MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 02; 17 FEBRUARI 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 02; 17 FEBRUARI 2017
MEDITATIE
Wat heeft het nog voor zin?
Gesprekken met mensen, die zeggen niet te geloven, vind ik boeiend en uitnodigend.
Als we een tijdje doorpraten over de reden, waarom ze vanuit hun visie op de werkelijkheid dat stand-punt hebben ingenomen, begrijp ik ze niet alleen, maar zou hun mening ook delen.
Alleen mijn kijk op de werkelijkheid is een andere.
In onze samenleving, waarin kerk en geloof naar de rand verschuiven, wordt de ervaren werkelijkheid door natuurwetenschappelijke maatstaven bepaald.
We zijn dan blijven steken in de wereld die zegt, dat alleen dat waar is, wat je wetenschappelijk kunt bewijzen en proefondervindelijk kunt oproepen, analyseren en testen.
Als wij vanuit dat standpunt naar ons bestaan kijken dan is de enige zekerheid, die we in het leven heb-ben, dat we eens zullen sterven.
Dat is natuurlijk niet waar.
Die stelling gaat helemaal voorbij aan de wereld van de relationele waarheid.
De waarheid, die in relaties wordt ervaren en gekoesterd.
De waarheid, waar geen wetenschappelijk bewijs voorhanden is, maar die een grotere waarde vertegen-woordigt dan alle onweerlegbare formules bij elkaar.
Het leven is namelijk niet in een formule te vangen.
Het is niet alleen een biologisch gegeven.
In relaties, die mensen aangaan, stijgen ze boven hun chemische fabriek uit.
In relaties komt de zin van het leven ter sprake.
De zin, die je afleest in de ogen van de ander, die je met een kleine én met een hoofdletter kunt schrij-ven.
Daar ligt de zin van ons bestaan, ons handelen, ons zijn.
Natuurwetenschappelijk is dat niet te bewijzen maar wel waar.
Zo waar, dat het de kurk is, waar het leven op kan drijven en waarin je met een gerust hart kunt sterven.
Liefde vanwege de liefde, onvoorwaardelijk zonder bijbedoelingen.
De zelfopofferende liefde tot behoud van de ander.
Liefde, die sterker is dan de dood.
Zoals de liefde van God voor mensen ook ons over de dood heen vasthoudt.
Het is die liefde, die ons leven zin geeft en die doorgaat ook als we zijn gestorven.
Op zondag 5 maart beginnen de veertig dagen, die aan Goede Vrijdag en Pasen voorafgaan.
Een fantastische gelegenheid om te reflecteren, te bezinnen, en na te denken over de zin van ons bestaan.
Kick Koldewijn.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 19 feb 10.00 uur: Ds. R. Wattel (Hoofddorp).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 26 feb 10.00 uur: Ds. M. de Waal (Vijfhuizen).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
De Meerwende 10.00 uur: Pastor F.A.L. van der Louw (Heemskerk).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 05 mrt 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen 1ste zondag Veertigdagentijd.
Dienst van Schrift & Tafel
Collecten: 1. 40 dagen. 2. Kerk.
Woensdag 08 mrt 19.30 uur: Ds. B.J. Griffioen Biddag voor het Gewas.
Zondag 12 mrt 10.00 uur: Ds. G.M. Landman (De Bilt).
2de zondag Veertigdagentijd.
Collecten: 1. Voorjaarszending. 2. Kerk.
Zondag 19 mrt 10.00 uur: Ds. A. Mak (Bloemendaal).
3de zondag Veertigdagentijd.
Collecten: 1. Werelddiaconaat/ZWO. 2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 19 feb Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.
Zondag 26 feb Dhr. A. Kamer 659 4826.
Zondag 05 mrt Dhr. C.D. Braam 659 6190.
Zondag 12 mrt Dhr. P. de Best 659 4834.
Zondag 19 mrt Dhr. H. Buurma 659 3218.

Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 19 februari gaat ds. Wattel, emeritus uit Hoofddorp voor en zondag 26 februari ds. De Waal uit Vijfhuizen; beiden hartelijk welkom!
26 februari, in de kapel van de Meerwende, gaat onze inmiddels oud-pastor Fred van der Louw voor. Ook hem wensen we een aangenaam verblijf in ons midden, en de bewoners van Meerwende een goede dienst!
De Veertigdagentijd begint op zondag 5 maart met de zondag die genoemd word: ‘Roept hij Mij aan’. We lezen: Jesaja 58, 1-9 Kort samengevat, spreekt de profeet over de wijze van vasten; wie vasten wil maar ondertussen de onderlinge strijd niet staakt, die hoort de hemel niet, zegt de profeet, maar wie zijn brood deelt met de hongerige en de arme zonder huis onderdak biedt, als die Mij aanroept, zegt de Heer, die zal ik horen, diegene zal ik antwoorden op zijn roepen. Het evangelie van Mattheus(4, 1-11) brengt de thematiek van mens zijn naar voren: wil je mens zijn met je beperkingen, of wil je net zo machtig zijn als God? (God verzoeken) Deze eerste dienst in de periode waarin we ons bezinnend willen voorberei-den op de Stille week en Pasen krijgen we op feeste-lijke wijze een bemoediging mee: Brood voor on-derweg en Wijn die spreekt van de overvloed van het Koninkrijk, bruiloft van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De bezinningstijd beginnen we dus met stil te staan bij de kwestie hoe te vasten, en hoe dichterbij God te komen.
Dat is wel een herkenbaar verlangen dat we met elkaar delen en een boeiend uitgangspunt kan wor-den voor deze periode.
Hartelijke groet, Bert Griffioen.

UIT DE WIJKEN
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Deze zijn deze maand niet opgenomen.
Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Mevrouw Gramsma uit de Pascalstraat mocht het ziekenhuis weer verlaten om thuis te revalideren. Dit gaat helaas gepaard met heel veel pijn.
Mevrouw Boersma van de Keizersweg revalideert op dit moment in De Meerwende. Omdat de revali-datie voorspoedig verloopt hoopt zij spoedig weer naar huis terug te kunnen. Wij wensen beiden Ker-kenraadacht toe voor deze periode.
Met een hartelijke groet, Pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0801 Fam. Dooijeweerd-de Jongh Toevluchtstraat 29.
1501 Dhr. G. Hoogendam Sperwerstraat, nu Polakhuis.
2201 Mw. D. Wijhenke Nieuwe Meerdijk
2901 Dhr. J. den Arend Burgemeester Amersfoortlaan 76.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0103 Mw. M. Bakker-van Ramshorst Comeniusstraat 20.
0503 Mw. A. Achterstraat-Schot Baden Powellweg 75.
0703 Mw. J.W. van Munster-van Oosten Keizersweg 225B.
1003 Mw. G. Dijksman Christiaan Huygensstraat 76.
1503 Mw. P.G.M. Koetsier-Wisman Edisonstraat 14.
1603 Mw. T. van Dijk-Arends Torricellistraat 16.
1903 Mw. J.C. van den Boogaard-Kreeft Hermina Maria Dijklaan 29.
2103 Dhr. H. Buurma Nieuwemeerdijk 122.
2703 Dhr. J.A. Schaufeli Robert Kochstraat 4.
2703 Mw. M.C. Bouman-Kooij Keizersweg 141.
3103 Mw. I.J. Kreuzen-Eilander Keizersweg 93.

IN MEMORIAM JOHANNA JONGKIND-DEKKER
Johanna Dekker, Jo, was een geboren "Haarlemmermeerder" en is tot haar overlijden in de Haarlemmermeer blij-ven wonen.
Zij werd geboren aan de Akerdijk op 22 augustus 1917. In 1942 trouwde ze met Jan Jongkind. Joke, Ine en Han werden geboren in het dorpje Rijk. Schiphol ging uitbreiden en daardoor kwam het gezin in 1950 naar Badhoeve-dorp en bleef hier wonen. Met Erica was het gezin voltooid.
Van 1999 tot 2015 woonde Jo in de Schuilhoeve. Toen ze in 2015 haar heup brak, werd De Meerwende haar woonplek.
Jo heeft een zeer arbeidzaam leven gehad. Daarnaast trachtte ze er ook "te zijn" voor de ander door middel van bezoekwerk. Op 4 januari 2017 overleed ze.
10 januari hebben we haar naar haar laatste rustplaats in Zwanenburg gebracht. Hier hebben we overdacht hoe Jo God had ontmoet in de stilte van haar kamer, als was het "een glimp van de zon". Moge deze God haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen en allen die om haar heen stonden tot steun zijn.
Ans Creemer.

IN MEMORIAM CUNO ESTER
Op 23 januari overleed Cuno Arjen Ester.
Cuno, opgegroeid in Heemstede in een artsengezin met twee zusters die medicijnen studeerden, was zelf ook bijna arts geworden, maar studeerde uiteindelijk fiscaal recht. Hij trouwde 23 jaar geleden met Arlette. Zij betrokken hun huis aan de Generaal Snijdersstraat en hun gezin groeide uit tot vijf personen; zij Kerkenraadegen een zoon en twee dochters.
Cuno was een rustige persoon, een levensgenieter, soms wat in zichzelf gekeerd, maar ook met gevoel voor humor, en een trotse vader. Ongeveer tien jaar geleden was hij nog een korte tijd actief bij de kinderdienstleiding na de doop van de kinderen in onze gemeente.
Na een kort ziekbed moest zijn familie hem uit handen geven. Een operatie begin januari na een hersenbloeding en onverwachte complicaties betekenden het einde.
Een grote verandering voor zijn vrouw Arlette, de kinderen Puck, Gijs en Pam, Cuno’s moeder, oma Ester, en grootouders Bulkmans, familie en vrienden. Het loflied op de Liefde uit 1 Korintiërs 13 en enkele gedeelten uit het boek Prediker hebben we gelezen tot troost bij de gedachtenisdienst.
We wensen hen allen Kerkenraadacht toe bij dit grote verdriet en de opengevallen plaats. Dat de goede herinnerin-gen en zijn gedachtenis hen allemaal tot troost en zegen zal zijn.
Bert Griffioen.

KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
2612 Mw. W. Oosterhof-Lodder Kamerlingh Onneslaan 131.
0401 Mw. J. Jongkind-Dekker Kamerlingh Onneslaan 131.
VERTROKKEN:                       naar:
1012 Dhr. A.J. van Amerongen Maarssen.
VERHUISD BINNEN GEMEENTE:            naar:
1912 Mw. M. Jonker-Hopman Kamerlingh Onneslaan 131.
0901 Dhr & mw. S. Dooijeweerd Toevluchtstraat 29.

BERICHTEN KERKENRAAD
UIT DE KERKENRAAD VAN 16 JANUARI.
Begin april beraadt de Kerkenraad zich in een extra bijeenkomst over noodzaak en financiële mogelijk-heden voor (extra) pastoraat in onze gemeente. Lees straks meer. In een gemeenteavond (voorjaar ’17) wordt daarvan verslag gedaan.
Juup Bosch, scriba.

1 APRIL 2017: JAARLIJKSE KERKENRAADSDAG.
Jaarlijks houdt de kerkenraad een bezinningsdag, genaamd "Kerkenraadsdag". Tijdens die dag wor-den relevante onderwerpen diepgaander besproken dan op maandelijkse kerkenraadsvergaderingen mogelijk is. Tijdens deze dag wordt het beleidsplan 2015-2020 aan de orde gesteld en, waar gewenst, bijgesteld. Zeker op dit moment is dat zeer relevant. We hebben moeite om alle werkzaamheden uit te voeren met steeds minder vrijwilligers. Ook de middelen nemen af om ons werk in de volle breedte uit te voeren.
Tijdens de gemeenteavond (najaar 2016) is toegezegd dat wij bij u terug zouden komen op diverse zaken met betrekking tot de ontwikkeling van onze gemeen-te. Die toezegging zijn wij niét vergeten, maar….besluitvorming daarover is niet eenvoudig, zeker niet gelet op de bovenstaande beperkingen. Wij proberen daarom 1 april over diverse onderwerpen duidelijke besluiten te nemen en/of voor te bereiden, zodat wij deze besluiten, tijdens een medio mei/juni te houden gemeenteavond kunnen voorleggen en toelichten. Wij vertrouwen erop dat u ons deze tijd gunt ten behoeve van een zorgvuldige besluitvorming.
Harry den Arend, voorzitter.

COMMUNICEREN BINNEN EN BUITEN ONZE KERKGEMEENSCHAP
Januari 2017 heeft onze Kerkenraad een beleidsnotitie over COMMUNICATIE, met de titel: "COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN" vastgesteld.
Hierin een beschrijving en analyse van communicatie, gevolgd door een twaalftal aanbevelingen toegespitst op onze gemeente. Die aanbevelingen zijn uitgewerkt in voorstellen die richtinggevend zijn voor communicatie binnen en buiten de gemeente.
Er valt nog veel te verbeteren!. De Kerkenraad hoopt dat het beleid snel praktisch wordt ingevuld. Op basis van dit stuk kan men verder (gaan) vormgeven en stroomlijnen. Zo willen we een adres voor alle kopij, doorlopend informatie op de site publiceren en (bijna) maandelijks met een Meerkontakt de papieren lezers betrokken te houden. Wilt u meer of alles weten?
Lees hieronder verder of volg de http://www.pelgrimskerk.org/
Harry den Arend, voorzitter.

De notitie is te omvangrijk om hier te publiceren; Zowel de beleidsnotitie als presentatie staat op deze website onder het kopje "Geschiedenis, wie zijn we en wat doen we".
http://www.pelgrimskerk.org/geschiedenis_kerkgebouw_orgel_gemeente.
Enige achtergrondinformatie over ontstaan en globale inhoud van de notitie leest u hieronder.

Voorgeschiedenis:
Het is alweer jaren geleden dat de Kerkenraad besloot meer aandacht te schenken aan alle vormen van communicatie en PR vanuit onze kerkgemeenschap. Té vaak sprak men organisatoren aan op het gemis en/of onvoldoende duidelijke communicatie over activiteiten, maar ook…wat er zoal in onze gemeente speelt. Vastgesteld werd dat er een beleidsnotitie met doelstellingen voor de communicatie en handvatten voor de uitvoering nodig was.
Hiervoor werd de commissie "Communicatie en PR" opgericht. Al snel werd zij door de dagelijkse praktijk ingehaald: de bestaande website "crashte" en er was totaal geen elektronische communicatie meer! Gevolg: de beleidsnotitie kwam er niet en de aandacht richtte zich op herstel van de website. Toen dat niet lukte, werd een kant-en-klare website aangeschaft. Deze presteert in haar tweede seizoen, hoewel arbeidsintensief, goed! Maar daarmee werd het échte probleem, de vraag hoe organiseren we alle communicatie, pijnlijk duidelijk.
Zomer 2016 verscheen de langverwachte notitie en die is, na diverse toelichtingen en besprekingen, door de Ker-kenraad vastgesteld. De notitie bevat 12 concrete actiepunten. Enkele uitgelicht: het besluit om de app "Protestant" aan te schaffen ten behoove van communicatie via smartphones en de mogelijkheid om "functionele mailadressen" binnen de kerk te maken. Deze zaken maakt de kerk toekomstbestendiger!
Maar misschien het allerbelangrijkst besluit is de redactie van MEERKONTAKT en het webbeheer samen te voegen en daarvoor een redactieteam te formeren; DIT TEAM BEHOEFT ABSOLUUT UITBREIDING, want het gaat o.a. de over communicatie uitingen zoals Meerkontakt. De taak van dit team bestaat uit adviseren, teksten redigeren en organisatoren/schrijvers van advies dienen. Als je meedoet, zit je met elkaar als een spin in het communicatienetwerk van onze kerk!
Dus…….als je écht nieuwsgierig en geïnteresseerd bent, bel met 020 388 2505 of mail ejpgraeve@hetnet.nl Erik Gräeve.
Zodra deze redactie is samengesteld kan zij enkele besluiten vanuit de beleidsnotitie invoeren. Een hartstikke leuke klus voor mensen die van taal houden, maar ook uitdaging vinden in website- en app beheer!

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
VASTE RUIMTE OM OVERLEDENEN OP TE BAREN IN ONZE KERK
Een vraag waar wij als College van Kerkenrentmeesters mee werden geconfronteerd toen een uitvaartverzorger ons hierover benaderde. En, zoals bij velen, deed dat ons even de wenkbrauwen fronsen.
Een rouwkamer roept vragen op.
Moet dat wel? Hoort dat binnen onze kerk? En zo ja, hoe en waar gaan we dat dan doen? Wat moet er dan allemaal worden verbouwd? En hoe gaan we dat dan beheren? Wat kost dat, maar levert het ook wat op? Wat als men ook de condoleance wil houden; kunnen we dat aan? Kortom: veel vragen, meer antwoorden en heel veel meningen!
Belangrijkste vraag: past dit binnen de visie van onze kerkelijke gemeente? Via het Moderamen is die vraag aan de Kerkenraad voorgelegd en die vond dit een passende vorm van (extra) dienstverlening en dienstbaarheid. Let wel: voor zowel eigen kerkleden als de gemeentebewoners Badhoevedorp en omstreken.
De Kerkenraad heeft het College van Kerkrentmeesters gevraagd een plan op te stellen, inclusief investering, exploitatie & beheer, en ter besluitvorming voor te leggen. Tijdens de Kerkenraadsdag op 1 april aanstaande (zie hiervoor elders) zal, al dan niet, worden ingestemd. Een positief besluit wordt u voorgelegd.
Bent u nieuwsgierig naar de oorsprong en achtergronden van dit idee? Lees dan hieronder verder.
Harm Jonker, voorzitter.


Inderdaad: soms komt een idee min of meer toevallig op ons pad!
Steeds vaker vraagt men om uitvaarten vanuit onze kerk, ook voor niet-kerkleden. Vaak? Nou ja, maar we zien zelf, en horen van deskundigen, dat ons gebouw erg geschikt is zowel voor een uitvaartdienst als uitvaartbijeenkomst.
En dan…..komt een uitvaartondernemer die onze kerk gebruikt bij uitvaarten met de suggestie een rouwruimte in te richten, omdat hij de vraag krijgt van mensen uit Badhoevedorp e.o. dat zij in Badhoevedorp opgebaard willen worden. Dat kan nu slechts zeer beperkt in Meerwende zonder ruimtegarantie. Zo belandde de suggestie uiteindelijk als onderwerp op de Kerkenraad agenda.
De een is meteen enthousiast, de ander moet aan het idee wennen, een derde wil meer weten voordat een standpunt wordt ingenomen. Gevolg: een "startnotitie", waar een eerste aanzet wordt gegeven voor gedachtenvorming. Conclusie: een dergelijke activiteit past eigenlijk goed in onze visie op dienstbaarheid binnen de gemeente en dorpsbewoners. We denken overledenen en hun nabestaanden iets kunnen bieden op flexibele wijze en met meerdere mogelijkheden. Maar natuurlijk zijn er ook hindernissen, uitdagingen en vragen.
Na die eerste aanzet is opnieuw gesproken en…..besluit de KERKENRAAD het College van Kerkrentmeesters te vragen verder onderzoek te doen.
Áls het realiteit wordt, willen we het weldoordacht doen. Dus een plan, waarin is gekeken naar zaken als: welke ruimte wordt gebruikt/gecreëerd, hoe richten we die in, wie beheert de ruimte, wat kost eventuele verbouw en wat kan het dan opleveren.
De kleine projectwerkgroep maakt nu het plan . Die notitie wordt in verschillende kerkgremia besproken en uiteindelijk in de Kerkenraad dag op 1 april besproken en besloten. Daarna wordt u nader geïnformeerd.
Los van de uitkomst hiervan vinden we dat de gemeenteleden op de hoogte moeten blijven van de (on)mogelijkheden die wij onderzoeken om onze gebouwen voor meer nevenactiviteiten te gebruiken naast de strikt kerkelijke ondersteuning van onze doelstellingen. Dit ter versterking van de exploitatie.

ÚW KERK HEEFT ÚW IDEEËN NODIG!!!!!
U heeft het misschien al gelezen op de website www.pelgrimskerk.org of vorige week zondag
bij de afkondiging bij de kerkdienst, maar….
Ook hier wordt u dringend opgeroepen mee te doen en vooral:
MEE TE DENKEN MET ONS ALS KERKENRAADSLEDEN!

In deze uitgave van Meerkontakt vindt u een apart inlegvel. Dat is een enquêteformulier.
Daarmee vragen wij uw dringende aandacht om met ons mee te denken over mogelijkheden om méér inkomsten te krijgen voor onze gemeente, bij voorbeeld door verhuur van ruimten of op andere manieren en/of mogelijkheden die ú ziet om minder geld uit te geven.
Lees dit, overleg met vrienden, kennissen & familieleden en….vul het formulier in. Denk met ons mee. Het is voor het voortbestaan van úw kerk!

WAAROM? WAT IS ER AAN DE HAND?
Zoals u ongetwijfeld weet (ook uit het artikel van onze penningmeester, Jacob van Gelder in het vorige Meerkontakt) is onze financiële positie niét goed. Lees het artikel "Kerkbalans" nog eens door. U vindt het ook op de site. Het aantal gemeenteleden daalt al jarenlang. Voor de toekomst voorzien wij verdere daling. Daar staat tegenover dat de lasten gewoon doorlopen. En de behoefte aan inzet voor bijvoorbeeld pastoraat wordt zéker niet minder.
Zo zijn wij als dat oudere echtpaar in een mooi, groot huis, maar met te weinig inkomsten om, naast andere zaken om te leven, er te kunnen blijven wonen.
Doen we niets, dan moeten we de waarde van ons huis (het kerkgebouw) gebruiken (verkoop) om te overleven. Misschien is dat uiteindelijk wel onvermijdelijk, maar we willen dat liefst vermijden, en anders, zo lang mogelijk uitstellen.

MEER INKOMSTEN EN MINDER UITGAVEN!
Dat kan maar op twee manieren: méér inkomsten uit bijvoorbeeld verhuur krijgen en/of kritisch kijken naar wat we wel/niet moéten uitgeven.
Diegenen die daarover nadenken zijn in eerste instantie de leden van de Kerkenraad. Maar gelukkig hoeven zij dat niet alleen te doen.
U hebt , vaak door jarenlange contacten in en buiten het dorp allen een "netwerk" met mensen die ook ideeën hebben of in een bestuur van een vereniging zitten. Regelmatig komen in gesprekken met familieleden, vrienden en kennissen ideeën ter sprake over behoefte aan ruimte, mogelijkheden voor activiteiten, en dergelijke. Meestal vergeten we die vrij snel.
Wat wij u vragen is heel rustig en goed na te denken (misschien ook wel met anderen te overleggen) over mogelijkheden om die ideeën om te zetten in daden. Dat hoeft u niet zelf en zeker niet alleen uit te voeren. Wij willen al uw ideeën graag bundelen. Daarna kunnen die dan, mogelijk ook samen met u, verder worden uitgewerkt. Kan het; is het uitvoerbaar; past het binnen de kerk?
Als u een of meer ideeën hebt aangeleverd, krijgt u uiteraard een reactie over de manier waarop we denken hiermee verder te gaan.
Dus: aarzel niet. Download het formulier, of neem het mee uit de kerk of uit MEERKONTAKT!
Uw ideeën kunt u in het offerblok of brievenbus aan de achterzijde van de kerk (Havikstraat 5) deponeren of per e-mail verzenden aan: h.jonker.sr@kpnmail.nl en/of jacobendiana@gmail.com in-/aanleveren. We zijn benieuwd!
DEEL ONZE ZORG EN DENK MET ONS MEE!
Harm Jonker, voorzitter College van Kerkrentmeesters.

HELP KLEINE KLUSJES KORTE PROJECTEN LEKKERS BIJ DE KOFFIE
Ja hoor, daar ben ik weer eens, en niet voor niets.
We zijn op zoek naar mensen die voor de kerk weleens een klusje willen doen, want nu blijven veel klusjes liggen. Hoe? Lees hieronder vooral verder!!!! En dan geef je bij mij op: tel 020 659 3133. Of…….. mail: henrietdenarend@hotmail.com. (Mede) namens Het College van Kerkrentmeesters, Uw (gezellige) koster Henriët.
Wát dan & hoe?

Het gaat niét om vaste klussen en ook niet al te grote klussen! Het hoeft niet elke week of maand of zo, maar gewoon als er iets te doen is. Denk bijvoorbeeld aan klein schilderwerk (hier en daar bijschilderen van een kozijn of deur), kleine reparaties van diverse aard (deurklink die niet goed werkt, scharnier dat niet goed zit of stopcontact dat moet worden gerepareerd. Kortom: "klein onderhoud". Ook helpen bij opruimen van een ruimte en afvoeren van spullen, grondig schoonmaken van de keuken of een andere ruimte (regelmatig schoonmaakwerk is uitbesteed); diverse klussen, binnen en buiten het gebouw en omgeving er blijvend netjes laten uitzien; ramen lappen buiten 3 á 4 maal per jaar (voor zover we er bij kunnen, natuurlijk); etc. Zoals u ziet zijn het klussen en klusjes voor mannen en vrouwen, voor jong en oud, voor mensen die liever binnen of liever buiten klussen en grotere klussen, maar ook klusjes.
En….je krijgt er meer voor terug!!!
Wat had je gedacht van "samen gezellig aan de koffie met iets erbij"?
Zo ontmoet je medekerkleden in een ontspannen sfeer; niét in pak op zondag, maar gezellig samenwerken in tuin en gebouw "van de Heer".
Dus:
Ben je handig en wil je wel eens helpen, geef je dan "gewoon" even bij mij op (met je telefoonnummer; dan kan ik je bellen). Oh ja, je kunt natuurlijk dan aangeven welke soort klussen en klusjes je wel wilt doen en….(ook belangrijk) welke kennis je hebt die van pas kan komen (sommigen zijn goed in elektra; anderen meer in de tuin; weer anderen maken liever een ruimte schoon; enzovoort).
En, zélfs als je denkt dat je nergens goed in bent, zien we je toch heel graag. Praktijk leert dat je met elkaar meer kunt dan je denkt en zeker…..meer dan alleen! We vinden vast wel iets waar ook jij je bijdrage aan kunt leveren! Ik hoop dat er gemeenteleden zijn die zo een extra steentje willen bijdragen aan het "samen kerk" zijn.
Henriet den Arend.

HERINNERING ACTIE VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2017
Graag vragen wij nogmaals uw aandacht voor de actie "vrijwillige bijdrage 2017". Deze vrijwillige bijdrage is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente. Zoals u in de bijgesloten folder hebt kunnen lezen, is er een flink verschil tussen de inkomsten en uitgaven van onze gemeente en daarom is iedere bijdrage van belang. Wij willen u daarom nogmaals vragen om, indien u dat nog niet gedaan heeft, alsnog uw bijdrage aan de gemeente kenbaar te maken door het inleveren van het toezeggingsformu-lier. Dit kan de komende weken nog in het ‘offer-blok’ in de hal van de kerk of u kunt het ons toezen-den per post. Indien u vragen heeft, kunt u te allen tijde contact opnemen met mij, via telefoonnummer 06 1881 7022.
Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Namens het College van Kerkrentmeesters, Jacob van Gelder, penningmeester.

BERICHT DIACONIE
Een tweede leven voor uw oude mobieltjes en/of cartridges.
KERKINACTIE gelooft in delen. Met elkaar in actie voor de naaste, dichtbij en ver weg. Geen mens uit-gezonderd. Ook u kunt in actie komen door simpel-weg uw oude mobieltjes, lege cartridges, ansichtkaar-ten, geboortekaartjes en postzegels in te leveren bij ons in de kerk op de balie in het stiltecentrum. Knip postzegels ruim van de envelop. Knip geen postze-gels van ansichtkaarten. Alleen ansichtkaarten, geen dubbele kaarten. Ook zelfgemaakte kaarten. Dit levert veel geld op ongeveer € 25.000 per jaar en is bestemd voor het werk van KerkinActie.
DOET U OOK MEE?
Wij, de diakenen van uw kerk, leveren dit in op de diaconale dag in Utrecht.
Vast heel hartelijk bedankt. Ien Moens.
.
PAASLIEDEREN ZINGEN ZONDAGMIDDAG 26 MAART
Er zijn in de Paastijd in onze liedboeken zeer veel oude en vertrouwde paasliederen te vinden. Ook wordt er veel nieuws geschreven en gecomponeerd. Zowel oude en vertrouwde als ook nieuwe willen we voor het voetlicht halen: op zondag 26 maart, van 15.00-16.30 uur met na afloop een glaasje. De MIK leek het een mooie gelegenheid om hierbij te zien of we in de liederen ook een thema zouden kunnen ont-dekken. Het concentratiepunt voor ons zal zijn de rol die scheppingsaspecten (Genesis) in deze liederen krijgen toebedeeld. Het belooft een levendige afwis-selende zangmiddag te worden en u bent samen met allen van wie u weet dat ze van zingen houden van harte uitgenodigd te komen.
Bert Griffioen.

OPBRENGST COLLECTE OECUMENISCHE VIERING
In de Oecumenische viering van 22 januari (Eenheid in verscheidenheid) werd € 433,45 opgehaald.
Dit bedrag is overgemaakt naar het Wereldhuis in Amsterdam, centrum van informatie, begeleiding, onderwijs en cultuur aan mensen met weinig rechten. Er wordt hulp geboden bij het zoeken naar nieuwe perspectieven. Sinds 2008 is het Wereldhuis uitge-groeid tot een vertrouwde plek voor mensen zonder papieren. De Diaconie Amsterdam en Luthers Am-sterdam zijn initiatiefnemers van het Wereldhuis.
Penningmeester Raad van Kerken Badhoeve-dorp/Lijnden. Joyce Aalbers.

VESPER
Een vesper in de HH Engelbewaarderskerk op Aswoensdag is toegankelijk voor allen die de veertigda-gentijd ook graag in oecumenisch verband beginnen. Aanvangstijd is 19.30 uur en u bent zeer welkom. Dat geldt ook voor de Vastenmaaltijd, georganiseerd vanuit de diaconie ten bate van een project dat plaatsvindt buiten onze landsgrenzen. De maaltijd zal 21 maart plaatsvinden. in de Pelgrimskerk (en de Engelbewaarderskerk) zal tegen die tijd in de Stilte-kapel een intekenlijst liggen. Daarop zal ook de prijs vermeld zijn; meestal iets rond de € 6,-. Behalve het goede doel is ook het samen eten met onze broeders en zusters van de andere geloofsgemeenschap een mooi symbool in de tijd op weg naar ‘Kruis en op-standing’ van onze Heer, en natuurlijk verder ook gewoon ontzettend aardig en een goede kans om over en weer de contacten te verstevigen!
Bert Griffioen.

De Raad van Kerken Hoofddorp heeft ook dit voorjaar een mooi programma samengesteld. Het thema is 'Storm van Beelden'. Dit thema is gekozen in aansluiting op 100 jaar Reformatie, er wordt stilgestaan bij wat de Beeldenstorm en de Reformatie ons hebben gebracht. Het doel van de activiteiten is mensen op het spoor te zetten, dat leren ‘met en van elkaar’ belangrijk en leuk is. Er is een evenwichtig aanbod van kringen en gespreksgroepen, met inbreng vanuit de ver-schillende kerken die aan de Raad van Kerken meedoen.
In het programma komen de volgende drie vormen van betrokkenheid voor: gerichtheid op God, op elkaar en op de wereld. Iedereen is van harte welkom. Het aanbod van activiteiten, van groene kookclub tot filmhuis, van sobere maaltijd tot gespreksavond, is te vinden op www.kerkeninhoofddorp.nl.
Marja Brussen.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
Nieuwe Geloofsgesprekskring (met aansluitend de mogelijkheid belijdenis te doen)
Er komen wel eens geluiden of indirecte vragen tot mij of er niet een gesprekskring zou kunnen worden gevormd waar je meer leren kunt over het christelijk geloof. In die kring zou dus het geloofsonderricht een duidelijke plaats moeten hebben. Deze zou voor iedereen die geïnteresseerd is open moeten staan maar zeker ook voor (jongere) mensen die overwegen geloofsbelijdenis te doen en het zou een stimulans en leerproces kunnen betekenen voor mensen die wat meer willen leren.
Het is, denk ik, zeker het proberen waard en mijn vraag is nu of iedereen die dit leest eens wil naden-ken of hij of zij mensen kent die daaraan zouden willen deelnemen. En, als je dit leest, realiseer je je misschien dat jij dat zelf bent, want dat kan ook!
Mijn concrete voorstel is om samen te komen op een prettige plek van 20.00-21.30 uur op donderdag 2 & 9 maart, woensdag 22 & 29 maart en 5, 19 & 26 april.
Willen degenen die hier voor voelen me mailen: bertgriffioen@planet.nl, maar bellen of WhatsApp-en mag ook: 06 1203 6990.
Bert Griffioen.

88e Wereldgebedsdag in Nederland
Wanneer: Vrijdag 3 maart 2017, aanvang 19.00 uur.
Waar: Kapel van Zorgcentrum ‘De Meerwende’.
Adres: Kamerlingh Onneslaan 131 in Badhoevedorp.
De eerste vrijdag in maart is wereldwijd een dag van gebed. Zolang de dag duurt zijn er, ergens in de wereld, ge-bedssamenkomsten, waar dezelfde gebeden worden gebeden, dezelfde gedeelten uit de Bijbel worden gelezen en dezelfde noden bij God worden neergelegd.
Als de zon in het verre Oosten opgaat over de eilanden van de Stille Oceaan, worden daar de eerste diensten ge-houden. Uur na uur ontwaken weer ergens anders andere volken en breekt voor hen de dag aan. Al sinds 1929 wordt ook in Nederland deze internationale dag gevierd en in 2019 wordt de Europese conferentie door Nederland georganiseerd. Wij vieren dan ons 90-jarig bestaan.
Deze viering is voorbereid door vrouwen uit de Filippijnen.
Thema is: EERLIJK!?
Doet u ook mee: Samen zingen en bidden geeft een Krachtig signaal af tegen alle geweld in de wereld. De zang, medewerking van het Engelbewaarderskoor o.l.v. Ineke Peereboom wordt begeleid door dhr. Jim KuikmanM..
Voor vervoer kunt u bellen naar: dhr. Dick van Rooijen tel.: 659 3554 of 06 2410 9010.
In deze dienst wordt er ook een collecte gehouden voor de volgende projecten:
 Stichting Velo Velo: ondersteunt, met kleinschalige projecten, mensen op de Filippijnen om een zelfstandig bestaan op te bouwen, ook ondersteunen zij mensen die medische zorg nodig hebben en zorgen dat onderwijs voor kinderen uit de armste gezinnen betaald wordt.
 Stichting Ronoylion: sinds 1986 wordt vanuit Marken hulp bij onderwijs en sociale integratie verleend aan diverse kleinschalige projecten op de Filippijnen. Die hulp richt zich ook op landbouw en gezondheidszorg voor de inheemse bevolking in de plattelandsdorpen.
 Bethany’s Children’s Home: de doelgroep bestaat uit meisjes die slachtoffer zijn geworden van seksueel ge-weld met name in en rond de hoofdstad Manilla. Zij krijgen tijdelijke huisvesting om hen te beschermen tegen verder misbruik.
Namens: Raad van Kerken en WGD Comité , Ina Tolsma-van Ginkel.

EETCLUB
Donderdag 16 maart vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.

Opgeven vanaf donderdag 2 maart 09.00 uur bij:
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

We weten inmiddels dat u het heel gezellig vindt om elke maand deel te nemen aan de eetclubavonden. Wij vinden het fijn dat u dan om 17.30 uur in groten getale voor de deur staat. Wij zouden het nóg fijner vinden als u allemaal met gepást geld betaalt. Dat maakt de afhandeling n.l. eenvoudiger en u hoeft minder lang in de rij te staan. Daarom nog een keer het volgende: Voor het 3- gangen menu, inclusief welkomstdrankje, betaalt u €,50.
Wilt u tijdens het eten nog een glas extra drinken dan betaalt u €,50 voor een alcoholisch drankje of €,- voor een frisdrankje. Als u dus bij binnenkomst €,50, €,- of €,50 p.p. GEPAST betaalt, zijn wij héééél blij. Wilt u dit verzoek ook doorgeven aan gasten die geen Meerkontakt ontvangen?
Bij voorbaat hartelijk dank, Cathrien van der Vlies.

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Winterklanken met het Bjerjozkakoor.
Zondagmiddag 19 februari 2017 is om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam treedt het Bjerjozkakoor onder leiding van de Russische dirigent Serge Latychev.
Dit koor zingt al jarenlang op in de Sloterkerk en is dus geen onbekende voor trouwe bezoekers. Solozang en koor zullen elkaar op fraaie wijze afwisselen. Zie: www.sloterkerk & www.bjerjozka.nl.
De toegangsprijs is €9. Na afloop is een gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk. Reserveren: concert@sloterkerk.nl
Bert Stilma.

TERUGBLIK KERKCAFÉ VAN 9 DECEMBER 2016
De filosoof Paul van Tongeren gaf een lezing met als thema ‘dankbaarheid’, een begrip dat naar zijn me-ning aan verandering onderhevig is. Om zijn stelling toe te lichten verwees Van Tongeren naar een uitzen-ding van ‘De wereld draait door’ waarin hoogleraar klinische neuropsychologie, Erik Scherder, vertelde hoe ongelooflijk mooi ons brein in elkaar zit en dat we daarvoor dankbaar mogen zijn. Hij voegde er verlegen aan toe dat hij dankbaar wel een beetje een raar woord vond. ‘Iets stemt ons dankbaar maar zodra we onze ervaring als ‘dankbaarheid’ verwoorden, schrikken we terug’, zegt Van Tongeren hierover. ‘Een gevoel van dankbaarheid laat zich soms slecht onderdrukken terwijl je eigenlijk niet weet wie of wat je zou moeten bedanken. Dankbaarheid is dan een uiting van een geluksgevoel over wat ons overkomt. Van Tongeren ging vervolgens in op het voor velen ongemakkelijke gevoel bij het uiten van dankbaar-heid. ‘Ik vermoed dat die verlegenheid te maken heeft met een ontwikkeling die je terugziet in de ge-schiedenis van het geboortekaartje. Op kaartje dat mijn ouders lieten maken bij mijn geboorte staat "Met grote dankbaarheid ontvingen wij van God een zoon een broertje." Toen Van Tongeren een dochter kreeg was hij ‘ vol verwondering en blij’. Zijn zoon werd vader en schreef op het sobere kaartje alleen ‘geboren’, naam, lengte en gewicht. Als de moderne mens dankbaar is, voelt hij gene omdat hij die dankbaarheid niet weet te adresseren. Dankbaarheid hoeft volgens Van Tongeren niets te maken te hebben met geven en ontvangen. Ons brein is er gewoon maar ik heb het niet van jou gekregen.
Inger Albers

TERUGBLIK
In november kregen we bezoek van Máthiás Ohlá , Hongaars predikant van een protestantse gemeente in Transsylvanië, Roemenië. Hij was in Nederland op uitnodiging in het kader van een uitwisselingsproject met acht Hongaarse en acht Nederlandse predikanten. In vier dagen leerde hij ons gemeenteleven en mijn voorgaan kennen, en samen volgden we een viertal studiedagen in Amersfoort. De leiding was in hand-den van Ries Nieuwkoop, emerituspredikant in Zwol-le en Jodien van Ark, werkzaam op Hydepark, ons kerkelijk seminarium in Doorn. Voor de studie ver-diepten wij ons in het boek van de Amerikaanse rab-bijn Friedman, getiteld ‘van geslacht op geslacht’ en bespraken allerlei veranderingen in het leiding geven aan een gemeente sinds de 25 jaar dat dit boek werd uitgegeven. Behalve het serieuze werk waren er ook heel ontspannende momenten onder andere door het samen musiceren; deze predikant is ook professioneel cellist en muziekdocent, en dat bood verschillende mogelijkheden die door velen werd gewaardeerd. Het is de bedoeling dat we in november van dit jaar een tegenbezoek brengen als Nederlandse collega’s ter plekke.
Ik houd u op de hoogte! Bert Griffioen.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
15 feb Werkgroep Kerkenraadsdag 19.00 uur
15 feb Commissie erediensten 20.00 uur.
03 mrt WERELDGEBEDSDAG 19.00 uur.
05 mrt Vastenmaaltijd 25+ groep 16.30 uur.
06 mrt College van Kerkenrentmeesters 20.00 uur.
07 mrt Diaconie 20.00 uur.
08 mrt Biddag voor het Gewas 19.30 uur.
10 mrt Kerkcafé 18.30 uur.
13 mrt Moderamen 19.30 uur.
16 mrt Eetclub 18.00 uur.
20 mrt Kerkenraad 19.30 uur.
terug