MEDITATIE: HET NIEUWE JAAR........ MEDITATIE: HET NIEUWE JAAR........
Als je dan iets belangrijks naar voren zou willen brengen, zou je natuurlijk wel een visie moeten hebben.
Die zou natuurlijk van invloed zijn op de wijze waarop je je leven zou gaan inrichten.
Onze Protestantse Kerk heeft zich reeds een aantal jaren geleden gewaagd aan het opstellen van een visie op het leven en werken van de kerk in Nederland.
Uitgebreid is over deze visie op allerlei niveaus gesproken. Een en ander is in een kleine brochure vast-gelegd onder de titel "De Hartslag van het Leven".
Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer ?
Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.
Alle dingen hebben tijd
maar Gods liefde eeuwigheid.
Zo staat het in het Liedboek in Gezang 426.


In de begintijd van het Christendom hadden al die kleine, nog zo pas begonnen kerken behoefte aan een
zekere omschrijving van wat hun bestaan betekende. Op diverse manieren hebben de apostelen gewerkt om het wezenlijke van hun bestaan aan hen over te dragen. En natuurlijk moest hen worden uitgelegd wat de komst en het wezen van Jezus Christus voor hen betekende. Dit gebeurde onder andere via brie-ven die door apostelen aan hen werden toezonden en door de voorgangers werden doorgegeven.
Als je die brieven nu doorneemt krijg je ook een beeld waar de gemeente zoal mee bezig is. De brieven van Paulus kunnen we vrij uitvoerig lezen, ook al zijn ze niet allemaal direct door hemzelf geschre-ven. In een brief van hem aan de gemeente van Korinthe, een belangrijke stad in Griekenland, legt hij uit dat drie dingen belangrijk zijn: geloof, hoop en liefde. Maar de grootste daarvan is de liefde.
Over de liefde geeft Paulus een aantal kenmerken: geduldig, vol goedheid, niet zelfgenoegzaam, vreug-de in de waarheid, verdraagzaam.
De visienota geeft aan dat wij ons geloof behoren uit te dragen, de Geest geeft ons daarbij hulp, de kerk staat in de samenleving en neemt daarin deel, als kerk zijn wij ook kerk met andere kerken.
Wensen wij elkaar een gelukkig nieuwjaar.
Jan Koetsier.
terug