MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 07; 31 juli 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 07; 31 juli 2018

MEDITATIE
DE WONDERE WERELD VAN HET KLOOSTER.
Het klooster ligt wat verscholen in een bosrijke omgeving. Als je aankomt bij Abdij Maria Toevlucht in Klein Zundert valt het op dat de Abdij een merkwaardige combinatie is van oud en nieuw. Een modern gastenverblijf en aan weerskanten de oudere kloostergebouwen: de abdijkerk en de verblijven van de monniken. Het is een Trappistenklooster, waar geleefd wordt volgens de regel van Benedictus van Nurcia. In die regel staat „dat je gasten moet ontvangen alsof ze Christus zelf zijn‟ en die gastvrijheid is voelbaar in de persoon van de gastenbroeder, broeder Peter. Gasten verwelkomen heeft voor hem een diepere betekenis. Het is alsof Christus in hen op bezoek komt en dat confronteert hem met vragen als: „Geloof ik nog wat ik vertel?‟ en „Leef ik nog wat ik vertel?‟. Velen zoeken die gastvrijheid, wat blijkt uit de grote toeloop. De gastenbroeder is de enige monnik die contact heeft met de gasten. Hij regelt hun verzorging en eet met hen. Vriendelijk en behulpzaam. Niets ontgaat hem.
Er is een strikte scheiding tussen de monniken en de gasten. We ontmoeten elkaar alleen in de kapel, tijdens de getijden, vijf maal per dag. Een traditie van eeuwen die altijd doorgaat. De monniken bidden de psalmen. Ze bidden voor de wereld en brengen die bij God, terwijl de wereld zich dat niet bewust is. Tijdens de eucharistieviering staan we in een kring. Dan is er voor even verbinding. Een mooi moment. Het voelt als een intiem gebeuren, een tijdloze zone, een stille tijd die niet van nut is in deze economische tijd, maar misschien meer mens maakt. Daarna gaat ieder weer in stilte zijn eigen gang, want de nadruk ligt op zwijgzaamheid. Onnodig praten wordt vermeden om God te kunnen beluisteren als een stille stem in het hart. Stilte beleven in een groep is iets anders dan alleen. Je voelt de aanwezigheid van de ander/Ander, of zoekt er naar. Iedereen is met zijn gedachten bezig die stilte te bewaren en dan kan het je overkomen, als is het voor één moment, dat je wordt opgenomen in het grote geheel.
Is dit waarvoor we gekomen zijn? Met welke verwachtingen kom je, voor het eerst of opnieuw? Aarzelend, afwachtend, nieuwsgierig, vermoeid en hopend om rust te vinden, hopend op….ja, waarop….. Misschien nergens op. Je betreedt een ruimte die deelt in een traditie die veel verder reikt dan onze tijd en die openstaat naar een andere werkelijkheid. Als je door de grote ramen de binnentuin ziet, wordt dat opvallend verbeeld. Het lijkt wel of die stille tuin verwijst naar iets wat je te boven gaat. Dat kan een bevrijdende ervaring zijn die al jouw menselijk geploeter relativeert en verwijst naar andere waarden zoals liefde en barmhartigheid, leven in vertrouwen, met lege handen. Is dat het wat ik ten diepste zoek? De gesprekken die ontstaan zijn ontmoetingen en raken een gevoelige snaar. Het gaat over bidden en over de grote vragen van het bestaan. Niets is opgelegd, ieder kan zijn eigen keuzes maken. In de betrekkelijke afzondering, al of niet in de beslotenheid van de groep, ontstaat een gevoel van verbondenheid met de mensen en de wereld om je heen. Leven in het kloosterritme is een wonderlijke ervaring. Ondanks een strenge dagorde in een vaste regelmaat, vijf maal per dag getijdengebeden, vaste tijden voor meditatie en maaltijden, ervaar je het als bezoeker toch als ontspannend. Het luiden van de klok zorgt ervoor dat niemand op z‟n horloge hoeft te kijken. De kloosterlingen hebben wel hun handen vol aan het werk dat tussendoor gedaan moet worden. Ora et Labora. Er wordt gebeden en gewerkt. Dit heeft niets te maken met overtuigingen, maar met concreet geleefde religie in de praktijk van het leven van de monniken. Ook al stokt het gebed in de wereld en in het leven van veel mensen, in de wondere wereld van het klooster gaat het gebed van de monniken door, dag in dag uit, eeuw in, eeuw uit. Als een stille kracht.
„Het lied op andere lippen, draagt ons dan door de nacht‟ (Lied 657-2).
Nan Sikkel.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 29 juli 10.00 uur: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 05 aug 10.00 uur: Dhr. Chr. Koldewijn.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 12 aug 10.00 uur: Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
Collecten: 1. Zending. 2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Zondag 19 aug 10.00 uur: Dhr. Chr. Koldewijn.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 26 aug 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 02 sep 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 09 sep 10.00 uur: Ds. L.J. Rasser (Amsterdam).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 29 juli Dhr. G Klaasse Bos 023 5551782.
Zondag 05 aug Dhr. J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 12 aug Dhr. D.J. Tolsma 6197638.
Zondag 19 aug Dhr. F.J. Goudappel 6594876.
Zondag 26 aug Dhr. C. Zorge 023 5551275 of 06 5326 0243.
Zondag 02 sep Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5570.
Zondag 09 sep Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.

BIJ DE DIENSTEN
In de diensten van zondag 5 en zondag 19 augustus aanstaande mag ik in de Pelgrimskerk voorgaan. We gaan dan met elkaar op zoek naar een referentiekader voor wat ons bezig houdt. Mensen vanuit de zorg en het onderwijs – en zij niet alleen – klagen dat de kwaliteit van hun werk in het geding is, doordat ze onder regelgeving worden bedolven. Beleidsmakers in groot en klein verband hebben meningsverschillen over hoe ze behoren om te gaan met mensen uit landen, die onder andere door het welvarende deel van onze wereld zijn uitgebuit en nu bij ons op de stoep staan. Wij zijn zelfstandig denkende vrije mensen, die zelf hun houding bepalen en vandaar uit keuzes maken, want dat houdt vrijheid nu eenmaal in. Het referentiekader waar we dan als christenen op zoek naar gaan, vinden we in de Bijbel. Antwoorden dienen we uiteraard zelf te geven. Zoekt u mee?
Kick Koldewijn.

Zondag 26 augustus lezen we twee verhalen over het delen van brood, dat onverwacht ruim voldoende blijkt te zijn.(Marcus 8) Er wordt achteraf veel ingezameld van wat overbleef. Gedeelde vreugd is dubbele vreugd zou je kunnen zeggen, maar het gaat hier misschien toch nog om iets meer. Zowel bij de leerlingen van de profeet Elisa als bij de leerlingen van Jezus kun je met onze waaromvragen naadloos aansluiten. Waaromvragen die ons blijven triggeren: Waarom is er nog zoveel honger in de wereld? Waarom is de rijkdom zo ongelijk verdeeld? Waarom geloven we niet in Gods overstelpende goedheid? Te delen van de rijkdom die we hebben is het lastige thema van deze dag.
Zondag 2 september lezen we eveneens in Marcus (hoofdstuk 8) van een mens die langzaamaan geneest, wanneer hij in aanraking is met de hand van de Heer. Wie die blinde is weten we niet; het zou iedereen kunnen zijn. Ieder die in het duister tast en geen uitweg ziet. Waarom zou wat voor ons onmogelijk lijkt, voor God onmogelijk zijn? (Zacharia 8, 6) Stap voor stap krijgt een mens in dit verhaal meer inzicht en zicht op zijn wereld. Het is een voorbeeld van hoe mensen groeien als ze in aanraking komen met Jezus en daarbij groeien in kennis van Gods verhaal met mensen. Bert Griffioen. 

VANUIT DE WIJK
Afscheid van Ans Creemer:
Zondag 8 juli beleefden we als kerkgangers samen met pastor Ans Creemer een bijzonder moment. Na acht jaar in onze gemeente te hebben gewerkt nam zij afscheid. Met trouwe inzet en de schijnbaar tomeloze energie die we van Ans kennen, sprak de viering voor zich. Het was werkelijk een feest van ontmoeting, met God en mensen, door woord, zingen en bidden, zegening en brood en wijn; En haar kinderverhaal liet groot en klein de visvangst echt mee maken. Aansluitend was er alle gelegenheid, in zon of schaduw om verder te genieten en Ans en haar man te bedanken. Dat gebeurde ook op ludieke wijze, natuurlijk met gebruik van hoedjes, en een lied, toespraken door de voorzitter van de Kerkenraad en bewoners van Meerwende en hun pastor. Vrolijk en ook met wat melancholie in ons hart keerden wij huiswaarts. Moge de zegen van de Eeuwige hen en ons allen nabij blijven op de wegen die we gaan.

Bij de artikelen over het afscheid op de website treft u enkele foto's aan als impfressie van dit afscheid.

Voor onze zieken bidden wij en wensen hen de troost van goede mensen om hen heen en Gods nabijheid.
Bert Griffioen.


BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1706 Dhr. A. Kreuzen Leeuwerikstraat, tijdelijk Meerwende.
2406 Mw. A.B. de Korver-Blazer Lindepark 90, Amstelveen.
0107 Mw. E. de Jong-Hogenhout Schuilhoeve, opgenomen
in Slotervaartziekenhuis.
0807 Fam. C. Jongejeugd Egelantierstraat 94.
1507 Dhr. & mw. Schaar-van Veen Dellaertlaan 94.
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0408 Mw. J. Kroes-de Jong Keizersweg 241B.
0508 Dhr. H.N. Franzen Franklinstraat 45.
0908 Dhr. E. van Munster Kamerlingh Onneslaan 131, K 314.
1008 Mw. L.C.M. de Pijper-Staal Sloterweg 81-12.
1108 Dhr. E.J. Mebius Celsiusplantsoen 2.
1508 Mw. A.J. Dees-Prevo Torricellistraat 18.
1508 Mw. S.L. Tan-Jap Fluweelboomlaan 31.
1608 Mw. J.C. Hopman-Wesdorp Robert Kochstraat 41.
1608 Dhr. A. Kreuzen Leeuwerikstraat 44.
1808 Mw. J. van Vugt-Kroes Kamerlingh Onneslaan 139 B.
1808 Dhr. M.H. Hendriks Keesomstraat 18.
1808 Mw. A.H. van der Zwaard-Kraan Boylestraat 9.
2008 Mw. L.J. van der Meulen-Bekker Prins Johan Frisolaan 4.
2308 Dhr. A.R. van der Meer Franklinstraat 117.
2308 Dhr. H. van den Brink Zernikehof 6.
2408 Mw. A.J. Scheelbeek Keizersweg 233 A.
2808 Mw. A.C. Topsvoort-Hogenhout Keizersweg 239 B.
3008 Mw. E. van Beem-den Ouden Boylestraat 11.

BEDANKT
Lieve Gemeenteleden van de Pelgrimskerk,
Heel hartelijk dank voor de mooie bloemen, die zowel bij mijn schoonzoon Cor als bij mijzelf werden thuis bezorgd als groet/blijk van medeleven van u allen na het overlijden van onze Marja.
Het is heel fijn om ineens zo‟n zonnestraaltje te mogen ontvangen. Verder dank ik u hartelijk voor alle blijken van medeleven, in welke vorm dan ook. Het is ons/mij te veel om u allen persoonlijk te bedanken en dan bestaat ook de kans dat iemand wordt overgeslagen doordat naam/adres niet goed bekend zijn.
Wèl een speciaal woord van dank aan Henriëtte en de dames van de Rouwsuite, die bij de condoleance assisteerden. Met vallen en opstaan gaan wij verder in een poging om –waar mogelijk- de vier kinderen toch een zo gelukkig mogelijke jeugd te bieden, in de geest van Marja, die eenvoudig erop kon vertrouwen dat God haar gezin verder zou helpen.
Met vriendelijke groet en tot ziens, Anneke de Korver-Blazer (alleen adres gewijzigd: Lindepark 90, 1185 LD Amstelveen).

Naar aanleiding van mijn afscheid.
Heel veel vreugde heb ik mogen ervaren in het, met zo velen van u, samen te mogen zijn onder Gods Woord, op 8 juli jl. in onze Pelgrimskerk. Vreugde ook, over de zegen die ik mocht ontvangen. De lieve woorden, de prachtige bloemen, de attenties, de reacties van de kinderen en de prachtige Chagall Bijbel. Diepe vreugde vanwege de persoonlijke begroeting van u allen. Dankbaar kan ik nu terugzien op al de jaren die ik in uw midden werkzaam heb mogen zijn.
Wat was het een verrassing, dat mijn man en ik u mochten begroeten aan het einde van de dienst, tijdens een sfeervol georganiseerde receptie in de kerk tuin. Genoten hebben we daar, mede ook door de opvoering van de "chapeau act". Allen die hieraan hebben bijgedragen, dank je wel! Heerlijk was het om te ontdekken, dat u mij vanuit meerdere kanten bekijkt! De prachtige zelfgemaakte hoed heeft een speciale plaats gekregen. Voor de tijd die aanbreekt bid ik u en mezelf toe dat wij, ieder op eigen wijze, zowel navolgers als opvolgers van Christus mogen zijn, waardoor we zelf volwaardig mens worden en onze naaste tot steun kunnen zijn.
Voor nu een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.


Tijd om te gaan......
Er is een tijd van komen en er is een tijd van gaan.
Toen mij ergens in 1997 werd gevraagd de ledenadministratie van de kerk over te nemen, leek me dat een uitdaging, interessant genoeg om aan te gaan.
Het toen in gebruik zijnde systeem bestond nog uit traditionele kaartenbakken maar het eerste computerprogramma voor het bijhouden van een kerkledenbestand - MicroChurch - was al aangeschaft en voorzichtig geïnstalleerd. Na enkele jaren sleutelen aan het programma door vele lokale experts werd het een zinvol instrument voor leden- en bijdragenadministrateurs.
Toch was er behoefte aan een landelijk toepasbaar systeem en zo ontstond eerst Baruch en daarna – gelijk met het ontstaan van de PKN - het programma LRP (Leden Registratie Protestantse kerk). Dit softwarepakket wordt regelmatig aangepast aan nieuwe eisen en ontwikkelingen. Het ziet er dan ook naar uit dat dit ook de software voor de nabije toekomst zal zijn. Een goed moment dus voor mij om na meer dan 20 jaar en drie systemen verder, uit te kijken naar een opvolger. Tijd om te gaan dus.
Het vinden van vrijwilligers is meestal geen eenvoudig opgave, maar gelukkig is er in dit geval goed nieuws te melden. Nadat eerst Corinne Peters een aantal jaren de mutaties in het ledenbestand heeft verzorgd, is Willeke Verhoef – van Wijk bereid gevonden niet alleen de mutaties maar ook alle verdere activiteiten die verbonden zijn aan functie van ledenadministrateur, over te nemen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan deze overdracht. Vanaf 1 september a.s. kunt u voor al uw lijstjes en verdere vragen m.b.t. het ledenbestand, bij haar terecht.
De functie van LRP beheerder zal ik nog even blijven vervullen. Het is aan de Kerkenraad om daarvoor een opvolger te zoeken. Rest mij om beide hierboven genoemde dames hartelijk te danken voor alle verleende assistentie en Willeke veel succes in deze functie te wensen.
Cees van der Vlies.


IN MEMORIAM ELLY BLOK-ARNTZEN.
Donderdag 14 juni overleed Elly Blok-Arntzen.
Elly woonde sinds het overlijden van haar man Johan vier jaar geleden, in het Anton Pieckhofje in Haarlem. Lange tijd woonden zij met hun gezin, vier dochters en een zoon, en een pleegdochter in de Fahrenheitstraat.
Elly groeide als kind op in Amsterdam en deed daar de HBS. Haar liefste wens te trouwen en kinderen te krijgen, werd vervuld toen ze in het gereformeerde kerkelijke jeugdwerk Johan ontmoette en voor elkaar kozen.
Met Johan woonde ze in Rijswijk en later Delft waar de vijf kinderen werden geboren. Toen Johan benoemd werd aan de Vrije Universiteit kwamen ze naar Badhoevedorp. Als zesde kind kregen zij Masrescha, die als baby tijdelijk niet bij haar ouders kon wonen. Elly was toen vijftig, maar genoot opnieuw van het kunnen zorgen en opvoeden.
Ze was iemand die niet erg graag op de voorgrond wilde staan. Wel bestierde ze met overtuiging en daadkracht het gezin en het leven thuis met alles wat daar bij hoorde. Het was een open huis en vele schoolvriendinnen en vrienden van de kinderen koesteren nog altijd goede herinneringen aan haar gastvrijheid en interesse. Met moeder Elly kon je erop rekenen dat ze het begreep als je even helemaal geen zin had in school, of als er een of andere leraar weer zo vreselijk streng was geweest. En door de kleine kinderen liet Elly zich graag betrekken in hun spel en deed mee. Zo leerde de kleinkinderen hun oma ook echt kennen en was zij er voor hen door dik en dun. Een van de jongere garde zei: „Het is zo jammer dat sommige mensen niet voor altijd kunnen blijven. Toch gunnen we haar de rust.‟
We wensen Clara, Wim, Christa, Magda, Elly, Masrescha, hun partners en kinderen en allen om hen heen die hen lief zijn de zegen van de goede gedachtenis aan deze bijzondere vrouw.
Bert Griffioen.


KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
1006 Dhr. T. Bosma Oudheusdenstraat 14.
1406 Mw. E.C.M. Blok-Arntzen Anijsstraat 11, Haarlem.
2206 Mw. A.C. Verhoef-Vrijbloed Kamerlingh Onneslaan 131.
UITGESCHREVEN:
0707 Mw. H.H. Kater-Krom Jan van Gentstraat 85.
NIEUW INGEKOMEN:
0507 Dhr. T. Reemer Egelantierstraat 58.
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
0606 Mw. A.M. Jansens Middenweg 44-1, Amsterdam.
VERTROKKEN: naar:
2304 Dhr. D. Roest Heemstede.
0806 Mw. H.L. Huijboom Velserbroek.
1506 Dhr. A. Gehrels Amsterdam.
2106 Dhr. H.B. Post Haarlem.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
Tijd om te gaan Cees……….
In deze uitgave treft u een afscheidsartikel aan van Cees van de Vlies.
Je hebt van die mensen die "in stilte" en "op de achtergrond" heel veel en belangrijk werk voor onze gemeente verrichten. Dikwijls zijn dat mensen die je niet vaak hoort, die niet op de voorgrond treden, maar…..oh zo belangrijk zijn. De verantwoordelijke voor de ledenadministratie is zo iemand.
In zijn afscheidsartikel beschrijft Cees heel duidelijk wat dat voor wat hem betreft nu al ruim 20 jaar (!) inhoudt. Ik hoef daar niets aan toe te voegen. Iedereen begrijp dat deze verantwoordelijkheid voor onze "ledenadministratie", juist in deze periode zéér belangrijk is geweest. Beginnend met een "kaartenbak" heeft Cees alle automatiseringsontwikkelingen meegemaakt. En al die tijd hebben we hem nauwelijks gehoord. Maar…..onze ledenadministratie klopte wel!
Goede wijn behoeft geen krans, maar voor al die inzet past ons heel veel dank en "chapeau".
Cees, wij begrijpen dat je na zo‟n lange periode en op dit door jou bewust gekozen moment het vaandel graag aan Willeke wilt overdragen. En de rust die dit ongetwijfeld zal geven is je van harte gegund.
En we ontmoeten elkaar natuurlijk nog graag zo lang mogelijk als broeders en zusters binnen de gemeente, in welke hoedanigheid dan ook!

En Willeke?!
Willeke was natuurlijk al een poos bezig met de ledenadministratie en in die periode zichzelf vertrouwd aan het maken met het systeem en de mogelijkheden.
En nu, in een tijd waarin wij als College van Kerkrentmeesters, maar ook vanuit andere disciplines steeds meer en directer willen "communiceren" met gemeenteleden (met inachtneming van de vernieuwde wetgeving op het gebied van administratie en privacy) hebben we natuurlijk al een keer met haar om tafel gezeten. Ook jij bent je heel goed bewust van de verantwoordelijkheid om een sluitende, maar vooral ook correcte ledenadministratie te hebben die "ontsloten" kan worden voor diverse doeleinden. We zijn daarom heel blij dat jij deze taak op je hebt willen nemen en weten inmiddels dat het ook met jou heel prettig samenwerken is. Via deze weg wensen we je een heel goede tijd en een prettige samenwerking toe!
Harm Jonker, voorzitter CvK.

STARTZONDAG EN STARTWEEK 2018
Onze Startzondag, het begin van de startweek, valt dit jaar op zondag 16 september. Als thema voor deze dienst en voor de verdere activiteiten tijdens de startweek is gekozen voor "Ontmoetingen Onderweg". In de lezingen en in de verkondiging zal de ontmoeting met de ander en de betekenis die dat voor jezelf kan hebben centraal staan. Muzikale medewerking wordt in deze dienst verleend door het koor "Needed" uit Hoofddorp o.l.v. Rob van Dijk. Na de dienst is er gelegenheid om bij een kopje koffie elkaar te ontmoeten. Ook kunt u genieten van een expositie in de ontvangsthal van het unieke werk van "De Badhoevedorpse Joffers".
Na de koffie wordt er voor de liefhebbers een Zingevingswandeling georganiseerd in de buurt van het kerkgebouw. Tijdens deze zgn. "Groene Wandeling" kunt u met elkaar van gedachten wisselen over b.v. thema‟s die met beleving van de natuur of met zingeving "met een groen accent" rondom geloof en bijbel te maken hebben. Kinderen kunnen ook meedoen aan deze wandeling.
In de volgende Meerkontakt zal het programma van de Startweek die plaats vindt van 17 tot en met 21 september, worden gepubliceerd. Wel zult u in dit nummer van Meerkontakt al iets kunnen lezen over het "Running dinner" die ook dit jaar wordt georganiseerd.

OPROEP WERKGROEP KUNST IN DE KERK
Zoals u in de vorige Meerkontakt heeft kunnen lezen zal de werkgroep Kunst in de Kerk ook een bijdrage gaan leveren aan de startdienst. Zij doet hierbij nogmaals een oproep aan u om deze zomer alert te zijn op bijzondere ontmoetingen die u aan het denken zetten. Dit kan een ontmoeting zijn met een persoon maar het kan ook een ontmoeting zijn met een prachtige omgeving , een beeld, een gebouw waardoor u uitgedaagd wordt de mooiste foto te nemen. Het kan ook een voorwerp zijn, alledaags, maar bij voorbeeld bijzonder van kleur of vorm. In de startweek, met name voor de startzondag zouden we een bescheiden mooie kunsthoek willen maken van wat wij met elkaar verzamelen aan voorwerpen, foto‟s en dergelijke en dit een rol laten spelen in deze dienst. Sommigen worden in de startdienst uitgenodigd iets te vertellen over hun bijdragen.
Uw "zomerontmoeting" kunt u tot en met zondag 26 augustus inleveren in de kerk bij één van de leden van de werkgroep (Peter Roodenburg, Bep Dekker, Inger Albers, Cocky Kamerman, Bert Griffioen, Greet Boersma) . Het zou fijn zijn als u daarbij een korte toelichting geeft, mondeling of op papier. Wij wensen u een mooie en inspirerende zomer met bijzondere ontmoetingen. Greet Boersma.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Wat: T(hee) & T(hema).
Onderwerp: Vrouwen voor het voetlicht" door Ina Tolsma.
Wanneer: dinsdag 21 augustus om 14.30-16.00 uur.
Waar: Ontmoetingsruimte Pelgrimskerk.
Wees welkom in de Pelgrimskerk om in een ontspannen sfeer met elkaar in gesprek te komen. Vanaf 14.30 uur staat de thee/koffie klaar en we stoppen rond 16.00 uur. Komt u ook? Lucie Gijzenberg (023 555 1754).

PUBLICATIEDATA MEERKONTAKT 2e HELFT 2018
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
08. 2908 0709 Startzondag.
09 1710 2610.
10. 1411 2311 Eeuwigheidszondag
& Advent
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
11. 1212 2112 Kerst.
Nr: Aanleveren: Publicatie: Bijzonderheden:
1. 0901 1801 2019. 

PELGRIMSKERK ORGANISEERT WEER EEN „RUNNING DINNER‟ DINSDAGAVOND 18 SEPTEMBER.
Velen hebben in de afgelopen jaren een "Running Dinner" of "Walking Dinner" meegemaakt tijdens de startweek. Een afwisselende avond die ontmoeting en gastvrijheid betekent.
Een "Running Dinner" of "Walking Dinner" is een maaltijd die op verschillende adressen wordt genoten. U gaat per auto of per fiets naar de adressen die u krijgt opgegeven voor het voor-, hoofd- en nagerecht. Er wordt in groepjes van zes personen gegeten. Een van hen heeft het gerecht klaargemaakt. Bij hem of haar thuis wordt gegeten. U eet steeds in wisselende groepjes maar u kunt ervoor kiezen om dit samen met uw partner of een vriend of vriendin te doen.
Dinsdagavond 18 september beginnen we om 18.00 uur voor ieder die zich heeft opgegeven met een gezamenlijke borrel in de Karavanserai. De indeling van de groepjes wordt bekend gemaakt. Om 18.45 uur gaat we naar het eerste adres voor het voorgerecht. Op dat adres breken we op om 19.45 uur om 20.00 uur op het adres te zijn voor het hoofdgerecht. Daar wordt om 21.00 uur opgebroken om op tijd (om 21.15 uur) bij het dessert te zijn.
U begrijpt dat voor het welslagen van deze avond voldoende mensen nodig zijn die een voor-, hoofd- of nagerecht willen maken en die een groepje van 6 personen aan tafel kunnen hebben. Wat betreft de gerechten, het gaat niet om culinaire hoogstandjes, maar de gezelligheid.
Doet u mee dan kunt u zich telefonisch, per mail of met het onderstaande strookje opgeven bij:
Ina Goudappel, Réamurstraat 1, ina-goudappel@hotmail.com; tel.020 659 4876.
Greet Boersma, Leeuwerikstraat 10, greetboersma48@gmail.com; tel. 020 659 4142.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ik ontvang vijf gasten aan mijn eettafel en ik maak (één van de mogelijkheden aankruisen).
0 Een voorgerecht.
0 Een hoofdgerecht.
0 Een nagerecht.
0 Ik ontvang 5 gasten en het maakt mij niet uit welke gang ik zal maken; ik hoor dat wel.
0 Ik kom graag, maar bereid niets voor.
Naam (eventueel twee namen)--------------------------------------------------------------------------------
Adres: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Telefoon:---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vervoer nodig: JA/NEE.
 
terug