Onze DIACONIE is ANBI-geregistreerd

ANBI dicaonie

Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland
 
Naam ANBI: Protstantse Kerk Badhoevedorp-Lijnden
Telefoonnummer (facultatief): 020-659 3133
RSIN/Fiscaal nummer: 824 139227
Website adres: http://www.pelgrimskerk.org
E-mail: pelgrimskerkbdl.diaconie@gmail.com
Adres: Havikstraat 5
Postcode: 1171 DW
Plaats: Badhoevedorp
Postadres: Roerdompstraat 17A
Postcode: 1171 HA
Plaats: Badhoevedorp
 
Uitgangspunten Beleid:
Ondanks wellicht verschillende visies op God, mens, kerk, wereld en geloof wil de gemeente van Christus een open gemeente zijn waar ieder zich thuis kan voelen en zich betrokken voelt bij dergelijke visies en bij de vragen die ze oproepen.
De gemeente wil:
A) een gastvrije gemeente zijn niet alleen op de zondag maar ook door de week.
B) een lerende gemeente zijn waarbij op een toegankelijke manier wordt gepoogd om vragen over geloof en leer bespreekbaar te maken, zonder dat antwoorden dwingend zijn.
C) een pastorale gemeente te zijn. Hiermee wordt bedoeld dat het pastoraat zich niet alleen richt op de leden van de kerk maar ook in de persoonlijke contacten in wijk en buurt. Meeleven betonen zonder “verborgen”agenda.
D) Een gemeente met hart voor jongeren. Een keuze maken voor jongeren door hen centraal te stellen. Met hen zoeken naar nieuwe wegen die het mogelijk maken om deze doelgroep een nieuwe vorm van kerk zijn te geven.
E) een gemeente zijn met hart voor cultuur. Veel kunst en cultuur is te begrijpen als men kennis heeft van de Bijbel. Kunst en cultuur zijn plaatsen om elkaar te ontmoeten en verrast te worden door de schoonheid er van. Vaak onderwerpen over vreugde en verdriet, dood en leven. Thema’s als basis voor ontmoeting en gesprek.
F) Een gemeente die lief heeft met verstand. De gemeente denkt na over geloof en leven via filosofie en debat. Verdieping in onderwerpen die voor een breder publiek dan de eigen kerkleden interessant zijn
G) Een gemeente zijn die haar kerkgebouw wil inzetten voor de directe omgeving en dorp om langs die weg een missionaire taak in te kunnen vullen
H) Een gemeente aan de maaltijd. Samen eten om elkaar te leren kennen, met elkaar verbonden te zijn en spontane gesprekken te voeren.
 
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
 
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen over het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland (www.protestantsekerk.nl/kerkorde).
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Badhoevedorp-Lijnden.

Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 15 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.
Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Het College van diakenen telt 7 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 3).

Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is in overeenstemming met haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.
3 - Betrokken in Gods toeweiding tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
4 - De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota
Kernpunten van beleid van de eigen diaconie voor de komende tijd zijn:
Kortlopende projecten in samenwerking met bijvoorbeeld R.K  kerk en omliggende  gemeenten.
Praktische hulp op lokaal niveau.
Waardering voor het diaconale werk van de Protestantse Kerk (Kerk in Actie), deze waardering willen dan ook naar buiten uitdragen en dit werk ondersteunen.

Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.

In het diaconaat is er aandacht voor praktische zorgen. Er is een noodfonds en er is contact met de voedselbank. De diaconie draagt zorg dat de gemeente ook oog heeft voor de noden in haar woonplaats, in Nederland en in de wijde wereld. Zij zamelt daartoe geld in en ondersteunt projecten. Met name voor de buitenlandse projecten is er binnen de diaconie een werkgroep ZWO (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingswerk). Er is een afgevaardigde naar een groep samenwerkende instanties die zorg dragen voor het welzijn van hulpbehoevenden en ouderen in Badhoevedorp/Lijnden.

Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom Begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.
 
Baten en Lasten diaconie
  begroting rekening rekening
  2020 2019 2018

BATEN
Rente opbrengsten  € 20  € 17  € 20
Opbrengsten Collecten en Giften  € 9.900  € 9.662  € 10.431
Totaal baten  € 9.920  € 9.679  € 10.451

LASTEN
 Ontrekken aan reservering                 €350-/-       €110+/+      €267-/-
Uitgaven diaconaal werk plaatselijk  € 2.350  € 1.908  €2.802
Uitgaven diaconaal werk landelijk  € 1.500  €1.150  €1.259
Uitgaven diaconaal werk wereldwijd  € 1.200  € 1.126  € 1.262
Verplichte Uitgaven Quotum e.d.  € 950  € 948  € 998
Doorzend collecten landelijk  € 1.200  € 1.296  € 1.050
Doorzend collecten wereldwijd  € 2.420  € 3.294  € 2.926
Kosten beheer en administratie  € 650  € 380  € 969
Totaal lasten  € 9.920  € 10.212  € 11.189
 
Resultaat (baten - lasten)  € 0  € -533  € -548


Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. De diaconie van onze gemeente  bezit geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen. Soms word er legaat aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de diaconie zelf en bijdragen voor het in stand houden  van het landelijke diaconale werk van de kerk.
 
terug