MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 08; 8 SEPTEMBER 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 08; 8 SEPTEMBER 2017
MEDITATIE
En het Woord was Beeld

Mijn ideaal?
Een kerk zou een levend huis moeten zijn, met daarin aandacht voor meer dan alleen de rationele woordbe-nadering. Aandacht voor gevoel en emotie, geloof en twijfel, ruimte voor zoeken naast ruimte voor over-tuiging, plaats voor onverschilligheid of zwijgen, ook als het lijkt tegengesteld te zijn aan de kracht van het Woord. Het geloof is teveel alleen een Woordreligie geweest, en de liederen, de gebeden en de kerkelijke poëzie lijken nu de laatste tientallen jaren pas toe aan verbreding, na een hele periode van meer eenzijdige politieke inslag in de kerk van de jaren zeventig en tachtig.
Maar hoe zit het eigenlijk met de lichamelijkheid, de dans, en de andere vormen van verbeelding?
We lezen toch in Johannes 1 dat het Woord vlees is geworden. Maar als het Woord, als God vlees, mens is geworden, zou dan het Woord ook Beeld kunnen worden? Onder de titel: ‘het Woord was Beeld’ zal in het voorjaar 2018 een expositie in kerken in Amersfoort en Apeldoorn te zien zijn van schilderijen, icoonachti-ge grote afbeeldingen van het leven van Jezus, geschilderd door de Servische schilder Nikola Sarić. In de kerk van Hannover zag ik ze al even, al lopende door de kerk, en hoe langer je keek, hoe meer je werd ge-trokken in al die bekende momenten van Jezus’ leven, zijn geboorte, zijn doop, de maaltijd met zijn vrien-den, de kruisiging..
De kerk als een levend huis, met de gemeenschap van gelovigen als levende stenen, vraagt meer en meer om menswording en verbeelding zoals muziek, en om ritueel zoals het kunnen aansteken van een kaars. Het is niet voor niets dat een levende kerststal zovelen op de been brengt en aantrekt. Het is allemaal ‘vleeswording’ van het Woord. Net zo goed en niet minder als een koffieconcert na de nieuwjaarsdienst of een MIK projectkoor dat muzikaal uitpakt. Geloof zal handen en voeten moeten krijgen. Geloven heeft expressie nodig, wil zich uitdrukken. Samen eten is daarvan ook een deel.
Belijden is meer dan nazeggen, het is ook nadoen wat mensen voor ons al deden: werk maken van je over-tuiging en inspiratie. Delen van de goede gaven. Het woord is beeld geworden sluit ook aan bij deze start-zondag als er in ons midden een beeld zal worden onthuld, van reizigers, pelgrims onder weg, die samen op trekken langs ongedachte wegen. Geen platgetreden paden. Ze zetten je aan het denken. Wie zijn dat?
Een beeldend kunstenaar is wel gedwongen, net als een schrijver van een gedicht of een roman om nauw-keurig te luisteren naar de Bijbeltekst aan de hand waarvan hij zijn werk maakt, want als hij het gemaakt heeft, kun je niet meer terug. Heel precies zal de schilder luisteren naar wat de boodschap is die hij wil uit-drukken en kleur en vorm geven; het doek kan maar eenmaal worden beschilderd. Welk bijbels verhaal of welk personage zou jij het liefst willen vormgeven?
Hartelijke groet en een gezegende tijd,
Bert Griffioen.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 10 sep 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 17 sep 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen (Startzondag).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Eigen jeugdwerk.
Zondag 24 sep 10.00 uur: Ds. M.E.J. den Braber (Amersfoort).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 01 okt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Israëlzondag.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk & Israël.
Dienst van Schrift & Tafel.
15.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Stiltekapel
Ouderendienst Dienst van Schrift & Tafel.
Zondag 08 okt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen ZWO.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 15 okt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten: 1. Werelddiaconaat. 2. Kerk.
Zondag 22 okt 10.00 uur: Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen) Oogstdienst.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdienst
Zondag 10 sep Dhr. R. Hoogeboom 659 5322.
Zondag 17 sep Dhr. G. Klaasse Bos 023 555 1782.
Zondag 24 sep Dhr J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 01 okt Dhr. C. Zorge 023 555 1275 of 06 5326 0243.
Zondag 08 okt Dhr. F.J. Goudappel 659 4876.
Zondag 15 okt Dhr. D.J. Tolsma 619 7638.
Zondag 22 okt Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5575.

Als u gebruik wilt maken van de crèche (0-4 jaar): voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 10 september lezen we teksten die midden in het leven staan en iets te zeggen hebben over geloven en handelen in een situatie waarin moed wordt ge-vraagd. Jesaja 33 (2-10) wil ons er bewust van maken dat God staat voor duurzaamheid, wijsheid en kennis in situaties waarin mensen zichzelf en anderen en hun wereld hebben verwoest. De toestand van verlatenheid en het verkommerde land, die ik verbind met en lees als ‘woestijnervaringen’ die mensen hebben, kan niet blijven bestaan en heeft geen toekomst. Verrassen-derwijs zal in het verhaal van de handelende Samari-taan in een crisissituatie van een overvallen reiziger geloof en vertrouwen zich laten zien. Hulp komt van-uit een ongedacht andere hoek dan verwacht.
Zondag 17 september, Startzondag, houden we bewust de ongedacht andere wegen van God in gedachten door ons geloven en vieren zo open en breed gedeeld mogelijk te beleven. We gaan samen op trektocht langs ongedachte wegen. Deze bijzondere dienst zal in de liederen en in de lezingen en teksten uitstralen dat we op heel verschillende wijze onderweg zijn of wil-len gaan, en juist zo samen kerk zijn als lichaam van Christus. Gelezen worden Efeziërs 4, 1-6.11-16 en Matteüs 6, 25-34. (zie verder bij Startweek)
Zondag 24 september verwelkomen wij hartelijk ds. M.E.J. den Braber uit Amersfoort.
Zondag 1 oktober, Israëlzondag, is een viering van Schrift & Tafel, waarbij we lezen Daniel 9,14-19 en Lucas 7, 1-16. Daniel bidt om verlossing uit dood tij naar nieuw leven en hij krijgt antwoord. De Grote Verzoendag is net geweest, een dag van inkeer en boete, van schuldbelijdenis en van geloof in de ver-zoenende kracht van Barmhartigheid tussen mensen onderling en God en mensen.
1 oktober ’s middags vindt ook plaats de korte Tafelviering in de Stiltekapel, die we in een kring zittende vieren. Gevolgd door een ‘aangeklede zondagmiddag thee’. Hartelijk welkom.
Zondag 8 oktober lezen we uit het boek Baruch, Ba-ruch 2, 9-15 (4, 21-29), Efeziërs 4, 1-6 of Lucas 14, 1-11. De Naam Baruch is het Hebreeuws voor ‘gezegende’. De man Baruch wordt genoemd als rechter-hand van Jeremia, de profeet. Hij trekt zich allerlei rampspoed aan. Hij zegt, ‘we hebben het ernaar ge-maakt’. Maar daarbij blijft het niet. Het loopt uit op een onderhandelen met God: ‘Maar God, u kunt het toch niet over uw hart verkrijgen om ons nog kleiner te maken?’ Kun je, als je aan de grond zit, nog dieper vallen; nee, het kan dan alleen maar langs een weg omhoog gaan.
Ik wens allen een mooie nazomer.
Bert Griffioen.

PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Woensdag 30 augustus jl. hebben we definitief afscheid moeten nemen van mevrouw Ineke Middelkoop. Wij bidden de kinderen van Ineke, haar kleinkinderen en allen die haar lief waren Gods troost toe.
Mevrouw T. Boersma van de Keizersweg revalideert in Het Hof van Sloten. Mevrouw E. van Beem uit de Boylestraat revalideert in het Polakhuis. Met mevrouw P. Schaaf uit Haarlem gaat het minder goed.
Meneer J. Hoogendam van de Lutkemeerweg herstelt langzaam na afronding van zijn kuur. Allen die ik hier niet bij name genoemd heb, wens ik Gods kracht toe. Hartelijke groet van uw pastor
Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0907 Mw. L. Heemelaar-de Vries Zernikehof 18.
1607 Mw. M.C. Bouman-Kooy Keizersweg 141.
2307 Mw. A.H. Roelink-Versteeg Nachtegaalstraat 12.
3007 Mw. L.C.M. de Pijper-Staal Sloterweg 81/12.
0608 Mw. E. van Beem-den Ouden Boylestraat (revalidatie in Leo
Polakhuis, Amsterdam).
1308 Fam. Van Munster-van Oosten Keizersweg 225B.
2008 Fam. Van Kooten-Slootweg Hoofdweg 322.
2708 Mw. T. Barendregt-Feenstra Dellaertstraat 2.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0710 Mw. C. Binnekade Einsteinlaan 67.
1010 Mw. P. van der Meer-van Rijn Franklinstraat 117.
1010 Mw. R.M. Pipper-Ceuleers Begoniastraat 32.
1210 Mw. W.C. Tolsma-van Ginkel Zuiderakerweg 40.
1210 Mw. W.C. Dekker-Westerveld Kamerlingh Onneslaan 131.
1510 Mw. C.E.A. van der Bliek-van der Pijl Kraayveld 11.
1810 Dhr. S. Dooijeweerd Toevluchtstraat 29.
2010 Mw. A. Visser-Verloop Franklinstraat 4.
2310 Mw. L. Heemelaar-de Vries Zernikehof 18.
2810 Mw. Z.G. Evers-van Beemdelust Wattstraat 21.
2910 Mw. M. Kromhout-Kliffen Kamerlingh Onneslaan 131, K314.
3110 Mw. O. Brink-Loen Pascalstraat 28.

BEDANKT
Zoals sommigen misschien weten, is de Jeugdkapel met de huidige groep een tijdje geleden definitief gestopt. Vele jaren hebben we met veel plezier onze zondagochtenden met elkaar doorgebracht in ons eigen "honk" in de kerk, waar we praatten, spelletjes speelden en vooral veel lol hadden samen. Ook de weekenden op kamp en de musicalweekenden waren super! We kijken terug op een mooie tijd met elkaar en willen bij deze de leiding, Wilma van Andel, Marieke Jonker en Marijn Vis graag in het zonnetje zetten en bedanken voor hun jarenlange fantastische inzet! Dank jullie wel!
Namens de Jeugdkapel jongeren: Sara, Rianne, Maryse, Iris, Nicolette, Madeleine, Paulien, Lotte & Josine.

Dankbaar hebben wij ons 50 jarig huwelijksjubileum mogen vieren. Blij en verrast, ook met de vele felici-taties die wij ontvingen. Caroline Houtsma bracht, namens u, een prachtige bos bloemen. Bedankt allemaal.
Lex en Jaerda van Saarloos.

GEFELICITEERD
GEBOORTE
We wensen Bas en Eva Verhoek-Herngreen van harte geluk met de geboorte van hun dochter Nina die werd gebo-ren op 5 augustus!
Bert Griffioen.

HUWELIJKSJUBILEA
Er zijn de komende tijd verschillende feestelijke hu-welijksjubilea onder ons die we graag met u delen.
Het echtpaar Varkevisser-van der Velde (Pa Ver-kuijllaan) is 15 september 50 jaar getrouwd. 23 september is het echtpaar Marcus-Francken (Hoofdweg, Lijnden) 40 jaar getrouwd. Het echtpaar Goudappel-Guldenaar (Kamerlingh Onneslaan) zijn op 25 september 25 jaar getrouwd. We wensen hen van harte proficiat en gedenken hen dankbaar in onze gebeden. We wensen hen met vrienden en familie een feestelijke tijd en dat er goede jaren aan zullen worden toegevoegd.
Namens allen, Bert Griffioen.

IN MEMORIAM KAROLINA JOSINA MIDDELKOOP.
Op 22 augustus jl. overleed Karolina Josina Middelkoop op de leeftijd van 70 jaar.
Ineke woonde in Stevinstraat 34, bij ons in Badhoevedorp. Door de vele lange periodes van ziekte heeft zij de laatste jaren niet veel in haar eigen huis kunnen wonen. Voortdurend hoopte Ineke dat, als zij weer thuis was, haar situatie zo verbeterd zou zijn, dat zij ook thuis zou kunnen blijven. Dit bleek helaas niet mogelijk.
Haar ziek zijn verergerde en zij stierf, nadat haar kinderen afscheid van haar hadden genomen, in het Slotervaartziekenhuis.
30 augustus hebben we definitief afscheid van haar genomen tijdens een rouwdienst in Uitvaartcentrum Dunweg te Hoofddorp. Ineke verlangde naar rust. Rust die, zoals zij zei, ze van God zou krijgen. Moge God, de Eeuwige, haar deze rust nu schenken en Zijn troost schenken aan haar kinderen en kleinkinderen.
Pastor Ans Creemer.

SCHUIHOEVE DIENST.
Zondag 20 augustus hadden wij een dienst in de Schuilhoeve waarin Pastor Ans Creemer voorging.
Het ging over de verheerlijking op de berg. Het was een fijne dienst. We waren met ongeveer 25 gemeenteleden en werden op keyboard begeleid door Dirk Hijstek. We hebben geluisterd, gebeden en gezongen en na de dienst fijn met elkaar koffie en thee gedronken en nagepraat. Ook was er een collecte die we wisselend besteden aan kerk of diaconie. Nu wilde we deze besteden voor de Stiltetuin dus de Bloemengroep de opbrengst was €80,-. Het was fijn om zo met elkaar samen te zijn. Ook alle medewerkers hartelijk bedankt.
Ien Moens, contactpersoon Schuilhoeve.

KERKELIJKE STAND
GEDOOPT:
2603 Moses Oliver van Santen Plesmanlaan 14 (gedoopt in Kampen).
OVERLEDEN:
1606 Dhr. C.M. Buis Franklinstraat 75.
0307 Dhr. J. Verbeek Keizersweg 211A.
2107 Dhr. J.A. Schaufeli Robert Kochstraat 4.
VERHUISD BINNEN GEMEENTE: naar:
0608 Dhr. en mw. J. van Weering-van Wielink Keizersweg 109A.
VERTROKKEN:
1907 Mw. H.J. Ligthart-Schenk Hoofdweg 54.
2907 Dhr. W. Piksen Begoniastraat 13.
NIEUW BINNENGEKOMEN:
2806 Mw. A.C. Verhoef-Vrijbloed Kamerlingh Onneslaan 131.
0407 Mw. F.C.G. Versteegen Parkietstraat 16.
0408 Dhr. B.W. Elferink Pascalstraat 50.
0908 Dhr. L.J. Kingma Raasdorperweg 44.

BERICHT KERKENRAAD (UITNODIGING GEMEENTEAVOND MAANDAG 18 SEPTEMBER).
Maandagavond 19 juni jl. hadden wij een goede gemeenteavond waarin o.a. gesproken is over de veranderingen waar wij als kerkelijke gemeenschap tegenaan gaan lopen. Toen is afgesproken om daar na de zomervakantie inhoudelijk over te spreken.
In de startweek willen wij daarom gelijk van start gaan omdat wij van mening zijn dat er veel besproken moet worden. Het wordt dus een belangrijk jaar voor onze gemeente.
Met het thema "Samen op weg, langs ongebaande wegen" willen wij als gemeente met elkaar in gesprek over wat wij individueel en gezamenlijk belangrijk vinden als wij gemeente van Christus willen zijn. Dat is inhoudelijk een Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 5
grote klus omdat te verwoorden en op papier te zetten. Als kerkenraad vinden wij het echt belangrijk om dit eerst goed helder te hebben voordat er andere besluiten kunnen worden genomen.
In april hebben wij dat samen met ds. Bert Bakker gedaan. Wij zijn tot de conclusie gekomen dat het goed is als Bert Bakker ons bij de eerste stappen die wij willen gaan zetten komt ondersteunen. Er is een aantal werkvormen bedacht die ons mogelijk aan het eind van de avond de eerste handvatten opleveren waarmee wij verder kunnen.
Daarom roepen wij u met klem op om aanwezig te zijn op de gemeenteavond van maandag 18 september a.s.. Wij gaan er vanuit dat wij zeker met net zoveel mensen bij elkaar zijn als in juni en indien mogelijk meer. Doe mee om vorm te geven aan onze gemeente nu en in de toekomst. Wij gaan een pad op waarvan wij niet weten hoe het zal lopen, maar het einddoel is dat wij er als gemeente gesterkt uit zullen komen. Dus maandag, 18 september 2017
Plaats Karavanserai, Aanvang 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur staat er een kopje koffie of thee voor u klaar.
Agenda:
 Opening;
 Introductie ds. Bert Bakker en uitleg van wat komen gaat;
 1e ronde aan de hand van stellingen op kaartjes;
 Koffie/thee;
 2 e ronde aan de hand van linialen;
 Samenvatting;
 Sluiting;
 Iets drinken.
Zet dit in uw agenda en kom. Wij hebben uw inbreng nu en in de toekomst echt nodig. Wij hebben elkaar nodig binnen de gemeenschap en kunnen dit niet zonder u doen. Komt dus allen.
Namens de Kerkenraad, Harry den Arend.

God verklaarde één dag in de week heilig en op die dag rustte Hij uit. Moet je nagaan: God zelf die uitrust van zijn werk, terwijl juist Hij de Bron van alle energie is. Hij stelt een grens aan het werk en geeft Zich de ruimte om te genieten en te rusten. En niet een paar minuutjes, maar een hele dag.
Lucie Gijzenberg.
Uit: Mirjam van der Vegt, Koester je hart, Zoetermeer 2012.

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
INRICHTEN ROUWSUITE IN DE KARAVANSERAI.
Naar aanleiding van uw positieve reacties op het plan om een rouwsuite in te richten in de Karavanserai heeft zowel het College van Kerkrentmeesters als de Kerkenraad definitief besloten om hieraan invulling te gaan geven.
ZELFWERKZAAMHEID EN VOORTGANG:
In het plan hebben we al aangegeven dat we bij het verbouwen graag gebruik willen maken van de "zelfwerkzaamheid" van gemeenteleden. Naast toezeggingen die we hiervoor al hebben, zullen we een aantal van u binnenkort benaderen met de vraag ons daadwerkelijk te helpen. Want……oals tijdens de gemeenteavond aangegeven. Zonder uw positieve aandacht en daadwerkelijke inzet is het niet mogelijk hieraan invulling te geven . Dan zou het een stuk duurder worden. En dát we willen voorkomen. Natuurlijk mag u zich ook zelf aanmelden om mee te helpen bij de ombouw en inrichting! GRAAG ZELFS Het is natuurlijk heel gezellig en verhoogt onze saamhorigheid. MET ELKAAR geven we vorm aan een mooie mogelijkheid van opbaren en waardig afscheid nemen. Wij blijven u informeren over de voortgang!
Wilt u zich aanmelden om mee te werken aan de bouw en inrichting van de rouwsuite? Dan kunt u zich opgeven bij Harm Jonker, vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org, tel: 020 449 2800.
MEEWERKEN AAN HET BEHEER VAN DE ROUWSUITE:
Enkele gemeenteleden hebben spontaan hun medewerking aangeboden voor het beheer als de ruimte eenmaal is ingericht. Natuurlijk zijn wij daar heel blij mee. Na ingebruikname zullen wij terugkomen met de vraag of er nog meergemeenteleden zijn die bij condoleances willen helpen. (voorbereiden, koffie schenken, opruimen en dergelijke).
Wilt u zich nu al opgeven om mee te helpen bij de verzorging van de rouwsuite en condoleances? Dan kunt u zich opgeven bij Henriët den Arend, henrietdenarend@hotmail.com, tel: 020 6593133.
SPONSORING:
Ook is door gemeenteleden aangegeven dat het belangrijk is dat zo’n rouwsuite "gewoon écht goed en fraai moet zijn". Dit kwam voort uit de zorg dat de zelfwerkzaamheid mogelijk ten koste kan gaan van de kwaliteit van de ruimte en de inrichting. Zo kan bij voorbeeld gekozen moeten worden voor een start met een iets eenvoudiger inrichting dan gewenst. Betrokkene bood daarbij aan "een extra financiële bijdrage" (eigenlijk dus: sponsoring) te willen leveren ter wille van de rouwsuite. Een geweldige geste, natuurlijk. Ook werd de overtuiging uitgesproken dat er "meer gemeenteleden zijn die een dergelijke geste willen doen".
Dit brengt ons op het volgende idee:
Vindt u het plan voor de verbouwing tot en inrichting van een rouwsuite zo’n goed idee dat u een extra financiële bijdrage ten behoeve van de inrichting ervan zou willen geven? Dat zouden wij zeer op prijs stellen!
Deze financiële bijdragen willen we dan niét besteden aan bouwkundige zaken, zoals slopen, stukadoren, schilderen en dergelijke. Wél zouden we deze bijdragen willen gebruiken voor de inrichting, zodat die van meet af aan tiptop is.
Inrichtingszaken als een koeling met katafalk (de baar, waarop de kist staat met koeling eronder), een standaard voor de deksel van de kist, tafeltjes voor bloemstukken en een koffiezetapparaat, standaards voor kaarsen, passende schemerlampjes, een waterdispenser en/of koffieapparaat,een geluidsinstallatie en dergelijke. Het zou natuurlijk geweldig zijn als we die zaken geheel of gedeeltelijk kunnen betalen uit de extra (sponsor)bijdragen.
Wilt u graag een financiële (sponsor)bijdrage leveren voor de inrichting van de rouwsuite of wilt u daarover een gesprek? Geef dat dan graag aan bij Harm Jonker, vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org, tel: 020 449 2800.

STARTWEEK (ZONDAG 17 TOT EN MET VRIJDAGAVOND 22 SEPTEMBER).
Op vele fronten werken gemeenteleden weer hard om op een aardige manier de aftrap te geven voor het nieuwe seizoen.
ZONDAG 17 september werkt het projectkoor van eigen bodem mee aan de dienst. Dirigente Marleen van der Wel staat garant voor een inspirerende bijdrage en onze koorleden en pianist/organist Jan Boogert doen er alles aan om bij te dragen aan een goede viering. Bijzonder om te vermelden is dat we op dit moment al zo goed als zeker een nieuw beeld kunnen onthullen in de Stiltetuin; een beeld van reizigers, in het bijzonder pelgrims! Bij de koffie na afloop van de dienst gaan we genieten van de heerlijke vruchtenjams die de stiltetuin heeft opgeleverd.
Thema van de dienst is ‘Samen op trektocht langs ongedachte wegen’. De lezingen, liederen, gebeden en de overdenking, ondersteund door symbolen, ingebracht door jong en oud, geven ruim voldoende stof tot nadenken om gevoed en gesteund op weg te blijven. Na de uitgebreide koffie is er de mogelijkheid samen de fiets te pakken om met een broodje voor onderweg op trektocht naar Vijfhuizen te fietsen voor een bezoek aan het herdenkingsmonument MH 17 en het Kunstfort. Daarna keren we allen weer huiswaarts.
MAANDAGAVOND 18 september volgt er dan de belangrijke gemeenteavond waarop we samen komen om stil te staan bij wat onze persoonlijke en gezamenlijke visie is op gemeente zijn. In kleine groepen gaan we op een toegankelijke manier met elkaar in gesprek. De gemeenteadviseur Bert Bakker uit Houten begeleidt ons hierin vakkundig. Eerder in dit Meerkontakt staat een uitgebreidere uitnodiging. De bijeenkomst start om 20.00 uur.
DINSDAGAVOND is er het inmiddels voor velen bekende walking dinner, waarvoor ieder van u hartelijk uitgenodigd is. We beginnen om 18.00 uur gezamenlijk in de Karavanserai. Ook een vriend of vriendin is welkom.
Opgave vooraf is wel nodig en nog mogelijk tot en met maandag 11 september. Zoals u begrijpt, is het belangrijk dat we vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn en wie waar heen gaat. Indien gewenst kunnen stellen of vrienden en vriendinnen samen het hele traject langs de drie adressen volgen. In de kerk achterin ligt een opgavelijst. Hierop schrijft iedereen die meedoet zijn/haar naam. Wie bereid is een voorgerecht, een hoofdgerecht of een nagerecht te maken en haar/zijn eettafel beschikbaar stelt voor een groepje van zes, vult dat ook in op deze lijst.
Opgave kan rechtstreeks bij Ina Goudappel via mail: Ina-Goudappel@hotmail.com of telefoon 020 659 4876.
WOENSDAGMIDDAG komt er een kort aantrekkelijk programma voor de kinderen, maar bij het uitkomen van Meerkontakt is er nog niets precies over bekend. Wellicht samen wat lekkers koken, en een spel doen.
DONDERDAGAVOND de 14e organiseert de Raad van Kerken een Filmhuis. ‘Een man die OVE heet’. Het is een vrolijke, boeiende Zweedse film die na afloop stof tot napraten geeft. Start om 19.45 uur in de Karavanserai.
VRIJDAGAVOND besluiten we de week met een gezellige BBQ die meestal in de tuin plaats vindt of gedeeltelijk in de Karavanserai, afhankelijk van de weersomstandigheden. Hartelijke groet, namens de voorbereidingsgroep. Bert Griffioen.

STARTZONDAG 17 SEPTEMBER: ‘SAMEN OP TREKTOCHT LANGS ONGEDACHTE WEGEN’
De Bijbel staat vol reisverhalen. Twee gemeenteleden nodigen u/je uit ze nog eens te lezen. Bij dit nummer van Meerkontakt is een formulier gevoegd met 15 kort te beantwoorden vragen. De Bijbelse reisverhalen inspireren wellicht om een eigen verhaal te vertellen of ze herinneren aan een zelf meegemaakte gebeurtenis. Uw/je bijdrage verwachten we uiterlijk 29 september om 12.00 uur op één van de aangegeven adressen. Benieuwd naar de uitslag in het volgende nummer van Meerkontakt? Doe dan vooral mee!
Bep Dekker & Epie Boven.

Bijbelverhaal centraal in nieuwe kinderdienstmethode.
Het Nederlands Bijbelgenootschap ontwikkelt een kindernevendienstmethode onder de naam ‘Bijbel Basics’. Deze zomer is in tientallen kerken een geslaagde pilot gehouden. Bijbel Basics wordt gratis beschikbaar gesteld via bijbelwebsite debijbel.nl. De methode wordt gepresenteerd op Bijbelzondag, 29 oktober, wanneer het materiaal voor Advent en Kerst beschikbaar is. - zie debijbel.nl/bijbelbasics.
Nationale Bijbelzondag: 29 oktober 2017.
Zondag 29 oktober is het Bijbelzondag. In dit Reformatiejaar zullen honderden kerken op Bijbelzondag in een fees-telijke dienst stilstaan bij dat bijzondere boek, onder het thema: ‘Vier je Bijbel’. – zie voor materiaal en informatie: bijbelgenootschap.nl/bijbelzondag.
Digitale Bijbel wereldwijd in opmars.
Wereldwijd wordt de Bijbel steeds vaker digitaal gelezen, blijkt uit cijfers van United Bible Societies. Naast de groei van digitale bijbelverspreiding, groeit ook de wereldwijde bijbelverspreiding in print (in 2016 meer dan 400 miljoen gedrukte bijbels en Bijbelgedeelten). Het NBG verspreidde 280.000 bijbels en 125.000 bijbelmaterialen voor kinderen. Daarnaast werden met steun van het NBG 45.000 mensen bereikt met een luisterbijbel.
Nacht van de Theologie met Freek de Jonge, Leo Blokhuis en het NBG.
Annemiek Schrijver en Tijs van den Brink presenteren 23 september 2017 de zevende editie van de Nacht van de Theologie. Het NBG draagt bij aan het programma. Bijbelwetenschapper Roelien Smit zal worden geïnterviewd over het NBG-onderzoek ‘Bijbelgebruik in Nederland’. Dit jaar is het thema Ieder woelt hier om verandering. Kaarten voor symposium en de ‘Nacht’ zijn te bestellen via www.nachtvandetheologie.nl.
Paul Boersma.

Muzikale voorstelling: 500 jaar Reformatie 'Kom naar voren!'
Vrijdagavond 8 september a.s. vindt in De Lichtkring, Lunenburgdreef 70 te Hoofddorp een muzikale voorstelling plaats. Verhalenverteller Kees Posthumus en accordeonist Juul Beerda tekenen voor dit optreden met als titel "Kom naar voren!". Deze voorstelling werd op 31 oktober 2016 voor het eerst gespeeld tijdens de opening van ‘500 jaar protestantisme". In tekst en beeld, begeleid door de klanken van een accordeon, komen historische personen tot leven. Historisch verantwoord gaat spannend samen met een actuele spits. Bekende en minder bekende helden en heldinnen van de Reformatie vertellen hun verhaal, aan de hand van een origineel voorwerp uit die tijd.
Wij nodigen u uit deze voorstelling bij te wonen. Entree is gratis, er is een collecte na afloop. Deze activiteit is de start van het nieuwe seizoen van de Raad van Kerken Hoofddorp. Het programma van het nieuwe seizoen heeft als thema ‘kleur bekennen’, alle activiteiten zijn t.z.t. te vinden op de website: www.kerkeninhoofddorp.nl Na de voorstelling is er een drankje en tijd om na te praten. U bent van harte welkom!
Marja Brussen, secretaris.

UITNODIGING (korte Avondmaalsviering zondagmiddag 1 oktober om 15.00 uur).
Zondag 1 oktober hopen we na de viering 's morgens om 10.00 uur ook 's middags om 15.00 uur het avondmaal te vieren. Een bijzondere viering:
een korte dienst in de Stiltekapel, waar we in een kring zittend de Maaltijd zullen vieren. Iedereen, die dit aanspreekt: van harte uitgenodigd.
Bert Griffioen.

HET LUCHTHAVENPASTORAAT ZOEKT VRIJWILLIGERS
Op Schiphol bestaat een Stiltecentrum, waar reizigers tot rust kunnen komen - soms even. Deze plek is centraal gelegen achter de paspoortcontrole. Hét ge-zicht van het centrum zijn 25 vrijwilligers, die samen met drie luchthavenpastores zorgen voor een open en gastvrije omgeving.
Er is plaats voor enkele nieuwe vrijwilligers.
Voor meer informatie en de link om je aan te melden, ga je naar www.luchthavenpastoraat.nl Gerard Tim-mermans, Mark Hafkenscheid, Marieke Meiring, luchthavenpastores Schiphol.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Bericht bestemd voor de fans van de Eetclub.
Het is nog even afzien vóór de deuren van de Karavanserai weer "openzwaaien", maar..... op 19 oktober a.s. om 17.30 uur is het weer zover! We starten dan met het 5e seizoen, ja, ja, een handvol!

Zoals we al eerder aankondigden zal - als bijdrage in de kosten van de kerk - de menuprijs met €,- worden verhoogd. Voor een driegangen menu, inclusief 1 drankje en een kopje koffie, betaalt u dus per 19 ok-tober €7,50. Mocht u tijdens het eten nog een glas wijn of een frisdrankje willen drinken dan betaalt u per glas €,50 extra.
Het applaus, bij de vooraankondiging van die prijsaanpassing, bewees vorig seizoen dat er geen bezwaar is tegen deze verhoging. Wij hopen er ook dit komende jaar weer heel gezellige en smakelijke eetpartijtjes van te maken! Voor de gezelligheid doen we een beroep op ú! Dat betekent óók dat u zich aan de openingstijden houdt. De deuren gaan om 17.30 uur open, dus niét eerder. Voor die tijd zijn we druk bezig met de voorbereiding. We hopen weer op sfeervolle uren met elkaar. Namens alle kookgroe-pen, tot ziens. Cathrien van der Vlies.

BERICHT BLOEMENGROEP.
Graag houden we u weer op de hoogte van het wel en wee van onze symbolische stiltetuin.
Zoals velen gezien hebben, heeft de buxusmot ook bij ons flink huisgehouden en dat is iets wat ons de nodige zorgen baart. Op het moment dat we dit schrijven, kunnen we geen motten meer constateren maar voorlopig worden de buxus met enige regelmaat behandeld. Met buxusmest hebben we ze een boost gegeven en we hopen dat ze een doorstart maken. Het blijft echter om niet alleen nu maar ook in de toekomst de mot te bestrijden.
Wat het wel heel goed doet is de braamstruik die heel veel lekkere zoeten bramen geeft. Ook de druif en de appelboom doen het goed. De vijgenboom draagt ook weer, alleen is het zo lastig plukken want heel veel vijgen zitten heel erg hoog. In ieder geval veel heerlijke vruchten waar we u ook weer graag van laten genieten. De kinderen hebben van het voorjaar hard gewerkt in de oogsttuin en er is mooie suikermais gegroeid en flinke aardappelplanten die nu inmiddels zijn afgestorven. Met spanning kijken we uit naar de oogst.
Het beeld van de pelgrims wordt inmiddels door hedera bijeen gehouden. Maar…………e kunstenaar Jan Heyer is een nieuw beeld voor ons aan het maken en het is de bedoeling dat we dat op startzondag kunnen onthullen.
Dit is mede mogelijk door een gift van het Meerlandenfonds van €50,- en een gift door. de opheffing van de Wereldwinkel van €75,-. Ook krijgen wij van de kerkleden regelmatig giften t.w. €0,-- mw. M. en €0,- van dhr. B. Onze hartelijke dank voor deze mooie bedragen.
Onlangs is in de Schuilhoeve een collecte gehouden met als doel de tuin van de Pelgrimskerk. Deze collecte bracht het mooie bedrag van €0,- op. Met al deze giften zullen we zeer zorgvuldig omgaan en ze dankbaar gebruiken.
Voorts willen we u er op attent maken dat er in het fietsenhok een stoffer en blik is opgehangen. Soms is er wat stof of blad in de urnennisjes gewaaid en nu heeft men de mogelijkheid om het even uit te vegen. En in de Stiltetuin is er natuurlijk ook het perkje waar u ter nagedachtenis van uw dierbare zelf een plant of struikje mag poten. We hopen dat de tuin u ook komend seizoen uitnodigt om er af en toe doorheen te wandelen of misschien te zitten en te genieten op een van de bankjes.
Een hartelijke groet, de Bloemengroep.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Zin in een fraai concert? Dat kan en wel op 24 september om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Sloten/Amsterdam. Er is dan een optreden van de dwarsfluitiste Paula van Wijk. Met haar ensemble laat zij ons genieten van composities van o.a. Telemann, Dvorak en Piazolla. Zie verder: www.sloterkerk.nl. Prijs €10,-, consumptie na afloop inbegrepen. Bert Stilma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
06 sep MIK koorproject 20.00 uur.
11 sep Kerkenraad 19.30 uur.
13 sep MIK koorproject 20.00 uur.
18 sep Gemeenteavond 20.00 uur.
19 sep Walking Dinner 18.00 uur.
20 sep Kinderactiviteit Startweek 16.00 uur.
21 sep Filmavond 19.45 uur.
22 sep BBQ vanaf 17.30 uur.
25 sep Moderamen 19.30 uur.
27 sep Pastoraal Werkverband 13.30 uur.
28 sep ‘Geloven in de wandelgang’ 14.30 uur.
28 sep 25+ groep 20.00 uur.
01 okt Tafelviering Stiltekapel 15.00 uur.
02 okt College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
03 okt Diaconie 20.00 uur.
04 okt Denktank Pastoraat 10.00 uur.
09 okt Moderamen 19.30 uur.

KOPIJ naar: ejpgraeve@hetnet.nl of redactieadres: Havikstraat 3 (pastorie).
Aanleveren woensdag 04 oktober vóór 18.00 uur. Volgend "MEERKONTAKT" verschijnt 13 oktober.
terug