COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN

Communicatie(beleids)plan van de Protestantse Gemeente Badhoevedorp-Lijnden - 20 augustus 2016
COMMUNICEREN IN DE KERK EN NAAR BUITEN
Klik op de link hieronder en.....je kunt de hele beleidsnota lezen!
/uploads/klant446/files/Communicatie(beleids)plan Badhoevedorp-Lijnden - 2016-08-20.pdf

/uploads/klant446//files/Communicatie(beleids)plan%20in%20beeld%20gebracht%20-%202016-12-12.pptx

En de 12 aanbevelingen zijn hieronder nog een keer aangegeven:
1. Stel vast dat inhoud van de boodschap (voorbereiding activiteit, verkondigen van een mening, initiëren van een discussie etc) één geheel vormt met de communicatie daarover naar anderen en dat die gericht moet zijn op de achtereenvolgens genoemde doelgroepen;
2. Stel vast dat voorbereiders van communicatie zich telkens bewust voorbereiden in die zin dat men zoekt naar wát men met de communicatie wil bereiken, wat de boodschap is, wie de doelgroep(en) is/zijn en welke middelen daartoe het meest geschikt zijn/lijken;
3. Stel vast dat communicatie vanuit onze gemeente eenduidig en herkenbaar moet zijn als ónze communicatie als onderdeel van PKN Nederland;
4. Stel vast dat alle communicatie uitingen via één centraal punt lopen waarbij het uitgangspunt “web first” geldt, dwz dat álle informatie steeds zsm via elektronische weg beschikbaar is/komt en zo nodig/zo mogelijk daarna op papier;
5. Richt een redactiecommissie van ca. 3 a 4 personen in;
6. Schaf een extentie aan via een hostingbureau als genoemd en richt hierop een aantal specifieke, eenvoudig herkenbare mailadressen in;
7. Abonneer ons op de kerkelijke app “Protestant” en koppel deze aan de website;
8. Draag zorg voor een gestructureerde aanlevermogelijkheid van kopij voor allerlei zaken (formulier dat kan worden gedownloaded);
9. Beslis dat het aangegeven model “leidend” is voor alle communicatie en dring onafgebroken bij ieder aan om deze weg van communiceren te bewandelen;
10. Geef opdracht tot, cq zoek iemand die kán en wíl voorbereiden een “huisstijl” voor onze gemeente en laat deze voorstellen doen aan een beperkte commissie die hiertoe besluitvormend kan/mag zijn;
11. Bewaak als moderamen de voortgang van deze aanbevelingen en evalueer -na invoering- regelmatig maar minstens één maal per jaar of dit als zodanig nog steeds bekend is en zo wordt uitgevoerd. Stel de doelstellingen zo nodig daartoe bij.
terug