MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 10; 17 NOVEMBER 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 10; 17 NOVEMBER 2017
MEDITATIE
Voetstappen in het zand…
De meeste van ons kennen het gedicht: "Voetstappen in het zand" wel, waarin teruggekeken wordt naar moeilijke ogenblikken in het leven en we ons afvroegen waar God toen was. Juist op die momenten waren er niet twee maar slechts één paar voetstappen te zien, omdat we gedragen werden.
De schrijvers in de Bijbel doen dat ook: Ze kijken over hun schouders naar waar God met hen geschiedenis heeft gemaakt…voetstappen in het zand.
Op zoek naar antwoorden over de oorzaken van de situatie, waarin ze terecht waren gekomen, vonden ze in het verleden vergelijkbare gebeurtenissen, waarvan ze wisten, waar die op uit zouden lopen.
Wie het verleden niet kent, weet de eigen situatie niet te duiden en helemaal niet waar het naar toe zal gaan.
Vanuit dat historisch besef vonden de Bijbelschrijvers in hun speurtocht zo een referentiekader, dat hoop, perspectief en troost gaf.
Tendensliteratuur, waarbij het verhaal ondergeschikt is aan de boodschap, die het wil vertellen.
De verhalen in het Tweede Testament verschillen in dat opzicht niet van die uit het Eerste. Vanuit Pasen en Pinksteren bleek dat er een goede boodschap kon worden doorgegeven: een uangelion1.
1 Euangelion: afgeleide daarvan is "evangelie".
Vanaf die tijd hebben wij het dan ook over het evangelie en de evangelisten. In wezen zijn ook deze Bijbelse geschiedenissen zo verteld, dat de betekenis daarvan - als ze door de ogen van de schrijvers worden gelezen - met hen kan worden gedeeld.
Relaties, ook geloofsrelaties, bepalen en maken mensen wie ze zijn. Je kunt dat wel niet in een formule vangen of natuurwetenschappelijk bewijzen, maar het is niet minder waar!
Mens is pas mens, als hij en zij medemens is. In de ontmoeting veranderen we aan elkaar. Ook geloven is een relatie, die niet alleen op je afkomt, maar je tevens verandert en met je meegaat over alle grenzen heen.
Als we op eeuwigheidszondag onze geliefden gedenken, hebben het ook over wie wij zijn geworden door die ander, die we uit handen hebben moeten geven, maar die daardoor toch nog aanwezig is en blijft.
Bijbels geloof kent die continuïteit ook: Een omzien naar morgen.
Geen wonder, dat eeuwigheidszondag en eerste advent naadloos op elkaar aansluiten.
Of toch wél?
Kick Koldewijn.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 19 nov 10.00 uur: Ds. M. van der Kooi (Driebergen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 26 nov 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Eeuwigheidszondag.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 03 dec 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Eerste advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missiewerk/kerkgroei.
Zondag 10 dec 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Tweede advent.
Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Pastoraat.
Zondag 17 dec 10.00 uur: Ds. J.C. van der Putte (Noordgouwe) derde advent.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 24 dec 10.00 uur: Ds. R. Prent (Amstelveen) vierde advent.
Collecten: 1. Voedselbank. 2. Kerk.
22.30 uur: Ds. R. Wattel (Hoofddorp) Kerstnachtdienst.

Autorijdienst
Zondag 19 nov Dhr. C.D. Braam 659 6190.
Zondag 26 nov Dhr. H. Buurma 659 3218.
Zondag 03 dec Dhr. R. Hoogeboom 659 5322.
Zondag 10 dec Dhr. G. Klaasse Bos 023 555 1782.
Zondag 17 dec Dhr. J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 24 dec Dhr. D.J. Tolsma 619 7638.

Als u gebruik wilt maken van de crèche (0-4 jaar): voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 26 november is het thema van de dienst vooral gericht op het gedenken van wie ons zijn voorgegaan. Partners, familie, vriendinnen en vrienden. Niet alleen van het afgelopen jaar, maar al degenen bij wie we speciaal stil willen staan en die we in ons meedragen. Ans Creemer en ik zullen samen de dienst leiden, en er zal gemusiceerd worden door Lisa Groothedde en Anouk Oosterom op panfluit. Organist is Nicholas Papadimitriuou. We lezen een gedeelte van Openbaring 21 en Genesis 1. De groep die de liturgische schikking maakt, staat garant voor een mooie vormgeving die ons allen wat troost kan geven.
Zondag 3 december begint de tijd van de advent, de komst van de Heer. We leven naar die komst van de Heer toe onder andere door stil te staan bij verschillende teksten van Jesaja. Vandaag te beginnen met Jesaja 40. ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer!’ is een belangrijke zin waarmee de verwachting wordt gevoed.
Dze dag nemen we afscheid van onze organist Wim Bac. Hij verhuist niet, maar gaat wel stoppen met het begeleiden van de diensten. Wij willen hem graag voor zijn inzet bedanken. In de dienst bevestigen we ook in het ambt van ouderling kerkrentmeester Frank Bentschap-Knook en Marijn Vis die zich bereid hebben verklaard hiertoe te worden bevestigd. Het belooft een bijzonder moment te worden.
Zondag 10 december, de tweede adventzondag zal het MIK-projectkoor meewerken aan de viering van Schrift & Tafel. Begeleiding is dit keer in handen van Nicholas en Jeroen samen. De lezing van Jesaja 2, waarin het prachtige Vredesvisioen is te vinden van de wapens die zullen worden omgesmeed tot gereedschap om het land te bewerken. Hoe mooi en hoopgevend en dan kun je het natuurlijk niet laten om daarover te zingen! Bert Griffioen.

PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Definitief afscheid hebben we helaas moeten nemen van mevrouw C.M. Werkhoven-van Pelt, voorheen wonend Geraniumlaan 37 te Badhoevedorp. Wij wensen allen die haar lief waren heel veel sterkte toe. De heer Van Munster van de Keizersweg wacht op een oproep van het Spaarneziekenhuis. Na de vorige ziekenhuisopname is helaas geen verbetering opgetreden. Mevrouw Van de Water –van Dam van de Sloterweg revalideert nog in het Polakhuis. Na operaties is mevrouw T. Boersma van de Keizersweg weer terug naar het Hof van Sloten om te revalideren. Allen Gods kracht en steun toegewenst.
Een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0810 Mw. H.M. Wolvetang Reaumurstraat 2.
1510 Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt Geraniumlaan79.
2210 Mw. M. van de Water-van Dam Sloterweg revalideert in
Leo Polakhuis, Amsterdam.
2910 Mw. D. Wijhenke Nieuwe Meerdijk 345.
0511 Dhr. & mw. van der Meer-van Rijn Franklinstraat 117.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0412 Mw. H.E.J. Stapelvoort-van Oudheusden Keizersweg 165A
0612 Dhr. T. Bosma Oudheusdenstraat 14.
0712 Mw. T. Koenen-Jansen Keizersweg 173.
0812 Mw. G. Krom-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 137.
0812 Dhr. W.P.C. Bac Keizersweg 127B.
1112 Dhr. G.J. Fontain Spechtstraat 12.
1512 Mw. A.A. van de Berg Reigerstraat 43.
2112 Mw. G.J. Schaaf Hermina Maria Dijklaan 20.
2112 Mw. W.M.F. Boter-de Die Nieuwe Passeerdersstraat 180.
2112 Dhr. B. Waterham Keizersweg 113B.
2112 Dhr. J. Nusselder Nieuweweg 1.
2412 Mw. J.C. Bijleveld-Beentjes Egelantierstraat 102.
2812 Dhr. F.J. Goudappel Reaumurstraat 1.
2812 Mw. B. van Gaalen-Nugteren Hoofdweg 200.
2912 Mw. A.M. van der Wulp- Bormann Franklinstraat 81.

BEDANKT
Hartelijk bedankt voor de schitterende bloemen gekregen voor ons 40 jarig huwelijk.
Fam. Marcus-Francken.

Oogstzondag was ik bij mijn schoonzus, mw. Schaaf-Schipper, die in zorgcentrum Hildebrand in Haarlem verblijft. Iemand had haar namens de kerk het fruit-schaaltje gebracht. Ze was er erg gelukkig mee, had het kaartje met haar naam in haar hand, spelde voort-durend haar naam en wilde het schaaltje op haar schoot houden.
Hartelijk dank voor dit vriendelijke gebaar, ook aan degene die dit naar Haarlem gebracht heeft, ook namens mij,
Guus Schaaf.

Wat ben ik weer verwend met een schaal met heerlijk fruit en voor mijn verjaardag een mooie kaart met lieve wen-sen. Die aandacht van de kerk as altijd leuk. Mijn hartelijke dank daarvoor.
Roos Pipper.

HUWELIJKSINZEGENING
Een bijzonder feestelijke gebeurtenis zal plaatsvinden op vrijdag 1 december a.s.. Dan zal in onze kerk de huwelijksinzegening plaatsvinden van Marieke Jonker en Erwin Boelhouwer.
Deze viering is een belangrijke bevestiging van de liefde en trouw die ze ervaren als geschenk van God. Een cadeau dat zich tegelijkertijd ook laat zien in de liefde voor elkaar en voor hun kinderen Cas, Tim en Tess. Als zij nu voor God en zijn gemeente openlijk hun trouw toezeggen, is naast hun familie en vrien-denkring natuurlijk de kerkelijke gemeente van de Pelgrimskerk ook hartelijk welkom.
Aanvang van de dienst is 19.00 uur.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM CORNELIA WERKHOVEN-VAN PELT.
Op 8 oktober is overleden Cornelia Maria Werkhoven-van Pelt.
Cor werd geboren in Brabant en verhuisde als kind en het gezin waarin ze opgroeide naar Lijnden. Daar leerde ze al vroeg Ab kennen en begon een lange verkering- en verlovingstijd, want Ab was drie jaar in Indië. Tijdens haar huwelijk woonden ze in Lijnden, en alleen de laatste jaren van haar leven vond ze een plek aan de Geraniumlaan in Badhoevedorp.
Het leven in de Lijnden was een sociaal en goed leven en als moeder van twee dochters en soms werkend bij anderen, was zij druk bezet. Cor was hartelijk, gastvrij en attent voor mensen om haar heen. Toen haar dochter naar Canada verhuisde, betekende dat met regelmaat reizen want de banden bleven hecht.
Het geloof heeft ze later geleerd, want van huis uit kreeg ze dat niet mee. Zij beleefde er veel aan en had er steun aan. In tijden van zorg, die haar niet voorbij gingen en ook op de momenten van groot verdriet, zoals het verlies van haar oudste dochter Marja en haar man Ab, hield dat haar niet weg van God en geloof. We wensen allen die haar nu missen, maar in het bijzonder haar dochter Bientje en kleinzoon Rico, dat de vele waardevolle herinnerin-gen aan haar leven hun tot zegen zijn.
Bert Griffioen.

KERKELIJKE STAND
GEDOOPT: 1510 Maud S.V. van der Bend Oude Spaarneweg 26, Cruquius.
OVERLEDEN: 1906 Mw. J.S. van der Horst-Boer Keizersweg 149A.
0810 Mw. C.M. Werkhoven-van Pelt Geraniumlaan 37.
VERTROKKEN: 0710 Mw. R.F. Mansvelder Reigerstraat 56.

KERKENRAAD
De Kerkenraad is verheugd te kunnen berichten, dat twee gemeenteleden bereid zijn verantwoordelijkheid op zich te nemen voor de gang van zaken in onze gemeente: Frank Bentschap-Knook en Marijn Vis zullen -tenzij er uiterlijk 25 november wettige bewaren worden ingediend bij de scriba- op 3 december 2017 worden bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.
A.J. Bosch, scriba.

VERSLAG GEMEENTEAVOND MAANDAG 2 NOVEMBER.
Aanwezig: ±40 gemeenteleden. Omdat de Karavanserai niet beschikbaar was, werden we ont-vangen in de ontmoetingsruimte.
Daarna worden in de kerkzaal de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 door Jacob van Gelder toegelicht met een powerpoint presentatie. De aanwezigen krijgen desgewenst ook een papieren versie.
Het jaar 2016 wordt -dankzij een aantal legaten en hogere renteopbrengsten van de effecten- afgesloten met een batig saldo. Het eigen vermogen is, vergeleken met 2015, zelfs iets groter geworden.
De jaarrekening is door de kascommissie -bestaande uit Martine de Raadt en Frank Bentschap-Knook- goedgekeurd. Foeke Dekker wordt hartelijk bedankt voor het vele werk dat hij verricht heeft. Voor 2018 wordt een tekort begroot, vergelijkbaar met het verwachte tekort voor 2017. De aanwezigen stemmen -na het maken van enige opmerkingen- in met de jaarrekening 2016 en begroting 2018.

Na de pauze wordt in groepjes met een laptop geprobeerd voor de komende twintig jaar een sluitende begroting te maken, rekening houdend met verschillende prioriteiten. Dit geeft in alle groepen een levendige discussie, maar het blijkt heel moeilijk bezuinigingen aan te brengen die echt helpen.
De Kerkenraad zal aan de hand van wat in de verschillende groepen werd besproken, en aanvullende opmerkingen, bezien wat mogelijk lijkt in de toekomst. In de loop van volgend jaar zal de gemeente hierover worden geïnformeerd.
Juup Bosch, scriba.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
AANDACHT VOOR JAARLIJKSE "EINDEJAARSCOLLECTE"
Aan het einde van ieder jaar ontvangt u van ons een verzoek voor de EINDEJAARSCOLLECTE. Zo ook dit jaar weer. U kunt dit verzoek tegemoet zien in week 48, laatste week november/ eerste week december. U hebt dan ruim de gelegenheid om goed te overwegen wát u wilt geven. Wij zien uw gift met vreugde tegemoet. Voor onze gemeente is deze collecte een belangrijke bron van inkomsten, die ook dit jaar weer hard nodig is om de plannen te verwezenlijken.
Lopend jaar hebben we als gemeente weer veel ondernomen en ook in 2018 staan weer flink wat activiteiten gepland.
We denken dan aan zaken als: aandacht voor de erediensten; de "levende kerststal voor de jeugd"; pastorale zorg voor onze gemeenteleden; "vijvergesprekken op vrijdagavonden; enzovoort.
Daarnaast houden we natuurlijk ook onze gebouwen in zo goed mogelijke conditie. Daarbij voorzien we dit jaar forse herstelwerkzaamheden aan de kerkgoot aan de vijverzijde. Daarom vragen wij ook nu weer uw bijzondere aandacht en medewerking bij deze belangrijke collecte! Wij danken u bij voorbaat!
Met vriendelijke groet, Harm Jonker, voorzitter College van Kerkrentmeesters.

‘SAMEN OP TREKTOCHT LANGS ONGEDACHTE WEGEN’ (DEEL II)
De genomineerden van de reisverhalen van onze startzondag zijn in het vorige Meerkontakt aan bod geweest. Een aantal persoonlijke verhalen en antwoorden kan niet onvermeld blijven. Verhalen van onderweg zijn, gezien hun verrassende betekenis, niet bedoeld om onder stoelen of banken te steken.
Op de vraag ‘Wat verwacht je van de kerk op de eigen trektocht’, antwoordde iemand die sinds 1936 onze erediensten bezoekt: Van gelovig jochie ben ik naar twijfelaar gegroeid. Niet zo zeer in de boodschap van naastenliefde, maar wat ons aan het eind na het praktiseren van die liefde te wachten staat. Zou de bedoeling dan meer in de aardse zaligheid dan in de hemelse zaligheid liggen? Elke zondag, in elke kerk zou hard van de kansel moeten klinken: "Laat de aarde hemel zijn!".
Vakanties en wandelingen bleken een bron van verhalen. Om er een paar uit te lichten om de ontmoeting, het plezier, de schoonheid van de natuur, de verwondering en de gastvrijheid. Waarden die doen denken aan de geschenken van God gegeven. Of onderweg een kaarsje opsteken met een intentie.
Een moeder vertelde nog steeds te genieten van hun gezinsvakanties. Met behulp van een ‘vakantieschriftje’ schreef elk gezinslid om de beurt een verslagje; ieder anders en op eigen wijze. Op de terugweg in de auto lazen de jonge kinderen om de beurt een stukje uit het ‘vakantieschriftje’ voor. De lange rit leek iets korter, toen en nu beleven we veel plezier om die verhalen.
Het wandelen van een pelgrimspad gedurende drie jaar leverde een verscheidenheid aan mooie en bijzondere ervaringen op. Van Amsterdam naar Maastricht. De afwisselende schoonheid van prachtige panorama’s van groene weiden, waterrijke gebieden en de uitgestrektheid van bos en heide, zonder iemand tegen te komen.
De pracht van de zuidelijke steden met de Limburgse gastvrijheid, waar spontaan bij aankomst de wijn geschonken werd. Van kathedraal tot, veelal alleen te voet bereikbare, kapelletjes die verwondering opriepen en een kaarsje deden aansteken. He’noch die wandelde met God en leden van de Pelgrimskerk met elkaar. En wie weet, geïnspireerd , eens een voettocht naar Santiago de Compostella? Eenieder wel bedankt voor de genomen moeite van het schrijven en toevertrouwen van een persoonlijk reisverhaal. Bep Dekker.

LEVENDE KERSTSTAL 17 DECEMBER OM 16.00 UUR.
Speciaal voor kinderen tot en met elf jaar is er dit jaar voor de vierde keer een levende kerststal. Wij zullen in en buiten de kerk langs het kerstverhaal wandelen, samen met onze verteller dominee Bert Griffioen. Onderweg ontmoeten we de engel Gabriel, de herders, koning Herodes en de drie wijzen. Wij komen uiteindelijk in de kerststal, waar wij Jozef, Maria en het kindje Jezus zullen vinden. Met elkaar zingen we mooie kerstliederen. Alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die misschien nog nooit in een kerk zijn geweest. Vriendjes en vriendinnetjes meenemen mag. (Groot)ouders en andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. De dienst duurt ongeveer drie kwartier. Na afloop kunnen de kinderen genieten van warme chocomel en een kerstkransje. Voor de volwassenen is er warme glühwein. Anja van Andel.

FEESTDAGEN
Misschien bent u nog helemaal niet bezig met de komende Kerstdagen, of.....ziet u er als een berg tegenop. Ja, ......de Eerste Kerstdag is het soms afwachten of er misschien een "familiegebeuren" wordt gehouden, maar dan die tweede dag: saai, stil, grauw, grijs.
Misschien kan die Tweede Kerstdag toch een "zonnig" randje krijgen want.....dan staan de deuren van onze Pelgrimskerk van 11.00 - 14.00 uur wijd open voor iedereen! U kunt dan -samen met anderen - een kopje koffie komen drinken, met natuurlijk iets lekkers erbij. Wij zorgen voor een drankje met hapjes, er is live music, misschien lopen er wel kinderen rond die met hun ouders meekomen en graag een spelletje doen of willen tekenen, kortom we proberen een warme en ontspannen sfeer te creëren waarin u zich even "thuis" voelt.
Misschien hebt u behoefte om een kaarsje aan te steken voor die geliefde, die er niet (meer) bij kan zijn, wilt u een moment genieten van de stilte van de kerkzaal, ook dat is mogelijk. We lopen graag met u mee. U merkt: die Tweede Kerstdag hoeft niet saai en grijs te zijn als u gebruik maakt van die open kerkdeur. Mocht u problemen hebben om op eigen gelegenheid te komen, dan kunnen we ook voor vervoer zorgen: u kunt dan bellen naar Ien Moens: 020 659 7600 of familie Rechtuijt 020 659 5529. Eenzaam/alleen zijn op Tweede Kerstdag?... Het hoeft niet! U bent van harte welkom!
De voorbereidingscommissie.

OPROEP AAN NIEUWE SCHRIJ(V)(FST)ERS
Dit jaar weer vier manlijke vaste meditatieschrijvers. Het lijkt erop dat zij hun monopolypositie behouden. Dit kan en moet echt eindelijk veranderen!
Een (te) laag percentage vrouwen in Rutte III en diens uitleg als zou dit te wijten zou zijn aan gebrek aan de bereidheid & beschikbaarheid van vrouwen, gaat toch zeker niet op voor vrouwelijke meditatie-schrijvers in onze Gemeente?
Dames, wacht niet tot wij aan je deur staan om je te vragen (natuurlijk eervol), maar pak zelf pen, tele-foon of computer om van je te laten horen.
Vragen of direct aanmelden? Zoek contact met
Inger Albers (020 659 3747) jaia@planet.nl of Erik Gräeve (020 388 2505) ejpgraeve@hetnet.nl.


Oh ja, ingeval de dames niet door het plafond durven te denderen: heren, moedig ze aan zich op te geven.
Tot slot: nog steeds discrimineert uw redactie niet, dus ook heren zijn toch welkom. Er zijn nog formatieplaatsen vrij in ons meditatiekabinet. Dat houdt de werkdruk laag.
Het zou toch wat zijn als Mark kort na het aantreden van onze regering met die visie toch het gelijk aan zijn zijde vindt….
De redactie.

ZANGDIENST MARKTPLEINKERK HOOFDORP
Een aantal weken geleden stond er een stukje in de Hoofddorpse Courant over een zangdienst in de Marktpleinkerk. Dit wekte mijn nieuwsgierigheid en ik ben er gaan kijken. Het was een dienst geleid door een vrijwilliger vanuit de Marktpleinkerk. In de dienst werd medewerking verleend door het koor "Desire" uit Hoofddorp.
De dienst stond in het teken van zingen en beleven. Wat mij betreft voor herhaling vatbaar. Via de website van de kerk kwam ik erachter dat de Marktpleinkerk één keer in de maand een zangdienst houdt, 's avonds om 19.00 uur. Elke keer met medewerking van ander koor.
Zondagavond 19 november is er een zangdienst met medewerking van het koor "Anthem" uit Amstelveen. Mocht u het leuk lijken dit keer mee te maken, dan kunt u voor meer informatie kijken op www.pghoofddorp.nl.
Met vriendelijke groet, Zwanet Gijzenberg.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
KERKCAFÉ OPENT 8 DECEMBER 2017
Op 8 december is het zover … Kerkcafé met het door velen gewaardeerde vijvergesprek. De vijvergesprekken gaan vaak over onze zich permanent veranderende tijd. Zo ook op 8 december. Dan is onze heel bijzondere gast prof dr. Jaap van den Herik (1947), professor Informatica en Recht bij de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid.
Hij is onder meer nu voorzitter van de Board of Directors van het Leiden Centre of Data Science. Zo, dat weet u dan ook maar weer! En u begrijpt het vast al: deze avond wordt er een om niet te missen.
Krijgt de kunstmatige intelligentie de overhand over ons bij het oplossen van maatschappelijke problemen en wat moeten we ons daarbij voorstellen? In welke sectoren speelt dit en wat betekent dat dan? Natuurlijk (sic) wordt het weer een avond in de gemoedelijke sfeer met ‘drank en hap’ en hoogstaande live-music.
Vanaf 18.30 uur is het café open - o ja, het café bevindt zich op deze avond in de ontmoetingsruimte van de Pelgrimskerk, Havikstraat Badhoevedorp.
Info bij Nan Sikkel (020 659 3562) of paulboersma49@kpnmail.nl. Paul Boersma.

EETCLUB
g 16 november vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Opgeven vanaf donderdag 2 november 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl;
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK CECILIA KOOR ZINGT CHRISTMAS CAROLS
Zondagmiddag 10 december om 15.00 uur zal in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Sloten het Cecilia International Choir uit Den Haag optreden.
De Stichting Vrienden van de Sloterkerk prijst zich gelukkig dat dit bekende en zeer gewaardeerde koor opnieuw bereid is gevonden vanuit Den Haag naar Sloten te reizen. De akoestiek van de Sloterkerk leent zich uitstekend voor Christmas Carols; liederen met een vaak eeuwenoude oorsprong.
Dirigente is de Griekse sopraan Angelika Ploka. Op orgel speelt David Schlaffke.
Toegangsprijs is € 10,-. Na afloop een gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk. Naast koffie of thee ook glühwein. Reserveren via concert@sloterkerk.nl of tel 020 615 7692. Voor verdere informatie: www.sloterkerk.nl en www.cecilia-choir.com.
Bert Stilma.

EETCLUB:
21 december vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Opgeven vanaf donderdag 7 december 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl;
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

BIJBELQUIZ 2017 IN MARKTPLEINKERK, MAANDAG 20 NOVEMBER 2017.
Waar: Marktpleinkerk, Marktplein 96.
Wanneer: maandag 20 november 2017, aanvang 20.00 uur. Inloop: vanaf 19.30, entree, koffie, thee en frisdrank gratis.
Ook dit jaar wordt er weer een Bijbelquiz uitge-bracht door het Nederlands Bijbel Genootschap te Haarlem. De quiz bestaat uit totaal dertig vra-gen, die worden geprojecteerd via de beamer. Iedere vraag wordt ingeleid met een filmpje of foto. We hebben eerder in ons dorp een quiz ge-houden met hoge betrokkenheid van dorpsgeno-ten. We kunnen dit jaar deelnemen aan deze gro-te quiz in Hoofddorp met een of meer teams van vijf personen (wie zich individueel aanmeldt, wordt ingedeeld in een incompleet of nieuw te vormen team).
Ik wil proberen meerdere teams uit Badhoevedorp/Lijnden deel te laten nemen. We zoeken de confronta-tie met teams uit Hoofddorp en andere Meerse plaatsen (zien of Hoofddorp echt inhoud heeft?!).
Mail me even als u ervoor voelt mee te gaan! Het wordt een leerzame avond!
Voor aanmeldingen of informatie: Paul Boersma, tel. 020-659 4142, paulboersma49@kpnmail.nl of Thea van der Heide, tel. 023 562 3629, tenkvdheide@quicknet.nl.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
16 nov Eetclub 18.00 uur.
22 nov Pastoraal werkverband 13.30 uur.
22 nov MIK projectkoorrepetitie 20.00 uur.
23 nov Geloven in de wandelgang 14.30 uur.
23 nov Werkgroep kerkdiensten 20.00 uur.
26 nov Eeuwigheidszondag 10.00 uur.
29 nov MIK projectkoorrepetitie 20.00 uur.
04 dec College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
05 dec Diaconie 20.00 uur.
06 dec MIK projectkoorrepetitie 20.00 uur.
07 dec MIK vergadering 10.30 uur.
07 dec 25+ groep 20.00 uur.
08 dec Vijvergesprek 18.30 uur.
11 dec Moderamen 19.30 uur.
14 dec Werkgroep kerkdiensten 20.00 uur.
17 dec Levende kerststal 16.00 uur.
18 dec Kerkenraad 19.30 uur.
 
terug