MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 04; 7 APRIL 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 04; 7 APRIL 2017
De leeuwerik
Hangt een truisch hem over ’t hoofd truisch = kwastje.
van den leeuwerk,
van den leeuwerk,
hangt een truisch hem over ’t hoofd
eer gij hem de vrijheid rooft.
Als hij rijst, de kevie moe, kevie = kooi.
dan en vliegt hij,
dan en vliegt hij,
als hij rijst, de kevie moe,
niet zijn hoofd en hert ten bloe’. ten bloe’ = bloeden.
Ah, de vrijheid is zo zoet…
Gouden kevie,
gouden kerker,
Ah, de vrijheid is zo zoet…
Liever vrij… als alle goed!
Tekst: Guido Gezelle.

De Vlaamse dichter en priester Guido Gezelle heeft een moeilijk leven gehad, een gekooid leven, terwijl zijn hart uitging naar vrijheid. In het ‘benedictijns tijdschrift’ van juni 1975 staat een artikel van de dichteres Ida Gerhardt. Zij schrijft: ‘Er bestaat van Gezelle een even prachtig als hartverscheurend vers van slechts drie strofen, die tezamen vijftien regels omvatten. Het gaat over een gekooide leeuwerik, die ook in zijn gekooide staat de wijde hemel maar niet vergeten kan en eindeloos, eindeloos tracht op te stijgen. Boven in de kooi heeft de mens, die hem tot levenslang veroordeelde, een soort kwastje - een truisch - opgehangen. Dan kan - o bittere ironie - de leeuwerik zich niet bezeren als hij opstijgen wil. De vijfregelige strofen hebben, alle drie, een onverbiddelijke vorm. Een kooivorm: alles is vergrendeld. Binnen die gesloten kooi fladdert telkens de gebroken poging tot opstijgen. En er is, even de inzet van de leeuwerikslag’.
‘Zo heeft men Gezelle gekooid. Ida Gerhardt weet er ook van. En velen hebben met hen de pijn van de gouden kooi ervaren. In de wereld en in de kerk.’ Ds. J.J. Buskes (1899-1980), predikant en theoloog, was een bekende socialistische dominee. Hij schrijft dat hij kan begrijpen dat Ida Gerhardt veel naar het standbeeld van Gezelle heeft gekeken. "Hij staat daar in Brugge zo stil voor zich uit te zien. Je wordt er verlegen van en ook beschaamd. Een gezicht vol verstild verdriet. De wereld verdraagt de vleugelslag van de poëzie niet of moeilijk en handelt daarnaar". ‘Je wordt er ook door getroost’, zegt Buskes. ‘In de eeuw van de ruimtevaart worden er velen gekooid, maar Gezelle wekt in ons het heimwee naar de wijde hemel.’
De leeuwerik inspireerde niet alleen de dichter Gezelle maar ook de beroemde Engelse componist Ralph Vaughan Williams, 1872-1958, die The Lark Ascending (de opstijgende leeuwerik) schreef. Het stuk voor viool en orkest is onverminderd geliefd in Engeland en daarbuiten. In de compositie schrijnt het verdriet om allen die in de Eerste Wereldoorlog omkwamen. Hoger en hoger stijgt de leeuwerik de hemel in met de zielen van de overledenen.
Inger Albers.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 09 apr 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen PALM PASEN.
6e zondag 40 dagentijd.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Woensdag 12 apr 19.30 uur: Dhr. Paul Boersma & VESPER.
Mw. W.J. Sikkel.
Donderdag 13 apr 19.30 uur: Ds. B.J. Griffioen WITTE DONDERDAG.
Dienst van Schrift & Tafel.
Vrijdag 14 apr 19.30 uur: Ds. B.J. Griffioen GOEDE VRIJDAG.
Zaterdag 15 apr 21.30 uur: Ds. B.J. Griffioen PAASWAKE.
Zondag 16 apr 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen PASEN.
10 min vooraf zingen m.m.v. koor Suono Chiaro.
Collecten: 1. Diaconie. 2. Jeugdwerk PKN/JOP.
Zondag 23 apr 10.00 uur: Ds. H..G. van Viegen (Waddinxveen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Eredienst/kerkmuziek.
Zondag 30 apr 10.00 uur: Ds. J. Hulzebosch (Alphen aan de Rijn).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Woensdag 04 mei 19.00 uur: Raad van Kerken DODENHERDENKING.
Zondag 07 mei 10.00 uur: Ds. R. Visser (Rhenen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Missionair werk/kerkgroei.

Autorijdienst:
Zondag 09 apr Dhr. J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 16 apr Dhr. D.J. Tolsma 61976 38.
Zondag 23 apr Dhr. F.J. Goudappel 659 4876.
Zondag 30 apr Dhr. C. Zorge 023 555 1275 of 06 5326 0243.
Zondag 07 mei Dhr. D. Hijstek 659 5240 of 06 1141 5575.

Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Woensdag 12 april is in de Stiltekapel, als voorbe-reiding op de drie dagen van Pasen, een avondgebed in de Stille Week, geleid door Paul Boersma in samenwerking met Nan Sikkel.
Witte donderdag, 13 april, lezen we over de instel-ling van de joodse Pésachviering in de woestijn en over de Voetwassing die Jezus zijn vrienden doet. In deze dienst heeft de avondmaalsviering wel een bijzonder karakter: zittend aan tafels in een kring en elkaar brood en beker aanreikend, delen we met elkaar een intens moment. Zo mogelijk met fluitmuziek. Na de dienst kan er samen in de Karavanserai gekeken worden naar de Passion, die op de televisie wordt uitgezonden en een kopje koffie worden gedronken.
14 april, Goede Vrijdag, altijd weer een indrukwekkende dag van inkeer, lezen verschillende stemmen het lijdensverhaal van Jezus naar het evangelie van Johannes. Steeds afgewisseld met onze liederen en korte gebeden. Daarna zingen we als deel van de gebeden ook het Beklag Gods, een deel van de oude kruismeditatie die we afronden met het leggen van bloemen aan de voet van het opgestelde kruis, voor in de kerk. Nog een laatste lied zingen we als een huldiging van Christus, die de weg is gegaan. Iemand schrijft daarover: ‘De kruismeditatie is niet zozeer een ‘betuigen van deelneming’, maar vooral een huldiging van Hem die aan het kruis overwint.’ Die huldiging komt tot uitdrukking in de roep om ontferming, de schuldbelijdenis als in de lofzang op de verrezen Heer: kruis-Pasen.’ De bloemen naar voren brengen aan het kruis mag je zien als het stellen van een daad van toewijding en hoop. We gaan na het laatste lied in stilte uiteen na een eenvoudig zegenwoord.
Op 15 april, de Paaswake, wordt buiten aan het vuur in de vuurkorf de nieuwe Paaskaars ontstoken en door ons zingend de donkere kerk binnengebracht. We lezen en zingen verschillende verhaalgedeelten waaruit doorgang naar leven en licht spreekt. Redding en toekomst. De symbolen van het beloofde land als het land van de toekomst zoals melk en honing en een tros druiven worden naar voren ge-bracht en aan het einde van de dienst ontsteken we allen aan elkaar het licht en geven dat door. Een feestelijk geheel met een samenzijn onder het genot van een drankje na afloop.
Paasmorgen, 16 april, zingen we al vroeg, 09.50 uur mooie vertrouwde paasliederen en geeft het ons inmiddels bekende koor van vijf vrouwen, Suono Chiaro haar bijzondere medewerking aan deze dienst. Dit is het grote moment van het feest dat Pasen is en dat ons verrast en opbeurt in een wereld die een teken van hoop verlangt. Met allen samen, jong en oud, hopen we daarna bemoedigd op weg te gaan, als mensen die door het Licht volop in het Leven mogen staan en die waar nodig in staat zijn te delen met anderen.
De laatste zondagen van april gaan twee bekenden voor: 23 april ds. Gerard van Viegen en de 30ste ds. J. Hulzebosch. Ds. Rob Visser trapt op 7 mei af. Hartelijke groet,
Bert Griffioen.


PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Mevrouw Van der Horst van de Keizersweg mocht de prachtige leeftijd van 100 jaar bereiken! Namens ons allen: "Gefeliciteerd".
Met mevrouw Schaaf in een verpleeghuis te Haarlem gaat het, na een ziekteperiode, gelukkig weer wat beter.
Mevrouw Moens-Elzinga uit de Geraniumlaan is opgenomen in verpleeghuis Kloosterhof in Aalsmeer.
Mevrouw Zorge uit Lijnden is herstellende na een polsoperatie.
Mevrouw Middelkoop uit de Stevinstraat is blij dat ze na een langdurig ziekenhuisverblijf naar een verpleeghuis kon. Helaas moest ze na een val weer opgenomen worden in Het Slotervaart ziekenhuis.
Alle hier boven genoemden maar ook allen die niet bij name zijn genoemd, draag ik op aan God. Met een hartelijke groet,
uw pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1203 Mw. G.R. Mulder-Fransen Burgemeester Amersfoortlaan 22.
1903 Mw. M. Zorge-Kooy Hoofdweg 88.
2603 Mw. M.S. Hesterman-Ponman Groene Zoom, in Meerwende
Kamerlingh Onneslaan (revalidatie).

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0304 Mw. E.C.M. Blok-Arntzen Anijsstraat 11.
0404 Mw. R. Dijksman-Meerman Geraniumlaan 53.
1204 Dhr. H. Eikelenboom Franklinstraat 111.
1304 Mw. T. Boersma Keizersweg 71.
1704 Dhr. J. Boorsma Keizersweg 183B.
1804 Dhr. H. Volkstedt Franklinstraat 36.
1804 Mw. M. Mulder-van Garderen Keizersweg 153A.
2404 Dhr. C.M. Buis Franklinstraat 75.
2604 Mw. J.M. Schmidt-Bijl Keizersweg 167B.

BEDANKT LIEVE PELGRIMGANGERS,
Hartelijk bedankt voor jullie belangstelling tijdens mijn vervelende periode die achter mij ligt.
Ik ben momenteel nog herstellende, maar het gaat steeds beter.
De vele kaarten, bezoekjes, bloemen en telefoontjes hebben mij goed gedaan. Bel mij gerust eens op of kom langs om te horen hoe het mij gaat. Hartelijke groeten, Gert Hoogendam.

IN MEMORIAM GERRIE ROOS-BROEKHUIZEN
Maandag 6 maart overleed Gerrie Roos-Broekhuizen, de geliefde echtgenote van Piet.
Ze werd in Rotterdam geboren en maakte als kind het bombardement mee. Het gezin verhuisde naar Gouda en later Amsterdam. Gerrie werkte voor een bejaardenhuis aan de Koningslaan en leerde Piet kennen. Het buitenland kwam in zicht in verband met het werk van Piet in Suriname en toenmalig Rhodesië, nu Zimbabwe. In Afrika werd hun zoon Peter geboren en, na terugkomst in Nederland, hun dochter Caroline.
Gerrie was een hartelijke vrouw die wist te luisteren, die opmerkzaam was en die persoonlijke dingen goed kon inschatten en vertrouwen van mensen kreeg. Ze wist van horen, zien en zwijgen als dat nodig was.
Als kerkgemeente hebben we veel aan haar te danken als een actief en meelevend kerklid en diaken. Onder andere het Werelddiaconaat had haar aandacht. Niet alleen plaatselijke maar ook landelijke vergaderingen en contacten hield ze bij. De kerk was haar lief. Een hartelijke, zorgzame en krachtige vrouw, die gemotiveerd en heel trouw haar werk heeft gedaan, en dat misschien wel meer dan twintig jaar. De tekst uit Johannes 20 die ze zelf koos voor het moment van afscheid spreekt van: ‘Geloof, opdat gij leven hebt in de naam van Jezus Christus’, is typerend voor haar en ook een modern credo uit Indonesië dat spreekt van de gerechtigheid die hoort bij Gods Koninkrijk.
De laatste jaren ging ze achteruit maar konden er toch ook mooie momenten gevierd worden. Zoals de vakantie die zij samen met Piet en een groep van De Meerwende op de Veluwe heeft kunnen genieten en hun 60-jarig huwe-lijksfeest in het najaar.
We wensen Piet, Peter en Wilma, Caroline en Gerbert, hun kinderen en families, en alle anderen die haar missen dat haar gedachtenis tot zegen zal zijn.
Bert Griffioen.

IN MEMORIAM TRUUS MULDER-FRANSEN
Maandag 27 maart overleed Truus Mulder-Fransen.
Truus werd geboren in Amsterdam als jongste van een zeer groot gezin. Haar vader zat op de binnenvaart. De oor-logstijd maakte deel uit van haar kindertijd en dit betekende dat haar schooltijd niet ideaal verliep. Na de oorlog moest ze als snel gaan werken. Ze ontmoette in een kring van vrienden Leo Mulder, een economiestudent met wie ze, na zijn militaire diensttijd, een relatie kreeg en trouwde. De eerste jaren waren ze zeer krap behuisd in Amster-dam, maar toch genoten ze ervan om hun leven langzaam op te bouwen. Begin jaren zestig werd Badhoevedorp hun thuisbasis; Leo vloog veel voor zijn werk en ze vonden een geschikt huis. Truus heeft zich hier altijd erg thuis gevoeld en hier groeiden hun twee dochters op. Toen vijfentwintig jaar geleden Leo ernstig ziek werd en overleed, nadat ze hem maandenlang intensief had verzorgd was dit een groot verdriet, maar ze was sterk en ging verder met haar leven.
Truus schilderde graag, en haar huis en tuin waren altijd op orde. Daar hield ze erg van. De zorgvuldigheid die daar uit sprak werd zichtbaar in haar daadkracht; de dingen liet ze niet graag lang liggen maar ze maakte er meteen werk van als ze zich iets had voorgenomen. Het maakte ook dat het verjaardag fonds van de kerk bij haar in goede han-den was.
Maandag 3 april herdachten we in de Pelgrimskerk haar leven in het licht van de barmhartige God, en we lezen daarbij een gedeelte uit het boek Spreuken en zingen de door haar zelf gekozen liederen. Dat voor haar familie, Karin en Ron, Gesella en Jan-Willem en de kleinkinderen en verdere familie en vriendinnen en vrienden haar ge-dachtenis blijvend tot zegen zal zijn.
Bert Griffioen.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
0603 Mw. G. Roos-Broekhuizen Kamerlingh Onneslaan 131.

VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE: naar:
0303 Dhr. J.D. van Vliet Keizersweg 157.
2303 Mw. A. Achterstraat-Schot Kamerlingh Onneslaan 131.
2703 Dhr. G.J. Fontain Bornholm, blijft ingeschreven.

NIEUW BINNENGEKOMEN:
2303 Dhr. F.H. Janssen Irislaan 44.
2303 Mw. M.S.A. de Jong Egelantierstraat 110.
0003 Mw. W. Jaowadi-Hofsteenge Raasdorperweg 46.
0003 Dhr. JL. Adriaanse Rijstvogelstraat 110.

COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
WAT HEEFT DE ENQUÊTE GEBRACHT?!
En wat gaan we met al uw ideeën doen?
Allereerst al die inzenders die de moeite hebben genomen mee te denken bedanken. Uw ideeën zijn groot en klein, op korte termijn maar ook op heel lange termijn. Soms overlappen ideeën
elkaar en soms zijn ze misschien ook niet zo eenvoudig uit te voeren. Maar natuurlijk is elk idee de moeite waard om uit te zoeken, soms samen te voegen met andere, soortgelijke ideeën en dan tot een aantal goed te onderzoeken plannen te komen. Die plannen zullen we u voorleggen, zodat belangstellenden ook verder kunnen meedenken en meewerken aan de uitvoering ervan.
Dat is wat we de komende periode met al uw ideeën gaan doen. En daarna? Hoort u natuurlijk meer van ons.
Harm Jonker, voorzitter.

PASTORAAT
Om mijn tijd beter te benutten, is besloten tot een proef.
Anneke de Korver, lid van het consistorieoverleg, is bereid voor mij telefonisch afspraken te maken. Zij kent mijn vrije bezoekmomenten en belt u wellicht met de vraag welke tijd het beste schikt. Op deze manier hopen we het contact te bevorderen en hebt u de mogelijkheid, als u dat wenst, via Anneke een bezoekje aan te vragen. Zij maakt dan de afspraak en op het afgesproken tijdstip sta ik op de stoep. Mocht er vervolgens een kink in de kabel komen dan is afzeggen bij mij gewenst.
Hartelijk groet,Bert Griffioen.
Onze gegevens:
Anneke de Korver tel: 659 5390, annekedekorver@ziggo.nl
Bert Griffioen: tel 337 6412 of 06 1203 6990, bertgriffioen@planet.nl.


DODENHERDENKING BADHOEVEDORP.
Dodenherdenking, donderdag 4 mei, begint ook dit jaar met de herdenkingssamenkomst in zorgcentrum De Meerwende, Kamerlingh Onneslaan 131, aanvang 15.00 uur. Alle bewoners hebben de Tweede Wereldoorlog meegemaakt. Een drietal heeft herinneringen opgeschreven. Tijdens die samenkomst op 4 mei zullen hun getuigenissen klinken. Er is een programmaboekje, mooie muziek en gedichten worden gelezen.
De gastspreker is de heer Paul Boersma, namens het 4 mei Comité Badhoevedorp-Lijnden. Degenen die naar de herdenking in de kapel van de Meerwende komen, krijgen een witte anjer opgespeld, om die uit dankbaarheid en respect voor onze veteranen te dragen. Bovendien krijgt iedereen een witte bloem uitgereikt om op die manier deel te nemen aan de kranslegging bij het monument 's avonds. Van alle bloemen worden boeketten gemaakt. Twee bewoners met hun begeleiding zullen bij de plechtigheid aanwezig zijn.
Het nationale jaarthema luidt: "VRIJHEID GEEF JE DOOR". Binnen dit thema wordt extra aandacht gegeven aan een heel bijzondere veteraan: Vera Lynn. Zij werd 20 maart j.l. honderd jaar! Zij zong immers aan het front en gaf op deze wijze troost en hoop aan de soldaten.
Na de samenkomst en na de koffie is er een kort plechtig moment in de tuin bij de vlag voor De Meerwende. Met nadruk wordt gesteld dat mensen van buiten het zorgcentrum zeer welkom zijn!.

De herdenking bij het monument begint om 19.00 uur met een bezinningsbijeenkomst van een half uur in de bij het monument gelegen kerk. Thema is daar: waarom herdenken we?, een vraag waarop dorpsbewoners zullen ant-woorden. Er is een programma samengesteld met muziek en gedichten. Meewerken het Kennemer Koper Kwartet met o.a. Martin de Rijk en musicus Jacob Kuikman.
Na afloop gaan alle aanwezigen in stilte naar het oorlogsmonument. Voorzitter van het 4 mei Comité, Henk Biemond, verwelkomt u en leidt de bijeenkomst. Gastspreker is dit jaar de heer Jan Slomp. In het laatste jaar van de oorlog was hij als elfjarige jongen ondergedoken en heette toen Jan de Jong. Vader Frits Slomp deed veel verzetswerk; zijn naam in die jaren was Frits de Zwerver. Maar het verzetswerk werd té gevaarlijk en het hele gezin moest onderduiken. Vader Frits richtte zich tegen het verachten van mensen: het indelen van mensen in superieur en minderwaardig. Zoon Jan vertelt zijn persoonlijk verhaal en zal lijnen trekken naar het heden. Tijden roepen om een antwoord. De Taptoe wordt om 19.58 uur geblazen, de twee minuten stilte daarna worden gevolgd door het gezamenlijk gezongen Wilhelmus, kranslegging en defilé.

Vele jaren geleden heeft de Oranje Nassau School het oorlogsmonument geadopteerd. Kinderen van groep 7 betrekken de erewacht, delen de programmaboekjes en bloemen uit en lezen gedichten, veelal zelf geschreven. De woorden "NOOIT MEER" zullen voor alle leerlingen hun diepe betekenis moeten krijgen. Het bloemendefilé door de aanwezigen sluit de Dodenherdenking af. Het Kennemer Koper Kwartet verleent ook hier medewerking door het spelen van passende muziek tijdens het defilé. Er zal een aantal stoelen op het grasveld staan; voel u vrij daarvan gebruik te maken.
Namens het 4 mei Comité, Truus Peters, truus.peters@live.nl.

INFORMEREN VAN HET PASTORAAT
Wanneer u of uw vader, moeder, echtgenoot of echtgenote, dochter of zoon, zus of zwager, buurvrouw of buurman opgenomen wordt in verpleeghuis, ziekenhuis of naar elders verhuist, horen we dat graag zo spoedig mogelijk van u. Het team van bezoekers van de kerk staat nog wel eens voor niets op de stoep en dat is jammer van hun tijd en aandacht. Denkt u er even aan?
Bij voorbaat hartelijk dank. Achterop dit blad Meerkontakt vind u mailadressen en telefoonnummers.
Namens het Consistorieoverleg. Bert Griffioen.

KLOOSTERWEEKEND DONDERDAG 8 TOT ZONDAG 11 JUNI.
Na een aantal jaren in abdij Koningshoeven een kloosterweekend te hebben gehouden, gaan Badhoe-vedorpers dit jaar naar Affligem -heel wat verder weg en reden om voor wie dat wil vanaf donderdag 8 juni 2017 af te reizen. Affligem ligt ten westen van Brus-sel (bij Aalst). Zeer de moeite waard. U zult er in een volgend bericht meer over kunnen lezen. Zie: http://www.abdijaffligem.be/
Info: Nan Sikkel 020 659 3562 nandicksikkel@gmail.com
Paul Boersma.

NBG GAAT HET LAND IN MET PRESENTATIE ‘BIJBELLEZEN MET KINDEREN’
Welke Bijbelverhalen lees je wel en niet met kinderen? Hoe houd je rekening met de verschillen tussen het ene en het andere kind? Over dit soort vragen gaat de presentatie ‘Bijbellezen met kinderen’ die het Ne-derlands Bijbelgenootschap (NBG) aanbiedt aan ou-ders en kinderwerkers. De presentatie wordt zowel in Nederland als Vlaanderen gegeven en is aan te vragenbij het NBG: www.bijbelgenootschap.nl/presentatie.
Paul Boersma.

SOBERE MAALTIJDEN 5 & 12 APRIL EN IN DE 40-DAGENTIJD.
Een sobere maaltijd van soep met brood genieten en met het geld dat je daarmee uitspaart een goed doel steunen. Dat is al jaren de succesformule van de Sobere Maaltijden. Ook dit jaar worden deze Maaltijden georganiseerd door de Raad van Kerken Hoofddorp. Elke week op een andere kerkplek. Zeven woensda-gen tussen 18.15 en 19.30 uur, van Aswoensdag 1 maart tot en met de woensdag voor Pasen 12 april.
Voor de maaltijd is een korte meditatieve tekst en inleiding over het maatschappelijke thema van die avond, door bevlogen mensen, die zich inzetten voor projecten in binnen- en buitenland. Thema’s waren dit jaar al: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), ondersteuning bij het vieren van een verjaardag voor kinderen die in armoede opgroeien, ondersteuning bij werk & dagbesteding voor mensen met een psychische aandoening en ondersteuning van weeskinderen in Rwanda.
Woensdag 05 april is de maaltijd in het Parochiehuis naast de kerk aan de Kruisweg 1073. Thema is "Een-zaamheid bij ouderen". De laatste maaltijd, 12 april, is in de Ark in Hoofddorp met als thema "Energiecafés".
De maaltijden staan open voor belangstellenden, je wordt gevraagd je voor elke maaltijd apart opgeven bij het Parochiesecretariaat van de J. de Doperparochie secretariaat@hjoannesdedoper.nl of telefonisch van maandag t/m vrijdag van 09.00-12.00 uur: 023 563 8145. Voor het volledige programma én actuele informatie over deze en andere activiteiten van de Raad van Kerken : www.kerkeninhoofddorp.nl.
Marja Brussen.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCAFÉ:
Donderdag 20 april vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Opgeven vanaf donderdag 6 april 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

 KERKCAFÉ 21 APRIL (HERHALING)
Vrijdag 21 april 2017 komt Bas de Gaay Fortman als gast van het kerkcafé (Ontmoetingsruimte Pelgrims-kerk aan de Havikstraat met livemuziek en lekkere hapjes) - hij zal ons bepalen bij vragen omtrent de duurzaamheid van de democratie.
Onlangs publiceerde hij met zijn kleinzoon een boekje over de (afwezige!) rol die de grondwet speelt in onze democratie. De Gaay Fortman reflecteert niet vanuit een bepaalde politieke opvatting. Ruim voor 19.00 uur is het café open. Op 12 mei 2017 zal er naar alle waarschijnlijkheid een derde kerkcaféavond zijn -dan met Kenan Aksular- over mobiliteit en duurzaamheid.
info: Paul Boersma paulboersma49@kpnmail.nl; 06 5175 4042.

CONCERT SLOTERKERK
Zondagmiddag 23 april 2017 is om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een uit-voering van het strijkersensemble "SaraBanda Ba-rok" onder leiding van Mariette Holtrop.
Op het programma staan werken van Johann Bernard Bach, Grillo, Telemann en een luitconcert van Anto-nio Vivaldi. Zie verder www.sloterkerk.nl
De toegangsprijs is slechts € 9,-. Na afloop is er een gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk. Reserveren via concert@sloterkerk.nl.
Bert Stilma.

EETCAFÉ:
Donderdag 18 mei vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Opgeven vanaf donderdag 4 mei 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl.
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

ZONDAGMIDDAG 21 MEI HERDENKING 500 JAAR LUTHER; MUZIEK MET JELTE VEENHOVEN
In 2017 is het vijfhonderd jaar geleden dat Luther zijn kerkhervorming aankondigde met het slaan van vijfennegentig stellingen op de deur van de slotkapel van Wittenberg. We willen die gebeurtenis niet zo-maar aan ons voorbij laten gaan. Zondagmiddag 21 mei van 15.00-16.30 uur zal musicus, koordirigent en kerkorganist Jelte Veenhoven muziek laten horen en vertellen over de muziek van Luther- dat wordt een bijzondere ervaring!
info: Bert Griffioen.
Paul Boersma.


HAARLEMMERMEER ZOEKT: ENTHOUSIASTE TAALCOACHES!
In het project Taal op Maat Haarlemmermeer worden Nederlandstalige vrijwilligers één op één gekoppeld aan an-derstalige inwoners van de Haarlemmermeer. Vaak zijn dat vluchtelingen, maar alle nieuwkomers zijn van harte welkom bij het project. Elke week komen taalcoach en taalmaatje bij elkaar om vooral spreekvaardigheid te oefe-nen. Gedurende het jaar worden er ter ondersteuning van de taalcoaches trainingen en bijeenkomsten georgani-seerd. De coördinatoren van Taal op Maat zijn altijd beschikbaar om, als dat nodig is, op terug te vallen.
info: taalopmaathm@gmail.com Vluchtelingenwerk locatie Haarlemmermeer 023 574 9284. Of via mij: paul-boersma49@kpnmail.nl.
Paul Boersma.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
03 apr College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
04 apr Diaconie 20.00 uur.
05 apr Raad van Kerken (Sobere Maaltijd in Hoofddorp) 18.15 uur.
06 apr MIK vergadering 15.30 uur.
12 apr Raad van Kerken (Sobere Maaltijd in Hoofddorp) 18.15 uur.
18 apr Moderamen 19.30 uur.
20 apr Eetclub 18.00 uur.
21 apr Kerkcafé 18.30 uur.
01 mei College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
02 mei Diaconie 20.00 uur.
04 mei Dodenherdenking (De Meerwende) 15.00 uur.
04 mei Dodenherdenking RvK (Pelgrimskerk) 19.00 uur.
terug