MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 03; 16 MAART 2018

MEERKONTAKT 2018, 31e JAARGANG, NR. 03; 16 MAART 2018
MEDITATIE

Het wringt
Is het kruis een teken van zegen?
Er is een intrigerende zin in een lied dat me altijd weer raakt:
‘Hebt Gij geen andere zegen?’. Ik zocht het lied waar deze regel staat, en het blijkt van Huub Oosterhuis te zijn die de regel begint met: ‘dood is mijn lot, hebt Gij geen andere zegen?
 
Op Aswoensdag, begin van de Veertigdagentijd wordt het gezegd in de traditionele liturgie:
‘Wees gezegend, jij, en weet het goed: je bent stof en tot stof keer je weer’.
Is dat een zegen, dat je vergankelijk bent? Dat is niet zo maar te plaatsen en daar moet je, ik althans wel, over nadenken.
Waar wil het naar verwijzen?
 
Naar dood én opstanding, dat weet ik wel, en niet bedoeld als verhéérlijking van de dood.
Misschien wel vooral op grond daarvan is het, dat ik van mening ben dat dood niet bij het leven hoort, en dat het ook niet zo bedoeld kan zijn door de Eeuwige.
Die God, die Israël bevrijd heeft uit de macht van de dood (Egypte is toch symbool van angst en dood), die het volk geleidt door zijn rechterhand Mozes in de woestijn, wil voor mensen het leven en niet de dood.
Daar in de woestijn, getroffen door giftige slangen, moest men voor genezing en behoud opzien naar de staf waarop een bronzen slang was gestoken die het licht van de zon weerkaatste. Parallel aan dat verhaal van omhoog zien, is er het opzien naar het kruis: tot behoud en tot leven.
 
Bij ons Paasfeest speelt straks vanaf Palmzondag die zegening met het teken van het kruis een belangrijke rol. Het kruis, versierd en wel en bedoeld met het oog op een bijzonder gebeuren, een onverklaarbare werkelijkheid die ons gewaar wordt in de Stille Week. Het leven wint het van de dood. Hoe kwetsbaar ook. Dat is nooit helemaal door de rede te vatten, niet door religie noch te bewijzen door wetenschap.
 
De weg van Christus, de mens naar Gods hart laten we al vierend in de liturgie doordringen tot onszelf. De inspiratie van Jezus kruisweg als een hoopvolle weg van verzet tegen het noodlot van de dood leidt ten leven. Een route overigens die soms meer op een vloek lijkt dan op een zegen.
Niet zo vreemd om het zo te stellen in een lied: God, ‘hebt gij geen andere zegen?’ (Lied 942).
Daarom: het wringt.
 
Bert Griffioen.
 
DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 18 mrt     10.00 uur:      Ds. G.M. Landman (De Bilt).
                                                   5de zondag 40 dagentijd
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 25 mrt     10.00 uur:       Ds. B.J. Griffioen            Palmzondag.
                                                    6de zondag 40 dagentijd 
Collecten:                                1. Diaconie.      2. Kerk.
 Woensdag 28 mrt     19.30 uur:   Mw. W.J. Sikkel-Wilschut &   Vesper.
        (STILTEKAPEL).                   dhr. P. Boersma.
Donderdag 29 mrt     19.30 uur:    Ds. B.J. Griffioen            Witte Donderdag
                                                      Dienst van Schrift & Tafel.
Vrijdag 30 mrt     19.30 uur:           Ds. B.J. Griffioen           Goede Vrijdag.
Zaterdag 31 mrt     21.30 uur:        Ds. B.J. Griffioen           Paaswake.
Zondag 01 apr     09.50 uur:          Ds. B.J. Griffioen           Pasen.
                                                       10 min vooraf samenzang    
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Zondag 08 apr     10.00 uur:          Ds. M. de Waal (Vijfhuizen).
Collecten:             1. Luchthaven pastoraat.         2. Kerk.
Meerwende     10.30 uur:           Ds. B.J. Griffioen Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 15 apr     10.00 uur:       Ds. N. van Doorn (Middelburg).
Collecten:             1. Zending                               2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 18 mrt            Dhr. F.J. Goudappel        659 4876.
Zondag 25 mrt            Dhr. C. Zorge            023 5551 275 of 06 5326 0243.
Zondag 01 apr            Dhr. D. Hijstek                  659 5240 of 06 1141 5575.
Zondag 08 apr            Dhr. B. Rechtuyt               659 5529.
Zondag 15 apr            Dhr. A. Kamer                   659 4826.
 
Als u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
  
BIJ DE DIENSTEN
Palmpasen is het bijzondere moment waarop de ‘Koning op een ezel’ Jeruzalem binnenrijdt. Deze naam, koning op een ezel, werd de titel van een boek. Het verhaal voor kinderen door Nico ter Linden, een geboren verteller. Hij laat Mattheus en Lucas herinneringen ophalen. Zij herinneren zich hoe de profeet Zacharia er eeuwen geleden al van droomde. “Ik zie, ik zie wat jij niet ziet”, zei de oude profeet, “ik zie een sjofele koning vervuld van vrede, de stad van de vrede binnenrijden”. Als Jezus Davids zoon is, zegt Mattheus, dan is die droom nu in vervulling gegaan.
Hosanna, denken de mensen want nu wordt alles anders. Maar niet iedereen is er zo enthousiast over. De kinderen in de kinderdienst wel; laten wij ons mee trekken in hun feeststoet?
Woensdagavond houden we in de Stille Week een Vesper om te waken en te bidden. Een lied uit de kloostergemeenschap van Taizé is daar een prachtige muzikale versie van.
Witte Donderdag hebben we Erik Andriessen te gast, die zal vertellen over de achtergronden van het laatste avondmaal in de kunst. Hij heeft zich hierin verdiept en aan de hand van verschillende schilderijen worden we geïnspireerd, en vieren wij dit moment, ook samen met de kinderen van de basiscatechese die meelezen en meehelpen in de Tafelviering.
Goede Vrijdag staan we stil bij de kwetsbaarheid van het leven, en de kwetsbare mensen (Alles van waarde is weerloos) is een bekende zinsnede. Gedeelten van het Lijden van onze Heer worden gelezen, en we zullen zingen, bidden en stil zijn voor bezinning hierop.
Paaswake zal een mooie muzikale en intieme nachtwake zijn waarin het nieuwe licht geboren wordt. Verschillende verhalen van omkering, doorgang door de nacht en nieuw leven zetten ons opnieuw aan het denken. Symbolen zoals de druiven, wijn, melk en honing van het beloofde land worden binnengedragen, en bij de doopvont zal het water stromen, en herinneren we het ons weer heel bewust dat we gedoopte mensen zijn, die de hoop levend willen houden.
Paasmorgen wordt de intensiteit en feestelijkheid van het opstandingsevangelie versterkt door de aanwezigheid van het Lysenko koor, dat op zijn eigen wijze Byzantijnse liederen zingen.
We beginnen al tien minuten eerder met het zingen van vertrouwde paasliederen. Houd u er rekening mee? Vriendelijke groet, Bert Griffioen.

VANUIT DE WIJK
Definitief afscheid hebben we helaas moeten nemen van mevrouw D. Wijhenke. Wij bidden aan allen die haar lief waren Gods troost toe.
Mevrouw De Pijper van de Sloterweg revalideert na een operatie in Hof van Sloten. Mevrouw Varkevisser van de Pa Verkuijllaan revalideert thuis na, opnieuw, een operatie.
Een heel speciale felicitatie is voor de heer en mevrouw Brink-Loen; zij hopen 21 april aanstaande 70 jaar getrouwd te zijn!
De echtparen Gramsma en Van Munster zijn blij met hun nieuwe onderkomen.
Ter bemoediging noemen we de namen van de familie Van Kooten van de Hoofdweg, mevrouw Smit-Wolvetang uit de Reaumurstraat en mevrouw Schaaf uit Haarlem.
Aan u allen, wel of niet hier bij naam genoemd bid ik Gods zegen toe.
Met een hartelijke groet van pastor, Ans Creemer.
 
BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0701     Dhr. B.J. Griffioen                          Havikstraat 3.
1401     Dhr. J.A.M. Baars                           Hoofdweg 22 Lijnden.
2101     Mw. W. Rechtuijt- v.d. Vaart           Leeuwerikstraat 7.
2801     Mw. T. Houdkamp-Miedema           Prins Pieter Christiaanhof 11.
0402     Dhr. T. Bosma                                 Oudheusdenstraat 14.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0204     Dhr. C. Zorge                                          Hoofdweg 88.
0304     Mw. E.C.M. Blok-Arntzen                       Anijsstraat 11.
0404     Mw. R. Dijksman-Meerman                    Geraniumlaan 53.
1204     Dhr. H. Eikelenboom                              Franklinstraat 111.
1304     Mw. T. Boersma                                      Keizersweg 71.
1704     Dhr. J. Boorsma                                      Keizersweg 183B.
1804     Dhr. H. Volkstedt                                    Franklinstraat 36.
2304     Mw. W. Veldman-Daam                          Keizersweg 17B.
2604     Mw. J.M. Schmidt-Bijl                             Keizersweg 167B.
 
BEDANKT
Lieve mensen van onze Pelgrimskerk,
Tot onze grote schrik moest Jan ineens worden opgenomen in het ziekenhuis. Het leek een hartaanval, maar bij nader onderzoek werd de diagnose een longembolie. Iedereen zal onze dankbaarheid begrijpen, nu we weer "gewoon" samen thuis zijn. Dank voor het mooie boeket, dat we na een kerkdienst namens u allen kregen. Het deed ons hart zo goed!!
Met een warme groet, Jan en Truus Peters.

Beste mensen allemaal,
Voor een eenvoudige operatie was ik een paar dagen in het Slotervaart Ziekenhuis. De goede raad, die ik uit het ziekenhuis mee kreeg, was "rustig aan". Ik houd mij daar nu een poosje aan. Het was een echte verrassing om mooie bloemen namens de kerk te krijgen. Ik heb er twee weken van genoten; iedereen heel hartelijk bedankt!
Met een vriendelijke groet, Geert Dijksman.
 
IN MEMORIAM DINY WIJHENKE.
Woensdag 21 februari namen we in deze kerk afscheid van Diny Wijhenke.
Zij werd geboren op een boerderij aan de Uitweg in Amsterdam en groeide daar op in de natuur en ruimte rond het huis, en kon er als kind heerlijk spelen. De Petruskerk op Sloterdijk was de gemeente waar ze ten doop werd gehouden.
Al vroeg hield ze erg van lezen en die interesse in de grote wereld bleef altijd bestaan. Na haar werden nog twee zusjes geboren, van wie de jongste, Cobie ook geruime tijd deel uit maakte van onze gemeente.
We lazen in de dienst uit de Bergrede waarin Jezus spreekt over de bijzondere kracht van zoutend zout en Licht dat als het óp de standaard gezet is volledig tot zijn recht komt. Op de achtergrond, zoals zout, maar ook zichtbaar heeft zij in haar leven door maatschappelijke betrokkenheid zich ingezet voor mensen in allerlei omstandigheden waarin ze hulp nodig hadden. Als maatschappelijk werker ook beroepsmatig.
Contact in de familie bleef door de jaren heen altijd belangrijk en met haar heengaan verliezen haar neven en nichten een belangrijke tante, met veel invoelingsvermogen. Attent en geïnteresseerd.
Haar laatste rustplaats werd het familiegraf op Sloterdijk. Moge haar gedachtenis allen tot zegen zijn.
Bert Griffioen.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2401       Mw. M.G. Nahuijsen-Goldschmeding               Dr. Schaepmanlaan 8, Heemstede.
2101       Dhr. P.C. Brouwer                                            Franklinstraat 97.
1202       Mw. D. Wijhenke                                              Nieuwemeerdijk 345.
 
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE:                 naar:

0702       Mw. E. de Jong-Hogenhout               Keizersweg 173B.
0702       Mw. A. van den Brink                         Keizersweg 253A.
1302       Dhr. & mw. Gramsma-Gerritse           Kamerlingh Onneslaan 109.
2302       Fam. E. van Munster                          Kamerlingh Onneslaan 131.
 
NIEUW INGEKOMEN:
1001       Mw. A.R. Bos                                       P.H. Frankfurthersingel 88.
 
VERTROKKEN:                                                  naar:
0102       N.M. van Geldorp                                Ouderkerk aan de Amstel.
1102       Mw. T. Barendrecht-Feenstra              Schagen.
1502       Dhr. K. Maas                                        Haarlem.
 
UITGESCHREVEN:
1002       Dhr. J.E. Bentvelzen                            Thomsonstraat 123.
2102       Dhr.  M.R. Suer                                    Egelantierstraat 68.

KERKENRAAD
Barbara, bedankt!
Sommige mensen zijn al zó veel jaren betrokken bij onze gemeente, dat ze hun werk als bijna vanzelfsprekend verrichten -en vaak ook nog in stilte.
Tot deze gemeenteleden behoort Barbara van Tol: Ontelbaar vele jaren coördineerde zij de verspreiding van Meerkontakt en stuurde deze ook aan gemeenteleden die naar elders verhuisden, waaronder predikanten die in onze gemeente voorgingen. Begin januari heeft ze aangegeven dat ze haar taken zou willen overdragen. Gerard Slingerland heeft -na enige tijd met haar te hebben samengewerkt- haar taken overgenomen.
Namens de Kerkenraad dank ik Barbara voor haar stille inzet en hoop dat we haar nog vaak in ons midden mogen zien.
Juup Bosch, scriba.
 
COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
VERLOOP ACTIE KERKBALANS; HERINNERING TOEZEGGING!
In vervolg op de folder “actie KERKBALANS” met toezeggingsformulier hebben wij tot nu toe van veel leden al de toezegging en/of een bedrag mogen ontvangen. HARTELIJK DANK DAARVOOR.
Maar….in vergelijking tot voorgaande jaren missen we nog een redelijk aantal toezeggingen. U zult begrijpen dat dit ons zorgen baart, omdat dit zou betekenen dat we in 2018 minder inkomsten krijgen dan voorzien en dan voorgaande jaren het geval was.
Mogelijk zijn de folder en formulier bij u “onderop de stapel” geraakt of bent u om andere redenen er nog niet toe gekomen deze te retourneren.
Wij doen hierbij een dringend beroep op u: vul alstublieft uw toezeggingsformulier nog in en deponeer dit in het offerblok in de hal van de kerk. Wilt u wel een bijdrage aan uw kerk geven, maar dit liever doen door het storten van een bijdrage zonder “rompslomp” van een toezegging? Maak dan uw bijdrage over op rekening NL17 FVLB 0635 8003 73 t.n.v. Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden. Mocht u uw toezegging wel willen doen, maar kunt u die niet in het offerblok doen? Neem dan contact op met Foeke Dekker (tel 020 890 0175 of fw.dekker@quicknet.nl). Foeke komt graag bij u langs om uw ingevulde formulier even op te halen. Ook als u moeite heeft met het invullen is hij graag behulpzaam. Schroom dus niet hem even te raadplegen.
Weet u dat kerkelijke giften in aanmerking komen voor fiscale aftrek?! Als u overweegt om uw vrijwillige bijdrage meerdere jaren vast te leggen en op die manier in aanmerking te komen voor fiscale aftrek van deze bijdrage? Dan is dit een goede gelegenheid. U kunt dan deze bijdrage fiscaal aftrekken, ongeacht de "drempel" die de fiscus normaal stelt. Op die manier kunt u méér bijdragen terwijl u hetzelfde uitgeeft! Een overweging waard? U kunt het formulier “Overeenkomst Periodieke Gift” downloaden van onze website www.pelgrimskerk.org Ook hierover willen Foeke of ondergetekende u graag verder informeren.
Namens het CvK, Marijn Vis, penningmeester.

Pelgrimskerk vol ideeën; terugkoppeling van de uitkomsten van de enquête.
Bijna een jaar geleden hebben de Kerkenraad (KR) en het College van Kerkrentmeesters (CvK) u een enquête voorgelegd met de vraag om ideeën over hoe onze kerkelijke gemeente meer inkomsten kan genereren. Hierop zijn tientallen reacties gekomen en de KR en CvK hebben zich het afgelopen jaar hierover gebogen. Graag koppelen we hier aan u terug wat dit ons gebracht heeft en wat besloten is.

Met sommige ideeën waren we al bezig. Zo was al uitgezocht dat we de goedkoopst mogelijke gas- en energieleverancier hebben en staat de verwarming al een graadje lager. Laatst is nog een radiator in de Karavanserai gerepareerd die niet meer uitgeschakeld kon worden. Een idee over het stopzetten van de kerkelijke bijdrage aan de ZWO vanuit de kerkelijke inkomsten is inmiddels geëffectueerd. Verder zal het digitaal ontvangen van Meerkontakt opnieuw worden gestimuleerd. Ook streeft de KR al naar optimaal beamergebruik, waardoor er minder liturgieën nodig zijn (papierbesparing). Genoeg bedieners van de beamer zijn daarvoor wel een voorwaarde.
Andere ideeën hebben we afgewogen, maar  geen navolging gegeven. Van collectebonnen als oplossing van het gebrek aan kleingeld tijdens de collectie, is de verwachting en ervaring bij andere gemeentes dat dit vooral veel administratie oplevert. Bij het idee van verkopen van koffie aan het einde van dienst is de afweging dat dit minder gastvrij staat. Verder denken we als KR niet in aanmerking te komen voor allerlei subsidies die gericht zijn op het ontplooien van activiteiten en het behoud van gebouwen. Een doeltreffend idee voor het onderzoeken van uiteenlopende energiebesparende maatregelen zoals zonnenpanelen achten we op dit moment niet verantwoord gezien de lange terugverdientijd en de huidige discussie over de toekomst van onze gemeente en ons gebouwencomplex.
Veel ideeën gingen over de verhuur van onze zalen. Het exploiteren van een rouwsuite is inmiddels in gang gezet en daar zijn we trots op. Nu het CvK weer goed bezet is, wordt in 2018 meer aandacht gegeven aan de mogelijkheden van verhuur aan, bijvoorbeeld, verenigingen of voor lezingen. Door het uitbrengen van een folder en door mond-op-mond reclame proberen we hier extra aandacht voor te krijgen. Probleem is echter wel dat wij ons niet al te expliciet mogen begeven op de commerciële verhuurmarkt.
Een ingebracht idee was meer aandacht voor de inhoudelijke aankondiging van de collecte voor onze eigen kerk. In december 2017 hebben we hiermee een proef gedaan door een collecte te reserveren voor het onderhoud van het orgel. Dit is naar tevredenheid verlopen en in 2018 zullen we daarom weer enkele doelcollectes houden.
Verder kwam het idee binnen om bij niet-rechtstreeks kerkdienst gerelateerde bijeenkomsten als muziekuitvoeringen en speciale lezingen een proef te doen door het uitdrukkelijk vragen van een vrijwillige bijdrage als tegemoetkoming in de directe kosten. Dit wordt inmiddels al bij enkele bijeenkomsten uitgevoerd en levert inderdaad een aanzienlijke bijdrage aan die activiteiten op.
Van sommige ideeën moeten we constateren dat de menskracht ontbreekt om hier op een goede manier uitvoering aan te geven. Het gaat dan om het organiseren van een bazaar of betaalde kampweekenden. Wel wordt aan het einde van dit seizoen een weekend georganiseerd voor de kinderen van de kinderdienst.
Een ander idee was onderzoek te verrichten naar verregaande samenwerking of fusie met andere gemeentes. Dit idee is al meegenomen in de verschillende bijeenkomsten over de toekomst van onze gemeente.
Al met al kunnen we constateren dat er vanuit de gemeente veel betrokkenheid is en er veel verschillende ideeën binnen zijn gekomen waarover we ons als CvK en KR konden buigen. Bedoeling van dit stuk is ook om u meer inzicht te geven in het reilen en zeilen van onze gemeente.
In dit stuk zijn nog niet alle binnengekomen ideeën de revue gepasseerd.

Als u een reactie wenst op een idee dat u heeft ingediend dan kunt u contact opnemen met Anja van Andel, secretaris van het CvK via anjavanandel@outlook.com of 06 2538 5255.
Anja van Andel.
 
OPENING ROUWSUITE
Zoals velen van u hebben meegemaakt, is de rouwsuite zaterdag 3 maart 2018 geopend.
Dit gebeurde tijdens de OPEN DAG die ter gelegenheid van deze opening is gehouden in de ruimten van onze kerk, met als middelpunt de rouwsuite. De OPEN DAG hield in dat er een rouwbeurs is gehouden, waar diverse specialisten op het gebied van uitvaart een stand hadden. Bezoekers konden rondlopen en zich oriënteren op zaken die rond overlijden en uitvaart aan de orde zijn. Zo was er een uitvaartverzorger, bloemisten, een notaris, een nazorgspecialist, een leverancier met herdenkingszaken, een bedrijf voor graf- en urnenmonumenten, een fotograaf en natuurlijk ook een stand met onze eigen gastvrouwen. Deze laatsten konden bezoekers informeren over het gebruik van de rouwsuite (via de “eigen” uitvaartverzorger) en de manier waarop de suite in samenwerking tussen de gastvrouwen en de uitvaartverzorgers wordt beheerd. Om 12.00 uur werd daarbij de rouwsuite officieel geopend door het voorstellen en installeren van de vier gastvrouwen en het onthullen van een plaquette, die bij de ingang aan de Roerdompstraat aan de buitenmuur hangt. De belangstelling voor deze OPEN DAG was goed en opmerkelijk was vooral dat bezoekers zich graag wilden laten informeren over de mogelijkheden. Hoewel er natuurlijk altijd aanvullende zaken te wensen zijn, is de rouwsuite vanaf nu beschikbaar. Belangstellenden kunnen bij hun uitvaartverzorger informeren en/of aangeven dat zij van de suite gebruik willen maken. De gastvrouwen zijn natuurlijk ook altijd graag bereid om u nader te informeren over de rouwsuite en over de manier waarop u kenbaar kunt maken dat u daarvan gebruik wilt maken. Wij waren er al van overtuigd dat deze rouwsuite in een behoefte binnen ons dorp voorziet en zijn hierin inmiddels gesterkt door de belangstelling voor deze dag en de reacties die wij ontvangen.
Namens de werkgroep Rouwsuite, Harm Jonker.
 
PASTORAAT
Afscheid Ineke Uittenbogaard.
Helaas heeft Ineke Uittenbogaard te kennen gegeven te willen stoppen met het bezoekwerk. Jarenlang heeft zij samen met Cathrien van der Vlies de zorg gedragen voor de leden in wijk A. Met veel inzet en grote betrokkenheid heeft zij haar bezoeken gebracht en heeft zij deelgenomen aan de bijeenkomsten van het Pastoraal Werkverband. We respecteren natuurlijk haar besluit, maar zullen haar missen! Ineke, hartelijke dank voor je inzet en tijd die je aan de gemeente hebt gegeven. We willen je ook op deze plaats alle goeds en Gods zegen toewensen!
Cathrien van der Vlies heeft toegezegd nog even te blijven: dus als u in wijk A woont, kunt u bij haar terecht.
Namens het pastorale team, Lucie Gijzenberg.
 
KLOOSTERWEEKEND DONDERDAG 7 TOT ZONDAG 10 JUNI
Na een aantal jaren in abdij Koningshoeven een kloosterweekend gehouden te hebben, gaan Badhoevedorpers dit jaar naar de trappistenabdij in Zundert. Er is nog een plaats voor iemand die graag mee wil.
Info: Nan Sikkel nandicksikkel@gmail.com. of 020 659 3562. Paul Boersma.
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
DE PASSION IN BADHOEVEDORP
Zondagavond 25 maart a.s. wordt “de Passion”, geïnspireerd op de herkenbare TV uitzending  opgevoerd in de HH Engelbewaarderskerk. De Passion is een Nederlands muzikaal-Bijbels verhaal, de moderne vertelling van de laatste uren van Jezus' leven, lijden en sterven, welke jaarlijks op Witte Donderdag gehouden wordt. In Aalsmeer heeft men een manier gevonden om het lijdensverhaal van Jezus te combineren met hedendaagse moderne liederen.

Op zondagavond 25 maart kunt u de uitvoering van DE PASSION meebeleven in Badhoevedorp. Aanvang 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). Met vertellers, kruisdragers, het Projectkoor (o.l.v. Lous Zandvliet ) en het combo LLO (o.l.v. Leon Doeswijk) belooft dit een prachtig en inspirerende uitvoering te worden. De uitvoering duurt vijf kwartier en na afloop nodigen wij u graag uit om, onder het genot van een drankje, nog even na te praten met alle betrokkenen. Kaarten à € 10,00 incl. programmaboekje en drankje na afloop zijn te bestellen op de website van de kerk onder kaarten bestellen Wij kijken er erg naar uit en hopen u daar allen te mogen verwelkomen.

EETCLUB:
Donderdag 19 april vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 5 april bij:
Nel Biemond               tel: 659 4875, nel.biemond@kpnmail.nl.
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146, cathriengeel@gmail.com.
 
SLOTERKERKCONCERT
Strijkersensemble Koninklijk Concertgebouworkest spelen Bach en Telemann.
Violisten: Roland Kramer en Frederik Boits.
Het minifestival rondom J. S. Bach wordt vervolgd en wel zondagmiddag 18 maart om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam. Na het overrompelde          en indrukwekkende optreden van de opening van dit minifestival is er opnieuw een optreden van een aantal strijkers van het Koninklijk Concertgebouworkest.
In dit minifestival staan de Brandenburgconcerten van Johann Sebastian Bach centraal. Nu is gekozen voor o.a. het beroemde Vijfde Brandenburgs Concert. Verder Telemann en Fasch,
Zie verder www.sloterkerk.nl. Bert Stilma.
 
KERKCAFE: VRIJDAGAVOND 13 APRIL, ONTMOETINGSRUIMTE PELGRIMSKERK
Het overkoepelende thema van dit seizoen is: de snel veranderende samenleving. Deze laatste avond van dit seizoen is onze gastspreker Ger Groot, filosoof en columnist in Trouw. We willen met elkaar het gesprek voeren over ‘het zelfbeschikkingsrecht over het eigen (voltooide) leven’. 
Een beladen onderwerp dat veel vragen oproept waar mensen mee bezig zijn. De deur is open om 18.30 uur. Om ongeveer 21.30 uur besluiten we het gesprek, waarna er nog gelegenheid is om na te praten. Er is muziek en ook voor de inwendige mens wordt gezorgd. Allen hartelijk welkom.
Bert Griffioen.
 
VOORJAARSCONCERT HAARLEMMERMEERS MANNENKOOR IN DE PELGRIMSKERK
Zaterdagavond 21 april a.s. geeft het Haarlemmermeers Mannenkoor ‘Zang en Vriendschap’ zijn voorjaarsconcert in de Pelgrimskerk. ‘Zang en Vriendschap’ staat al meer dan 85 jaar voor kwaliteit in mannenkoormuziek.
In dit voorjaarsconcert bieden we een mix van ‘klassiek’ tot meer eigentijds werk, van Schubert, Mozart en Silcher tot Simon & Garfunkel en The Beatles. Jeroen Koopman (zeker geen onbekende in de Pelgrimskerk) begeleidt ons op de vleugel en verzorgt enkele intermezzi op vleugel en orgel. Algehele muzikale leiding: Roland Bosma. De kaarten kosten € 12,50 (incl. pauzedrankje) en zijn o.a. verkrijgbaar bij ondergetekende. De aanvangstijd is 20:00 uur. Zaal open om 19:30 uur. Meer informatie o.a. welke werken er zullen worden vertolkt, aanvangstijd etc. is te vinden op de flyer die is geprikt op het informatiebord in de kerk. Het wordt weer een heel mooi concert, u bent van harte welkom!
Peter Roodenburg, 06 4885 7599.
terug