BERICHTEN KERKENRAAD 28 SEPTEMBER 2015 BERICHTEN KERKENRAAD 28 SEPTEMBER 2015
Henk Biemond heet als waarnemend voorzitter allen van harte welkom en opent met het gedicht ‘Nooit gaat de Heer aan ons voorbij.’
Vervolgens memoreert hij gebeurtenissen van het voorbije jaar, waarin een aantal belangrijke onderwerpen de revue is gepasseerd.
‘Het aftreden van de voorzitter van de Kerkenraad heeft ertoe geleid dat ik beide functies vervul. Er zijn een paar leden benaderd, maar die hebben om moverende redenen laten weten deze functie niet te kunnen vervullen. Hetzelfde geldt voor de vervanging van ouderlingen en diakenen, terwijl de gemiddelde leeftijd toeneemt. Een bijzondere zorg ontstond door ziekte van twee organisten. Gelukkig ziet het er naar uit dat wij een nieuwe organist hebben kunnen vinden, buiten de gemeente. Aangevuld met invallers kan begeleiding van de erediensten worden gegarandeerd.
In zijn algemeenheid kan men zeggen dat het steeds moeilijker wordt om uit het reservoir aan leden mensen te vinden die zich als vrijwilliger willen of kunnen inzetten voor het werk van de kerk. Dat stemt zorgelijk. Des te meer dank aan allen die zich wel inzetten. De gaten opvangen en het schip varende houden.
Vanavond richten wij ons op de financiën van de kerk, maar daaraan voorafgaand toch nog een paar opmerkingen.
Het is plezierig om te constateren dat het geluid in de kerkzaal niet meer tot klachten leidt dan die behoren bij het normale gebruik in een zaal met sprekers. De wand en de gordijnen doen hun werk en zijn m.i. de investering waard geweest. Het is alleen jammer dat de wand kwetsbaarder is dan wij hebben ingeschat. Bovendien hebben wij ons niet gerealiseerd dat er zoveel tegen een dergelijke wand gebeurt.
We hadden dit jaar het schilderwerk van de pastorie en het vervangen van een goot, lekkages in de kerk en in de kosterswoning en stormschade binnen het eigen risico. De grote tegenvaller was dat uit het -overigens gesponsorde - onderzoek er asbestsanering moest plaatsvinden.
In februari hadden wij een extra gemeentevergadering over de bezetting van de pastorale medewerkers. Dat is inmiddels geëffectueerd en de commissie voor het Lijndenfonds is geïnstalleerd zodat ook dat kan functioneren.
Er wordt volop gewerkt aan de website van de kerk, waarbij we hebben besloten om gebruik te maken van een aan de PKN gerelateerd bureau, zodat we van standaard techniek gebruik kunnen maken. De website is een noodzaak i.v.m. de fiscaliteit van de kerk, de zogenaamde ANBI status. Naar mijn mening zal dit medium in de toekomst het communicatiemiddel van de gemeente worden.
Voorts is er dit jaar WIFI aangelegd, zodat in alle ruimten gebruik kan worden gemaakt van deze techniek voor de moderne communicatie. Fijn dat een aantal mensen zich hiervoor wil inzetten. Deze investering is ook noodzakelijk voor de mogelijkheden van verhuur van ruimten. Ik denk dat wij meer en meer in die richting moeten gaan denken om wat extra inkomsten te genereren. Het vormt ook een onderdeel voor het gebruik van de beamer. Die is nu nog provisorisch geïnstalleerd en zal einde november volledig gereed zijn.
Wat staat ons het komende jaar te wachten?
We zullen in de vervanging van gordijnen moeten investeren, zoals ik in mijn artikel in Meerkontakt al vermeldde. Er zal hier en daar nog wat onderhoud van de gebouwen nodig zijn en wellicht vervanging van totaal verkleurde vloerbedekking.
Met het vaste onderhoudsbedrijf van de cv hebben we gekeken wat wel en niet mogelijk zou zijn om deze te verbeteren, naast noodzakelijk onderhoud zoals vervanging knoppen en een paar stukken leiding. Helaas na een bezoek geen enkele reactie. Voorts zijn recent met een ander bedrijf de gehele circuits bekeken. We wachten op offerte, waarbij naast onderhoud vooral is gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen.
Met deze inleiding wil ik de vergadering openen niet nadat ik u er toch nog eens op wil wijzen hoe misschien kleine dingen voor vrijwilligers leuk kunnen zijn. Als leden bereid zijn om de prachtige, karakteristieke buitenlamp te behandelen, zodat hij er weer als nieuw hangt en weer aangesloten is op de elektriciteit, dan is dat echt genieten.’
Daarna licht penningmeester Jacob van Gelder de jaarrekening 2014 en de begroting 2016 toe. Enige opmerkingen:
- De ontvangsten uit vrijwillige bijdragen waren hoger dan begroot, maar worden jaarlijks wel minder.
- De verhuur van de Karavanserai bracht meer op door verhuur aan Amstelring.
- Door de lage rentestand waren de ontvangsten uit rente lager.
- Aan onderhoud werd meer uitgegeven o.a. door de akoestische voorzieningen.
- De energiekosten vielen beduidend lager uit vanwege het contract bij Greenchoice en lage gasprijs.
- Door het aanspreken van het pastoraal fonds was er over 2014 een bescheiden positief saldo.
- Voor 2016 wordt ondanks dat een tekort begroot van ± € 9.000, dat ten laste komt van het eigen vermogen.
- De kascontrolecommissie, bestaande uit Ineke Gräeve-Koldewijn en Tineke van Staalduinen-Vasmel, heeft de jaarrekening 2014 goedgekeurd; de kerkenraad heeft beide stukken inmiddels vastgesteld. Dank aan Jacob van Gelder en Foeke Dekker voor het opstellen van deze duidelijke overzichten.

Na de pauze vertelt ds. Bert Griffioen over zijn ervaringen van het voorbije jaar in onze gemeente. Hij zegt met veel plezier te hebben gewerkt, met veel enthousiaste medewerkers. Het is niet altijd makkelijk te beslissen waar aandacht aan moet worden besteed, wikken en wegen wat je wel en niet kunt doen. Welke prioriteiten stel je?
Hij memoreert onder andere: Romereis - activiteiten voor gedetineerden in het detentiecentrum Badhoevedorp - musical - levende kerststal - kloosterweekend - kerkcafé.
Verder is er veel werk verricht in het pastoraat, de 25+ groep, catechese, commissie erediensten en projecten van MIK (muziek in de kerk) - redactie Meerkontakt. In het kader van permanente educatie begeleidt hij bij het VuMc mensen bij het schrijven van een persoonlijke spirituele biografie.
 
Bij de rondvraag wordt de suggestie gedaan ook bijna afgestudeerde en beginnende predikanten uit te nodigen in onze gemeente voor te gaan.
 
Ds. Bert Griffioen besluit de bijeenkomst met een gedeelte uit Prediker 3 ‘Voor alles wat gebeurt is er een uur,’ en het lezen van lied 717 ‘Waartoe geploegd, als ‘t zaad niet valt in goede aarde?’
Tenslotte is er gelegenheid na te praten onder het genot van een drankje en wat lekkers. Juup Bosch, scriba.
 
terug