MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 11; 12 DECEMBER 2016

MEERKONTAKT 2016, 29e JAARGANG, NR. 11; 12 DECEMBER 2016
Alle Meerkontakt
medewerkers wensen u
goede feestdagen
en gezond 2017.
Jesaja 9:5,6
Want een kind is ons geboren, een Zoon is ons
gegeven de heerschappij rust op zijn
schouder en men noemt hem: Wonderbare
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader,
Vredevorst. Groot zal zijn heerschappij zijn en
eindeloos de vrede op de troon van David en
over zijn koninkrijk……

MEDITATIE
Kerst

De westerse wereld maakt zich op voor het Kerstfeest. In de loop van de tijd is dat het belangrijkste christelijke feest van het jaar geworden in het deel van de wereld, waarin wij leven. Dat is niet altijd zo geweest.
In de eerste eeuwen van haar bestaan kende de kerk dit feest zelfs niet en bij de ongeveer 250 miljoen broeders en zusters in de Orthodoxe Kerken is dat nog altijd zo. De eerste mensen, die volgelingen van Jezus van Nazareth werden, waren Joden en die vieren hun geboortedag niet. Ze willen liever ook geen christenen genoemd worden, maar Messias belijdende Joden.
Objectief gezien, is er in Jeruzalem met Pinksteren dan ook nooit een christelijke gemeente ontstaan. Leest u Handelingen 2 er maar op na. Pas in het jaar 48 kreeg Paulus toestemming om ook niet-Joden rechtstreeks als zijn volgelingen te dopen.
De naam christenen is hoogstwaarschijnlijk in Antiochië ontstaan voor mensen, die geen Jood waren en toch volgelingen van Jezus Christus wilden worden. Christus is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord Messias, wat Gezalfde betekent. Aan het einde van de eerste eeuw waren de Joodse volgelingen van Jezus in de minderheid.
Het grote feest voor alle christenen en Messias belijdende Joden is het Paasfeest. Het feest van de opstanding, dat vanaf het begin de bijeenkomsten op de zondagmorgen beheerst.
De grote doorbraak naar de maatschappelijke acceptatie van het christendom vond plaats toen keizer Constantijn de Grote (280-337) niet alleen het christendom accepteerde, maar ook begunstigde. Kerkvader Augustinus (354-430) -inspiratiebron ook voor Luther en Calvijn- verbond de inhoud van het christelijk geloof met de Grieks Romeinse cultuur. Keizer Theodosius de Grote maakte het in 380 tot staatsgodsdienst, waarbij heidense feesten werden gechristianiseerd en de verjaardag van Apollo op 25 december in die van Jezus van Nazareth veranderde.
Alle godsdiensten in de wereld weerspiegelen de cultuur, waarin men die godsdienst beleeft. Mensen ervaren de wereld nu eenmaal altijd vanuit de cultuur waarin zij zijn opgegroeid en deel van uitmaken.
Als we met dit in ons achterhoofd naar het Kerstfeest kijken, hoeven we ons dan ook nooit meer te verwonderen over die zaken, waarvan we ons misschien afvragen wat ze nog met onze Heer te maken hebben.
Gezegende Kerstdagen toegewenst.
Kick Koldewijn.

 
KERKDIENSTEN PELGRIMSKERK
Zondag 18 dec 10.00 uur:      Ds. J.A. Verkerk (Amstelveen),   4e Advent.
Collecten:      1. Diaconie.      2. Kerk.
Zondag 18 dec 16.00 uur:      Ds. B.J. Griffioen                         Kinderviering.
Collecte:        Goed doel.
Zaterdag 24 dec 22.30 uur:      Ds. B.J. Griffioen               (Kerstnachtdienst).
10 minuten vooraf:                    inzingen Collecten: 1.Voedselbank.
Zondag 25 dec 10.00 uur:        Ds. B.J. Griffioen                        Kerst.
10 minuten vooraf: inzingen     Collecten: 1. Kind in de Knel. 2. Kerk.
Zaterdag 31 dec 19.00 uur:      Ds. B.J. Griffioen             Oudejaarsdienst.
Collecten:         1. Diaconie.      2. Kerk.
Zondag 01 jan 10.45 uur.          Nieuwjaarontmoeting/koffie
                                                  11.15 uur: Ds. B.J. Griffioen.
Collecten:                                  1. Diaconie. 2. Kerk.
Zondag 08 jan 10.00 uur:          Ds. R.J. Bakker (Amsterdam).
Collecten:          1. Diaconie.      2. Kerk.
11.30 uur:                                   Nieuwjaarsconcert.
Zondag 15 jan 10.00 uur:           Pastor A.M. Creemer-Allard (Kudelstaart).
Collecten:        1. Diaconie.        2. Catechese & educatie.

Autorijdiensten:
Zondag 18 dec Dhr. C.D. Braam 659 6190.
Zondag 25 dec Dhr. H. Buurma 659 3218.
Zondag 01 jan Dhr. R. Hoogeboom 659 5322.
Zondag 08 jan Dhr. G. Klaasse Bos 023 555 1782.
Zondag 15 jan Dhr. J. Handgraaf 659 3889.

Indien u gebruik wilt maken van de crèche voor 0-4 jarigen: voor zaterdag 11.00 uur bellen, sms-en of mailen naar Wilma van Andel (06 2744 4672), wilmavanandel@hotmail.com.

BIJ DE DIENSTEN
De Kersttijd begint voor ons in de middag van zondag 18 december met de levende kerststal. Elders in dit blad vind u informatie over deze dienst.
Kerstnacht: op zaterdagavond 24 december begint uur de viering om 22.20 met het zingen van vertrouwde kerstliederen en zal muzikaal worden meegewerkt door een trio bestaande uit Nadine Strang, zang, Krsitjan Martinnson, piano en Stijn de Wit, contrabas. Op het moment dat ik dit schrijf is de voorbereiding nog gaande. Deze mensen kennen we al in verschillende samenstellingen van het kerkcafé en hun muzikale bijdragen staan dan ook garant voor bijzonder mooie muzikale kwaliteit. Na afloop is iedereen nog van harte welkom voor een glaasje in de Ontmoetingsruimte. De lezingen van de avond bestaan uit bekende gedeelten van de profeet Jesaja 9, 1-6, en Lucas 2, 1-20 in gedeelten gelezen en afgewisseld met muziek en zang. Er wordt gecollecteerd voor de Voedselbank.
Kerstmorgen, zondag 25 december, is een mix van het zingen van vertrouwde mooie kerstliederen, een overdenking in enkele kortere delen, en een eenvoudig optreden van de (jonge) kinderen met een liedje en een deel van Lucas 2. De lezing voor de volwassenen zal bestaan uit het Johannesevangelie (1, 1-14). Martin de Rijk speelt trompet en Jan Boogert bespeelt het orgel.
Oudejaarsavond zingen we psalm 121 en lezen uit psalm 90 en Lucas 12,35-40. Waakzaam zijn tot diep in de nacht is Lucas’ thema hier, maar op een heel andere manier ook in de psalm waarin elke dag een reden is voor dank aan het leven en de schepper van het leven. Vanzelfsprekend zal dit een kortere viering zijn van ongeveer 40 minuten.
Nieuwjaarsmorgen ontmoeten we elkaar dan vanaf 10.45 uur bij een kopje koffie, om de gelegenheid te hebben tot nieuwjaarswensen, en vervolgens hebben we samen een wat korte viering van 11.15-12.00 uur Psalm 8 wordt gezongen en Baruch 6,1-6 dat een (deuterocanonieke) aanvulling is op het boek Jeremia en nadruk wil leggen op de aanbidding van deze koning, en niet van die van andere koningen. De Joodse komaf van Jezus en, tegelijkertijd, de alle grenzen, ook religieuze-, overstijgende gebeurtenis van ‘God-bij-de-mensen’ krijgt aandacht in de brief aan de Galaten 3, 23-29. Lucas 2,21, vraagt korte aandacht voor het feit van de besnijdenis van het Kind van Bethlehem.
Een week later, na Drie Koningen (6 januari), vindt na de dienst waarin mijn collega R.J. Bakker voorgaat, ons jaarlijkse Nieuwjaarsconcert plaats van 11.30-12.30 uur. U bent hier allen hartelijk voor uitgenodigd om te genieten van orgel, piano en dwarsfluit. Jan Boogert, Jeroen Koopman en Kerensa Kooij zullen zich van hun meest muzikale kanten laten horen. Zo zullen we het nieuwe jaar 2017 feestelijk inwijden! Allen hier of elders Gezegende vieringen gewenst!
Bert Griffioen.

"Boobytraps, doorns en distels" wordt het thema in de dienst van 15 januari. Ik hoop bij u voor te gaan. We ervaren letterlijk hoe boobytraps ons naderen en figuurlijk ervaren we, hoe distels ons soms diep steken. Kan de Bijbel ons hiermee terzijde staan? Alvast voor de jongens & meisjes: We gaan iets heel stekeligs maken in de nevendienst. Heb je al zin? Nog even wachten en tot ziens op 15 januari.
Pastor Ans Creemer.

VANUIT DE WIJK
BERICHT DOMINEE BERT GRIFFIOEN
Leo Sarphatie revalideert en verblijft tijdelijk in Meerwende. Enkele weken geleden bracht een forse longontsteking hem in het ziekenhuis. Maar gelukkig gaat het hem nu zienderogen beter.
Mw. Oortgiesen verblijft noodgedwongen in het ziekenhuis in Haarlem nadat ze op de trap een ongelukkige stap maakte. Haar voet zit nu in het gips en moet tijd hebben om te herstellen.
Vanaf deze plek kunnen we Vera van de Berg feliciteren, want zij heeft een plek gekregen in Meerwende en dat was haar wens. We hopen dat ze daar een goede tijd mag hebben. We wensen ook anderen die niet bij name zijn genoemd van harte sterkte bij herstel en op krachten komen! De oude wens vind ik altijd nog erg mooi:
De God van de Vrede zij met u allen! Bert Griffioen

BERICHT PASTOR ANS CREEMER-ALLARD
Net samen geweest op ‘Eeuwigheidzondag’ en nu moet ik u alweer de trieste melding doen van het overlijden van de heer P. van Sluijs, gewoond hebbend op Keizersweg 247a en mevrouw H. Heeren, gewoond hebbend Jan van Gentstraat 89. Wij bidden hun naaste familie, en allen die om hen heen stonden, Gods troostende nabijheid toe. Ongemakken horen bij het leven, maar kunnen soms heel lastig zijn. Velen van ons hebben ermee te maken. Enkelen wil ik bij name noemen: mw. Van Beem, Boylestraat, mw. Varkevisser, Pa Verkuyllaan, mw. Wolvetang, Réamurstraat en mw. Remmers, Keizersweg.
Mw. Mulder van de Keizersweg is na een verpleeghuisperiode weer thuis. Hierbij wil zij ‘de kerk’ hartelijk danken voor de attenties.
In de Schuilhoeve genieten zowel de familie Niezen als mw. Paula Schmidt van hun onderkomen. Hoe de Kerstdagen bij u ook zullen verlopen, ik bid u toe dat God u met Zijn Zegen omgeeft.
Tot ziens en een hartelijke groet van pastor Ans Creemer.

BLOEMEN VAN ONZE GEMEENTE
0611     Mw. A. Koldewijn-van de Water    Sloterweg 83-52.
             Fam. Van Munster-Van Oosten    Keizersweg 225 B.
1311     Dhr. J. Hoogendam                       Lutkemeerweg 252.
             Mw. G. Remmers                          Keizersweg 253.
2011     Mw. T. Mulder-Fransen                 Burgemeester Amersfoortlaan 22.
             Dhr. C. Zorge                                Hoofdweg 88.
2711     Mw. A.A. van de Berg                   Reigerstraat 43.
             Dhr. L. Sarphatie                           Zilvermeeuwstraat, nu Meerwende.
0412     Mw. E. van Beem-den Ouden       Boylestraat 11.
             Dhr. D. Roest                                Keizersweg 129A.
 
80+ JARIGEN IN ONZE GEMEENTE
0101 Mw. E.C. Kroese-de Vries Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 152.
0501 Mw. P. Schaaf-Schipper Fonteinlaan 9.
0601 Dhr. P. de Best Gaaistraat 8.
0601 Mw. J. den Arend-de Vries Burgemeester Amersfoordtlaan 76.
0701 Dhr. L. Jobse Kamerlingh Onneslaan 131, kamer 224.
0901 Mw. A.H. Roelink-Versteeg Nachtegaalstraat 12.
1001 Dhr. R. Hoogeboom Stevinstraat 3.
1301 Mw. H. Vaerewijck-Meulenbelt Geraniumlaan 79.
1401 Mw. A. Oortgiesen-Rijkse Pa Verkuijllaan 38.
1501 Mw. M. van de Water-van Dam Sloterweg 419.
1801 Mw. N.E. Bakker-Plooij Uiverstraat 48.
1801 Mw. G. Voorham-Weijland Wernerstraat 6.
1901 Dhr. H.W. Eisenberger Keizersweg 191A.
2301 Dhr. J.H. Zelle Franklinstraat 131.
2401 Dhr. A.L. de Jong Raasdorperweg 60.
2701 Dhr. W. Schaar Dellaertlaan 94.
3101 Dhr. J. van Weering Sloterweg 143A.

BEDANKT
Eind oktober heb ik in een dienst afscheid genomen van uw gemeente als pastor. Er werden een mooi gebed door collega Bert en warme woorden door Harry den Arend gesproken. Daarna kreeg ik een geweldig mooi cadeau: vier prachtige stola’s. Dus waar ik ook voorga, ik zal daardoor steeds herinnerd worden aan de Pelgrimskerkgemeente.
Nogmaals heel veel dank daarvoor en voor alle hartelijke woorden die rond die dienst werden gesproken.
In al de jaren waarin ik in Badhoevedorp gewerkt heb waren de contacten met gemeenteleden, vrijwilligers, kerkenraad, moderamen, kerkrentmeesters prettig. Ook buiten de Pelgrimskerk heb ik goede contacten gehad met, onder andere, mijn Rooms-katholieke collega’s. Als pastor ben je enorm aangewezen op de inzet en betrokkenheid van tientallen vrijwilligers. Je kunt het niet alleen en hoeft het ook niet alleen te klaren. Ik ben dankbaar voor de inzet van velen. We hebben heel wat gedeeld met elkaar. U allen, jong en oud, wil ik heel hartelijk bedanken voor het vertrouwen, de vriendschap, het delen van lief en leed en het, gedurende een aantal jaren, meelopen op elkaars levensweg. Ik denk tenslotte aan een prachte belofte in de Bijbel: Deuteronomium 31: 8: "De Eeuwige zelf zal voor u uittrekken, die God zal u niet begeven, u niet verlaten." In deze verbondenheid vervolgen we ieder onze weg.
Met een hartelijke groet, Pastor Fred van der Louw.

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen die ik mocht ontvangen. Het was ook helemaal mijn kleur.
Lieve groetjes,Truus Mulder.

Dankbaar en blij ben ik dat ik 80 jaar mocht worden.
Dankbaar voor zoveel lieve mensen en lieve wensen,
zoveel mooie kaarten met zoveel mooie cadeautjes!
Ik ben er verrast en verlegen mee.
Het was echt geweldig! Heel veel dank aan iedereen.
Ik hoop nog lang in uw midden te mogen verkeren!!
Nu voor iedereen Gezegende kerstdagen
en alle Goeds voor het nieuwe jaar.
Met lieve groeten, Barbara van Tol.

IN MEMORIAM HENDRIKA HEEREN
Op 22 november 2016 overleed in haar eigen woning Riek Heeren.
Haar woning waar ze zo blij mee was. Waar ze, ondanks dat ze aan haar "divan gekluisterd" was, zelfstandig kon blijven wonen. Haar geest bleef zich richten op de wereld om haar heen, ondanks dat zij een halve eeuw letterlijk niet meer "uit de voeten kon". Ze toonde zowel belangstelling voor de wereldproblematiek, als voor de juist heel kleine dingen. Ze ‘was er’ voor hen die bij haar op bezoek kwamen en ze ‘was er’ voor hen die haar door de jaren heen zo trouw terzijde stonden. Zij, die bij Riek op bezoek te kwamen, ondervonden troost. Riek koppelde het probleem van de ander los van haar eigen lijden. Zij kon haar lijden dragen, omdat ze ervoer dat God bij haar was.
Nu is zij van ons heengegaan. Aan allen voor wie zij zo dierbaar was, bidden wij nu Gods helende kracht toe. Pastor Ans Creemer.
Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 8
 
EEUWIGHEIDSZONDAG
In de dienst op Eeuwigheidszondag werden de namen genoemd van wie ons zijn ontvallen en hebben we licht ontstoken ter nagedachtenis van hen. Wij noemden bij name:
0711 Jozias Buis, 77 jaar.
2911 Klaasje Faber-van 't Veen, 96 jaar.
0112 Willem Benschop, 95 jaar.
2601 Annigje Klasina van Wijk-van Doeland, 95 jaar.
2801 Monique Elise Nathalie van Woudenberg Hamstra Mignot, 70 jaar.
0902 Jurgen Wilhelmus Maria Holla, 50 jaar.
1002 Pim Abrahamse, 80 jaar.
1302 Gwan Liang Tan, 88 jaar.
1602 Elisabeth Detje Tiggelaar-Bart, 88 jaar.
2802 Cornelis Schenk, 82 jaar.
0103 Catharina Jacoba van Wijk-Esselink, 71 jaar.
0103 Jansje Hendriks-van de Beek, 89 jaar.
1903 Cornelis Bakker, 85 jaar.
2603 Henriette Louise Broerse-Beffers, 89 jaar.
2703 Jannetje Kreuzen-Dekker, 84 jaar.
1304 Klaas Jonker, 94 jaar.
2704 Barend Adri Noorlander, 89 jaar.
3004 Cornelis Alexander Dekkers, 92 jaar.
0409 Johanna Cornelia Dekkers-van den Tempel, 92 jaar.
0705 Johan Leonard Knibbe, 45 jaar.
2905 Wilhelmus Hendricus Emmanuel Huijboom, 75 jaar.
1206 Roelofje Hoogsteen-Slump, 88 jaar.
2306 Cornelia Jobse-van Eijbergen, 85 jaar.
2108 Marijtje Kattenberg-Koningen, 88 jaar.
2108 Tini van Commenée-Schijffelen, 92 jaar.
2808 Hendrik Jacobus van der Weele, 88 jaar.
1709 Marinus Groeneweg, 80 jaar.
Meerkontakt www.pelgrimskerk.org Pagina 9
 
KERKELIJKE STAND
OVERLEDEN:
1111    Dhr. P. van Sluijs           Keizersweg 247A.
2211    Mw. H. Heeren               Jan van Gentstraat 89.
VERHUISD BINNEN DE GEMEENTE:      naar:
1711    Mw. A.M. Langvoort-Kiestra           Keizersweg 121A.

GOUDEN HUWELIJKSFEEST.
21 december a.s. hopen Jan en Ans Creemer-Allard hun 50-jarig huwelijksfeest met hun kinderen en kleinkinderen te vieren. 50 jaar in het teken van geloof, mode, kunst en combineren van deze zaken. Daarnaast het opvoeden van de kinderen en het vele vrijwilligerswerk binnen hun eigen kerkelijke gemeente. Ans is als pastoraal werker verbonden met onze gemeente. Zij bezoekt gemeenteleden die ziek zijn of bij het ouder worden vragen hebben over geloofszaken. Zij heeft voor hen altijd een luisterend oor en staat ze bij in moeilijk tijden. Na een overlijden kan zij familie ondersteunen bij het afscheid. Velen van u kennen Ans en Jan, want hij komt vaak met haar mee als er bijzondere zaken aan de orde zijn. Neem de wijkbijeenkomsten: Jan ondersteunt Ans waar hij kan.
Een prachtig en bijzonder paar dat het al die jaren samen en met hun (klein)kinderen goed heeft en ook uitstraalt. Daarom willen zij dit huwelijksfeest niet zomaar voorbij laten gaan. Ans en Jan uitnodigen u uit voor hun receptie op zaterdag, 17 december tussen 15.00-17.30 uur.
De receptie wordt gehouden in de grote zaal van de Open Hof kerk: "Het Baken", Sportlaan 85, Aalsmeer. Indien u niet persoonlijk kunt gaan, is een kaart natuurlijk ook een mooie groet.
Harry den Arend, voorzitter Kerkenraad.

BERICHT KERKENRAAD
Samenstelling kerkenraad (KR) per november 2016.
B.J. (Bert) Griffioen, predikant.
Ouderlingen:
A.J.T. (Harry) den Arend, voorzitter KR.
A.J. (Juup) Bosch, scriba KR.
H. (Harm) Jonker, voorzitter college van kerkrentmeesters (CvK), 2e voorzitter KR.
J. (Jacob) van Gelder, penningmeester CvK.
L.W. (Lucie) Gijzenberg-van de Weg, pastoraat.
W. (Wilma) van Andel, jeugd & jongeren.
A.J. (Jeanne) Dees-Prevo.
Diakenen:
R.I. (Rita) Braam-Tolsma, secretaris.
H. (Henk) Kamerman, penningmeester.
C.B. (Ien) Moens-Roubos, ‘De Schuilhoeve’.
A.R. (Roelie) Bentschap Knook-Knibbe.
A.C.H. (Anneke) de Jongh-de Vries.
T.G. (Thea) Schellingerhout-Verhoeve.
A. C. (Annette) Sikkel.
M. (Marianne) Zorge-Kooij.
Met vriendelijke groet, Juup Bosch, scriba.

BERICHT COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS
AANDACHT VOOR EINDEJAARS COLLECTE 2016
Aan het einde van ieder jaar ontvangt u van het College van Kerkrentmeesters (CvK) weer een verzoek voor de Eindejaarcollecte.
Voor onze gemeente is dit een belangrijke bron van inkomsten, die we ook dit jaar weer hard nodig hebben om onze plannen te kunnen verwezenlijken. Dit jaar hebben we als gemeente weer veel ondernomen en ook voor 2017 staan er weer een flink aantal activiteiten gepland, op zondagen, maar ook op andere momenten in de week. Daarnaast houden we ook graag de pastorale zorg en onze gebouwen in goede conditie. Daarom vragen wij ook nu weer uw bijzondere aandacht voor deze belangrijke collecte! Wij danken u alvast hartelijk voor uw gift!
Jacob van Gelder, Penningmeester CvK.

HERINNERING VRIJWILLIGE BIJDRAGE 2016
Het jaar is weer bijna ten einde. Indien u nog niet de gelegenheid hebt gehad dit jaar een vrijwillige bijdrage aan uw gemeente te doen dan willen wij u laten weten dat dit alsnog mogelijk is. Gemeenteleden die aan het begin van het jaar wél een bedrag hebben toegezegd voor 2016, maar het nog niet zelf hebben overgemaakt aan de kerk, willen wij vragen dit voor het jaareinde te doen.
Uw bijdragen kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de kerk: NL17FVLB0635800373 t.n.v. "Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden" (zie voor details ook de achterkant van Meerkontakt). Hartelijk dank voor uw bijdrage!
Vriendelijke groet, Jacob van Gelder.
 
ONDERZOEK NAAR STAAT VAN ENERGIEINSTALLATIES EN... BESPARINGSMOGELIJKHEDEN
Ons kerkgebouw is alweer jaren geleden gerenoveerd en aangepast. Daarbij zijn keuzes gemaakt die toen heel logisch waren, maar....in sommige gevallen (zeker gelet op de gestegen energieprijzen) minder florissant zijn voor ons huidige energiegebruik. Was dat toen niet zo ernstig, als we nu tientallen procenten gasverbruik kunnen besparen, scheelt dat behoorlijk veel geld. De werkelijkheid is vast onvoorspelbaarder en we schatten in dat alle beoogde besparingen vast niet voor 100% kunnen worden behaald. Maar we vinden dat wij in deze tijd, op basis van kostennoodzaak én milieubesef (rentmeesterschap, weet u nog?) gehouden zijn dit verder te onderzoeken en tot uitvoering van een aantal projecten en projectjes te komen die ons behoorlijk wat geld kunnen besparen.
Harm Jonker, voorzitter CvK.

ENERGIEPRIJZEN VERGELEKEN!!!!
Onderzoek is prachtig en.....we hebben al de BESTE DEAL!
Energie bestaat in ons geval uit elektra én gas. Velen denken bij mogelijke besparingen altijd aan besparingen op elektra, maar.....wist u dat gas het overgrote deel van energiekosten uitmaakt?! Dat werpt natuurlijk een ander licht op de noodzaak om prijzen te vergelijken.
Geheel onafhankelijk heeft één gemeentelid voor ons zes bekende, en als "goedkoop" bekend staande, leveranciers benaderd. Soms rechtstreeks, maar veelal via bemiddelaars om zo mogelijk de prijs nog verder te "drukken". Dat gaf een prachtig (en ingewikkeld, maar volledig) overzicht van alle kosten voor elektra, gas, levering energiebelasting, etc. Hieruit "leek" in eerste instantie een forse besparingsmogelijkheid, maar dan wel ten opzichte van de uitgaven in 2015!
Maar gelukkig: wat bleek!
Wij zijn sinds enkele jaren aangesloten bij de collectieve inkoop "Energie voor Kerken". Dit is een inkoopcombinatie die voor een groot aantal kerken (ook via een bemiddelaar) energie (dus elektra én gas) inkoopt. Deze inkoopcombinatie heeft een meerjarige afspraak met ons; wij zijn dus voor meerdere jaren aan hen verbonden. Maar zij kopen in gedeeltes de energie in om op die manier zeker te weten dat zij alleszins redelijke prijzen kunnen bedingen. Natuurlijk kan het dan ook zo eens zijn dat we op enig moment net iets meer zullen betalen dan bij een ander. Dat hangt nu eenmaal af van het moment waarop het afnamecontract wordt gesloten. Maar tot nu toe zijn we zonder meer zéér tevreden over onze inkoopcombinatie. Zéker nu wij ook via een onafhankelijke "dubbelcheck" hebben kunnen vaststellen dat wij de laagste prijs van dit moment betalen!
Oh ja, en die prijzen in 2015? Tja, die wáren gewoonweg hoger. Dat gold voor alle huishoudens. Maar die voeren natuurlijk geen jaarrekening waardoor eind 2016 pas zichtbaar wordt wat in 2015 is uitgegeven. Die zijn de hogere prijzen allang weer vergeten.
Harm Jonker.

BERICHT PASTORAAT
Opnieuw is er een wisseling in de groep van bezoekers. Reinier Hoogenboom heeft na jaren bezoekwerk in wijk O aangegeven te willen stoppen. Dat vinden wij natuurlijk jammer en zullen hem missen; Reinier, dank je wel voor al die bezoekjes die je zo lang, zo trouw, namens onze gemeente hebt gebracht aan mensen die daar telkens weer naar uitkeken.
Ook Anneke de Jongh heeft haar wijk overgedragen, nu zij als diaken is bevestigd en wel aan Ina Jonker. Ina is voortaan het aanspreekpunt namens onze gemeente in de Meerwende. Ook Anneke, hartelijk dank voor je enthousiaste inzet en alle goeds in de diaconie. Ina, ook jou wensen we veel sterkte bij je nieuwe taak.
Helaas zijn nog niet alle leeggevallen plaatsen opgevuld, dus als u denkt dat u een beetje tijd over hebt, kom ons dan helpen. Het feit dat er bezoekers zijn die dit jaren met veel liefde en enthousiasme doen geeft aan dat het fijn en verrijkend is om te doen.
Ds. Bert Griffioen en ondergetekende willen u er graag wat meer over vertellen. Namens het pastorale team wens ik u gezegende Feestdagen!
Lucie Gijzenberg, 023 555 1754, k.gijzenberg@planet.nl.

WELKOM 2e KERSTDAG BIJ DE KERST-INN
De Pelgrimskerk organiseert Tweede Kerstdag van 11.00-14.00 uur een kerstcafé. Wie zin heeft kan binnenlopen, want het is ‘open huis’. Wat je in deze caféachtige omgeving kunt verwachten is koffie & thee, versierd met appeltaart & kerstbrood. Luister naar livemuziek in de kerkruimte bij een metershoge kerstboom. Een kaarsje opsteken kan in de stiltekapel. In gang en ontmoetingsruimte is plaats voor een goed gesprek met een glas in de hand. Kerkelijk of niet, iedereen is Tweede Kerstdag van harte welkom.
Het adres: Pelgrimskerk, Havikstraat 5, Badhoevedorp. Wie vervoer nodig heeft, kan de volgende personen bellen:
Wijke Rechtuyt , 020 659 5529 of 06 5334 6768 of
Ien Moens 020 659 7600 of 06 2929 0016.
Lucie Gijzenberg.
 
LEVENDE KERSTSTAL IN DE PELGRIMSKERK
Badhoevedorp - Speciaal voor de kinderen tot en met elf jaar is er op zondag 18 december om 16.00 uur een kinderkerstdienst in de Pelgrimskerk aan de Havikstraat. Wij zullen langs het kerstverhaal wandelen samen met onze verteller dominee Bert Griffioen. Onderweg ontmoeten we de engel Gabriel, de herders, koning Herodes en de wijzen. Wij komen uiteindelijk in de kerststal, waar wij Jozef, Maria en het kindje Jezus zullen vinden. Met elkaar worden mooie kerstliederen gezongen. Alle kinderen zijn welkom, ook kinderen die misschien nog nooit in een kerk zijn geweest. De dienst duurt maximaal drie kwartier. Na afloop kunnen de kinderen genieten van (warme) chocomel en een kerstkransje. Voor volwassenen is er warme glühwein. Martine Raadt.

Achtergrondinformatie over de historie van onze Nieuwjaarsviering.
Oud en Nieuw ten tijde van Jezus geboorte en daarna:
De Romeinen vierden het begin van het jaar op 1 maart, ter ere van de oorlogsgod Mars, maar in 153 v. Chr. werd de nieuwjaarsviering verplaatst naar 1 januari. De Romeinen noemden 1 januari de ‘kalendae’, de ‘nieuwe maan’. Zij vierden het nieuwe jaar op deze dag, acht dagen na de Saturnalia. De saturnaliën (Latijn: Saturnalia) was de naam die de Romeinen gaven aan de feestdag op de jaarlijkse zonnewende op 21 december. Hoelang het feest exact duurde is niet bekend, want de ene Romeinse auteur vermeldde dat de saturnaliën slechts één dag duurde, terwijl de andere aangaf dat het feest wel zeven dagen besloeg. In ieder geval lag het hele sociale leven stil op en rond die dag, want iedereen nam deel aan het feest ter ere van de god Saturnus, die landbouw en welvaart over hun land had gebracht. Slaven konden die dag op gelijke voet met hun meester feestvieren en werden zelfs door hen bediend. Vrienden en familie gaven ook geschenken aan elkaar. Het feest eindigde vaak in buitensporige drink- en feestmaaltijden, waardoor saturnalia in het Latijn ook 'orgie' ging betekenen. De verplaatsing naar 1 januari had ook te maken met de wisseling van de overheidsambten in het begin van deze maand. Met zijn kalenderhervorming in 46 v. Chr. legde Julius Caesar 1 januari definitief vast als begin van het jaar.
De christelijke kerk vierde Nieuwjaar niet als aparte feestdag, maar schreef in 567 juist een driedaagse vastentijd voor vanaf 1 januari, wellicht om de uitspattingen van de Kalendaefeesten tegen te gaan. Later werd Pasen alom het begin van het nieuwe jaar, toen Epifanie (Driekoningen), vervolgens 25 december en daarna de eerste adventsdag. De meeste vorstenhoven hielden echter vast aan Pasen als Nieuwjaarsdag. De Spaanse landvoogd Requesens stelde in 1575 voor de Nederlanden het begin van het burgerlijk jaar vast op 1 januari. Met de invoering van de Gregoriaanse kalender in 1582 werd dat ook voor de Kerk officieel de nieuwjaarsdag, maar in sommige landen en delen van Nederland heeft het tot 1701 geduurd voordat deze dag als zodanig werd geaccepteerd.
Januari is genoemd naar Janus. Van hem werd verteld dat hij twee gezichten had, dat hij met de ene kant naar het verleden keek en met de andere kant naar de toekomst. Janus werd ook de god van de deur genoemd. Wanneer men zich in een gebed richtte tot welke god dan ook, moest men eerst Janus aanroepen, want hij stond symbool voor de deur waarlangs alle andere goden te bereiken waren.
Bert Griffioen.

DIENST SCHUILHOEVE
Op zondagmiddag 5 februari 2017 is er een dienst in de Schuilhoeve. Schuilhoevebewoners ontvangen te zijner tijd een uitnodiging. Een ieder die elders woont, maar graag de dienst wil bijwonen is ook van harte welkom. In het volgende Meerkontakt worden nadere gegevens vermeld. Een hartelijke groet en tot ziens.
Pastor Ans Creemer.

EETCLUB:
Donderdag 19 januari vanaf 17.30 uur welkom in de Karavanserai.
Opgeven bij:
Nel Biemond tel: 659 4875 nel.biemond@kpnmail.nl

MATINEE CONCERT SLOTERKERK
Viooltrio met Tony Rous,
Zondagmiddag 22 januari is om 15.00 uur in de Sloterkerk, Osdorperweg 22 te Amsterdam een optreden van de, jarenlang aan het Koninklijk Concertgebouworkest verbonden, violist Tony Rous. Met zijn strijkerstrio Domenica voeren zij werken uit van Boccherini, Schubert en Beethoven Een romantisch programma. Zie ook www.sloterkerk.nl De toegangsprijs is slechts €9,-. Na afloop een gratis consumptie in het wijkgebouw pal achter de kerk. Reserveren via concert@sloterkerk.nl of via tel 020-6157692. Bert Stilma.
 
OPROEP AAN SCHRIJ(V)(FST)ERS
Dit jaar waren er vier (manlijke) vaste meditatieschrijvers. Dit kan (en moet) toch anders kunnen!
Met de bijna-verkiezing van Hillary Clinton tot machtigste vrouw van de Verenigde Staten doet de redactie een klemmende oproep aan vele, vergelijkbaar of meer getalenteerde, dames in onze gemeente om, in schrift, van zich te laten horen. Interesse? U kunt voor vragen of aanmelding contact opnemen met Inger Albers (020 659 3747) jaia@planet.nl of Erik Gräeve (020 388 2505). ejpgraeve@hetnet.nl. En oh ja, wij discrimineren niet, dus ook heren zijn welkom.
De redactie.

ACTIVITEITEN- & VERGADERAGENDA
Datum:     Onderwerp(en):                                                Tijd(stip):
18 dec      Levende kerststal (kinderkerstdienst)              16.00 uur.
24 dec      Kerstnachtdienst                                               22.20 uur
26 dec      Kerst-Inn                                                            11.00-14.00 uur.
31 dec      Oudjaarsavonddienst                                        19.00 uur
01 jan       Nieuwjaarsontmoeting                                      10.45 uur.
01 jan       Zondagmorgenviering                                       11.15 uur
02 jan       College van Kerkrentmeesters                          20.00 uur.
03 jan       Diaconie                                                             20.00 uur.
08 jan       Nieuwjaarsconcert                                             11.30 uur.
09 jan       MIK vergadering                                                10.00 uur.
09 jan       Moderamen                                                       19.30 uur.
10 jan       Koorrepetitie H.H.E. Engelbewaarderskerk       20.00 uur.
11 jan       Consistorievergadering                                      09.00 uur.
12 jan       Gesprekskring Geloof in de wandelgangen       14.30 uur.
16 jan       Kerkenraad                                                         19.30 uur.
19 jan       Eetclub                                                                18.00 uur.
terug