MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 01; 13 JANUARI 2017

MEERKONTAKT 2017, 30e JAARGANG, NR. 01; 13 JANUARI 2017
MEDITATIE
Compassie
Volgende week begint de maand van de spiritualiteit. Het thema voor deze maand is: "compassie".
De betekenis die aan dit woord gegeven wordt, wordt omschreven als "verdrietig gevoel als iemand anders iets naars meemaakt". Maar ook de betekenis clementie, deelneming, goedertierenheid, mededogen, mildheid en welwillendheid worden aan compassie meegegeven.
Termen die binnen de kerkgemeenschap veelvuldig gebruikt worden. Maar hoe gaan wij met deze woorden om. Blijven het alleen woorden of zijn wij in staat deze woorden ook handen en voeten te geven.

De Protestantse Kerk in Nederland doet mee aan de maand van de spiritualiteit met het motto: "Geloven doe je in de kerk?"
Wat gaan wij als leden van de Pelgrimskerk in Badhoevedorp/Lijnden toevoegen aan dit motto? Naast het aandacht schenken aan dit onderwerp denk ik dat wij als gemeente steeds weer en meer met mildheid, welwillendheid, medeogen, goedertierenheid en clementie deel moeten nemen aan de maatschappij waarin wij leven.

Wij moeten en kunnen ons, in de goede zin van het woord, onderscheiden van de algemene gang van zaken in deze wereld. Zaken waarbij individualisering en prestatiedrang meer en meer op de voorgrond treden.
Laten wij als leden van onze gemeente hulp blijven geven aan hen die ons nodig hebben, zowel dichtbij als ver weg.
Laten wij in onze kerkdiensten nadenken over wat er in deze wereld gebeurt en daarbij de boodschap van Jezus niet uit het oog verliezen.
Laten wij ons niet laten opjagen door alles wat er om ons heen gebeurt, maar ook de rust nemen om alles te kunnen beschouwen en op de juiste waarde te schatten.
Laten wij troost kunnen geven aan mensen die getroost moeten worden en daarbij de juiste woorden vinden.
Laten wij als mensen mogen twijfelen aan wat er gebeurt op deze aarde en onze vraagtekens erbij mogen zetten zonder gelijk veroordeeld te worden.
Laten wij ons verwonderen over wat er allemaal mogelijk is en over wat wij als gemeente eigenlijk al doen. Wij blijven als kerkelijke gemeenschap niet binnen de muren van het gebouw zitten, maar bekijken de wereld met een open vizier.

Wij mogen met compassie deelnemen aan dit leven en aan deze maatschappij.
Mogen wij als Pelgrimsgemeente Badhoevedorp/Lijnden laten zien dat geloven bij ons niet alleen in de Kerk gebeurt maar zeker ook daarbuiten.
Een mooie wens om 2017 mee te beginnen en inhoud te geven aan een jaar waarin weer veel op ons af zal komen.
Ik wens ons veel compassie toe.
Harry den Arend.

DIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 15 jan 10.00 uur: Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Catechese en educatie.
Zondag 22 jan 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen & (Oecumenische dienst).
Pastor Loek Seebolt Dienst van Schrift & Tafel..
Collecte: Oecumene.
Zondag 29 jan 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen Schoolkerkdienst.
Collecte: Deurcollecte, doel: ONS.
Zondag 05 feb 10.00 uur: Ds. B.J. Griffioen (Doopdienst).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Havenpastoraat.
De Schuilhoeve 14.30 uur: Pastor A.M. Creemer-Allard.
Zondag 12 feb 10.00 uur: Ds. M.S. Meiring (Woerden, luchthavenpastor).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 19 feb 10.00 uur: Ds. R. Wattel (Hoofddorp).
Collecten: 1. Diaconie. 2. Kerk.

Autorijdiensten:
Zondag 15 jan Dhr. J. Handgraaf 659 3889.
Zondag 22 jan Dhr. D.J. Tolsma 619 7638.
Zondag 29 jan Dhr. F.J. Goudappel 659 4876.
Zondag 05 feb Dhr. C. Zorge 023 555 1275 of 06 5326 0243.
Zondag 12 feb Dhr. D. Hijstek 659 5240.
Zondag 19 feb Dhr. B. Rechtuyt 659 5529.

Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
Zondag 15 januari a.s. hoop ik bij u voor te gaan in de dienst. Vanwege de vele nare gebeurtenissen in de wereld om ons heen, kreeg ik het verzoek om samen in de dienst na te denken over hoe wij hier-mee, vanuit de Bijbel gezien, kunnen omgaan. Ik heb als thema gekozen: "doorns, distels en booby-traps" en wil dit gaan bezien vanuit de levens van Mozes en Jezus. Verschillende liederen die wij gaan zingen heb ik ook op verzoek gekozen. Voor de jongsten onder ons heb ik van schuimplastic een "doornstruik’ gemaakt, waar een vlam uitkomt, die de struik toch niet verbrandt. Ik hoop op hun fantasie dat zij er met stiften en prikkertjes een ‘echte braam-struik’ van maken. Ik zal het begin van het verhaal in de dienst vertellen, en hoe het afloopt, horen ze in de nevendienst.
Ans Creemer.
Zondag 22 januari hebben we een oecumenische viering in onze kerk, waarin collega Loek Seeboldt, een aantal leden van de Raad van Kerken en ikzelf zullen voorgaan. Deze viering zal geheel staan in het teken van de Gebedsweek om Eenheid. Dit is de week die jaarlijks, begin januari, onder andere door de Landelijke Raad van Kerken wordt aanbevolen en georganiseerd. Een koor van zangers van beide kerken onder leiding van Ineke Peereboom zal voor muzikale medewerking zorgen. Orgel en pianobegeleiding door Jim Kuikman.
Zondag 29 januari is de jaarlijkse Schoolkerkdienst waarin met name veel wordt gedaan door leerlingen en leiding van de Oranje Nassau school. Dit keer zal alles zijn plek vinden rond het verhaal van twee zussen, Martha en Maria, bij wie Jezus een bezoekje brengt.
Zondag 5 februari zal de Doopviering plaatsvinden waarin de zoons ten doop worden gehouden van Anja van Andel en Ginio Beij en een ander ouderpaar. We hopen op een feestelijke viering met veel kinderen.
Zondag 12 februari zal de nieuwe Luchthaven pastor ds. Marieke Meiring voorgaan. Met enkele leden van onze gemeente zal er samen met haar worden gewerkt aan een ZWO viering. Hoewel de ZWO officieel niet meer apart bestaat in onze gemeente (los van diaconie) hopen we een bijzondere en inspirerende dienst en ontmoeting te hebben. Voor wie ik nog niet persoonlijk heb gesproken: allen een gezegend nieuw jaar 2017 gewenst!

UIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
In het gezin van Anja en Ginio Beij-van Andel is een zoon, broertje van Milo en Julian geboren. We wensen hen veel geluk samen.
Zondag 5 februari zal de doopdienst plaatsvinden waarin hij en ook de tweede zoon van Nynke Dekker en Miquel Akoela ten doop worden gehouden. Heel bijzonder om een doopdienst met twee dopelingen te kunnen vieren!
Goede berichten zijn er ook van Cees van der Vlies die weer thuis was met Kerst.
In revalidatie verblijven nog mevrouw Oortgiesen die langzaam herstelt van een voetbreuk en Sjoukje Koning. We wensen Sjoukje veel sterkte bij het her-stel na een knieoperatie. De complicatie daarbij be-tekende een teleurstelling dat zij niet meteen naar huis kon terugkeren en kerst in vertrouwde familie en kerk plotseling moest missen. We wensen haar en allen die moeten herstellen goede moed en voor het nieuwe jaar ook in hun persoonlijke leven zegen en heil van de Eeuwige.
Vriendelijke groet, Bert Griffioen.

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Als u dit kerkblad openslaat, zijn we alweer een week in het nieuwe jaar. We wensen elkaar het goe-de toe, je hoopt het voor de ander. Je hoopt het voor jezelf. U mag van me weten dat ik u nu op dit mo-ment ook Gods zegen toe bid. Onder Gods zegen lukt het om te blijven hopen op God. Waardoor het fijne dat we beleven geluk wordt en het leed wat ons treft verzacht. Fijne dingen en verdriet, ze kunnen elkaar afwisselen, maar ze kunnen ook dwars door elkaar heengaan.
Zo overleed Tweede kerstdag Willemijntje Oosterhof-Lodder. Haar beide zoons, Marco en René moeten verder zonder haar. Hen bidden we Gods kracht hiervoor toe. In het bijzonder gedenken we René omdat hij op dit moment ernstig ziek is en hiervoor vele kuren ondergaat.
4 januari overleed Johanna Jongkind-Dekker. Zoals op de rouwkaart staat: ’In haar 100e levensjaar is rustig ingeslapen onze lieve moeder, oma en omi".
Ook voor haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen bidden wij om Gods kracht. Dankbaar zijn we met de familie Kooy-den Braber voor hun vijftigjarig samenzijn
Zondag 5 februari a.s. om 14.30 uur is er weer een dienst in de Schuilhoeve met daarna gelegenheid tot gezellig samenzijn. De ‘Schuilhoevenaren’ krijgen persoonlijk een uitnodiging.
Tot slot een vraagje aan u allen: Een kerklid van de PKN kerk van Ternaard (waar ik regelmatig voor-ga) vroeg mij of iemand van u voor de zoon, een jongeman van 20 jaar, een kamer ter beschikking heeft. Het mag ook tijdelijk zijn. De jongen heeft een baan als steward op Schiphol gekregen. Zou u mij willen berichten als u een kamer kunt aanbieden?
Met een hartelijke groet en tot ziens. Pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
1112 Fam. Van Kooten-Slootweg Hoofdweg 322.
Mw. J. van Vugt –Kroes Kamerlingh Onneslaan 139B.
1812 Mw. A.M. Langevoort-Kiestra Keizersweg 121A.
Fam. Beij-van Andel Plesmanlaan 68.
2512 Mw. W. Veldman-Daam Keizersweg 187B..
Mw. C. Goudappel-Wilkes Reaumurstraat 1.
0101 Mw. S. Koning-Mantel ter revalidatie Slotervaart verpleeghuis
Amsterdam.

80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0102 Mw. J. Kramer-Hoogwerf Keplerstraat 20.
0502 Dhr. H.C. Bitter Groenezoom 36.
0702 Mw. M. Beets-Uitgeest Keizersweg 185.
1002 Mw. H. Koenen-van Dam Keizersweg 173A.
1302 Mw. J.S. van der Horst-Boer Keizersweg 149A.
1702 Mw. M. de Haas-Bontenbal Orchideelaan 38.
1802 Dhr. D.J. Tolsma Zuiderakerweg 40.
2002 Mw. J.M. van Iperen-Berveling Windestraat 66.
2302 Dhr. J.A. Koetsier Wattstraat 19.
2902 Dhr. H.C.G. Wellerdieck Franklinstraat 52.
2902 Dhr. J.T.L. van Gaalen Hoofdweg 200.

BEDANKT
Wij bedanken u allen heel hartelijk voor uw bijdrage aan de feestvreugde ter gelegenheid van ons 50- jarig huwelijk.
Uw aanwezigheid op onze receptie en uw attenties in welke vorm dan ook, hebben ons blij en dankbaar gemaakt.
Jan en Ans Creemer-Allard.

Beste Gemeente ‘Voor alle goede gaven Heer, zij U de dank en eer,‘ zongen we vroeger. Maar dat geldt nu voor mij, wat betreft al de gaven die ik al van de kerk mocht ontvangen. Tot nu toe was ik te lamlendig om te schrijven, maar ik was wel erg blij met alles. De bloemen van afgelopen zondag staan er prachtig bij. Nogmaals mijn dank.
Hartelijke groet, Anneke Langevoort.

Op Eerste Kerstdag werd ik verrast met de bloemen van onze Gemeente, waarvoor ik U hartelijk wil bedanken.
We genieten nog steeds van het prachtige boeket! Wij wensen U allen een Gelukkig en vooral Gezond 2017.
Hartelijke groet, Ina Goudappel.

Het was geweldig om met de feestdagen weer thuis te zijn. Het klokje tikt uiteindelijk nergens beter. Voor alle kaarten, bloemen, e-mails, telefoontjes en vooral bezoeken, ben ik u allen heel dankbaar. Ze waren lichtpunten in mijn bijna elf weken durend verblijf in AMC en Zonnehuis!
Bedankt! Cees van der Vlies.

JUBILEA
Pieter en Gerrie Roos-Broekhuizen vierden donderdag 29 december hun 60-jarig huwelijk met een receptie in de Meerwende. Burgemeester Weterings kwam om het echtpaar met hun diamanten bruiloft te feliciteren. Mevrouw Roos kreeg een prachtige armband waar ze heel verguld mee was. Het echtpaar heeft elkaar ontmoet in Naarden- Bussum. Piet was als militair gelegerd in Maastricht en een vriend vertelde dat hij een leuk meisje voor hem wist. Piet toog naar ‘t Gooi en het was liefde op het eerste gezicht. Na de kennismaking vertrok hij in 1952 voor twee jaar naar Suriname. Toen Piet terugkwam, ging hij in Amsterdam wonen en nam dienst bij de KLM. En hoe het met de liefde ging? Het paar verloofde zich in 1955 en trouwde december 1956 in Bulawayo in Rhodesië, nu Zim-babwe. Piet werkte er als metselaar. Daar werd in 1958 hun zoon geboren. In 1959 kwamen Gerrie en Piet terug in Nederland, naar Amsterdam. Na enige tijd werden zij inwoners van de Haarlemmermeer. Tot zijn pensioen in 1992 werkte Piet als chef belly-opbouw voor de vrachtexport. Ook Gerrie wist wat werken was. Het meisje dat voor Piet was bestemd, begon als leerling-verpleegster in Naarden-Bussum. Daarna werkte ze bij de bloedtransfusiedienst in Amsterdam en als hoofd van de keuken in het verpleeghuis aan de Koningslaan, ook in Amsterdam. Gerrie woont nu wegens toenemende vergeetachtigheid na een hersenbloeding in de Meerwende. Elke dag komt Piet op bezoek.. ‘Ik woon immers dichtbij de Meerwende, in de Sperwerstraat.’ Piet is steunpilaar van de Pelgrimskerk. Hij zorgt voor het stencilen en vouwen van de liturgieën en het blad Meerkontakt.
Inger Albers.

28-12-1966 – 28-12-2016; Lia en Theo Kooij: 50 jaar getrouwd!
De eerste vraag die ik Theo stelde bij zijn 50-jarig huwelijksfeest was: "die datum was zeker om fiscale redenen hè"? En zijn antwoord: "Ja natuurlijk, want dat ging toen toch ook vaak zo".
Maar niet alleen daarom hoor. Theo kreeg na de Hervormde Kweekschool zijn eerste baan in Middelharnis mét woonruimte en dat was een goede aanleiding om (het toch al voorgenomen huwelijk) te vieren. Nou ja…..woonruimte wel, maar eerst tweemaal tijdelijke huisvesting voor jonggehuwden en pas dan een eigen woning. Want zó ging dat ook in die tijd.
Na daar een aantal jaren heel plezierig te hebben gewerkt en gewoond, -en veel vrienden, maar vooral héél veel "schoolmeesters anekdotes") te hebben verzameld, vertrokken Lia en Theo met één kind (zeker op zondag ergens in de kerk gevonden...) naar Vinkeveen voor een nieuwe uitdaging. Maar de plassen rond Vinkeveen bevielen kennelijk minder goed dan het weidse water rond Middelharnis. Want al na een paar jaar (en nog een kind rijker) verruilden zij Vinkeveen voor Badhoevedorp. Op zich niet zo vreemd, want Theo had zijn stage volbracht op de Oranjeschool hier en vond dat nog steeds een geweldige school.
Graag terug dus naar het hun vertrouwde Badhoevedorp. En dat het ze hier beter beviel blijkt: zij hebben hier beiden hun werkzame leven voltooid en…wonen hier nog steeds!
Dat laatste is vooral heel prettig voor onze kerkgemeenschap. Theo (die naar eigen zeggen "bijna tussen het kerkorgel is geboren") heeft hier inmiddels tientallen jaren het kerkorgel bespeeld, zowel in de Immanuel- als Pelgrimskerk. En dat als vrijwilliger op professionele wijze. Dat mag wel eens worden gezegd! Inmiddels is hij meer dan 60 jaar kerkorganist! En Lia heeft al die jaren verscheidene kerkelijke functies vervuld, zoals: coördinator van jeugdclubs, lid van zangkoren, al jarenlang de opsteller van het preekrooster (en dus de persoon die alle preekbeurten moet regelen) en ook al jarenlang de "opmaker" van de schriftelijke liturgieën.
Maar dat zij nog in Badhoevedorp wonen was enkele jaren geleden niet zo vanzelfsprekend. Theo kreeg meerdere hersenbloedingen en was héél ernstig ziek. Vraag was of hij ooit weer "thuis" zou kunnen wonen. Maar dankzij heel goede revalidatie, maar vooral hun beider positieve instelling, doorzettingsvermogen en tomeloze inzet, kon Theo na meer dan een jaar opname weer proberen thuis te wonen. Voorwaarde was dat dit absoluut gelijkvloers Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 5
moest zijn. En dat kon volgens de woningbouwvereniging niét in Badhoevedorp. Maar na (opnieuw) veel moeite en inzet lukte het toch een leuk appartement te krijgen. ’t Was wel wennen in hun nieuwe woonruimte, maar……nu willen zij er echt niet meer vandaan.
Al met al dus niet "zomaar" een 50-jarig huwelijksfeest. Het was 28 december in de Karavanserai (waar zij ook ooit samen hun huwelijksfeest vierden) een écht GOUDEN HUWELIJKSFEEST. En één met ontzettend veel dankbaarheid dat zij dit samen mogen meemaken. Lia & Theo; nog heel veel gelukkige jaren in ons midden.
Harm Jonker.

IN MEMORIAM WILLEMIJNTJE OOSTERHOF-LODDER
Op Tweede Kerstdag, 26 december overleed Willemijntje Oosterhof-Lodder.
Willy, weduwe van Roelof Oosterhof, woonde de laatste jaren van haar leven in de Meerwende, omdat na het overlijden van haar man het voor haar steeds moeilijker werd om thuis te blijven in haar woning, Sloterweg 283. Willy’s beide zoons, Marco en René, hebben haar tot het einde van haar leven kunnen begeleiden.
Maandag 2 januari 2017 hebben we Willy naar haar laatste rustplaats gebracht. In de afscheidsdienst stond de tekst 1 Johannes 3:18 centraal: "Laten we liefhebben, niet met het woord, maar met de daad". Een tekst die zij in haar leven waar heeft kunnen maken. Wij bidden Marco, René en allen die om Willy en hen heen hebben gestaan de kracht van God toe om dit verlies te dragen.
Pastor Ans Creemer-Allard.

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
ACTIE KERKBALANS 2017
Binnenkort valt de brief weer op uw deurmat met het verzoek voor de jaarlijkse vrijwillige bijdrage voor onze gemeente. Deze bijdrage door gemeenteleden is veruit de belangrijkste inkomstenbron voor onze gemeente, om al dingen die we als kerk doen, mogelijk te kunnen blijven maken.
WAAR GEBRUIKEN WE DE GELDEN VOOR?
Bij die brief vindt u een folder met een overzicht van waar we de gelden voor 2017 aan zullen besteden. Daar zitten veel dingen bij die bijdragen aan het gemeente-zijn zoals we dat graag willen met elkaar-met uitgebreide aandacht voor erediensten met koor en zang, maar ook verschillende themabijeenkomsten door de week en invulling van het pastoraat. Daarnaast zijn we ieder jaar flink wat geld kwijt aan verwarming en onderhoud van onze kerkgebouwen.
Al die zaken hebben de aandacht van de Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. We streven ernaar om jaarlijks de verschillen tussen inkomsten en uitgaven zo klein mogelijk te houden. Echter, we hebben te maken met een afnemend ledenaantal en een lage rentestand en deze drukken de inkomsten, vandaar dat we al jarenlang, te maken hebben met een tekort.
HOEVEEL TE GEVEN DAN?
Voor 2017 verwachten we een verschil tussen inkomsten en uitgaven, na het aanspreken van onze verschillende reservepotjes (voor pastoraat en onderhoud b.v.) van ongeveer €35.000, dat is een fors verschil. We begroten €110.000 aan inkomsten voor de actie Kerkbalans, maar zoals u ziet zijn alle extra’s van harte welkom om het gat zo klein mogelijk te houden.
Op basis van voorgaande jaren verwachten we voor 2017 ca. 225 bijdragen te ontvangen van gemeenteleden. Wat betreft de verwachte opbrengst van de actie Kerkbalans komt dat uit op een gemiddelde bijdrage van €490. Indien we echter het verwachte tekort van €35.000 meenemen dan is er per toezegging een gemiddeld bedrag nodig van €645 om niet verder in te teren.
Bovenstaande bedragen zijn niet gering en lopen ieder jaar op, daar zijn we ons als College van Kerkrentmeesters zeer van bewust. Voor de één is een dergelijk bedrag makkelijker op te brengen dan voor de ander. Uiteindelijk gaat het erom wat we als gemeente SAMEN kunnen doen. Iedere bijdrage, groot of klein, is van harte welkom. We zouden u graag volgende overwegingen willen meegeven: Een streven naar het gemiddelde bedrag, indien u zich dit kunt veroorloven. Indien uw toezegging al boven dit bedrag ligt, zou u kunnen overwegen het bedrag met minimaal 5% te verhogen.
BELANGRIJK
Op het toezeggingsformulier dat u zult ontvangen, ziet u dat er twee manieren zijn om uw bijdrage aan de gemeente over te maken:
Machtiging verstrekken: dit kunt u aangeven op het toezeggingsformulier- NIET de maanden JANUARI en FEBRUARI aankruisen, want dat kunnen we niet op tijd verwerken, dus graag vanaf maart.
Zelf over maken op de bankrekening van de kerk.
MOGELIJKHEDEN OM ‘EXTRA’ TE GEVEN: PERIODIEKE GIFT EN LEGAAT
Voor sommige gemeenteleden kan het interessant zijn om de bijdrage aan de gemeente te laten vastleggen, zodat het mogelijk wordt het bedrag af te trekken bij de belastingaangifte. Dit proces is recent een stuk eenvoudiger geworden. U krijgt dan van de belastingdienst een groot deel van uw gift terug (het percentage van uw hoogste loonbelastingschijf) en daarom kunt u het bedrag aan de kerk verhogen, maar blijven uw netto kosten gelijk. Indien u daar meer over wilt weten verneem ik het graag. Een andere mogelijkheid om de gemeente financieel te steunen is een legaat schenken aan de kerk: na uw overlijden ontvangt onze gemeente dan het door u aangegeven bedrag (belastingvrij). Namens het College van Kerkrentmeesters wil ik u alvast hartelijk danken voor uw bijdrage, groot of klein; het is van groot belang en wordt zeer gewaardeerd. We hopen op een mooie opbrengst, omdat ook dit een bijdrage levert aan een gezonde toekomst voor onze gemeente.
Jacob van Gelder, penningmeester, 06 18817022.

BERICHT DIACONIE
De zondagse bloemengroet.
Uit het verleden van twee kerkgemeenschappen is de gewoonte ontstaan iedere zondag twee mensen een boeket te geven als groet van de gemeente. Nu onze gemeente kleiner wordt, heeft de Kerkenraad besloten met ingang van 2017 één boeket naar iemand te brengen. Elke week kijken Ien Moens en ondergetekende wie de bloemengroet zal ontvangen. Suggesties van uw kant zijn altijd welkom; schroom niet om ze met ons te delen.
Lucie Gijzenberg.

KRINGEN & GESPREKSGROEPEN
EETCAFÉ:
Donderdag 19 januari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

Donderdag 16 februari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven vanaf donderdag 2 februari 09.30 uur bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl
Cathrien van der Vlies tel: 659 2146 cathriengeel@gmail.com.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum: Onderwerp(en): Tijd(stip):
16 jan Kerkenraad 19.30 uur.
17 jan Kinderdienstvergadering 20.00 uur.
18 jan Koorrepetitie pelgrimskerk 20.00 uur.
19 jan Eetclub 18.00 uur.
25 jan Pastoraal werkverband 13.30 uur.
02 feb Classis Haarlem 19.30 uur.
06 feb Raad van Kerken 10.00 uur.
06 feb College van Kerkrentmeesters 20.00 uur.
07 feb Diaconie 20.00 uur.
09 feb 25+ groep 20.00 uur.
13 feb Moderamen 19.30 uur.
16 feb Eetclub 18.00 uur.
terug