MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 06; 9 JUNI 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 06; 9 JUNI 2017
MEDITATIE:

Tikt de klok?
Bij mij thuis hangt aan de muur een klok waarvan ik om de paar dagen de gewichten moet ophijsen om hem gaande te houden. Ik denk dat dit bij velen van u ook het geval is. Zo’n mooi tikkende klok in je kamer die niet opvalt, maar er al jaren hangt. Je merkt pas dat er iets aan de hand is als hij niet meer tikt. Dat valt op.
 
Zo gaat het ook met de kerkelijke gemeente waar wij deel van uitmaken. Alles loopt zoals het lopen moet, een ieder doet zijn ding, wij kijken er naar en vinden het mooi. Het werkt en leeft. Zo af en toe moet er wat onderhoud gepleegd worden op menselijk of materieel vlak (het ophijsen van de gewichten), maar dan loopt het weer.
Maar net als bij klokken is er één keer in de zoveel tijd net iets meer nodig dan regulier onderhoud. De verschillende radartjes (mensen) die de klok (gemeente) gaande houden raken versleten en vallen soms geheel weg. Dan moet er echt groot onderhoud plaatsvinden om de gemeente (klok) gaande te houden.
 
Op 1 april jl. is de kerkenraad, met een externe deskundige (klokkenmaker), Bert Bakker bij elkaar gaan zitten om eens goed te bekijken wat er precies aan de hand is en welke stappen er nodig zijn om de gemeente gaande te houden. Nu loopt het nog. Met hulp van wat noodverbanden kunnen wij het werk voor de gemeente blijven doen. Maar het is ook duidelijk geworden dat er restauratiewerkzaamheden op kortere en wat langere termijn moeten plaatsvinden als wij de gemeente levend willen houden. Met behulp van Bert Bakker hebben wij de eerste stappen gezet om vanuit een visie die verder ontwikkeld moet worden tot een beleid te komen dat door de gemeente gedragen en uitgevoerd kan worden.
 
Op 19 juni a.s. zal er in een gemeenteavond, met u, een eerste aanzet gegeven worden aan deze komende veranderingen. Aan de hand van wat cijfers zullen wij met elkaar gaan praten over pastoraat, en op welke manier hier invulling aan gegeven moet worden. Wij gaan praten over de uitslag van de enquête die in februari is gehouden om te kijken hoe wij als gemeente meer financiële middelen kunnen genereren. Eén van die ideeën is in grote lijnen al uitgewerkt en ook daar willen wij met u over van gedachten wisselen, namelijk het maken van een ruimte waar wij een overleden dierbare kunnen opbaren en gelegenheid hebben om, als familie en gemeente, afscheid te nemen.
 
Dit zijn zaken die ons allen aangaan en van wezenlijk belang zijn voor onze gemeente. Het zijn de eerste stappen in een proces waarbij wij u als gemeente nodig hebben. Wij zijn de radartjes in de klok die wij willen laten tikken.
Laten wij er dan ook voor zorgen dat eenieder, als gemeente, niet als individu, met verstand; in het geloof waarin wij zijn opgegroeid en dat wij willen uitdragen; met het hart op de goede plaats als gemeente verder gaan op welke manier dan ook.
 
Tot 19 juni.
Harry den Arend.

 
DIENSTEN PELGRIMSKERK 
 Zondag 11 juni          10.00 uur:            Pastor F.A.L. van der Louw    (Heemskerk).
 Collecten:             1. Werelddiaconaat.                2. Kerk.
 Zondag 18 juni          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen                   Belijdenisdienst.
 Collecten:             1. Stichting “make a wish”.     2. Kerk.
 Zondag 25 juni          10.00 uur:            Ds. Sytze de Vries                   (Schalkwijk).
 Collecten:             1. Binnenlands diaconaat.       2. Kerk.
 Zondag 02 juli          10.00 uur:            Ds. N. Gillebaard                    (De Rijp).
 Collecten:             1. Diaconie.                            2. Jeugdwerk PKN/JOP
Zondag 09 juli          10.00 uur:            Ds. B.J. Griffioen                   Dienst van Schrift & Tafel.
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.
Zondag 16 juli          10.00 uur:            Ds. N. van Doorn                    (Biggekerke).
Collecten:             1. Diaconie.                            2. Kerk.

Autorijdienst
Zondag 11 juni                       Dhr. C.D. Braam                     650 6190.
Zondag 18 juni                       Dhr. R. Hoogeboom                659 5322.
Zondag 25 juni                       Dhr. G. Klaasse Bos                023 555 1782.
 Zondag 02 juli                       Dhr. J. Handgraaf                   659 3889.
Zondag 09 juli                        Dhr. D.J. Tolsma                     619 7638.
Zondag 16 juli                        Dhr. F.J. Goudappel                659 4876.
 
Als u gebruik wilt maken van de crèche (0-4 jaar): voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar:
Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.
 
BIJ DE DIENSTEN
Zondag 18 juni hebben we een bijzonder feestelijke viering. Twee van onze doopleden hebben de wens te kennen gegeven geloofsbelijdenis te willen doen. Dit komt bij ons niet vaak voor en dat zij dit in onze gemeente willen doen en stemt ons blij!
Het zijn Karolien Klaasse Bos en Zwanet Gijzenberg. Al enige tijd zijn we in gesprek over het geloof en wat dat aan vragen oproept en deze belijdenisdienst bereiden we nu samen voor. De lezingen zijn gedeelten uit het boek Ruth, die met Naomi terugkeert naar Israël, een voor haar onbekend land, want zij werd in het land Moab geboren. Het andere verhaal dat we lezen gaat over de genezing van de dochter van Jairus, de overste die Jezus vraagt te komen: een bijzonder opstandingsverhaal is het.  Het zal een wat andere dienst worden dan we op zondag zijn gewend, en juist daarom zien we er naar uit!
Zondag 9 juli is de dienst een Schrift en Tafelviering. In deze dienst lezen we de aansporing om voor elkaar barmhartigheid te leren. ‘Wordt barmhartig, zoals uw Vader barmhartig is!’ zijn de woorden van Jezus in Lucas6 (36-42). Als kerkgemeenschap van mensen die ook een tafelgemeenschap willen zijn, en het geloof willen delen, die zullen uit die woorden in het evangelie over barmhartig zijn en niet oordelen over elkaar goede dingen kunnen leren. Een dienst waarin we bidden om de moed om te veranderen. Een gebed om openheid voor de ander ook, als die is verdwenen of dreigt onder te sneeuwen.
Hartelijke groet, Bert Griffioen.

PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Ook hier een felicitatie voor al die echtparen, die zoveel jaren lief en leed met elkaar hebben gedeeld.
Mevrouw M. Mulder-van Garderen is verhuisd; voorheen woonde ze op de Keizersweg. Haar nieuwe adres: verpleeghuis Horizon in Hoofddorp. Mevrouw Mulder, een hartelijke groet van alle gemeenteleden. Wij wensen u een goede tijd toe.
Definitief hebben wij, door overlijden, afscheid genomen van mevrouw P.J. Niezen-de Graaff. Wij bidden meneer Niezen, zijn kinderen en kleinkinderen en allen die bij de familie betrokken zijn, Gods troost toe.
In het ziekenhuis verblijven de dames T. Boersma van de Keizersweg en K.J. Middelkoop uit de Stevinstraat. Voor allen die ik niet bij name heb genoemd, maar die bij u bekend zijn, wil ik bij dezen uw voorbede vragen.
Op het moment dat u dit leest, loop ik waarschijnlijk over de dijk van de Friese Waddenkust, genietend van het water, de vogels, weidse luchten en schapen. Maar bovenal van de stilte. Weet dat ik dan in gedachten bij u ben.
Met hartelijke groet, pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
3004     Dhr. J. Hoogendam                      Lutkemeerweg 152.               
0705     Dhr. M. van Rijsbergen                 Kamerlingh Onneslaan 131.
1405     Mw. E. de Jong-Hogenhout          Reigerstraat (nu Hof van Sloten).
2105     Mw. C.E.A. Van der Bliek-van der Pijl    Kraayveld (nu bij dochter).
2505     Een stil bloemetje.
2805     Mw. E.C. Kroese-de Vries             Kamerlingh Onneslaan 131.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0107     Dhr. D. Roest                                        Keizersweg 129A.
0207     Dhr. J. Hirdes Sr.                                   Franklinstraat 9.
0207     Mw. A.M. Langevoort-Kiestra                Keizersweg 121A.
0507     Mw. P.L. Boersma-van der Wal            Sperwerstraat 30.
0607     Mw. J.M.C. Eikelenboom-Cornelisse    Franklinstraat 111.
0707     Mw. H.N. Groot-van der Kooi                Kamerlingh Onneslaan 131.
1207     Mw. G. Wapstra-Post                            Keizersweg 229
1307     Dhr. J. Achterstraat                               Kamerlingh Onneslaan 149.
1307     Dhr. H. Niezen                                       Keizersweg 131.
1407     Dhr. P.G. Roos                                      Sperwerstraat 40.
1907     Mw. J.M. van Nes-Henneveld                Keesomstraat 38.
2207     Mw. M.H. Schaap-Deutz                        Keizersweg 251.
2907     Dhr. D. Wapstra                                     Keizersweg 229.

BEDANKT
Wij willen iedereen die ons, in welke vorm dan ook, gefeliciteerd heeft met ons 60-jarig huwelijksjubileum, hartelijk danken. We waren er blij mee.
Piet & Bep de Best.

Beste mensen, dankbaar zijn we dat we ons 50 jarig huwelijk feestelijk hebben mogen vieren. Blij verrast met de mooie kaarten en de mooie plant die we namens en van u ontvingen. Mede hierdoor is onze 50ste trouwdag voor ons onvergetelijk. Hartelijk dank en groeten voor u allen.
Hans & Ria van der Staaij.
                
IN MEMORIAM MEVROUW P.J. NIEZEN-DE GRAAFF.
In de nacht van zaterdag 6 mei is ontslapen: Petronella Johanna Niezen-de Graaff.
Nel en haar man Henk woonden nog maar kort aan de Keizersweg. Vanaf het begin van hun huwelijk woonden ze aan de Akerdijk. Hier kregen ze hun beide zoons, Henk en Erik, en beleefden ze samen een goede tijd van bijna zestig jaar huwelijk. De kinderen konden er goed uit de voeten en Nel nam voor een belangrijk deel de opvoeding ter hand. Met de spreekwoordelijke thee na schooltijd zorgde ze altijd voor een stabiele thuisbasis. Al vroeg, als meisje van vijftien, ging ze zingen op koren zoals ‘Com nu met sangh’ en het Sloterkerkkoor.
Nel groeide op in de crisistijd en de oorlogstijd. Die periodes waren moeilijke tijden voor het rozenkwekersgezin waarin ze werd geboren, aan de Vijfhuizerweg.  Na de oorlog moest ze kuren in Zwitserland vanwege de ernstige benauwdheid die haar astma met zich meebracht. Hoewel ook later haar gezondheid haar weer parten speelde, waren er ook lange gelukkige perioden waarin ze heeft kunnen genieten van het leven.
Omringd door de liefde van haar man Henk,  zoons en familie, is zij moedig heengegaan. In de gedachtenisdienst hebben we gelezen, gezongen en gebeden onder andere met de woorden:
‘Uw dag breekt aan,
 de schaduw gaat voorbij.
In dood en leven,
 Heer, wees Gij nabij.’
Moge de woorden tot zegen en troost zijn voor Henk, kinderen en kleinkinderen en allen die haar missen en verdriet hebben over de lege plaats die ze achterlaat. 
Bert Griffioen.
 
IN MEMORIAM MEVROUW P. MOENS-ELZINGA.
Op 29 april 2017 overleed mevrouw Pierkjen Moens-Elzinga op de leeftijd van 85 jaar.
Piery woonde in de Geraniumlaan 27 in Badhoevedorp, maar verbleef, omdat haar lichamelijke toestand verslechterde, de laatste tijd in verpleeghuis Kloosterhof in Aalsmeer.
Omringd door haar kinderen kon zij, zoals zij wenste, afscheid van het leven nemen. Vlak voor haar overlijden herhaalde zij vol overtuiging de versregel, ooit door een psalmist geschreven: “Nu blijf ik bij U voor altijd, God die mij troost, die bij mij zijt.”
Moge Piery deze woorden nu ervaren en mogen deze woorden, aan allen die haar zo lief waren, tot troost zijn.
Donderdag 4 mei hebben we Piery naar haar laatste rustplaats gebracht. Pastor Ans Creemer.
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2904     Mw. P. Moens-Elzinga                               Geraniumlaan 27.
0605     Mw. P.J. Niezen-de Graaf                          Keizersweg 131.

VERHUISD BINNEN GEMEENTE:                  naar:
 0205     Dhr & mw. Kamer-van den Heuvel     Kamerlingh Onneslaan 143B.
 0405     Mw. M.S. Hesterman-Ponman            Kamerlingh Onneslaan 131.
 
NIEUW BINNENGEKOMEN:
2304     Mw. C. Kiers-Roobol                                 Einsteinlaan 5.
1305     Dhr. L.S. Dom                                           Valkstraat 11.

VERTROKKEN:
2904     Mw. J.A. Spijker                                        Leiden.
2904     Mw. M.F. Spijker                                       Leiden.
0905     Mw. M. Mulder                                          Hoofddorp.
 
KERKENRAAD
UITNODIGING GEMEENTEAVOND.
De kerkenraad nodigt u allen van harte uit om maandag, 19 juni 2017 aanwezig te zijn op de gemeenteavond.
Deze vloeit voort uit de gemeenteavond van vorig jaar, waarin wij toegezegd hebben met u in contact te treden betreffende de voortgang van het pastoraat. Dit heeft enige tijd geduurd, maar de kerkenraad heeft, gezien de verschillende ontwikkelingen binnen de gemeente, dit met de nodige zorgvuldigheid willen behandelen. De agenda voor deze avond ziet er als volgt uit:
Opening (20.00 uur);
Pastoraat met toelichting van
Harm Jonker vanuit het CvK;
Lucie Gijzenberg vanuit de pastorale raad;
Uitwerking enquête met toelichting door Harm Jonker;
Pauze
Bespreking van het idee van de werkgroep Afscheid over de inrichting van een rouwcentrum;
Afsluiting door ds. Bert Griffioen.
Gezien de belangrijke agendapunten ter bespreking, benadrukt de kerkenraad het belang van uw aanwezigheid. Komt allen. Vanaf 12 juni kunt u de agenda met een toelichting op de stukken opvragen bij onze scriba, Juup Bosch tel: 659 3500 of juupbosch@online.nl. Harry den Arend, voorzitter.
 
VERZOEK VRIJWILLIGE BIJDRAGE MEERKONTAKT
Vrijwel iedere maand ontvangt u trouw ons kerkblad Meerkontakt. Om dit mogelijk te blijven maken, vragen wij u vriendelijk een bijdrage te leveren aan het bekostigen van het maken van Meerkontakt. We zijn heel blij met alle vrijwilligers die een bijdrage leveren aan de totstandkoming van het blad, maar hebben ook te maken met directe kosten, bijvoorbeeld voor het papier, afdrukken en soms postzegels. We willen u vragen om een bedrag van €12,50. U kunt overmaken op rekeningnummer NL13FVLB063.58.01.124 t.n.v. Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden o.v.v. ’Bijdrage Meerkontakt 2017’.  Indien u Meerkontakt liever per email ontvangt, kunt u dit laten weten aan Gerard Slingerland, via : g.slingerland@quicknet.nl. Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! Vriendelijke groet,
Jacob van Gelder, College van Kerkrentmeesters.
 
OPROEP VRIJWILLIGERS
Beamergroep zoekt vrijwilligers!
die het leuk vinden om met de computer te werken.
Om maximaal één keer in de zes weken een powerpoint voor te bereiden en deze te presenteren in de kerkdienst.
Of om medewerking te verlenen aan korte projecten zoals een illustratie of een lied.
Voor meer informatie kun je terecht bij Zwanet Gijzenberg (beamergroep@pelgrimskerk.org).
 
DIACONIE
Zondag 18 juni is er een collecte van Kerk in Actie voor het Binnenlands Diaconaat. Stichting INLIA biedt praktische hulp, juridische en financiële ondersteuning aan dakloze asielzoekers en aan vreemdelingen die niet in Nederland mogen blijven. Daarnaast adviseert INLIA kerken hoe zij uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen helpen.
Sinds 2009 heeft de stichting ook een Terugkeerhuis. Uitgeprocedeerde asielzoekers die geen recht (meer)  hebben op voorzieningen kunnen hier terecht om zich voor te bereiden op terugkeer. INLIA helpt hen alvast een netwerk in het land van herkomst op te bouwen en voorbereidingen te treffen voor huisvesting en werk.
Voor de hulp die INLIA biedt is veel geld nodig. Uw steun via deze collecte is dan ook van groot belang.
Namens Uw Diaconie, Ien Moens.
 
UITNODIGING EINDEXAMENCONCERT
Woensdag 7 juni om 18:30 uur doe ik eindexamen in de St. Bavo in Haarlem op de Grote Markt. Dit is een openbaar eindexamenconcert waar iedereen bij mag zijn. Hierbij bent u van harte uitgenodigd!
Hartelijke groeten, Jeroen Koopman.

ORGELCONCERT IN PELGRIMSKERK
Woensdagavond 14 juni a.s. wordt in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp een orgelconcert georganiseerd door de MIK-werkgroep. Het concert zal worden gegeven door Jeroen Koopman en Nicholas Papadimitriou, beiden orgelstudent aan het Conservatorium in Amsterdam. Zij behoren ook allebei tot de groep vaste organisten van deze kerk. De Protestantse (PKN) Pelgrimskerk aan de Havikstraat beschikt over een fraai orgel van de firma Pels & Van Leeuwen.
Het concert, dat ongeveer een uur duurt, begint om 20:15 uur en toegang is gratis. Aan de uitgang is de mogelijkheid voor het geven van een vrijwillige bijdrage. Na afloop is er ruime gelegenheid voor ontmoeting met de musici in de Ontmoetingsruimte van de kerk. Nico van Driel (MIK werkgroep).
 
KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCLUB - CORRECTIE

VAN JUNI TOT EN MET SEPTEMBER: GEEN EETCLUB.
De Eetclub gaat ook met vakantie. Start weer in oktober.
Als vanouds:  de 3de donderdag van de maand.
De redactie.
  
INSPIRATIE!
Kamerkoor Voci Vivaci nodigt u graag uit voor “Bij voorbeeld Bach”.
In dit programma laten wij parallellen horen tussen componisten uit verschillende stijlperiodes.
Felix Mendelssohn raakte in de ban van de muziek van Bach die ruim een eeuw in de vergetelheid was geraakt.
Hij bracht de Mattheus Passion van de kerk naar de concertzaal en componeerde in de stijl van Bach, maar wel met zijn 19e -eeuwse romantische opvatting. We zingen van beide componisten prachtige koorwerken waarbij dit tot uiting komt. Arvo Pärt, geboren in 1935, liet zich inspireren door Josquin des Prez, een componist van rond het jaar 1500.
We zingen van de moderne componist o.a. een sereen “da Pacem Domine”, gebaseerd op oude toonladders die Josquin des Prez gebruikte. Van laatstgenoemde zingen we o.a. “El Grillo”, een grappig lied over de krekel. We hopen u van al deze inspiratie te laten genieten. Tijdens dit concert begeleidt Jeroen Koopman ons op het orgel.
Voci Vivaci is een bekend kamerkoor dat onder leiding van Peter Ouwerkerk regelmatig concerten geeft in de Haarlemmermeer en omstreken. Na afloop is er een waarderingscollecte ter bestrijding van de kosten.
Programmaboekjes kosten €2,-. Na het zingen nodigen we u van harte uit om met ons een drankje te nuttigen met daarbij een gratis versnapering. Het concert is zondag 11 juni, 14.00 uur in de Pelgrimskerk,  Havikstraat 5, 1171 DW Badhoevedorp.
Marleen Handgraaf.

PASSAGE: 
Uitnodiging: koffie & lunch.
“Herinneringen 70 jaar Passage” door Uzelf.
Datum: woensdag 12 juli, aanvang: 10.30-13.30 uur.
Plaats: Ontmoetingsruimte Pelgrimskerk.
Helaas moesten we de afsluitende ontmoeting met de leden van Passage op 17 mei 2017 annuleren. Dit was i.v.m. een rouwdienst die op dat tijdstip in de Pelgrimskerk plaats vond. In overleg met de koster is deze vastgesteld. Wij hopen dat velen van u in de gelegenheid zijn om te komen. Schrijf deze datum in uw agenda. Zonder tegenbericht rekenen wij op u. Heeft u vervoer nodig dan graag  dinsdag 11 juli  bellen naar: Ina Tolsma  tel.  020 619 7638.
 
ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:                 Onderwerp(en):                                                                      Tijd(stip):
11 jun                  “Bij voorbeeld Bach” (Pelgrimskerk)                                     14.00 uur.
12 jun                  Moderamen                                                                            19.30 uur.
13 jun                  Werkgroep Liturgie                                                                20.00 uur.
14 jun                  Orgelconcert (met Jeroen Koopman & Nicholas Papadimitriou)   20.15 uur.
15 jun                  Werkgroep Kerkdiensten                                                        20.00 uur.
19 jun                  Gemeenteavond                                                                     20.00 uur.
20 jun                  Raad van Kerken                                                                   13.30 uur.
28 jun                  MIK koorrepetitie                                                                         20.00 uur.
03 jul                   Filmavond (Raad van Kerken)                                               20.00 uur
03 jul                   College van Kerkrentmeesters                                                20.00 uur.
04 jul                   Moderamen                                                                            19.30 uur.
04 jul                   Diaconie                                                                                 20.00 uur.
05 jul                   MIK koorrepetitie                                                                         20.00 uur.
07 jul                   Borrel 25+ groep                                                                           17.30 uur.
12 jul                   MIK koorrepetitie                                                                         20.00 uur.
17 jul                   Kerkenraad                                                                            20.00 uur.
 
terug