BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

BELEIDSPLAN PROTESTANTSE GEMEENTE BADHOEVEDORP-LIJNDEN 2015-2020

Badhoevedorp, november 2015

Inhoudsopgave

1. Inleiding.................................................................2
2.Uitgangspunten........................................................3
3. Wie zijn wij nu?.......................................................4
4. Ontwikkelingen........................................................6
5. Samenvatting..........................................................6
6. Het beleid in de komende jaren..................................7
7. Vervolg...................................................................9
Bijlage – Organisatieschema........................................10

Inleiding 

De PKN vraagt haar gemeenten om eens in de zes jaar een beleidsplan te maken waarin zij analyseert waar de gemeente op dat moment staat en waar zij naar toe  wil gaan.
 
In de gesprekken van de KR (Kerkenraad) voorafgaand aan de bespreking van het beleid voor de komende jaren stond het verhaal van de spijziging van de 4000 mensen uit Marcus 8 centraal:
 
Jezus leert de mensen in de woestijn en hij merkt op dat de mensen voeding nodig hebben om weer naar huis te kunnen gaan en draagt zijn discipelen op daar voor te zorgen. Er zijn slechts zeven broden, maar als deze gedeeld worden heeft iedereen genoeg.
Jezus merkt zelf de nood op en neemt initiatief en de leerlingen delen uit van wat er voor handen is en de menigte wordt verzadigd.
 
Van uit dit perspectief willen wij beleid maken voor de komende jaren: Christus heeft zelf oog voor wat er nodig is. Hij noemt zichzelf het brood, dat de honger stilt. Er is voldoende als er gedeeld wordt. Vanuit dit geloof wordt dit beleidsplan geschreven.
 
In het eerste gedeelte wordt beschreven welke plaats de gemeente Badhoevedorp-Lijnden inneemt in de samenleving. Vervolgens wordt aandacht besteed aan een mission statement en beleids- en aandachtspunten die twee jaar terug geformuleerd zijn , maar nog niet in beleid zijn omgezet.
 
Het tweede gedeelte bevat een omschrijving van de huidige activiteiten, gevolgd door het benoemen van ontwikkelingen in kerk en maatschappij, die van invloed kunnen zijn op het te ontwikkelen beleid.
 
Van hieruit wordt het beleid geformuleerd voor de komende jaren.

Uitgangspunten 

De plaats van de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden in de samenleving (bron: “commissie Visie en Missie, 2002)
De plaats van onze gemeente is midden in de huidige samenleving: We wonen en werken in een typisch westers ontwikkeld land, in een dorp dat tegen de multiraciale, multiculturele en toeristische hoofdstad is aangegroeid, maar in alle rust zich daar van onderscheidt.

Dat maakt dat vele kenmerken van een typische westerse samenleving zich doen gelden: op velerlei gebied is er sprake van differentiatie. Iedere burger bewandelt per etmaal verschillende deelgebieden: politiek, wetenschap arbeid, sport, kerk ontspanning en familiaal leven. Ieder wereldje heeft een eigen taal en cultuur. Eenheid en verbondenheid zijn niet langer vanzelfsprekend. Daarbij opgeteld voegen zich de losser geworden onderlinge familiebanden, die niet altijd meer fungeren als een netwerk waarin men vanzelfsprekend verweven is. Slotsom is een verregaand samen leven van losse individuen die met elkaar een en ander moeten organiseren om tot een ontmoeting te komen die bijdraagt aan de inhoudelijkheid van het bestaan. De mens lijkt een eilandbewoner te zijn geworden. Een gemeenschappelijk geldend waardesysteem ontbreekt, mede gestimuleerd door de marginalisering van geloof, kerk en traditie.
 
Op religieus gebied is het grootste gedeelte van deze maatschappij vervreemd van de taal van de Bijbel. Wat overheerst is een zekere religieuze onverschilligheid. De kerk lijkt niet voldoende de verbinding hebben kunnen leggen tussen het evangelie en het eigen verhaal van ieder mens. Voor de buitenwereld is de kerkelijke gemeente veelal slechts een groep mensen met een onbekende binnenwereld met een eigen taal en cultuur.
  

Mission Statement (bron: Mission statement KR, 2003)

Nadenken over beleid roept vragen op die de kern van onze geloofsgemeenschap raken:
 
Hoe beleven wij de omgang met God?
Hoe beleven wij dit als gemeenschap met elkaar?
Hoe ziet onze dienst aan de samenleving er dan uit?
 
De Protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden streeft ernaar om, in verbondenheid met de kerken om haar heen, een vitale en aantrekkelijke gemeente te zijn waarin mensen geloven in - en willen werken aan - een relatie met God, elkaar en met de wereld om haar heen.
 
De gemeente weet  zich verbonden met haar traditie en wil vandaar uit haar blik op de toekomst richten:
 
Zij wil een gemeente zijn waar mensen God op het spoor komen en wil de Bijbel daarbij als richtsnoer voor haar leven hanteren
Zij wil een gemeente zijn waar mensen zorg willen dragen voor elkaar in gesprek en ontmoeting
Zij wil een bijdrage leveren aan de bewoonbaarheid van de wereld om haar heen
 
Als kerntaken ziet zij:

Leven vanuit de Bijbelse Boodschap, zowel binnen als buiten de gemeente
Het bevorderen van de gemeenschap, d.w.z. zij streeft naar een open en uitnodigende levenshouding, waar mensen zich thuis kunnen voelen
Dienstbetoon aan elkaar en anderen
Het bevorderen van sociale gerechtigheid 
 

Beleid- en aandachtspunten van de KR (bron: KR dag in april 2013)

De KR heeft aangegeven zich in de volgende profielen te herkennen en er naar te streven hieraan te voldoen:
 
een gastvrije gemeente
een gemeente met aandacht voor communicatie
een dienende gemeente
een lerende gemeente
een pastorale gemeente
een gemeente met hart voor cultuur
een gemeente met hart voor jongeren
een gemeente met oog voor doelgroepen
een gemeente die liefheeft met verstand
een gemeente met het kerkgebouw als missionair vertrekpunt
een gemeente aan de maaltijd
 
Als concrete punten voor beleid werden genoemd:

PR en communicatie: de communicatie over de activiteiten naar de verschillende doelgroepen vraagt om verbetering en modernisering.
Aandacht voor jeugd en gezinsdiensten of te wel diensten die jongeren meer aanspreken.
Vormings- en toerustingswerk; ook hier aandacht voor jongeren m.b.t. onderwerp en tijdstip
Kerk en school: de gezamenlijke diensten en de contacten met school
 

Wie zijn wij nu? 


Samenstelling van de gemeente:
Momenteel (gegevens maart 2015) telt de gemeente 805 leden, waarvan 327 ouder dan 70 jaar (41%). Tussen 50 en 70 jaar zijn 232 leden (29%). 151 leden (19%) zijn tussen de 20 en 50 jaar. 95 leden zijn jonger dan 20 jaar (12%). De gemiddelde leeftijd is 58,1jaar.
 
In het kerkbezoek zijn deze verhoudingen echter anders, waarbij opvalt dat de groep jongeren ondervertegenwoordigd is.
 
Deze getallen waren 4 jaar geleden (gegevens oktober 2011):
Totaal 930 leden, 359 ouder dan 70 (39%), 247 tussen 50 en 70 jaar (27%), 213 tussen 20 en 50 (23%) en 111 onder de 20 jaar (12%). Een gemiddelde leeftijd van 57,1 jaar.
 
De middengroep tussen 20 en 50 jaar is het sterkst in aantal afgenomen.
 
Participatie
In de gemeente zijn als professionals werkzaam: een predikant (1 fte), 2 kerkelijk werkers (0,2 fte en 0.1 fte) en een koster.
Een aantal werkgroepen is werkzaam om met elkaar de gemeenschap te zijn die we voor ogen hebben: dankzij een groot aantal vrijwilligers is het mogelijk de onderstaande activiteiten te realiseren (zie bijlage organisatie schema).
 

Activiteiten:

Eredienst
De gemeente start de week met de eredienst op zondag. In deze dienst staat het Woord centraal in een zorgvuldig opgebouwde liturgie en met zorg voor de muziek.
Regelmatig is er een viering van Woord en Tafel en als er nieuwgeborenen zijn is er een feestelijke doopdienst.
Er is ruimte voor de kinderen in de kinderdienst en de jeugd komt tijdens de dienst bij elkaar in hun eigen bijeenkomst; de Jeugdkapel. Zo nodig kan er voor oppas gezorgd worden voor de allerkleinsten.
Na de dienst is er gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens het koffie drinken.
 
Pastoraat
In het pastoraat is er aandacht voor de scharnierpunten in het leven van gemeenteleden, begeleiding bij ziekte en sterven en het leiden van afscheidsdiensten.
Er is persoonlijk contact bij verjaardagen op hoge leeftijd en jubilea, maar ook zijn er mogelijkheden om elkaar te ontmoeten rond diverse thema's, zoals een rouw en verliesgroep, wijkcontactavonden, de ouderenmiddag, Vijvergesprekken en de maandelijkse maaltijd. Ook niet-leden zijn hierbij van harte welkom.
Hoewel het individuele pastoraat vooral gericht is op de leden, zal een vraag van buiten de gemeente indien mogelijk worden gehonoreerd.
 
Diaconaat
In het diaconaat is er aandacht voor praktische zorgen. Er is een noodfonds en er is contact met de voedselbank. De diaconie draagt zorg dat de gemeente ook oog heeft voor de noden in haar woonplaats, in Nederland en in de wijde wereld. Zij zamelt daartoe geld in en ondersteunt projecten.
Met name voor de buitenlandse projecten is er binnen de diaconie een werkgroep ZWO (zending, werelddiaconaat en ontwikkelingswerk).
Er is een afgevaardigde naar een groep van samenwerkende instanties die zorg dragen voor het welzijn van met name ouderen in het dorp Badhoevedorp.
 
Jeugd
Elke zondag is er voor de kinderen van 4 tot 12 jaar een kinderdienst: de kinderen gaan tijdens de Schriftlezing en de preek naar hun eigen ruimte om het verhaal op hun eigen niveau te horen en te verwerken.
Door de week is er de basiscatechese voor kinderen uit groep 7 en 8 van de basisschool.
Elk jaar in het voorjaar is er de overspringdienst; een dienst voorbereid met de kinderen die naar het Voortgezet Onderwijs gaan.
De jeugd van 12 tot 16 komt 1x per 2 weken bij elkaar in de jeugdkapel.
Eén maal per jaar wordt er een musicalweekend georganiseerd voor de jeugd vanaf 10 jaar.
In de KR is een ouderling met als taak jeugd- en jongeren werk.
Ook met de Oranje Nassauschool (Basisschool) zijn contacten, o.a. in de vorm van de jaarlijkse school kerkdienst.
 
Financiën
De financiën vallen onder verantwoording van het College van Kerkrentmeesters.
Het totale aantal gemeenteleden loopt jaarlijks terug. Het wordt steeds moeilijker om de begroting sluitend te krijgen; er wordt ingeteerd ophet vermogen en de voorzieningen. Uit het verleden zijn er enkele fondsen die ingezet kunnen worden om toch bijv. aan de grote groep ouderen de gewenste pastorale zorg te kunnen bieden.
 
Muziek
De opzet is dat een vast team van organisten op zondag de diensten begeleidt. Bijzondere diensten worden veelal muzikaal omlijst, door instrumentalisten, solisten, cantorij of koren. Er is een groep die zich bezig houdt met Muziek In de kerk (MIK).
 
Communicatie
Het gemeenteblad Meerkontakt verschijnt met enige regelmaat zowel op papier als digitaal. Hierin is aandacht voor het wel en wee van de gemeente alsook voor aankondigingen van kerkdiensten en activiteiten en verslagen.
Er is een website die zich nog in de opbouwfase bevindt.
 
Vorming en Toerusting
Er zijn diverse mogelijkheden in gespreksgroepen voor jongeren en ouderen, (o.a.Vijvercafé) om met elkaar van gedachten te wisselen. De onderwerpen zijn divers; geloof en Bijbel, actuele zaken, kunst en muziek.
Jaarlijks wordt een planning gemaakt.
 
Contacten met RK parochie.
Enkele leden van de protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden en de Parochie in Badhoevedorp vormen samen een plaatselijke Raad van Kerken. Zij organiseren minimaal 1x per jaar een gezamenlijke dienst van Woord en Tafel. Verder trekken zij samen op in de vastentijd en organiseren zij de 4 mei viering voorafgaande aan de dodenherdenking. Ook organiseren zij gespreks- of filmavonden.
 
 
Contacten met Sociëteit Badhoevedorp
De Sociëteit Badhoevedorp is een platform van organisaties in Badhoevedorp ten behoeve van ouderen en alleenstaanden met als doel het ontwikkelen van laagdrempelige activiteiten om eenzaamheid te voorkomen.

 
Ontwikkelingen 


Belangrijk is om te kijken naar de ontwikkelingen die we de komende jaren verwachten en die de uit te stippelen koers van de gemeente zullen beïnvloeden. De hieronder genoemde ontwikkelingen hebben zich reeds ingezet en zullen ons inziens ook de komende jaren voortgaan:
In zijn algemeenheid is een grote groep op religieus gebied vervreemd van de taal van de Bijbel en hun zoektocht naar spiritualiteit reikt verder dan de kerk.
De middengroep van 25 tot 60 jaar in onze gemeente is minder betrokken bij de activiteiten van de gemeente. Zij zijn druk in hun dagelijks bestaan met werk (tweeverdieners), gezin en mantelzorg. Ook hebben zij naast de kerk vele andere sociale contacten en beleven zij hun geloof ook op andere plekken dan de kerk.
De betrokkenheid en deelname van de kinderen en jeugd loopt door de afwezigheid van de middengroep sterk terug.
De vrijwilligers, die de activiteiten mogelijk maken zijn vooral ouderen: als zij niet meer in staat zijn hun bijdrage te leveren is het moeilijk om vervanging te vinden.
De maatschappelijke ontwikkelingen zijn erop gericht dat ouderen langer thuis blijven wonen en vragen van familie en vrienden om meer en langere zorg.
Een groot deel van de financiële bijdrage wordt geleverd  door de ouderen.
Pensioenen zijn niet altijd meer geïndexeerd en bezuinigingen op en verhoogde eigen bijdrage voor de zorg maken dat de financiële draagkracht afneemt.
 

Samenvatting 


Opvallend is dat de beleids- en aandachtspunten uit 2013 zich vooral richten op jeugd en jongeren. Achtergrond hiervan is uiteraard de gedachte dat de toekomst vanuit deze groep moet komen. De bovengeschetste ontwikkelingen die wij de komende jaren verwachten wijzen echter juist in de richting van moeilijk te bereiken jongeren en het in de praktijk meer centraal staan van de ouderen. De uitdaging ligt erin om met deze spagaat om te gaan; de bestaande leden een vertrouwde plek bieden die tegelijkertijd aantrekkelijk is voor nieuwe, jongere, leden.
 
Hiertoe dienen we te beseffen wat we in huis hebben: eeuwenlange traditie van liederen, verhalen en verhalenvertellers.  De kerk kan als plek dienen om te leren wat 'echt samenleven' is. Dat kan zich uiten in het bieden van begeleiding en rituelen bij zingevingsvragen, overgangs-en crisismomenten in het leven (denk aan geboorte, huwelijk, scheiding en overlijden), gelegenheid tot bezinning, delen, samen vieren.
 
We hebben een levendige gemeente met veel activiteiten en mogelijkheden, dankzij de inzet van een grote groep leden, zowel professionals als vrijwilligers.
 
De uitdaging zal zijn om met een krimpende en verouderende gemeente oog te houden om met Minder juist in te zetten naar het echte Meer: nabijheid van de levende God, in navolging van Jezus ontdekken van goed leven in verbondenheid met God en met elkaar, meer gericht op kwaliteit dan op kwantiteit, niet elitair, maar gericht op de basisbehoeften van ieder mens en daarbij soms ook durven loslaten.
 
Om deze uitdaging het hoofd te bieden heeft de KR een brainstormsessie gehouden om te inventariseren wat de hierboven geschetste ontwikkeling concreet betekent voor de activiteiten op de deelgebieden van de diverse “werkgroepen”. Een weergave van de uitkomst van deze sessie volgt hieronder in par.6
 
 

Het beleid in de komende jaren 


In de komende jaren blijft de eerder genoemde Mission Statement centraal staan:
 
De protestantse gemeente Badhoevedorp-Lijnden wil
een gemeente zijn waar mensen God op het spoor komen en zij wil de Bijbel daarbij als richtsnoer hanteren;
een gemeente zijn waar mensen zorg willen dragen voor elkaar - in gesprek en ontmoeting;
een bijdrage leveren aan de bewoonbaarheid van de wereld om haar heen.
 
Zij leeft en handelt in het vertrouwen dat Christus zelf initiator is en de gemeente aanzet om in Zijn geest te handelen (Zie Marcus 8 uit de Inleiding)
 
Op de bijeenkomst van de KR op 29 augustus 2015 zijn punten geformuleerd, die de KR de komende jaren wil accentueren. Dit zijn punten gedistilleerd uit “De hartslag van het leven”, visie op het leven en werken van de PKN, uitgegeven door het Boekencentrum in 2012. De geformuleerde punten zijn:
 
Naast de zorg voor haar eigen gemeenteleden wil de gemeente Badhoevedorp-Lijnden ook zorg dragen voor de naasten buiten de eigen gemeenschap: de open stad van God staat open naar de maatschappij.
Vieringen waar hoofd en hart geraakt worden zijn van wezenlijk belang: een bezielende liturgie  kan daarbij behulpzaam zijn.
Geloof komt niemand zomaar  aanwaaien: het is van groot belang aandacht te besteden aan inwijding in het geloof
 
Als we de eerder genoemde mission statement, verwachte ontwikkelingen en deze drie geformuleerde punten vertalen naar de verschillende werkgebieden levert dat per werkgebied (naar de indeling uit par. 3) de onderstaande wensen en actiepunten op:
 
erediensten
meer verbinding met het dagelijks leven
gebruik van beeld en geluid
gebruik van flexibele liturgie
themadiensten
grotere en meer gerichte  betrokkenheid van de jeugdkapellers
flexibele aanvangstijd
gebruik van bijvoorbeeld opwekkingsliederen
meer interactie en kindgericht
 
 
pastoraat
accent van individuele aandacht naar groepsactiviteiten
aandacht van gemeenteleden voor elkaar
aandacht voor specifieke groepen zoals doopouders, 25 plussers en de groep 50-70 jarigen, waaronder ook degenen die nog niet actief zijn
alle gemeenteleden vragen alert te zijn op gebeurtenissen buiten de kerkelijke gemeente
contacten blijven houden met mensen die eens betrokken waren
 
diaconaat
kortlopende lokale projecten in samenwerking met bijvoorbeeld de R.K.kerk  en de scholen.
praktische hulp op lokaal niveau
Waardering voor het werk van de diaconie, en deze waardering naar buiten uitdragen
 
jeugd
goede inzet van de energie in de organisatie van de kinderdienst door projectmatig te werken
verbinding met school
aandacht voor de groep 16+
zoeken naar vormen , die tot de verbeelding spreken
communicatie/facebook
 
financiën
het zelfstandig voortbestaan van de gemeente/ inkomsten genereren
inzet van de fondsen, om de doelen waar ze voor bestemd zijn te kunnen bereiken
discussie over de vraag wanneer de gebouwen te groot zijn
 
muziek
projectmatig werken via de MIK (Muziek In de Kerk)
uitbreiding van kleine muzikale omlijstingen
eigentijdse muziek
 
communicatie
(interactieve) website
interactieve communicatie
communicatie naar buiten
aanleggen van lijsten met mailadressen van verschillende doelgroepen
het bereiken van zoveel mogelijk mensen binnen en buiten de gemeente
open dag
 
vorming en toerusting
laagdrempeligheid
groepen voor Bijbellezen en gesprek voor verschillende leeftijdsgroepen
discussie bevorderend: breed controversieel, experimenteel voor jong en oud
contacten buiten de kerkelijk gemeente:
met RK parochie
zoveel mogelijk contacten met RK en streven naar gezamenlijke activiteiten
durf en doen
 met de Sociëteit Badhoevedorp
contacten zo mogelijk uitbreiden 

met het inloophuis Esperanza
contacten zoeken en opbouwen 

 

Vervolg 


Zoals vermeld zijn de hier bovengenoemde punten in een brainstormsessie van de KR genoemd. Het is nu aan de verschillende commissies om deze beleidspunten om te zetten in haalbare werkplannen en vast te stellen hoe in de (nabije) toekomst invulling te geven aan de activiteiten op ieder deelgebied.
 
Daarbij is het van belang in het oog te houden dat “meer “ niet altijd beter is, dat er ontwikkelingen plaatsvinden in de kerkelijke gemeente en in de maatschappij, die het soms noodzakelijk maken om bestaande activiteiten te schrappen ten gunste van nieuwe plannen om de gewenste situatie te bereiken.
 
Het beleid wordt geformuleerd voor een periode van 5-6 jaar: dat betekent dat ook in een werkplan gebruik gemaakt kan worden van deze tijd en er prioriteiten gesteld kunnen worden.
 
 

terug