MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 08; 07 september 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 08; 07 september 2018

MEDITATIE
Samen Vieren!
Al lang is er in ons dorp een traditie dat je als katholieken en protestanten elkaar behoorlijk ontmoet in het vieren van belangrijke momenten. Bij feestdagen als Pinksteren, Kerst of bij zegenmomenten als een huwelijksinzegening of ook een afscheidsdienst bij overlijden.
Al vanaf begin jaren vijftig, dus kort na de oorlog, groeide in de kerken het bewustzijn dat je na zo ‟n verschrikkelijk dieptepunt niet meer verder kon gaan op de oude voet. Ook in de vorm van kerkzijn werden stappen gezet en besluiten genomen op het gebied van samen vieren, het aanvaarden van elkaars doop bijvoorbeeld.
De jaren zestig en het Tweede Vaticaanse Concilie brachten veel in beweging. Dat de liturgie niet meer in het Latijn maar in de volkstaal steeds meer gebruikelijk werd, bleef ook niet onopgemerkt aan protestantse zijde. We werden ons er meer bewust van dat ook vóór de Reformatie de kerk al eeuwenlang traditie kende, die een rijke bron is van teksten, gebeden, liederen, psalmen en muziek, die misschien wel erg rigoureus aan de kant werd gezet. Wel begrijpelijk overigens gezien de misstanden in die tijd.
Vanaf ongeveer negentienhonderdzeventig (ik heb het vooral over Nederland), verschoven niet alleen de katholieken maar ook de protestanten in hun opvattingen en gingen naar elkaar toe bewegen. Het groeiende bewustzijn in belangrijke delen van de protestantse kring van haar joodse wortels, dat ook in wat meer kritische kring van katholieken groeide en waar de basisbeweging met Oosterhuis een duidelijke voortrekkersrol vervulde, leverde veel mooie creatieve resultaten op. Kerk en synagoge zochten elkaar meer dan voorheen.
En wat het ook opleverde is dat we in van hervormden en gereformeerden kring meer en meer de kracht ontdekten van rituelen in de eredienst. Waar vroeger erg weinig „mocht‟, kwamen nu voorzichtig bloemen in de kerk en kregen kinderen meer aandacht. De vrouw kwam in het ambt. Ook pas na de oorlog, iets wat ik nu een onvoorstelbare gedachte vind! Maar ook fenomenen als het branden van de Paaskaars als een (wekelijkse) gedachtenis van de opstanding van de Heer, waarmee we de viering inzetten, of ,bijvoorbeeld, elkaar de Vredegroet ook werkelijk met een handdruk of een kus of omhelzing geven; het zijn allemaal versterkingen van het bewustzijn dat geloven totaal en ook fysiek en concreet is. De tijd van de Reformatie en daarna was ook wel een erg rationele tijd en het Woord is beperkt, misschien té eenzijdig opgevat.
Vandaag zijn er in de liturgie vele soorten muziek, is er dans, zijn er liturgische bloemschikkingen en kunstuitingen, die geloof op een minder rationele manier willen prikkelen, oproepen en bekrachtigen.
De viering van de Wereldraad van Kerken, 70 jaar jong, in de Nieuwe Kerk, vond ik op een bepaalde manier indrukwekkend. Hoewel de Raad in 1948 werd opgericht, is de eenheid van de kerk is nog ver weg. Dat we het meer en meer moeten zoeken in de toenadering tot elkaar, ben ik van overtuigd. De oproep van de Heer aan zijn leerlingen om met elkaar altijd de eenheid tot zusterschap/broederschap te blijven zoeken is een serieuze opdracht. Beweging en zo mogelijk groei van oecumenische contacten zijn gewenst, ook lokaal en het is geen hobby van enkelingen, maar maakt deel uit van de evangelische opdracht van Jezus zelf.
Dat het ons mag motiveren en bewegen tot het „Open kerkzijn‟ en het zoeken naar oecumene op allerlei vlak: in gesprekken en in vieringen. Omdat sporen van God en zijn stem zich laten vinden in alle echte en hartelijke ontmoetingen. Zo bén je samen gerechtigheid, vrede en vreugde.
Bert Griffioen.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 09 sep 10.00 uur: Ds. L.J. Rasser (Amsterdam).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 16 sep 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Startzondag.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Eigen Jeugdwerk.
Zondag 23 sep 10.00 uur: Ds. R van Amstel Amsterdam.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Collecte Vredesweek.
Zondag 30 sep 10.00 uur: Pastor F.A.L. van de Louw (Heemskerk).
Collecten: 1. Zending. 2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Meerwende 10.30 uur Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel.
Schuilhoeve 15.00 uur Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 07 okt 10.00 uur: Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart), Israëlzondag.
Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk & Israël.
Zondag 14 okt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk.
Zondag 21 okt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Als u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

Autorijdiensten:
Zondag 09 sep Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 16 sep Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 23 sep Dhr. C.D. Braam 659 6190.
Zondag 30 sep Dhr. H. Buurma 659 3218.
Zondag 07 okt Dhr. R. Hoogeboom 659 5322.
Zondag 14 okt Dhr. G. Klaasse Bos 023 5551782.
Zondag 21 okt Dhr. J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 28 okt Dhr. D.J. Tolsma 6197638.

BIJ DE DIENSTEN
De laatste en dertiende zondag van de zomer, 16 september, staat het verhaal van de ontmoeting van de apostel Filippus met de Ethiopiër centraal, een verhaal dat is te vinden in Handelingen 8. Dat de ontmoeting van de twee in het verhaal van Handelingen voor hen veel verandert is duidelijk. De doop van de Ethiopiër is in feite ook de doop voor Filippus, kortom, een bijzonder verhaal dat ons te denken zal geven. In deze Startdienst zal het koor „Needed‟ onder leiding van Rob van Dijk, zingen en hij zal op orgel/piano begeleiden. In de viering zullen we het thema van „Ontmoetingen onderweg‟ wellicht ook in vormen van kunst kunnen tonen, afhankelijk van de inbreng. Elders in dit blad en in de vorige uitgave vindt u er informatie over.
De derde zondag van de herfst, 7 oktober, besteden we wat uitgebreider aandacht aan de verhouding van het Nieuwe Testament tot het Oude Testament en omgekeerd. Het is Israëlzondag en de kerk spreekt in haar uitgangspunten van een bijzondere verbondenheid met Israël. Ik zeg er dan altijd graag bij dat ik niet denk aan de staat Israël in politieke zin, maar helemaal los van elkaar kun je dit ook weer niet zien. Het is complex als je recht wilt doen aan meerdere groepen en religies in de samenleving daar ter plaatse. Het vraagt om heel zorgvuldig te zijn en onze woorden en gebeden te wegen. Ik vind het bijzonder dat we in deze viering Greet Boersma kunnen bevestigen als ouderling waarbij ze ook de zegen zal ontvangen, en dan maakt de viering van het Avondmaal deze speciale dag compleet.
De vijfde zondag van de herfst, 21 oktober, lezen we het verhaal van de onbescheiden vraag van de twee zonen van Zebedeüs aan Jezus of ze in het Koninkrijk recht en links van de Heer plaats mogen krijgen (te vinden in Marcus 10, 35). Ze zoeken voordeel, en de anderen wellicht ook, want waarom reageren die anders op hun beurt zo boos op de vraag van deze twee aan Jezus? Willen ze misschien allemẚẚl wel links of rechts naast hem zitten? Maar het antwoord draait om de dienst aan elkaar: wie de eerste wil zijn, zal de ander moeten willen dienen en hem de voeten wassen. Hoewel Witte Donderdag nog ver weg is lijkt dat hier dichtbij. De Mensenzoon is gekomen om te dienen, horen we Jezus zeggen. Lied 569, vers 3 zegt Jaap Zijlstra het zo: "Hij doet ons zijn geringheid aan".
Bert Griffioen.


VANUIT DE WIJK
Dankbaar zijn we met hen die na een (langere of kortere) ziekenhuisopname weer thuis konden komen om verder te herstellen of te revalideren. Voor anderen geldt dat thuis ziek zijn ook niet altijd eenvoudig is, zeker voor wie al langere tijd minder of meer aan huis zijn gebonden, en wie afhankelijk zijn van de zorg van anderen om hen heen. Daarom bidden wij voor ieder die dit nodig heeft en wensen we hen de troost van goede mensen om hen heen en Gods nabijheid.
Een vrolijke uitnodiging hangt aan ons prikbord in de hal van de kerk. Jeroen Koopman, een van onze organisten, nodigt ons uit in de Noorderkerk in Amsterdam om de feestelijke huwelijksinzegening van Regine & Jeroen mee te maken. Wij wensen het bruidspaar de zegen van de Eeuwige en geluk in de toekomst; dat zij die lang samen mogen beleven. Zij schrijven op hun trouwkaart een gedeelte van 1 Johannes 4: "Wij hebben Gods liefde, die in ons is, leren kennen en vertrouwen daarop. God is liefde. Wie in de liefde blijft, blijft in God, en God blijft in hem". Bert Griffioen.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
2207 Mw. B. Kamp-Markus Jan van Gentstraat 53.
2907 Mw. C. Goudappel-Wilkes Réamurstraat 1.
0508 Fam. H. Eikelenboom-Cornelisse Franklinstraat 111.
1208 Mw. M. Zorge van 't Hoffstraat 15.
1908 Dhr. P.G. Roos Sperwerstraat, voor revalidatie
Meerwende, Kamerlingh Onneslaan.
2608 Mw. J.C. Uitenbogaard-Rietveld de Hondt Franklinstraat 43.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0109 Dhr. D. Hijstek Dellaertlaan 22.
0809 Mw. A.R. Bos P Hans Frankfurthersingel 88.
1009 Mw. E. de Best-Unk Gaaistraat 8.
1109 Mw. B. Kamp-Markus Jan van Gentstraat 53.
1509 Dhr. A. Kramer. Keplerstraat 20.
2009 Mw. A.G. Kiers-Jongeneel Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 108.
2309 Dhr. G. Gramsma Kamerlingh Onneslaan 109.

JUBILEA
Het echtpaar Nel en Adri Kamer- van den Heuvel zijn 10 oktober aanstaande vijftig jaar getrouwd. Proficiat.

BEDANKT
Lieve mensen,
Hartelijke dank voor het mooie boeket dat ik mocht ontvangen, namens U allen. Uw medeleven heeft mij goed gedaan.
Hartelijk groet, Ina Goudappel.


KERKELIJKE STAND
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
0606 Dhr. & mw. N. Slootweg-van Dam Keizersweg 113A.
0208 Mw. H.M. Jansen Adelaarstraat 41.
0208 Mw. G.M.C. van Kooten-Slootweg Kamerlingh Onneslaan 131.

VERTROKKEN: naar:
0308 Mw. T. Koenen-Jansen Bornholm.

KERKENRAAD
De Kerkenraad is verheugd te kunnen meedelen dat mevrouw G. (Greet) Boersma-de Groot bereid is ouderling te worden. Zij is al geruime tijd voorzitter van de commissie erediensten en zichtbaar betrokken bij onze gemeente. Bevestiging in het ambt zal – tenzij er vóór 29 september wettige bezwaren zijn ingediend bij de scriba - plaatsvinden in de dienst van 7 oktober 2018.
Juup Bosch, scriba.


WIJ VRAGEN UW HULP: GEEF ONS ALSTUBLIEFT UW MAILADRES
Wij schrijven, mailen, appen en twitteren heel wat af in ons leven. En steeds minder doen we dat met een "ouderwetse" brief en via "tante post". Meer en meer doen we dat via een email, een appje of iets dergelijks. Ook als kerkgemeenschap ontkomen we er soms niet aan mede-kerkleden berichten te sturen. En niet altijd willen we dan brieven schrijven en versturen. Veel eenvoudiger, sneller en beter is het dan om zoveel mogelijk mensen een mail te sturen. Daarom vragen wij u dringend of wij uw mailadres mogen noteren in ons ledenbestand. Geeft u uw mailadres daarvoor s.v.p. even op bij Willeke Verhoef w.ver@xs4all.nl Vermeld wel graag duidelijk wie u bent; dan kan zij het mailadres direct bij de juiste naam zetten. Door verwerking in onze LRP-administratie bent u ervan verzekerd dat niet (ongenode) anderen misbruik maken van uw mailadres. Namens Willeke, maar natuurlijk vooral namens ons allen vanuit de kerkelijke organisatie: heel hartelijk dank alvast!
Harm Jonker, voorzitter.


DE ZOMER IS VOORBIJ…….EEN NIEUW SEIZOEN GAAT VAN START.
Maar er is in de zomer wel van alles gebeurd! De zomerperiode is voor de meesten van ons een tijd van ontspanning, uitjes en….vakantie! Dat betekent dat ook veel van ons `kerkenwerk` stil ligt of in elk geval op een laag pitje staat. Maar deze keer is in die zomerperiode toch van alles gebeurd op het gebied van onderhoud aan onze gebouwen. En……daar willen wij u natuurlijk graag van op de hoogte stellen.
Om met het grootste karwei te beginnen: de goot aan de vijverkant is vernieuwd en meteen geschilderd. Een behoorlijke dure klus die eigenlijk al vanaf eind 2016 op ons verlanglijstje stond. Maar u begrijpt het wel: in het najaar is het te slecht weer, in de winter kan het niet en ook vorig jaar was er telkens iets anders". Maar nu is het eindelijk gebeurd en hoeven we niet langer bang te zijn voor lekkages.
Maar ook aan de Karavanserai is gewerkt: de verhuurde kantoorruimte aan Thuiszorg is helemaal opgeknapt. De muren weer keurig gestukadoord en geschilderd, nieuwe vloerbedekking en nieuw meubilair. De dames zitten er weer leuk en gezellig bij. En dat veraangenaamt hun belangrijke werk hopelijk.
Ook de riolering van de Karavanserai is nagekeken en hersteld. Ook dat was een hele klus, maar dit was noodzakelijk voor de goede doorstroming van onze sanitaire voorzieningen.
En onze luidklok van de kerk………die is vlak voor de zomer nagekeken, want hij luidde niet goed. Na die inspectie zou de klok voorlopig weer goed moeten luiden. Maar de monteur waarschuwde ons voor de slechte staat van de motor die de klok aanstuurt. En u heeft het al ontdekt: de klok luidt helaas nog steeds niet goed. We laten er snel naar kijken en misschien moet de motor worden vervangen. Zo zijn er, komend seizoen, weer allerlei zaken die moeten worden hersteld, extra onderhoud behoeven of aan modernisering toe zijn. We gaan dat inventariseren en kijken of de begroting dat toelaat. We houden u op de hoogte!
Harm Jonker, voorzitter.


PROGRAMMA STARTWEEK
ZONDAGMORGEN is het thema "Ontmoetingen Onderweg". In de lezingen en de verkondiging zal de ontmoeting met de ander en de betekenis die dat voor jezelf kan hebben centraal staan. Muzikale medewerking verleent het koor Needed uit Hoofddorp onder leiding van Rob van Dijk. Na de dienst is er gelegenheid om tijdens een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Ook kunt u genieten van een expositie in de ontmoetingsruimte van het unieke werk van "De Badhoevedorpse Joffers".
Na de koffie wordt er voor de liefhebbers een Zingevingswandeling georganiseerd in de buurt van het kerkgebouw. Tijdens deze "Groene Wandeling" kunt u van gedachten wisselen over thema‟s die met beleving van de natuur of met zingeving "met een groen accent" rondom geloof en bijbel te maken hebben. Kinderen kunnen ook meedoen.
Wie niet mee kan of wil lopen, kan deelnemen aan een korte uitleg bij het werk, de tentoongestelde schilderijen van "De Badhoevedorpse Joffers" in de ontmoetingsruimte.
DINSDAG begint het Running Dinner in de Karavanserai met een gezamenlijke borrel om 18.00 uur. Om 18.45 uur gaan we dan allen op pad in groepen die daar bekend zullen zijn. In de loop van de avond zullen de groepen tweemaal wijzigen van samenstelling en van adres. De praktijk heeft ons inmiddels geleerd dat we met ongeveer zes á zeven groepen van zes personen samen zijn en eten. Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 5
WOENSDAGMIDDAG brengen de ouders hun kinderen naar de kerk tussen 16.15 en 16.30 uur waar ze door middel van spelen en creativiteit, en tussendoor ook wat lekkers, de maaltijd voorbereiden die dan samen kan worden gegeten om 18.00 uur. Om 18.30 uur kunnen ze dan weer door de ouders worden opgehaald.
DONDERDAGAVOND om 19.30 uur (let op: half acht) is in de Karavanserai de zaal tot een Filmhuis omgebouwd. De film "Yo Tambien" zal worden getoond en besproken.
Daniel (Pineda), een jongeman met het Downsyndroom, heeft gestudeerd en heeft een reguliere baan. Hij voelt zich niet thuis in de afgeschermde wereld van anderen met het syndroom van Down, maar wordt niet voor vol aangezien in de gewone wereld. En dat terwijl de hormonen door zijn lijf gieren en hij graag een relatie wil met de mooie Laura (Dueñas). Het is een ontroerende film die onder meer de IFFR publieksprijs in Rotterdam won. Sterk spel van hoofdrolspeler Pineda, overigens ook de eerste academisch afgestudeerde in Europa met het syndroom van Down.
VRIJDAGAVOND genieten we traditiegetrouw allemaal samen van een lekkere maaltijd rond de barbecue, meestal in de tuin van de kerk. Als het weer dit niet toelaat, is ook de Karavanserai of ontmoetingsruimte een gezellige plek voor deze afsluiting van de Start van het nieuwe kerkjaar in de Pelgrimskerk! Onze koster Henriët zorgt altijd uitstekend voor hapjes en drankjes en ze doet dit graag. Obers die soms eens iemand een drankje brengen, mannen aan het vuur/de houtskool en Opruimers zijn natuurlijk wel gewenst.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
T&T middagen een succes!
In de zomermaanden zijn er drie middagen georganiseerd met de titel "T"&T (Thee met een Thema). Ondanks het prachtige zomerweer waren er 18 tot 24 deelnemers om, onder het genot van een kopje thee of koffie, met elkaar van gedachten te wisselen over verschillende thema's.
De gespreksleiders en deelnemers waren afkomstig uit de kring rond de Engelbewaarderskerk en de Pelgrimskerk, wat tot een waardevolle en levendige gedachte-uitwisseling leidde. De combinatie van gezelligheid en een zinvol gesprek is als zeer positief ervaren en voor herhaling vatbaar. Lucie Gijzenberg.

EETCLUB:
Donderdag 18 oktober vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 4 oktober bij: Nel Biemond tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.

ZATERDAGMIDDAGCONCERT 6 OKTOBER - TWEE BLAZERS ENSEMBLES
Mooie, vrolijke, intense muziek zal ten gehore worden gebracht door twee trio‟s van blazers op deze zaterdagmiddag in de Pelgrimskerk. Het JIM-Trio, JIM staat voor Janneke Boonstra, fagot, Irene Molenaar, fluit en Marijke Bos, klarinet zal muziek spelen van Kaspar Kummer, J.S. Bach, een bewerking van de Badinerie, Mozart, een bewerking van Alla Turca en muziek van Alain Lefébure.
Het fagottrio bestaat uit Pieter Leenen, Jan Wind, Janneke Boonstra en speelt muziek van Adolf Bergt, De Teddy Bear's Picnic van Bratton , muziek van Purcell en een Ragtime van Uwe Heger. Na afloop, 18.15 uur zal er een gezellige borrel zijn en gelegenheid de musici te spreken aan de bar. Entree is uw vrijwillige en vrijgevige bijdrage. We hopen natuurlijk dat u allen ook de organisatie van dit soort toch enigszins lichtvoetige concerten in onze kerk zult waarderen en vereren met uw aanwezigheid en dat u publiciteit in vrienden en familiekring wilt maken. Mond tot mond reclame is vaak de beste. Het concert is van 17.00 tot 18.15 uur. Deur is open om 16.30 uur.
Bert Griffioen.


MATINEECONCERT SLOTERKERK
STRIJKERSENSEMBLE KONINKLIJK CONCERTGEBOUW ORKEST
Op zondagmiddag 21 oktober2018 is er om 15.00 uur in de Sloterkerk Osdorperweg 28 te Amsterdam een (vervolg) optreden van een strijkersensemble met een twaalftal musici van het Koninklijk Concertgebouworkest. Op het programma staat o.a. het beroemde vijfde Brandenburgs concert van J. S. Bach centraal. Verder werken van o.a. Telemann. De klavecinist is David Schlaffke. Prijs: €10 euro, kinderen gratis toegang. Na afloop is er een gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk. Reserveren via concert@sloterkerk.nl. Zie verder: www.sloterkerk.nl.
Bert Stilma.


VRAGENDERWIJS
Ik vroeg het aan de vogels
de vogels waren niet thuis
ik vroeg het aan de bomen
hooghartige bomen
ik vroeg het aan het water
waarom zeggen ze niets
het water gaf geen antwoord
als zelfs het water geen antwoord geeft
hoewel het zoveel tongen heeft
wat is er dan
wat is er dan
er is alleen een visserman
die draagt het water onder zijn voeten
die draagt een boom op zijn rug
die draagt op zijn hoofd een vogel
Guillaume van der Graft.

De vogels in de lucht, de bomen op aarde, het water in de rivieren en zeeën vertegenwoordigen de ganse schepping. De dichter vroeg het aan hen, maar ze zeggen niets, of ze zijn niet thuis of ze dragen hun hart (bladertooi) zo hoog dat ze geen antwoord geven.
De visserman die alleen overblijft om een antwoord te geven is Christus. Hij liep over het water, hij droeg het kruis op zijn rug. Bij zijn doop zweefde de Heilige Geest in de gedaante van een duif boven zijn hoofd. Let naast de eenvoud van het gedicht op de prachtige compositie van Vragenderwijs. In couplet 1 en 2 geeft de dichter de volgorde: vogels, bomen, water. In het slotcouplet krijgen we dezelfde beelden in omgekeerde volgorde terug. Dan hebben ze hun betekenis ontleend aan het leven van Christus.
Wat vraagt de dichter? Hij vertelt het niet maar wat hij met het gedicht zegt, is dat voor hem de oplossing alleen bij Christus ligt.
Inger Albers.


ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
06 september Geloven in de wandelgang 14.30 uur.
10 september Kerkenraad 20.00 uur.
11 september Werkgroep Liturgie 09.30 uur.
11 september Raad van Kerken 13.00 uur.
11 september Kinderdienstvergadering 20.15 uur.
11 september Kunst in de kerk 19.30 uur.
16 september Startzondag 10.00 uur.
18 september Running dinner 18.00 uur.
19 september Kinderactiviteiten 16.00 uur.
20 september Filmavond: „Yo Tambien‟ 19.30 uur.
21 september Barbecue 17.30 uur.
24 september Moderamen 19.30 uur.
02 oktober Consistorie 09.30 uur.
02 oktober College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
02 oktober Diaconie 20.00 uur.
06 oktober Zaterdagmiddagconcert 17.00 uur.
11 oktober Pastoraal werkverband 13.30 uur.
11 oktober Werkgroep kerkdiensten 20.00 uur.

KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren: woensdag 17 oktober vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 26 oktober
 
terug