HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN: HET DIENSTWERK VAN DE DIAKENEN:
Lokale hulp:
-praktische en/of financiele hulp (dat kan o.m. via het noodfonds)
-ondersteunen bij het vinden van de weg in het woud van regelgeving
 Regionale hulp:
-zoals het vluchtelingenproject  Vijfhuizen (i.s.m. buurtgemeenten)
-samenwerking met de Voedselbank
 Landelijke hulp:
-dit gebeurt voornamelijk op financieel terrein via de landelijke PKN middels Kerk in Actie
Mondiale hulp:
-via de commissie ZWO (Zending  Werelddiaconaat en Ontwikkelings- samenwerking).  Aandacht en financiele steun voor projecten in ontwikkelings-landen, met name op het gebied van onderwijs.

Activiteiten van de diakenen
1. Ambtelijke tegenwoordigheid in de erediensten
Elke zondag inzamelen en verwerken van gaven volgens een jaarlijks vastgesteld collecterooster (ongeveer 1 x per drie weken)
2. Praktische voorbereidingen op de zondagen wanneer de Maaltijd van de Heer gevierd wordt. Ambtelijke deelname hieraan, samen met andere ambtsdragers en de predikant.
3. Het mede organiseren van de jaarlijkse Oogstdienst, waarbij de ‘oogst’ aan de oudere leden in de gemeente wordt uitgedeeld.
4. Jaarlijkse voorbereiding van de ouderenmiddag/-viering in samenwerking met het Pastoraat.
5. Participatie in de eigen Diaconale Raad, eens in de 4 weken.
6. Actieve betrokkenheid in andere beleidsorganen:  Kerkenraad 1 x per 6 weken.   Voorts:  Moderamen (beurtelingse participatie), Commissie Eredienst (vaste afgevaardigde) en de regionale Classis (afgevaardigde).
Financieel beleid en beheer met betrekking tot het diaconaat en contact met het algemene college van kerkrentmeesters.
7. Verantwoordelijkheid voor de zondagse bloemendienst in de kerk.

Het huidige college van diakenen:
Henk Kamerman                 -  voorzitter  &  penningmeester
Rita Braam                          -  secretaris
Ien Moens
Anneke de Jongh
Roelie Bentschap-Knook
Marianne Zorge
Annette Sikkel
 
OPROEP:
Wij zijn op zoek naar versterking van ons diaconale team, i.v.m het aftreden op korte termijn van enkele diakenen.
Heeft u diaconale affiniteit, bent u slagvaardig, praktisch ingesteld, en wilt en kunt u een steentje bijdragen aan het werk in de gemeente?
Voor informatie, hulp of anderszins kunt u contact opnemen met:
(Henk Kamerman, hcbrkamerman@yahoo.com tel. 0206597291

 
terug