; het wordt ontzettend gewaardeerd. We hopen op een mooie opbrengst, omdat ook dit een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor onze gemeente. Namens het College van Kerkrentmeesters, Jacob van Gelder, penningmeester. Telnr.: 06 1881 7022 jacobendiana@gmail.com
 
BERICHT KINDERDIENST
Avond over de plek voor de kinderen in onze Pelgrimskerk in de toekomst
De leiding van de kinderdienst organiseert op dinsdag 26 januari een avond om met elkaar na te denken over toekomstige activiteiten voor de kinderen in onze kerk.
Vragen die aan de orde komen zijn: wat vinden we belangrijk voor de kinderen in onze kerk? Wat is praktisch haalbaar en wat niet? Nog concreter: Moet er iedere zondag kinderdienst zijn of moeten we bijvoorbeeld meer thematisch gaan werken?
Deze avond is bedoeld voor de ouders van kinderen die naar de kinderdienst komen. Én voor anderen die zich betrokken voelen en graag mee willen denken over de (kinderdienst)activiteiten voor de kinderen in onze kerk. U bent van harte uitgenodigd om mee te denken. Graag even aanmelden door een mailtje te sturen naar anjavanandel@outlook.com.
We hopen met elkaar tot een gedeelde conclusie en mooie ideeën te komen waarmee we concreet aan de slag kunnen in de nabije toekomst. Groeten namens de leiding van de kinderdienst, Anja van Andel.
 
BERICHT RAAD VAN KERKEN HOOFDDORP
Week van Gebed voor de eenheid 2016.
Thema: 'Het woord is aan jou' (‘Geroepen om de machtige daden van de Heer te verkondigen’, 1 Petrus 2: 9).
Zaterdag 16 januari 19.00:
Viering in de Heilige Joannes de Doper, Kruisweg 1069 m.m.v. Oratoriumkoor Excelsior, voorgangers ds. Adri van der Wal en pastor Leo Mesman.
Zondag 17 januari 11.00:
Viering in De Ark, Muiderbos 36, voorgangers: ds. Aarnoud van der Deijl en Mia Versteege, katholiek voorganger en verbonden met de Franciscaanse beweging.
Zondag 17 januari 11.30 :
”Wandelen en Bidden“ vanaf de Marktpleinkerk, Marktplein 96.
Maandag 18 januari 14.00:
Gebedsbijeenkomst in de ontmoetingsruimte van de Marktpleinkerk, Marktplein 96.
Maandag 18 januari 19.30:
In Rome is het al 2000 jaar kerstmis. Rob Mascini over het geloof van de eerste christenen aan de hand van oude mozaïeken. De Lichtkring, Lunenburgdreef 70. Na de pauze informatie over een te organiseren Rome-reis in oktober 2016. Iedereen is welkom mee op reis te gaan.
Woensdag 20 januari 19.30:
Uur van gebed in de jongerenruimte van De Meerkerk, Bennebroekerweg 515. Inloop vanaf 19.15 uur.
Zaterdag 23 januari 13.30-15.00:
Derde energiecafé in De Ark, Muiderbos 36. Aftrap door wethouder John Nederstigt, informatie en workshops.
Zondag 24 januari 10.00:
Tafelviering in de Lichtkring, Lunenburgdreef 70, voorgangers: pastor Leo Mesman en ds. Coen Wessel, m.m.v. cantorij de Lichtkring.
Zondag 24 januari 14.00-17.00:
‘DIALOOG in MUZIEK’, Marktpleinkerk, Marktplein 96, Haarlemmermeerse koren zingen een kwartier lang hun muziek. Thema: ‘Muziek uit de 20e eeuw.’ Voor actuele en uitgebreide informatie: www.kerkeninhoofddorp.nl
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB
Donderdag 21 jan vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.

PASSAGE
Uitnodiging: ‘De Oostzeehandel’ door Dhr. J.R. Broekhuizen.
Datum: woensdag 13 januari, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.
Onze eerste  Passage bijeenkomst in het nieuwe jaar gaat over de handel op de landen aan de Oostzee welke de basis van de bloeiende Hollandse economie van de Gouden Eeuw vormde en werd daarom “moedernegotie” genoemd. Nederlandse schepen namen o.a. zout en haring mee en kwamen vooral met graan en hout terug. Het merendeel van de Oostzeehandel liep via de Sont naar Danzig.
In de lezing volgen we een interessante route langs de havenplaatsen van het Baltisch gebied.
Wij hopen dat velen weer aanwezig kunnen zijn. Gasten, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel

FILMHUIS EXTRA                                    
Still life met Ale Gercama
Donderdagavond 7 januari 2016 is in het Oude Raadhuis “Still life” van regisseur Uberto Pasolini te zien. Filmhuis-extra betekent: een film met een maatschappelijk interessant thema, een inleider en gelegenheid voor een nagesprek met een drankje.
John May is belast met het vinden van nabestaanden van hen die alleen zijn gestorven. Met zijn zeer perfectionistische instelling probeert hij zoveel mogelijk informatie over de overledene te achterhalen, zodat er een passende uitvaart geregeld kan worden. Wanneer zijn afdeling wordt afgeslankt, zet John alles op alles om voor zijn laatste zaak een waardig afscheid te organiseren. Het blijkt een bevrijdende reis te zijn die hem in staat stelt om eindelijk zijn eigen leven te gaan leiden.
De film wordt ingeleid door Ale Gercama (Rijsenhout). Ale Gercama was huisarts en universitair docent huisartsgeneeskunde. Gercama: “Still life is een film waarin het leven op een bijzondere manier sterker is dan de dood. Mooi gefilmd, rustig en juist daardoor indringend”. Filmhuis-extra is een samenwerking van de Raad van Kerken Hoofddorp en Badhoevedorp en het Oude Raadhuis (Hoofdweg 675). De inleiding op de film begint om 19.30 uur. Inleiding en film kosten € 10.
Nadere informatie over dit bericht: Paul Boersma 020 659 4142 paulboersm49@kpnmail.nl
 
HET NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP (NBG)
Vanaf dit jaar zult u in Meerkontakt vaker een informatief bericht vinden van het NBG.
Alef is hét nieuwe Bijbelblad van het NBG speciaal voor kinderen. Met een spannend Bijbelverhaal, antwoorden op bijbelvragen, weetjes over Bijbelse personen, puzzels en proefjes komt in dit kindermagazine de wereld van de Bijbel dichtbij. U kunt een gratis proefexemplaar aanvragen via https://www.bijbelgenootschap.nl/alef/vraag-een-gratis-proefexemplaar-aan
 
De Bijbel in gewone taal
Sinds enige tijd bestaat de Bijbel in gewone taal (BGT). Het is wennen… De BGT gebruikt gewone, bekende woorden… Die maken de tekst spannend en levendig… Sommige woorden zijn smeermiddelen: kleine, op het eerste gezicht onbelangrijke woorden… Het gaat om woorden als ‘gewoon’, ‘natuurlijk’, ‘eigenlijk’, ‘echt’. Zulke woorden hebben vaak geen een-op-een-relatie met Hebreeuwse of Griekse woorden uit de brontekst, maar passen perfect in de context en maken de boodschap duidelijk… zie bijvoorbeeld: Job 2:3 (‘Dan heb je natuurlijk ook mijn dienaar Job gezien’), Prediker 4:8 (‘Voor wie werk ik eigenlijk zo hard?’) en 2 Thessalonicenzen 3:12 (‘Blijf gewoon je werk doen’ ). Smaakmakers zijn woorden als ‘hé’, ‘kijk nou’, ‘jongens’ (als aanspreekvorm), ‘leuk’ en ‘sorry’.
Deze woorden komen in geen enkele andere Bijbelvertaling voor… Het effect is dat de tekst dichtbij komt. Voorbeelden zijn: Ze deden hem een blinddoek om en sloegen hem. Toen zeiden ze: ‘Hé profeet, zeg eens wie dat deed!’ (Lucas 22:63-64); De farizeeën zeiden tegen Jezus: ‘Kijk nou! Waarom doen uw leerlingen iets dat op sabbat verboden is?’ (Marcus 2:24); Jezus riep tegen hen: ‘Jongens, hebben jullie misschien wat vis voor me?’(Johannes 21:5). Zo kan het dus gebeuren dat Paulus in 2 Korintiërs 11:21 ‘sorry’ zegt, voor het eerst in de geschiedenis.
Zo’n woordje zorgt ervoor dat zijn uitspraken levendig klinken, maar het doet meer. Juist door de aansluiting bij ons eigen dagelijkse taalgebruik wordt het makkelijker voor lezers om de toon en de strekking van een tekst goed te vatten. Sommige woorden en uitdrukkingen in de Bijbel in Gewone Taal kunnen je zomaar een glimlach ontlokken. Omdat je ze niet in de Bijbel verwacht. Omdat we gewend zijn aan meer afstandelijke Bijbeltaal. Het zijn de smaakmakers van de BGT, ze dragen bij aan de levendigheid en de kracht van de teksten. Ze zijn heel gewoon, en juist daardoor bijzonder. Marja Verburg, een van de vertalers van de BGT (bewerkt). Paul Boersma.

BERICHTEN
KERKCAFÉ 12 FEBRUARI 2016
In het voorjaar van 2016 wordt drie keer een kerkcafé gehouden met een veelal erg gewaard vijvergesprek. Op vrijdagavond 12 februari is de eerste avond. Het café is open vanaf 18.30 uur. De gasten worden verrast met lekkere hapjes en drankjes en live music (dit keer weer heel speciaal).
Onze speciale gast is Nette Falkenburg. Zij hield in het najaar van 2015 een indrukwekkend verhaal over palliatieve zorg ten overstaan van 200 medici en verpleegkundigen in het Emma kinderziekenhuis. Reden voor ons om haar uit te nodigen. Nette Falkenburg is verbonden aan het Erasmus MC Sophia kinderziekenhuis in Rotterdam en meer dan deskundig op het terrein van spiritualiteit en gezondheidszorg.
Mocht u niet eerder deze caféavonden bezocht hebben, dan mist u ze waarschijnlijk ook niet. Maar eenmaal een keer geweest, wilt u stellig terugkomen, want in de informele sfeer raken gezelligheid en diepgang elkaar op een bijzondere wijze. En als u het café verlaat bepaalt u zelf wat de avond u waard was. Dus van harte welkom! info: Paul Boersma 020 659 4142 paulboersma49@kpnmail.nl.
 
VLUCHTELINGEN ONDER ONS
In februari worden enkele honderden vluchtelingen tijdelijke gehuisvest in Vijfhuizen (noodopvang).  Ds. Marjolein de Waal heeft het initiatief genomen om de vrijwilligers die zich willen inzetten voor deze vluchtelingen. Daarvoor wordt een training voor vrijwilligers georganiseerd, ontwikkeld op basis van ervaringen in andere noodopvanglocaties. Met onder ander informatie over de do's & don'ts, over hoe je gesprekken voert met vluchtelingen en over hoe de procedures in Nederland werken. De training bestaat uit twee dagdelen op: zaterdag 9 én 16 januari van 10:00 uur tot 13:00 uur in de Poterne, achter de Verbondskerk, Vijfhuizerweg 969 te Vijfhuizen. Deze cursus wordt aangeboden door de kerken in Vijfhuizen, maar is expliciet bedoeld voor iedereen die iets voor de vluchtelingen wil betekenen. Aanmelden via: inloophuisvijfhuizen@gmail.com  zie verder: www.inloophuisvluchtelingen.vkvhz.info.
 
ETEN MET GEVANGENEN
In het afgelopen half jaar hebben we twaalf keer een maaltijd genoten – samen met gedetineerden in het Justitioneel Complex Schiphol (aan het einde van de Sloterweg). Op de woensdagavonden worden tussen de tien en vijftig uitgeprocedeerde of net aangekomen vluchtelingen die in detentie zijn genomen, bezocht  door leden van de Bezoekgroep. En op twee vrijdagavonden per maand wordt met hen samen gekookt en gegeten en ontvangen sommigen Engelse les. Leden van kerkgemeenschappen in de Haarlemmermeer nemen actief deel aan dit bijzondere werk. Van onze gemeenschap tot nu toe Ton Schaar, Bert Griffioen, Joy Buswell en ondergetekende. Met een tiental vrijwilligers hebben we op eerste kerstdag zo hen die hier wachten op uitzetting een heel rijke dag mogen bezorgen. We willen er in 2016 mee doorgaan omdat het veel voor de gedetineerden betekent: zij leven in onzekerheid en ervaren aandacht voor hen als van groot belang. Samen koken en eten is een concrete tafeldienst. In het voorjaar moeten we rekenen op steeds een groot aantal mensen. Dat betekent dat de kosten wel stijgen, per keer gemiddeld €200. We hopen dat velen dit werk willen steunen. Passage deed dat al een keer! Info: Paul Boersma 020 659 4142 paulboersma49@kpnmail.nl

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
WINTERSE KLANKEN UIT RUSLAND
Op zondagmiddag 24 JANUARI a.s. is er in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van het gemengde Bjerjozka Koor, onder leiding van de uit Russische dirigent Serge Latychev.
Koor-en solo zang zullen afwisselend te horen zijn in de fraaie ambiance van de Sloterkerk.
De aanvangstijd is 15.00 uur en de toegangsprijs bedraagt € 9 inclusief consumptie na afloop. Voor meer informatie over het programma: zie website www.sloterkerk.nl en www.bjerjozka.nl. Bert Stilma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:          Onderwerp(en):                                     Tijd(stip):
11 jan            Moderamen                                           19.30 uur.
12 jan            Jeugdkapelvergadering                         20.30 uur.
13 jan            Passage: “De Oostzeehandel”              19.30 uur.
14 jan            Werkgroep Kerkdiensten                       13.30 uur.
18 jan            Kerkenraad                                            19.30 uur.
19 jan            Werkgroep Liturgie                                20.00 uur.
21 jan            Consistorievergadering                          09.00 uur.
21 jan            Eetclub                                                   18.00 uur.
25 jan            Raad van Kerken                                   20.00 uur.
26 jan            Vergadering Kinderdienst                      20.00 uur.
01 feb            College van Kerkrentmeesters              20.00 uur.
02 feb            Diaconie                                                20.00 uur.
08 feb            Moderamen                                           19.30 uur.
12 feb            Kerkcafé                                                18.30 uur.
16 feb            Eetclub                                                   18.00 uur.
16 feb            MIK (vergadering)                                  20.30 uur.
 
 
 
terug