MEERKONTAKT 28e JAARGANG, 08; 11 september 2015

MEERKONTAKT 28e JAARGANG, 08; 11 september 2015
MEDITATIE
Zij zijn van nú.
Wie je lief hebt en wie je lief hád blijft je bij. Maar meer nog dan ons eigen gevoel en emotie daarmee uitdrukkend zeggen we in geloof meer dan we eigenlijk voelen of emotioneel ‘weten’. Centraal staat dat de naam van wie je lief blijft hebben ook al is diegene gestorven, genoemd blijft! Dat geldt overal maar met nadruk ook onder ons in de geloofsgemeenschap. Noemen van de namen van allen die ons zijn voorgegaan doen wij in geloof. Het vertrouwen dat de Heer hen zelf óók gedenkt.
In lied 732 klinkt het zo:

Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze , maar van nu,
want ze zijn van U!

 
Voor mij is het sterke hiervan dat je naam en je wezen nooit verleden tijd is, en dat die dat ook niet is voor God. Het jaarlijkse ritueel van dat noemen en gedenken heeft een belangrijke pastorale betekenis.
 
De keuze voor deze gedachtenis van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar stamt uit de Lutherse traditie. De meeste PKN-kerken sloten hierbij aan. In Lutherse kerken werd de zondag voorafgaande aan Advent aangewezen; De lezingen van de laatste zondag gingen naar de zondag er voor. Waarom, wat is het bezwaar van die lezingen dan?
 
De lezing over de ‘laatste dingen’ en het eindgericht zouden anders worden verbonden met de gedachtenis van de  gestorvenen. Dit is pastoraal niet wenselijk. (en inhoudelijk klopt het niet)
Op de laatste zondagen van het kerkelijk jaar is er sprake van steeds breder aangezet perspectief van de eindtijd, met daarin het laatste oordeel en gaat het over Christus als Koning van het heelal.
De praktijk leert dat de gedachtenis vraagt om een veel pastoralere benadering juist wegens de plaats die het noemen van de namen van onze overledenen inneemt in die dienst.
 
De vorm en inhoud van het gedenken kan variëren per gemeente. In sommige gemeenten noemt men behalve de namen van overledenen ook de namen van de dopelingen van dat jaar en zo is er aandacht voor zowel einde als ook begin van leven. Alpha en Omega zijn toch verbonden in God? Op een bijzondere manier wordt de combinatie van einde en nieuw begin in het ritueel verwerkt. Zomaar een gedachte om eens bij stilte staan denk ik.
Een tekst als Romeinen 14, 7-9 kan gezegd worden bij zowel een overlijdensafkondiging als een doopviering.
 
Want niemand van ons leeft voor zichzelf
en niemand sterft voor zichzelf;
want als we leven
leven we voor de Heer
en als we sterven
sterven we voor de Heer;
of wij dan leven of dat wij sterven,
wij zijn van de Heer!
Want daartoe is Christus gestorven
en levend geworden:
dat hij en over doden en over levenden
Heer zal zijn!

 
Bert Griffioen.

KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 13 sep          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen                   Startzondag; m.m.v. dameskoor Suono Chiara.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Eigen jeugdwerk.
 
Zondag 20 sep          10.00 uur:            Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Zondag 27 sep          10.00 uur:            Pastor L. Seeboldt & ds. B.J. Griffioen
Oecumenische dienst (in RK kerk).                                 .
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
 
Zondag 04 okt          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen
Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk & Israël.
                                      
Zondag 04 okt          15.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen 
Dienst van Schrift & Tafel; Korte Avondmaalsviering.
                                                                        
Zondag 11 okt          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen 
ZWO.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Autorijdienst:
Zondag 13 sep          Mw. T. van Dijk                                        449 3083.
Zondag 20 sep          Dhr. C.D. Braam                                      659 6190.
Zondag 27 sep          Dhr. H. Buurma                                        659 3218.
Zondag 04 okt          Dhr. R. Hoogeboom                                  659 5322.
Zondag 11 okt          Dhr. G. Klaasse Bos                           023 555 1782.
 
Indien u gebruik wilt maken van de kindercrèche voor 0-4 jarigen voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672, wilmavanandel@hotmail.com).

BIJ DE DIENSTEN
Onder de titel: ‘Goede buren’ nemen we dit jaar de aftrap voor het winterseizoen en ook hopen we de Startzondag een mooie gevarieerde viering en actieve morgen te hebben die we om ongeveer 14.00 uur afsluiten. Bij de lezing van de overvallen man langs de weg die wordt gered door iemand van wie je het niet verwacht (een Samaritaan) zullen we ons bezinnen op de betekenis van dit verhaal van Jezus. Hoe kun je dat woordje ‘barmhartig(-heid)’, dat toch wel erg binnenkerkelijk en voor insiders klinkt, vandaag vertalen en communiceren? In de dienst wordt muzikale medewerking verleend door Suono Chiaro, een klein vrouwenkoor met bijzondere stemmen. Voor deze zondag wordt er door een aantal van ons lunchhapjes gemaakt in de trant van ‘verschillen in buren, culturen en smaken’! Bij de koffie hopen we (inmiddels traditiegetrouw) heerlijke dingen te kunnen proeven van eigen bodem die zijn geoogst en gemaakt door de groep van de Stiltetuin/Bloemschikkingen. Onder leiding van Koko Lawson djembé spelen, of je laten verrassen door een gesprek onder leiding van schrijfster/dichter Tjitske Jansen belooft voor ons allen een mooie dag als begin van een week met verschillende leuke uitdagingen!
Op zondag 20 september verwelkomen wij hartelijk in ons midden ds. Coosje Verkerk uit Amstelveen.
27 september hopen we in de Engelbewaarderskerk op een inspirerende, gezamenlijke viering met onze Rooms-Katholieke ‘buren’. Dit keer is bijzonder, want voor het eerst is de oecumenische viering samen met pastor Loek Seeboldt voorbereid. We verheugen ons erop en de eerste tekenen wijzen ook weer op een fijne uitwisseling en samenwerking. Loek Seeboldt is, evenals Henny Post, Karmeliet en betrokken bij de gemeenschap van Aalsmeer, en dus nu in Badhoevedorp werkzaam.
Zondag 4 oktober, Israëlzondag, is de dienst van Schrift & Tafel specifiek verbonden met ‘Israël’, zoals dat in onze kerkorde wordt verwoord. In die dienst hoopt een klein koor samengesteld ‘van eigen bodem’ een paar vaste onderdelen van de liturgie te zingen. De thematiek zal verbonden zijn met het grote Loofhuttenfeest dat Joden in het najaar vieren als derde van de drie belangrijke grote feesten. (Na Pesach en Wekenfeest). Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD

In de afgelopen maanden hebben veel gemeenteleden te kampen gehad met zorgen op allerlei gebied. Ook nu nog is bij sommigen de situatie niet veranderd. Ik geef een korte opsomming. Na ziekenhuisopname zijn, tijdelijk, ter revalidatie opgenomen:
Mw. T. Boersma, Keizersweg, in Hilversum, mw. H. Koenen-van Dam, Keizersweg, in Zaltbommel, dhr. P. Abrahamse, Keizersweg, in Naarden, dhr. W. Benschop, Sloterweg, in Amstelveen en dhr. J. De Jong, Orchideelaan, in Hoofddorp.
Na een ziekenhuisopname is mw. P. Schaaf van Paulihof naar een verpleeghuis in Haarlem verhuisd en mw. J. Jongkind van de Keizersweg naar de Meerwende gegaan.
Thuis herstellende zijn mw. E.D. Tiggelaar-Bart, Marconistraat en, na een tijdelijke opname in een verpleeghuis, mw. N.P. De Jong, Orchideelaan.
Van dhr. A. Claij uit de Meerwende hebben we helaas voorgoed afscheid moeten nemen. Zie zijn “In memoriam” verderop in dit Meerkontakt. Wij bidden zijn familie, alle hierboven genoemden, en allen die om enige reden niet genoemd worden, Gods troost en kracht toe.
Een hartelijke groet van Ans Creemer, uw pastor.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0208     Mw. I. Kruijer                                Burgemeester Amersfoortlaan 39.
             Mw. T. Barendregt-Feenstra        Dellaertlaan 2.
0908     Mw. E.D. Tiggelaar-Bart               Marconistraat 48.
             Dhr. J.D. van Vliet                        Zorghotel Leo Polak, Saaftingen-
                                                                  straat 8, KQ4, Amsterdam.
1608     Dhr. E. van Munster                     Keizersweg 225B.
             Dhr. A. Claij                                  Kamerlingh Onneslaan 131, K224.
2308     Mw. S.M. Lowie-Rot                     Woonzorgcentrum A.G. Bodaan,
                                                                  Bramenlaan 2 Bentveld.
3008     Fam. de Jong-Schouten              Orchideelaan 104.
             Mw. L.C.M. de Pijper-Staal          Sloterweg 81/12.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
1010     Mw. P. van der Meer-van Rijn                Franklinstraat 117.
1010     Mw. R.M. Pipper-Ceuleers                     Begoniastraat 32.
1210     Mw. W.C. Dekker-Westerveld                Pa Verkuijllaan 179.
1210     Mw. W.C. Tolsma-van Ginkel                Zuiderakerweg 40.
1510     Mw. C.E.A. van der Bliek- van der Pijl   Kraayveld 11.
1810     Dhr. S. Dooijeweerd                               Nieuwemeerdijk 371.
2010     Mw. A. Visser-Verloop                           Franklinstraat 4.
2310     Mw. L. Heemelaar-de Vries                   Zernikehof 18.
2510     Mw . G. Roos –Broekhuizen                  De Drie Hoven, K207.
2810     Mw. Z.G. Evers-van Beemdelust           Wattstraat 21 .
2910     Mw. M. Kromhout-Kliffen                       Kam Onneslaan 133A.
3110     Mw. O. Brink-Loen                                 Pascalstraat 28.

BERICHT VAN GEBOORTE
Op 2 september werd geboren ROSA, dochter van Fred en Kristina van der Louw en zusje van Hanna en Thomas. We wensen de jonge ouders heel veel geluk en Gods zegen.
BERICHT VAN GEBOORTE
Op 4 september werd geboren BARDIA, zoon van Farzaneh en Ali Ahmadirad en broertje van Diana. Ook deze  jonge ouders wensen we heel veel geluk en Gods zegen.
 
In memoriam ARIËN CLAIJ
Op 20 augustus 2015 overleed de heer Ariën Claij.
Arie, geboren op 10 juni 1922 in Vijfhuizen, bracht in dit dorp zijn jonge jaren door. Nadat hij in 1950 trouwde met Sara Jacoba Dekker, zijn Coba, werd Badhoevedorp hun vaste woonplaats. Vanwege zijn beroep als smid, aannemer en ook als hoefsmid in Sloten, kenden heel veel mensen Arie persoonlijk.
Eenenvijftig jaar was zijn thuis en dat van Coba en de kinderen Rien en Rita op de Akerdijk. Voor wat meer comfort kozen Coba en Arie ervoor te verhuizen naar de Schuilhoeve. Helaas ging de geestelijke gesteldheid van Coba achteruit en werd het noodzakelijk dat Coba naar de Meerwende moest verhuizen. Arie was blij dat de afstand tussen de Meerwende en de Schuilhoeve te overbruggen was. Maar dolblij was hij toen hij hoorde dat ook hij, anderhalf jaar geleden, naar de Meerwende mocht verhuizen. Toen ruim een jaar geleden Coba overleed en Aries lichamelijke toestand steeds meer achteruit ging, werd zijn persoonlijk lijden en het uitzicht op het komend lijden hem te zwaar.
Arie heeft, na afscheid te hebben genomen van allen die hem lief waren, in alle rust, dit aardse leven kunnen verlaten. Op donderdag 27 augustus jl. hebben wij, na een dankdienst voor zijn leven in de kapel van de Meerwende te hebben gehouden, Arie begeleid naar zijn laatste rustplaats. Wij bidden Aries kinderen, zijn kleinkinderen en achterkleinkind Gods troostende nabijheid toe.
 
BERICHT VAN OVERLIJDEN
Op dinsdag 1 september is in de leeftijd van 93 jaar overleden mw. W.E. de Jong-Maalman. Zij woonde in de Meerwende. De crematie vond plaats op zaterdag 5 september op Westgaarde.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
0907     Mw. L.N. Kruijer-van Coevorden    Kam Onneslaan 131
                                                                     (Meerwende).                
1207     Dhr. J.P. van Alten                          Fahrenheitstraat 9.
2007     Dhr. A. Claij                                    Kam Onneslaan 131
                                                                     (Meerwende).
3007     Dhr. T. Lowie                                  Woonzorgcentrum A.G. Bodaan.

GEDOOPT:
2308     Julian Alexander Beij                                   Plesmanlaan 68.
2308     Richardus Frank Miltenburg                         Wattstraat 7.
 
VERTROKKEN:                                                        naar:
2007     Dhr. en mw. T. Lowie                                   Bentveld.
2007     Dhr. R.A. Boersma                                       Amsterdam.
0108     Mw. R.C. Schaar                                          Amsterdam.
2608     Mw. N.A. van Zwolle-Iseger                         Amstelveen.
 
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:                          naar:
3107     Mw. P. Schaaf                                              Fonteinlaan 9, Haarlem.
 
BEDANKT
Je maakt een val, je breekt je arm.
Je voelt je alleen en ongelukkig.
En dan …. bloemen van de kerk
Mensen die voor je koken, de was meenemen.
Allerlei hand- en spandiensten.
Heel veel dank aan iedereen.
Hartelijke groet, B. Tichelaar.

BERICHTEN KERKENRAAD
GEMEENTEAVOND FINANCIEN: 28 SEPTEMBER 2015, Karavanserai - aanvang 20.00 uur.
Toegelicht worden de jaarrekening 2014 en begroting 2016. Desgewenst kunt u bijbehorende stukken aanvragen bij Jacob v. Gelder, tel. 06-1881 7022, of email jacobendiana@gmail.com.
Zondag 20 september ligt voor geïnteresseerden op de tafel in de Stiltekapel ook een aantal exemplaren klaar. Juup Bosch, scriba.
KERKVISITATIE: 12 OKTOBER 2015.
Namens het Regionaal College voor de Visitatie in Noord-Holland bezoeken ds. Kees Verhoeven en dhr. Hans de Boer die avond onze gemeente. U kunt desgewenst met hen spreken tussen 19.30 en 20.00 uur, in de consistorie. Juup Bosch, scriba.

BERICHTEN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
WELKOM
Een gemeentelid attendeerde ons op de kale vlaggenmast wanneer er niet officieel wordt gevlagd. Een mooie oplossing is een welkomstvaan in de mast hangen, zo zei hij. En vervolgens voegde hij de daad bij het woord door de kerk een welkomstvaan te schenken. Een mooi gebaar om te benadrukken dat u meer dan welkom bent.
LIJNDENFONDS
In de gemeenteavond is de oprichting van dit fonds goedgekeurd. Er zijn vrijwilligers gevonden die een commissie vormen die beoordeelt of aanvragen voldoen aan de criteria. Zij zal dan aan de kerkenraad voorleggen welke aanvragen zij van een positief, en welke met een negatief ,advies worden voorgelegd en of het gehele gevraagde bedrag wordt toegekend of een gedeelte daarvan. De commissieleden zijn: Harry den Arend, Greet Boersma, Leen Gijzenberg, Henk Kamerman, Karolien Klaasse Bos en Marjan Zorge.
ASBESTVERWIJDERING
In het kader van uitvoering van de wet zijn kerken gehouden een inventarisatie te laten maken op de aanwezigheid van asbest. Dit omdat zij behoren tot de groep publieke ruimtes. Inventarisatie dient plaats te vinden door een gecertificeerd bedrijf. De inventarisatie werd gedaan door Fiberscan uit de Lijnden. Het onderzoek kon worden gefinancierd door een genereus gemeentelid en de toestemming van de kerk dat beeldmateriaal zou mogen worden gemaakt t.b.v. een bedrijfsfilm.
Aan het einde van de dag toen nog een enkele ruimte moest worden onderzocht, bleek dat uitgerekend daar los asbest aanwezig te zijn. De ruimte moest direct worden gesloten en verzegeld. Ook moesten proeven worden genomen om na te gaan in hoeverre de totale ruimte was besmet. Dit alles leidde ertoe dat de gehele ruimte, de voorraad- en bergruimte in de Karavanserai door “maanmannetjes” moest worden schoongemaakt onder overdruk. Een enorme financiële tegenvaller. Tevens moesten twee deuren in deze ruimte en één in het kerkgebouw worden afgevoerd en vervangen. Al met al een kostenpost van € 8.000,00.
GORDIJNEN KERKZAAL & ONTVANGSTRUIMTE
Toen de kerkzaal werd geschilderd vroeg de schilder of de gordijnen nog wel weer moesten worden opgehangen. Ook hij had waargenomen hoe slecht zij zijn. Niet dat wij dat niet wisten maar we deden het er maar mee. Ze zijn gaar en kunnen niet meer worden gewassen. Daarom moeten deze worden vervangen. Hetzelfde geldt voor de gordijnen in de ontvangstruimte. Voor u gelukkig niet direct zichtbaar, maar op een paar verhulde plaatsen zijn ze zelfs kapot. We zitten in het offerte traject, waarbij voor de kerkzaal tevens wordt meegenomen dat door de gordijnen te sluiten het beeld van een beamer goed zichtbaar is.
GEBRUIK BEAMER TIJDENS DE KERKDIENST
Al weer enige tijd geleden is de behoefte geuit aan een beamer. Een die qua capaciteiten is afgestemd om projectie professioneel in te zetten. Niet ergens in de kerkzaal met draden door de zaal en een vage projectie. Maar projectie die helder en duidelijk zichtbaar is.
De Commissies, Introductie Nieuw Liedboek, de commissie Erediensten, de werkgroep Liturgie en de predikant hebben de vraag om wel of niet een beamer te gebruiken in de eredienst. Conclusie: ja. Niet voor de gehele dienst maar voor onderdelen daarvan. Zeker als er jongeren bij zijn betrokken die bij de voorbereiding van een dienst graag gebruik maken van de technische media mogelijk mogelijkheden. De onderzoeksgroep beveelt de aanschaf van een beamer van harte aan. De kosten voor aanschaf van de beamer en aanverwante apparatuur en werkplek zijn fors. Een gedeelte zal worden gefinancierd uit een verkregen legaat en voor een stukje wordt een beroep gedaan op het Lijndenfonds. Zie ook onderstaand.
Financiering ontruiming asbest & Gordijnen
Voor de financiering van de tegenvaller ASBEST en de investering in GORDIJNEN zoeken wij sponsoren. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een deur (€ 250,00 inclusief afhangen ) of voor de gordijnen bijvoorbeeld één of meerdere gordijnen of één of meer meters gordijn. Voorbeeld: x meter gordijn in de kerkzaal of een meter gordijn in de ontvangstruimte. Zodra wij offerte hebben zullen prijzen bekend worden gemaakt.
De financiering van de beamer verloopt wat anders. De kerk heeft een tweetal legaten gekregen waarvan een deel door een besluit van de kerkenraad kan worden besteed aan aanschaf van een beamer met bijbehorende uitrusting zoals een eigen laptop. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op het Lijndenfonds. Over wat dan overblijft zal het College van Kerkrentmeesters zich buigen. Wij zetten ons er voor in dat op de startzondag kan worden gewerkt met de nieuwe beamer. Kortom, er is veel te doen en tegenvallers als afwaaiende dakpannen en lekkages leveren ook nog de nodige kosten op. Bovendien is op de “stormzaterdag” een arm van de grote treurwilg in de stiltetuin afgewaaid en op het dak van een nieuwe schuur van de buren terechtgekomen. Wat dit betekent daarover zal het College van Kerkrentmeesters zich moeten buigen. U hoort daar later over.
Henk Biemond.

BERICHT WERKGROEP PR & COMMUNICATIE
Diegenen die de laatste tijd onze website hebben geopend is het ongetwijfeld opgevallen dat nu (vrijwel) alleen kerkdiensten zijn opgenomen en de mogelijkheid om gemiste kerkdiensten te beluisteren.  Na juni is echter nauwelijks nieuwe informatie opgenomen.
Enerzijds door de vakantieperiode waarin, als altijd, minder te melden is, anderzijds omdat we na juni hebben besloten aan te sluiten bij een instelling die vanuit de PKN websites opzet voor allerlei PKN gemeenten.
Dit laatste biedt veel voordelen boven het (toch wel) moeizame proces om een eigen, specifieke website voor onze gemeente op te zetten en te beheren. Op dit moment zijn we daarover in gesprek met “Human Content Media”, de instelling die dit namens de PKN opzet.
Naar verwachting kan dit snel (en sneller dan wij dit kunnen) een mooie en goed functionerende website opleveren, die ook nog professioneel wordt bijgehouden en automatisch de nieuwste ICT en kerkelijke ontwikkelingen volgt. Tot die tijd gebruiken we de huidige website en daar zal binnenkort weer meer informatie verschijnen over komende activiteiten. Voor de nieuwe website echt  “in de lucht” komt, hoort u natuurlijk meer. Namens de Werkgroep PR & Communicatie,  Harm Jonker.

BERICHT KINDERDIENST
Anja van Andel komt het kinderdienstteam versterken. Nu we weer met ons vijven zijn, kunnen we elke zondag kinderdienst blijven houden. Op zondagen tijdens de vakanties zal er echter geen kinderdienst zijn, omdat we dan geen kinderen verwachten. Namens de leiding van de kinderdienst, Juup Bosch.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Iedere 2e zondag van de maand geopend.        
Uitnodiging: Geneesmiddelen, ‘een zegen maar niet altijd’ door dr. van Grootheest.
Datum: woensdag 30 september, aanvang: 19.30 uur.
Plaats: Karavanserai, Roerdompstraat 17, Badhoevedorp.
Op 30 september 2015 staat de avond van Passage in het teken van geneesmiddelen. Lezing door: Dr. van Grootheest uit Amsterdam. Titel: ‘Geneesmiddelen – een zegen, maar niet altijd’. Geneesmiddelen kunnen vaak bijdragen aan genezing. Denk bijvoorbeeld aan antibiotica, waarmee infecties behandeld kunnen worden. Geneesmiddelen kunnen echter ook bijwerkingen geven. Zijn geneesmiddelen altijd nodig en kun je er ook te veel van slikken? Op deze en andere vragen hopen we die avond een antwoord te krijgen. Datum dus: 30 september 2015, in de Karavanserai. Tijdstip: van 19.30-2200 uur.
Namens het bestuur: Ina Tolsma-van Ginkel.

Bericht aan onze Eetclubgasten
Donderdag 15 okt vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Reserveren bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875   nel.biemond@kpnmail.nl of
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146   cathriengeel@gmail.com.
 
15 oktober a.s. wordt de 1e eetclubavond van het nieuwe seizoen gehouden.
Na een paar maanden/maten rust starten we weer met koken. Tijdens onze laatste bespreking hebben we een aantal zaken afgesproken die u als gast moet weten. Omdat er vorig seizoen wat misverstanden ontstonden bij het áánmelden, hebben we besloten terug te gaan naar de regel die we in het begin hanteerden n.l.:
Aanmelden kan steeds 2 weken vóór de 3e donderdag van de maand; dus vánaf 1 oktober kunt u zich via de mail of per telefoon aanmelden bij Nel Biemond of ondergetekende. Het is de bedoeling dat u zich persóónlijk aanmeldt, u mag daarbij uw partner of uw vriend(in) mee vermelden, maar..... groepjes van 4 of 5 personen die gemakshalve door 1 persoon worden opgegeven kunnen we niet meer accepteren omdat het aantal gasten tot 48 beperkt moet blijven. Adressen & telefoonnummers: (zie hierboven).
We willen proberen om zodoende iederéén gelijke kansen te geven om mee te eten. We hopen het komende jaar weer veel gezellige eetavonden met elkaar te realiseren waarbij wij als kokers ons best zullen doen u "iets lekkers voor te schotelen" en waarbij u als gast zult bijdragen aan een goede sfeer met zoveel mogelijk plezierige contacten met zoveel mogelijk medegasten. Graag tot 15 oktober!
Cathrien van der Vlies.

BERICHT BLOEMENGROEP
Graag willen we u weer op de hoogte houden van het wel & wee van de bloemengroep.
In de tuin heeft er veel gebloeid en er staat nog van alles te bloeien. De druif draagt weer mooie, volle trossen. De vijgenboom heeft ook al heerlijke rijpe vruchten maar de bomen worden wel erg groot, dus dat wordt flink terug snoeien. Ook de appelboom heeft weer mooie appeltjes en niet te vergeten de heerlijke dikke zwarte bramen aan de braamstruik. U ziet, er komen weer heerlijke vruchten uit de tuin en u kunt op startzondag daarom weer een lekker potje jam kopen.
Op oogstzondag willen we met de kinderen weer oogsten in de oogsttuin. Dit jaar zijn er wortelen gezaaid en uien geplant. We willen er een worteltjestaart van maken en een quiche lorraine, waarvan we dan op zondag 1 november van hopen te genieten. Omdat het voorjaar erg droog was durfden we het niet aan om de buxushaagjes te snoeien, dus moet dat nog een keer gebeuren. Fijn is de hulp die we hierbij krijgen in de tuin van de familie de Klein. Met de zomerstorm is er een enorme tak uit de treurwilg gebroken. De boom wordt erg oud en slecht. Er moet wat gebeuren en hier denkt het College van Kerkrentmeesters over na.
Op startzondag willen we ook weer beginnen met de liturgische bloemschikkingen. Annemarie Brouwer, die vanaf het begin met ons mee gedaan heeft, gaat de bloemengroep verlaten. Heel jammer, want Annemarie is gedurende de afgelopen jaren een fijne en goede medewerkster geweest. Annemarie, heel erg bedankt voor je jarenlange inzet en het altijd meedenken en meewerken. Door dit vertrek is er een lege plek in de groep. We vinden het reuze fijn wanneer er zich iemand aanmeldt die met ons wil meedenken en werken. We hebben het erg gezellig en het is reuze fijn werk om te doen en je kunt op hulp van ons rekenen. Interesse??? Laat het ons weten, want we zien graag naar je uit.
Omdat de groep nu wat kleiner is zullen we tot het einde van het jaar niet iedere zondag een schikking hebben. We kiezen voor bijzondere diensten, t.w. startzondag, vredeszondag, werelddiaconaat, oogstdienst, eeuwigheidszondag, Advent en Kerst.
Ook mochten we weer een gift ontvangen van €30,- van mw. B. Heel hartelijk dank hiervoor.
Een hartelijke groet van de bloemengroep.

BERICHTEN
KORTE AVONDMAALSVIERING  (IN STILTEKAPEL).
Op een bijzonder tijdstip, namelijk de middag van 4 oktober om 15.00 uur, zal in de Stiltekapel een korte viering worden gehouden van de Maaltijd van de Heer. Normaal gesproken wordt daar een vast aantal mensen voor benaderd met een briefje, mensen die ons op de een of andere manier al bekend zijn en/of (ooit) interesse toonden. Echter, soms horen we achteraf dat mensen er hadden willen zijn, maar hier niet voor waren benaderd. Hebt u interesse en wilt u komen, wilt u uw komst dan even aanmelden bij Wijke Rechtuyt tel. 659 5529 of mail: b.rechtuyt@hotmail.nl? Want natuurlijk is iedereen hartelijke welkom om deze wat intiemere korte viering zittend in de kring mee te maken. Bert Griffioen.
KERST-INLOOP MEDEVORMGEVERS GEVRAAGD.
Er is een (nu nog wat vaag) plan ontstaan in de kring van het consistorieoverleg om op 2e  kerstdag dit jaar iets te organiseren als een inloop tussen bijvoorbeeld 11.00-14.00 uur in Ontmoetingsruimte, kapel en kerk. Koffie, een drankje, een praatje, een kaars aansteken in de stiltekapel, een kinderhoekje om te tekenen, samen nog wat genieten van de mooie grote kerstboom, wellicht wat gelardeerd met kerstmuziek, als het kan live, in een open inloop sfeer, voor ieder die dat prettig vindt. Dat vraagt voorbereiding en er zijn al mensen die positief op dit plan reageerden. Er zijn nog wel wat meedenkers en doeners nodig. Het kan soms wel prettig zijn om die twee lange kerstdagen thuis, buitenshuis even te kunnen doorbreken! Voor meedenken en mee voorbereiden kunt u zich aanmelden bij Anneke de Korver, tel. 659 5390.
Bert Griffioen.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK.
Pianist Edzo Bos & sopraan Anneloes Volmer.
Op zondagmiddag 4 oktober 2015 is er in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van de mezzosopraan Anneloes Volmer en pianist Edzo Bos. Op het programma staat o.a. de Ballade 2 in F-majeur van Chopin. Verder worden enkele liederen van Mozart vertolkt waaronder ”Als Luise die Briefe ihres untreuen Liebhaber verbrannte”. Van Manuel de Falla een zevental Spaanse liederen. De aanvangstijd is 15.00 uur en toegangsprijs bedraagt €9,- inclusief consumptie na afloop. Meer programma-informatie: www.sloterkerk.nl. Bert Stilma.

ORGELPRAAT
Zo af en toe gebeurt er wel het een en ander op orgelgebied dat u misschien niet zozeer opvalt maar waar toch wel veel achter schuilt. “Wat nou, we hebben toch iedere zondag gewoon kunnen zingen?” Jazeker, maar zoals bij iedereen, worden ook de organisten uit het vaste Pelgrimskerkteam ouder, geloof het of niet. En in ons team zijn er een paar al sinds een jaar of 45- 47 vast, dus ja, zo af en toe wordt langzamerhand de grens bereikt door leeftijd. Maar ook plotseling zoals bijvoorbeeld door ziekte, waarbij de situatie heel vervelend is voor alle daarbij betrokkenen. Zeker! Zo ontstaan er hiaten die toch gevuld moeten worden. Dan spelen er dus invallers, want u wilt iedere zondag gewoon zingen. Maar hoe is de kwaliteit en inzet van die invallers? Dat zijn eigenschappen die van te vóren moeilijk zijn in te schatten. Die achteraf wél vaak onmiddellijke reacties uitlokken: “Nou, we hadden vandaag een goeie zeg! Oh nou, ik vond ’t eigenlijk maar niks.” U kent dat wel. En allemaal terwijl wij al blij waren iemand gevonden te hebben, met de juiste instelling; iemand die de liturgie díénende functie van organist heeft. Vaak zijn de mensen die we vonden, zélf reeds bezet in een organistenrooster van een andere kerk, zo gaat dat. En je moet voorzichtig hén weren, die zonder meer aanbieden om even te spelen. Dat zijn vaak pianisten die denken dat ze dat wel even kunnen, maar weten niet eens goed wat een tactus is, of een prestant, of weten niet wat ze nou toch met dat pedaal moeten. Allemaal eigenschappen die de coördinator steeds zoekt bij invallers. Eigenlijk zócht, want ik ga als zodanig afhaken. Gelukkig gaat Nico van Driel het coördineren overnemen, en stelt hij o.a. voortaan het organistenrooster samen! En misschien gaat het vaste team van de Pelgrimskerk zich ook wel zo’n beetje vernieuwen. Want na kennismaking in 2015 zouden een paar invallers best eigenlijk méér in Badhoevedorp willen spelen. Precies! Dat is doorstroming op natuurlijke wijze, vernieuwing, allemaal begrippen die prima zijn, gezond. En het zou best te wensen zijn dat dit nu ook eens plááts vindt in Badhoevedorp. Want zo komt er ruimte voor een frisse wind en dat mag best eens hoor, kan geen kwaad. Iemand die nu gerust al genoemd mag worden is  Jeroen Koopman. Hij is orgelstudent aan het conservatorium, die in de praktijk ook al de nodige orgel ervaring opdeed. Hij speelde voor het eerst in de Pelgrimskerk in maart 2015, dus misschien kent u hem al. En in 2016 zal hij ook als vaste bespeler een plaats hebben in ons organistenrooster. Samen met Jan Boogert, Jan de Jong, Wim Bac en Jan Bonke is er zo alweer een basis gelegd voor het rooster van het volgend jaar 2016. Maar zeker en ongetwijfeld zullen er ook weer een aantal invallers noodzakelijk zijn! En zo vangt dan de taak van Nico aan, en we wensen hem daarbij veel succes met al die individualisten. Jan Bonke.
 
TOEGIFT
Het couplet dat ik aanhaalde in de meditatie op de voorzijde komt uit een gedicht van de ons bekende dominee-dichter Willem Barnard, en werd op muziek gezet door de componist Ignace de Sutter. Onder nummer 732 kwam het in ons nieuwe Liedboek Zingen en bidden in huis en kerk. Het maakt deel uit van een groot aantal liederen (721-777) die bruikbaar zijn in de tijd van november, vanaf  Hervormingsdag (31 oktober) tot aan de eerste Advent. Het is overigens zeer de moeite waard om de verschillende liederen eens rustig te lezen. Bert Griffioen.
Ik geef dit lied u graag in zijn geheel:
Voor de toegewijden,
stillen in den lande
die van binnen brandden
met een heilig vuur,
danken wij U Heer.
 
Vaders die ons leidden,
moeders die ons droegen,
niet alleen van vroeger
zijn ze, maar van nu,
want ze zijn van U!
 
Herders die ons weidden,
op de nieuwe aarde
zult Gij ze vergaren,
schoven in uw schuur.
Eenmaal slaat het uur,
 
dat van alle zijden
mensen samenstromen,
pelgrims welgekomen
roepen: God is hier,
zingen voor de Heer.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                     Onderwerp(en):                                      Tijd(stip)
13 sep                      Startzondag                                            10.00 uur.
14 sep                      Filmhuis: ‘five broken camera’s’             20.00 uur.
16 sep                      Koken met kinderen                               15.30 uur.
16 sep                      Walking dinner (start: Karavanserai)      18.15 uur.
17 sep                      Gemeenteavond                                     20.00 uur.
18 sep                      BBQ                                                        17.30 uur.
22 sep                      Werkgroep Liturgie                                 20.00 uur.
23 sep                      Zanggroep (repertoire)                           20.00 uur.
27 sep                      Oecumenische viering, Engelbewaarders  10.00 uur.
28 sep                      Gemeenteavond financiën                      20.00 uur.
29 sep                      Diaconie                                                  20.00 uur.
29 sep                      Jeugdkapelvergadering                           20.00 uur.
30 sep                      Passage                                                   19.30 uur.
30 sep                      Zanggroep (repertoire)                             20.00 uur.
05 okt                       Moderamen                                              19.30 uur.
01 okt                       Werkgroep Kerkdiensten & Liturgie         20.00 uur.
04 okt                       Korte Avondmaalsviering                         15.00 uur.
05 okt                       Moderamenvergadering                           20.00 uur.
07 okt                       Nooddienstcommissie                              20.00 uur.
08 okt                       MIK vergadering                                       20.00 uur.
12 okt                       Kerkenraad (& kerkvisitatie)                     19.30 uur.
15 okt                       Eetclub                                                     18.00 uur.
 
KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 07 oktober vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 16 oktober.
 
terug