BERICHTEN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS - september 2015 BERICHTEN COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS - september 2015
WELKOM
Een gemeentelid attendeerde ons op de kale vlaggenmast wanneer er niet officieel wordt gevlagd. Een mooie oplossing is een welkomstvaan in de mast hangen, zo zei hij. En vervolgens voegde hij de daad bij het woord door de kerk een welkomstvaan te schenken. Een mooi gebaar om te benadrukken dat u meer dan welkom bent.
LIJNDENFONDS
In de gemeenteavond is de oprichting van dit fonds goedgekeurd. Er zijn vrijwilligers gevonden die een commissie vormen die beoordeelt of aanvragen voldoen aan de criteria. Zij zal dan aan de kerkenraad voorleggen welke aanvragen zij van een positief, en welke met een negatief ,advies worden voorgelegd en of het gehele gevraagde bedrag wordt toegekend of een gedeelte daarvan. De commissieleden zijn: Harry den Arend, Greet Boersma, Leen Gijzenberg, Henk Kamerman, Karolien Klaasse Bos en Marjan Zorge.
ASBESTVERWIJDERING
In het kader van uitvoering van de wet zijn kerken gehouden een inventarisatie te laten maken op de aanwezigheid van asbest. Dit omdat zij behoren tot de groep publieke ruimtes. Inventarisatie dient plaats te vinden door een gecertificeerd bedrijf. De inventarisatie werd gedaan door Fiberscan uit de Lijnden. Het onderzoek kon worden gefinancierd door een genereus gemeentelid en de toestemming van de kerk dat beeldmateriaal zou mogen worden gemaakt t.b.v. een bedrijfsfilm.
Aan het einde van de dag toen nog een enkele ruimte moest worden onderzocht, bleek dat uitgerekend daar los asbest aanwezig te zijn. De ruimte moest direct worden gesloten en verzegeld. Ook moesten proeven worden genomen om na te gaan in hoeverre de totale ruimte was besmet. Dit alles leidde ertoe dat de gehele ruimte, de voorraad- en bergruimte in de Karavanserai door “maanmannetjes” moest worden schoongemaakt onder overdruk. Een enorme financiële tegenvaller. Tevens moesten twee deuren in deze ruimte en één in het kerkgebouw worden afgevoerd en vervangen. Al met al een kostenpost van € 8.000,00.
GORDIJNEN KERKZAAL & ONTVANGSTRUIMTE
Toen de kerkzaal werd geschilderd vroeg de schilder of de gordijnen nog wel weer moesten worden opgehangen. Ook hij had waargenomen hoe slecht zij zijn. Niet dat wij dat niet wisten maar we deden het er maar mee. Ze zijn gaar en kunnen niet meer worden gewassen. Daarom moeten deze worden vervangen. Hetzelfde geldt voor de gordijnen in de ontvangstruimte. Voor u gelukkig niet direct zichtbaar, maar op een paar verhulde plaatsen zijn ze zelfs kapot. We zitten in het offerte traject, waarbij voor de kerkzaal tevens wordt meegenomen dat door de gordijnen te sluiten het beeld van een beamer goed zichtbaar is.
GEBRUIK BEAMER TIJDENS DE KERKDIENST
Al weer enige tijd geleden is de behoefte geuit aan een beamer. Een die qua capaciteiten is afgestemd om projectie professioneel in te zetten. Niet ergens in de kerkzaal met draden door de zaal en een vage projectie. Maar projectie die helder en duidelijk zichtbaar is.
De Commissies, Introductie Nieuw Liedboek, de commissie Erediensten, de werkgroep Liturgie en de predikant hebben de vraag om wel of niet een beamer te gebruiken in de eredienst. Conclusie: ja. Niet voor de gehele dienst maar voor onderdelen daarvan. Zeker als er jongeren bij zijn betrokken die bij de voorbereiding van een dienst graag gebruik maken van de technische media mogelijk mogelijkheden. De onderzoeksgroep beveelt de aanschaf van een beamer van harte aan. De kosten voor aanschaf van de beamer en aanverwante apparatuur en werkplek zijn fors. Een gedeelte zal worden gefinancierd uit een verkregen legaat en voor een stukje wordt een beroep gedaan op het Lijndenfonds. Zie ook onderstaand.
Financiering ontruiming asbest & Gordijnen
Voor de financiering van de tegenvaller ASBEST en de investering in GORDIJNEN zoeken wij sponsoren. Gedacht kan worden aan bijvoorbeeld een deur (€ 250,00 inclusief afhangen ) of voor de gordijnen bijvoorbeeld één of meerdere gordijnen of één of meer meters gordijn. Voorbeeld: x meter gordijn in de kerkzaal of een meter gordijn in de ontvangstruimte. Zodra wij offerte hebben zullen prijzen bekend worden gemaakt.
De financiering van de beamer verloopt wat anders. De kerk heeft een tweetal legaten gekregen waarvan een deel door een besluit van de kerkenraad kan worden besteed aan aanschaf van een beamer met bijbehorende uitrusting zoals een eigen laptop. Daarnaast zal een beroep worden gedaan op het Lijndenfonds. Over wat dan overblijft zal het College van Kerkrentmeesters zich buigen. Wij zetten ons er voor in dat op de startzondag kan worden gewerkt met de nieuwe beamer. Kortom, er is veel te doen en tegenvallers als afwaaiende dakpannen en lekkages leveren ook nog de nodige kosten op. Bovendien is op de “stormzaterdag” een arm van de grote treurwilg in de stiltetuin afgewaaid en op het dak van een nieuwe schuur van de buren terechtgekomen. Wat dit betekent daarover zal het College van Kerkrentmeesters zich moeten buigen. U hoort daar later over.
Henk Biemond.

 
terug