Onze KERKELIJKE GEMEENTE is een ANBI instelling.

ANBI gemeente

Algemene gegevens PKN Badhoevedorp-Lijnden behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protestantse Kerk Badhoevedorp-Lijnden
Telefoonnummer (facultatief): 020-659 3133
RSIN/Fiscaal nummer: 002514321
Website adres: http://www.pelgrimskerk.org
E-mail: vz.kerkrentmeesters@pelgrimskerk.org
Adres: Havikstraat 5
Postcode: 1171 DW
Plaats: Badhoevedorp
Postadres: Roerdompstraat 17A
Postcode: 1171 HA
Plaats: Badhoevedorp
Rekeningnummer  NL16 RABO 0373 7158 38
 Inschrijvingsnummer KvK:          76396665
 Informatienummer (RSIN):          002514321

Uitgangspunten Beleid:
Ondanks wellicht verschillende visies op God, mens, kerk, wereld en geloof wil de gemeente van Christus een open gemeente zijn waar ieder zich thuis kan voelen en zich betrokken voelt bij dergelijke visies en bij de vragen die ze oproepen.
De gemeente wil:
A) een gastvrije gemeente zijn niet alleen op de zondag maar ook door de week.
B) een lerende gemeente zijn waarbij op een toegankelijke manier wordt gepoogd om vragen over geloof en leer bespreekbaar te maken, zonder dat antwoorden dwingend zijn.
C) een pastorale gemeente te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het pastoraat zich niet alleen richt op de leden van de kerk maar ook in de persoonlijke contacten in wijk en buurt. Meeleven betonen zonder “verborgen”agenda.
D) Een gemeente met hart voor jongeren. Een keuze maken voor jongeren door hen centraal te stellen. Met hen zoeken naar nieuwe wegen die het mogelijk maken om deze doelgroep een nieuwe vorm van kerk zijn te geven.
E) een gemeente zijn met hart voor cultuur. Veel kunst en cultuur is te begrijpen als men kennis heeft van de Bijbel. Kunst en cultuur zijn plaatsen om elkaar te ontmoeten en verrast te worden door de schoonheid er van. Vaak onderwerpen over vreugde en verdriet, dood en leven. Thema’s als basis voor ontmoeting en gesprek.
F) Een gemeente die lief heeft met verstand. De gemeente denkt na over geloof en leven via filosofie en debat. Verdieping in onderwerpen die voor een breder publiek dan de eigen kerkleden interessant zijn
G) Een gemeente zijn die haar kerkgebouw wil inzetten voor de directe omgeving en dorp om langs die weg een missionaire taak in te kunnen vullen
H) Een gemeente aan de maaltijd. Samen eten om elkaar te leren kennen, met elkaar verbonden te zijn en spontane gesprekken te voeren.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl/kerkorde).
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden.
 

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 13 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Hieronder een voorzitter, een 2e voorzitter en een scriba.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden, waaronder een voozitter, een secretaris en een penningmeester. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het centraal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).
 

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is in overeenstemming met haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
4 - De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘ Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden)
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.
 

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. De kerkenraad belegt jaarlijks een gemeenteavond waarin het jaarverslag van het afgelopen jaar en de begroting van het komende jaar worden voorgelegd. De volledige stukken liggen veertiendagen voor de geagendeerde vergadering voor iedereen ter inzage en kunnen worden opgevraagd bij de penningmeester. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
Zie voor een overzicht van de (huidige) aktiviteiten de inhoud van de andere rubrieken op deze website.

Actieplan
De uitgangspunten voor het beleid worden vertaald in een actieplan dat door betrokken commissies jaarlijks zal worden bijgesteld in concrete mogelijkheden en financiële gevolgen.
 
Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen worden begroot aan de hand van de rekeningen over de voorgaande jaren en bijgesteld voor voorziene ontwikkelingen. Zoveel als mogelijk worden de onderhoudskosten van de gebouwen en inventarissen geschat. Onvoorziene zaken worden door het College van Kerkrentmeesters ter goedkeuring voorgelegd aan de Kerkenraad tenzij zij ten laste van de voorzieningen kunnen/moeten worden gebracht. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een daling van het aantal leden. Met het begroten van de vrijwillige bijdragen wordt daarmee rekening gehouden. Voor de continuïteit van de kerk moet scherp op de kosten worden gelet. Een deel van de pastorale zorg wordt ten laste gebracht van een bijzonder fonds Pastorale voorziening : de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.
 
Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie    
  Begroting 2021 Rekening 2020 Rekening 2019
       
Opbrengsten en Baten      
Opbrengsten onroerende zaken 54.464 39.053 52.321
Opbrengsten uit rente, dividenden en beleggingen 12.100 13.926 18.363
Bijdragen van leden en anderen 107.900 107.955 125.980
Door te zenden collecten en giften 500 0 393
Totaal baten A 174.964 160.934 197.057
       
       
Uitgaven en Kosten      
Kosten kerkelijke gebouwen exclusief afschrijvingen 72.000 46.098 61.245
Kosten overige niet-kerkelijke eigendommen en inventarissen 2.500 1.029 4.740
Pastoraat resp. diaconaal pastoraat 84.100 67.079 90.703
Kosten kerkdiensten en kerkelijke activiteiten 5.000 7.987 4.422
Verplichtingen/bijdragen aan andere organen 8.700 8.673 9.861
Salarissen en vergoedingen 31.160 30.819 36.007
Kosten beheer, administratie en archief 8.800 8.898 9.111
Rentelasten/bankkosten 800 892 822
Afdrachten door te zenden collecten en giften 500 0 393
Totaal lasten A 213.560 171.475 217.304
       
Operationeel resultaat (A) -38.596 -10.541 -20.247
       
       
Incidentele baten en lasten      
Incidentele baten 0 1.445.679 2.641
Incidentele lasten 0 0 0
Incidentele baten en lasten (B) 0 1.445.679 2.641
       
Resultaat verslagjaar (A+B) -38.596 1.435.138 -17.606
       
       
Mutaties bestemmingsreserves/-fondsen      
Onttrekkingen bestemmingsreserves 23.896 59.821 0
Onttrekkingen bestemmingsfondsen 15.000 5.000 14.378
Toevoegingen bestemmingsreserves 0 -1.500.001 -2.641
Toevoegingen bestemmingsfondsen -10.000 -20.000 -10.000
Totaal mutaties bestemmingsreserves/-fondsen (C) 28.896 -1.455.180 1.737
       
Resultaat naar Algemene reserve (D) -9.700 -20.042 -15.869


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
 
 
terug